Historisk arkiv

Overprisede gebyrer reduseres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- I 2013 tar Regjeringen et nytt steg i arbeidet med å redusere gebyrer ned mot kostnadsriktig nivå, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Gebyrene for tinglysning av fast eiendom reduseres betydelig, og gebyret for tollkredittdeklarasjoner blir utformet på en kostnadsriktig måte. Fra 2012 til 2013 blir overprisede gebyrer redusert med til sammen 555 millioner kroner. Siden 2007 har Regjeringen med dette redusert gebyrer med vel 1,2 milliarder kroner.

- I 2013 tar Regjeringen et nytt steg i arbeidet med å redusere gebyrer ned mot kostnadsriktig nivå, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Gebyrene for tinglysning av fast eiendom reduseres betydelig, og gebyret for tollkredittdeklarasjoner blir utformet på en kostnadsriktig måte. Fra 2012 til 2013 blir overprisede gebyrer redusert med til sammen 555 millioner kroner. Siden 2007 har Regjeringen med dette redusert gebyrer med vel 1,2 milliarder kroner.

Regjeringen fortsetter oppryddingen i overprisede statlige gebyrer og bruken av sektoravgifter. Siden oppryddingen begynte i 2007 er overprisede gebyrer redusert med i overkant av 650 millioner kroner. Regjeringens budsjettforslag for 2013 innebærer en ytterligere reduksjon på 555 millioner kroner. Regjeringen har også avviklet flere sektoravgifter.

Regjeringen foreslår nå å sette gebyrene for tinglysing av fast eiendom kraftig ned. Satsen for tinglysing av pantedokument i fast eiendom er i dag 1 935 kroner, mens det alminnelige tinglysingsgebyret som gjelder skjøte, hjemmelserklæring mv. i fast eiendom er 1 548 kroner. Begge foreslås satt til 1 060 kroner. Dette gir en samlet lettelse på om lag 400 millioner kroner. Fram mot statsbudsjettet for 2014 vil Regjeringen gå igjennom tinglysingsgebyrene og vurdere ytterligere lettelser.

Regjeringen gjør det rimeligere og administrativt enklere for næringsdrivende å innføre varer. Gebyret for tollkredittdeklarasjoner foreslås derfor redusert tilsvarende en samlet lettelse på 155 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til reduksjonen på 100 millioner kroner i 2012. Gebyret foreslås også lagt om fra gebyr per deklarasjon til gebyr per månedsfaktura. De aller fleste av de om lag 23 000 foretakene som bruker tollkredittordningen i dag, vil nyte godt av disse endringene.

Arbeidet med å rydde opp i bruken av sektoravgifter videreføres. I 2013 avvikles kontrollavgiften for fiskeflåten og kystavgiften, med et påløpt inntektstap på 33 millioner kroner for hver av avgiftene. Samtidig foreslås mindre økninger i kontroll- og tilsynsavgiften for havbruksnæringen og sektoravgiften for delvis finansiering av Petroleumstilsynets aktivitet. Dette vil gi en økt inntekt til staten på henholdsvis 10 og 45 millioner kroner påløpt. Gebyret som formidlere av kinofilm må betale for forhåndskontroll av film foreslås omgjort til sektoravgift.

Dokumenter:
Nasjonalbudsjettet 2013
Statsbudsjettet 2013
Skatter og avgifter 2013

Finansdepartementets fagproposisjon (budsjett for Finansdepartementet og etater under departementet)

Finanstale
Pressehefte

Pressemeldinger:
Pressemelding 32/2012: Regjeringen investerer i velferd og arbeid
Pressemelding 33/2012: Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2013
Pressemelding 34/2012: Overprisede gebyrer reduseres
Pressemelding 35/2012: Omregistreringsavgiften reduseres kraftig og miljøprofilen styrkes
Pressemelding 36/2012: Forbedringer i formuesskatten
Pressemelding 37/2012: Tiltak mot skatteunndragelser i drosjenæringen

Faktaark:
Faktaark: Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen
Faktaark: Nøkkeltall i budsjettet for 2013
Faktaark: Statens inntekter og utgifter
Faktaark: Endringer av tollsatser og tollpreferanser
Faktaark: Enslige forsørgere får nytt særfradrag
Faktaark: Skattleggingen av uførepensjon legges om fra 2015