Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Hedmark 1/2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Hedmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om stort "Inn på tunet løft" for kommunene i Hedmark.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Innlandet med ny standard for skogplanting

Skogbruket i Hedmark og Oppland har blitt enige om en ny Standard for utplantingstall av gran. Dette er resultatet av et bredt samarbeid mellom næring, forvaltning og FoU-miljøer.
Foryngelsene av gran i Innlandet har de seinere årene hatt en negativ utvikling av plantetetthet, og for mange plantefelt har ikke tilfredsstillende tetthet. Dette er vurdert uheldig i forhold til bærekraftig forvaltning av skogressursene. Lave tettheter fører også til lavere CO2-opptak i skog, og vil på sikt ha negative konsekvenser for klimaet. Skogeierne har fått noe forskjellige råd når de har stilt spørsmål om utplantingstetthet. Innlandsskogbruket fant det derfor nødvendig å iverksette et eget prosjekt for å belyse kunnskapsgrunnlaget og bli enige om en felles standard for utplantingstetthet av gran.

Standard for utplantingstall av gran i Hedmark og Oppland

Bonitet
skogbruksplan

Plantetall
pr. dekar
Kriterier for å avvike standarden

  • Markberedning (-10 %)
  • Driftsforhold
  • Naturlig foryngelse (erfaring)
  • Annet

G26

250

G23

250

G20

250

G17

230

G14

210

G11

160

G8

100

 
De økonomiske betraktningene er basert på maksimering av nåverdi ved 2,5 prosent rente, noe som reflekterer langsiktigheten i investeringer i skogkultur. Det er også en forutsetning av det kun brukes foredlet plantemateriale. Dette tilsvarer en heving av bonitetsklasse i forhold til naturlig forynget skog på samme lokalitet. Videre er det tatt hensyn til naturlig avgang som følge av gransnutebiller og andre årsaker. For å maksimere CO2-binding kunne man ha plantet enda tettere, men for skogeier vil dette være en overinvestering.

Figuren viser forskjellene i anbefalinger og praksis på bonitet G17. Den nye standarden for utplantingstall er tydelig på hva som gir optimal økonomi for skogeieren. 
Figuren viser forskjellene i anbefalinger og praksis på bonitet G17. Den nye standarden for utplantingstall er tydelig på hva som gir optimal økonomi for skogeieren.

Den nye standarden er resultatet av et bredt samarbeid mellom Mjøsen Skog BA, Glommen Skog BA, Viken Skog BA, Norskog, SB Skog og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Prosjektledelse har vært lokalisert hos Skogbrukets kursinstitutt (SKI). Kunnskapsgrunnlaget er levert av og diskutert med fagpersoner på SKI, Norsk institutt for skog og landskap og Skogforsk i Sverige.

Kontaktperson: Torfinn Kringlebotn, 909 83 308.
 

Stort "Inn på tunet løft" for kommunene i Hedmark

Ringsaker, Hamar, Løten og Stange har fått innvilget støtte til ”Inn på tunet -løft” år. Os og Tolga er allerede i gang med ”Inn på tunet-løft” -prosjekt.

Barnehånd med stein. Inn på tunet 
Foto: Kristin Bryhn

Ringsaker har fått tildelt 122.000 kr for å sette i gang prosjektet ”Nye muligheter for kvinner med rusproblemer.”  Målet for prosjektet er å skape et meningsfylt aktivitetstilbud for denne gruppen.

Prosjektet vil fokusere på mestringsopplevelser og tverrfaglig samarbeid.

Dette er et samarbeid mellom ulike enheter i kommune; enhet for kultur og fritid, psykisk helse, landbruk, NAV-rusteam og gårdbruker (tilbyder).

Hamar, Løten og Stange har fått tildelt 269.000 kr til å jobbe tverretatlig i de tre kommunene. Målet er å gjøre Inn på tunet til en integrert del av kommunens tilbud.

Prosjektet skal fokusere på økt forutsigbarhet for kjøper og selger, og bedret kvalitet i tilbudet gjennom å øke bestillerkompetanse hos kjøper og selgerkompetanse hos tilbyder.

De har valgt å sette fokus på tre brukergrupper.

  • Flyktninger: Bosetting av mindreårige flyktninger, arbeidstrening og språkopplæring 
  • Dagtilbud til yngre hjemmeboende demente 
  • Allmennpedagogisk- og spesialpedagogiske tiltak for barn og ungdom
     
  • Nye Inn på tunet-kommuner i 2011 

Kontaktperson: Anne Pauline Skjelkvåle, 62 55 12 37.

Drømmevåronn

4 uker uten nedbør og våronna på vel 1 million dekar i Hedmark er snart unnagjort (ca. 560.000 dekar korn, 50.000 dekar potet, 5000 dekar grønnsaker og 435.000 dekar grovfôr).

Kald og stabil vinter har gitt lite overvintringsskade på eng og høstkorn. Kjempefint vær fra midten av april har gitt tidlig og god vekststart for de flerårige vekstene. Veksten på lett jord begynte å stagnere pga. tørke, men så kom det litt nedbør.

Det har vært fine forhold for utkjøring av husdyrgjødsel både på eng og åpenåker i vår.

Ordningen innen Regionalt miljøprogram med tilskudd til spredning av husdyrgjødsel og den nasjonale pilotordningen for miljøvennlig spredning, har ført til at de fleste nå tømmer gjødsellagrene sine om våren eller i vekstsesongen. Mye husdyrgjødsel blir kjørt ut av entreprenører med stort og tungt ustyr. Dette kan medføre fare for jordpakking, men i år har det vært gode muligheter for å vente til jorda ble laglig. Fylkesmannen mener at flere med passende arrondering i forhold til gjødsellageret burde vurdere å benytte slangeutstyr for uttransport av husdyrgjødsla.

Våronna startet ca. 20. april i de tidligste områdene på Hedmarken og på lett jord i Solør-Odal.  Noe grønnsaker ble sådd i sørvendte hellinger enda tidligere. Mesteparten av kornet er sådd i løpet av de to første ukene av mai, og spesielt i sene områder ble det tidligere våronn enn normalt. Den vanlige oppfatningen om at sen påske gir sen våronn stemte ikke i 2011!  De som driver store kornarealer har stor kapasitet, gjør unna våronna på omtrent samme antall dager som de som har mindre arealer.  Vi har helt unngått skorpedannelse i år pga. lite nedbør, og kornet spirer fint. Om noen skulle få problemer med dårlig jordstruktur i år kan de derfor ikke skylde på været, da vi ikke har hatt nedbør og det har vært god tid i forhold til normalt såtidspunkt i området.

Potetsettinga er godt i gang. På Hedmarken er det arbeidskrevende med steinstrenglegging. Av hensyn kvaliteten på avlinga er det viktig å vente med potetsettinga til jorda varm nok.

Vekstsesongen har så langt vært gunstig, som er et godt utgangpunkt for ei god avling!

         


Steinsvans
Steinsvans.

Trommel
Trommel.
Begge foto: Margrete Nøkleby

Noen av arrangementene i Hedmark på forsommeren

Åpning av Forollhogna informasjonssenter og Bunåva kafé
Vingelen nasjonalparklandsby inviterer til storstilt feiring ved åpning av Forollhogna informasjonssenter og Bunåva kafé 11. juni. Vingelen er en av Norges 5 utvalgte nasjonalparklandsbyer, og Bunåva skal tilby kunnskap om Forollhogna nasjonalpark i et eget informasjonssenter.

Åpne Mjøsgårder og Restaureringssafari!
Andre uka i juli kan du reise fra Mjøsgård til Mjøsgård, og bli kjent med gårdene, menneskene, historien, kulturlandskapet, og ikke minst de prektige hovedbygningene og hageanleggene!

Fire vakre Mjøsgårder har gjort forbilledlige restaureringsarbeider på hus og hage, og inviterer til Restaureringssafari, der eierne deler sine erfaringer. Tre av gårdene er tildelt Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa. Den fjerde åpner hageporten for publikum i år.

Bondens Marked Hamar
Bondens Marked har etter hvert blitt godt etablert i sentrum av Hamar, og i år arrangeres det 12 markedsdager. Neste markedsdag finner sted 6. juni. Du ønskes velkommen til en unik smaksopplevelse og en trivelig handel.

Ny landbruksdirektør i Hedmark

I april fikk Fylkesmannen i Hedmark ny landbruksdirektør. Haavard Elstrand kommer fra jobben som adm.direktør i NHO Mat og Bio. Han har en bred erfaring innen landbruket gjennom tidligere stillinger i bla Landbruks- og matdepartementet og Statens Landbruksforvaltning. I tillegg har han internasjonal erfaring som ansatt ved Norges faste delegasjoner i Brussel (EU) og i Geneve (WTO).  Haavard Elstrand kommer fra Ringsaker og tar over hjemgården Dæhli ved Brumunddal. 

      Haavard Elstrand
Haavard Elstrand