Historisk arkiv

Bilavgifter:

Omregistreringsavgiften reduseres kraftig og miljøprofilen styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften for andre år på rad. Samtidig fortsetter vi arbeidet med å styrke miljøprofilen for bilavgiftene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften for andre år på rad. Samtidig fortsetter vi arbeidet med å styrke miljøprofilen for bilavgiftene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Omregistreringsavgiften reduseres

Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften med ytterligere 400 millioner kroner i 2013. I 2012 ble omregistreringsavgiften redusert med om lag 185 millioner kroner. Satsene reduseres særlig for næringskjøretøy. For disse er reduksjonen på 40 prosent, mens den reduseres med 12 prosent for andre kjøretøy.

Reduksjonen av satsene for næringskjøretøy vil gjøre det mindre lønnsomt å omsette kjøretøy utenfor Norge. Lettelsen reduserer også konkurransefordelen for importerte bruktbiler sammenlignet med tilsvarende bruktbil som omregistreres innenlands.

Miljøprofilen i engangsavgiften styrkes

Regjeringen har gradvis dreid engangsavgiften slik at den legger sterkere vekt på bilens miljøegenskaper. Både global og lokal forurensning er nå adressert i avgiften. Omleggingen har bidratt til en betydelig reduksjon av CO2-utslipp fra nye personbiler. Utslippet er redusert fra 177 g/km i 2006 til 130 g/km i perioden januar til september 2012. Dette er en reduksjon på 27 prosent.

Regjeringen foreslår å redusere innslagspunktene på 130 g/km eller høyere i CO2-komponenten med 5 g/km. I tillegg foreslår Regjeringen å øke fradraget for biler med utslipp under 110 g/km med 50 kroner per g/km utover prisjustering. Fradraget for utslipp under 50 g/km økes med 100 kroner per g/km utover prisjustering. NOX-komponenten foreslås økt fra 22 til 35 kroner per mg/km for å ta ytterligere hensyn til lokal forurensning.

Regjeringen foreslår at økt avgift på CO2- og NOX-utslipp blir motsvart av lavere avgift på kjøretøyenes motoreffekt. Det foreslås å redusere alle satsene med om lag 13 prosent reelt.

Samlet sett vil endringene innebære at nivået på engangsavgiften holdes om lag uendret på kort sikt. For de fleste biltyper innebærer dette små endringer. Biler med svært lave CO2 og NOX-utslipp og biler med høy effekt vil imidlertid komme godt ut av endringene.

Vrakpanten økes

Regjeringen foreslår å øke vrakpanten fra 2 000 kroner til 2 500 kroner per kjøretøy. I 2012 økte vrakpanten med 500 kroner. Økt vrakpant styrker motivasjonen til å levere inn utrangerte kjøretøy til godkjente oppsamlingsplasser. Den økte vrakpanten finansieres ved at vrakpantavgiften, som er en del av engangsavgiften, øker fra 1 700 til 2 000 kroner per kjøretøy.

Miljødifferensiering i vektårsavgiften

Det foreslås å utvide avgiftstabellen med en ny avgiftsklasse for tunge kjøretøy som oppfyller EURO VI eller strengere. Satsene settes til mellom 84 og 252 kroner. Dette innebærer at tunge kjøretøy med lave utslipp av avgasser får redusert vektårsavgift.

For å illustrerer de foreslåtte endringene har vi laget en egen bilkalkulator der du kan sette inn dine opplysninger og få disse regnet ut med dagens avgifter og foreslåtte avgifter for 2013.

Se også tabeller med avgiftsendringer for noen bilmodeller.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 11.4.

Dokumenter:
Nasjonalbudsjettet 2013
Statsbudsjettet 2013
Skatter og avgifter 2013

Finansdepartementets fagproposisjon (budsjett for Finansdepartementet og etater under departementet)

Finanstale
Pressehefte

Pressemeldinger:
Pressemelding 32/2012: Regjeringen investerer i velferd og arbeid
Pressemelding 33/2012: Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2013
Pressemelding 34/2012: Overprisede gebyrer reduseres
Pressemelding 35/2012: Omregistreringsavgiften reduseres kraftig og miljøprofilen styrkes
Pressemelding 36/2012: Forbedringer i formuesskatten
Pressemelding 37/2012: Tiltak mot skatteunndragelser i drosjenæringen

Faktaark:
Faktaark: Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen
Faktaark: Nøkkeltall i budsjettet for 2013
Faktaark: Statens inntekter og utgifter
Faktaark: Endringer av tollsatser og tollpreferanser
Faktaark: Enslige forsørgere får nytt særfradrag
Faktaark: Skattleggingen av uførepensjon legges om fra 2015