Historisk arkiv

Tiltak mot skatteunndragelser i drosjenæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å innføre en plikt for drosjesentraler til å innberette opplysninger om drosjeeieres omsetning mv. til skatte- og avgiftsmyndighetene. - Forslaget er et viktig tiltak mot skatteunndragelser og inngår i Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen foreslår å innføre en plikt for drosjesentraler til å innberette opplysninger om drosjeeieres omsetning mv. til skatte- og avgiftsmyndighetene. - Forslaget er et viktig tiltak mot skatteunndragelser og inngår i Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Gjentatte kontroller av drosjenæringen i Oslo har siden begynnelsen av 1990-tallet avdekket at store deler av omsetningen blir unndratt fra beskatning.
- Skatteunndragelsene i drosjenæringen i Oslo har vist seg å være av et så stort omfang at det er grunn til å frykte at det også forekommer andre steder. Det er derfor behov for å innføre et særlig tiltak i denne bransjen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Innberetning av opplysninger fra tredjeparter er et viktig virkemiddel for å sikre etterlevelse av skatte- og avgiftsregelverket for alle skattytergrupper. Det ligger godt til rette for en innberetningsordning fordi relevante opplysninger om omsetning mv. allerede i dag registreres i en skiftlapp i taksameteret i den enkelte drosje. Skiftlappen overføres til drosjesentralene. Drosjesentralene skal nå årlig rapportere inn opplysninger om tilknyttede drosjeeieres omsetning mv. til skatte- og avgiftsmyndighetene.

Ordningen innebærer at skattemyndighetene kan sammenligne opplysninger som gis i selvangivelsen og næringsoppgaven med opplysninger som registreres løpende i taksameteret gjennom året. Muligheten for å kunne manipulere opplysningene i skiftlappen blir dermed redusert, og avvik kan bli avdekket allerede under ligningsbehandlingen. Ved manglende innberetning skal reglene i ligningsloven om gebyr ved for sent eller ikke leverte oppgaver benyttes.

 

Dokumenter:
Nasjonalbudsjettet 2013
Statsbudsjettet 2013
Skatter og avgifter 2013

Finansdepartementets fagproposisjon (budsjett for Finansdepartementet og etater under departementet)

Finanstale
Pressehefte

Pressemeldinger:
Pressemelding 32/2012: Regjeringen investerer i velferd og arbeid
Pressemelding 33/2012: Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2013
Pressemelding 34/2012: Overprisede gebyrer reduseres
Pressemelding 35/2012: Omregistreringsavgiften reduseres kraftig og miljøprofilen styrkes
Pressemelding 36/2012: Forbedringer i formuesskatten
Pressemelding 37/2012: Tiltak mot skatteunndragelser i drosjenæringen

Faktaark:
Faktaark: Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen
Faktaark: Nøkkeltall i budsjettet for 2013
Faktaark: Statens inntekter og utgifter
Faktaark: Endringer av tollsatser og tollpreferanser
Faktaark: Enslige forsørgere får nytt særfradrag
Faktaark: Skattleggingen av uførepensjon legges om fra 2015