Fylkesnytt fra Hedmark 1/2014

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Hedmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om ny forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark.

Fylkesmannen i Hedmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om ny forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Ny forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark

Forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark

Rovviltnemnda har vedtatt ny forvaltningsplan. Det er vesentlige endringer i soneinndelingen.

Rovviltnemnda i region 5, Hedmark, har i løpet av 2013 gjennomført en rullering av forvaltningsplanen for rovvilt i fylket. Underveis i prosessen har det innkommet til sammen 33 innspill og uttalelser. Nemnda har også gjennomført dialogmøter med ulike grupperinger, i tillegg til at Miljødirektoratet har fått anledning til å avgi uttalelse før planen ble endelig vedtatt. Denne uttalelsen ligger ute på rovviltnemndas hjemmeside. Rovviltnemnda vedtok planen i møte den 10. januar 2014. 

I den nye planen er det en del endringer fra tidligere forvaltningsplan, blant de viktigste er:

  • Fylket deles i to forvaltningssoner, blå og grønn, mot tidligere tre. Forvaltningsområdet for ynglende ulv vises som et skravert område innenfor den blå sona.
  • Avgrensingen mellom blå og grønn sone er endret.
     
  • Les hele forvaltningsplanen i sin helhet

Kontakt: Hilde Smedstad, tlf. 62 55 12 27, e-post: fmhehsm@fylkesmannen.no
  

Skogfondet øker

Rekordavvirkning i 2013 medførte en liten økning av innestående skogfond med 6,7 millioner kroner til 246 millioner kroner.

Omløpshastigheten på skogeiernes skogfondskonti er redusert med over 4 måneder de siste par årene, og ligger nå på 26 måneder i snitt. Dette vitner om et meget aktivt skogbruk med høy investeringsvilje i Hedmarksskogbruket.

Mye skogplanting!

Planteaktiviteten økte med 40 prosent fra 2011 til 2012, men var fortsatt noe lavere enn skogfaglig målsetting. I 2013 har nyplantingen økt ytterligere med 12 prosent, og passerte 7 millioner planter for første gang siden 1995! Totalt har skogkulturinvesteringene økt med 28 prosent siste par år, fra 52 til 67 millioner kroner.

Juletrebransjen i regionen har lagt en offensiv strategi, noe vi ser resultater av.  Investeringer registrert i skogfondregnskapet til juletre og pyntegrønt er tidoblet de siste tre årene, men fra et forholdsvis lavt nivå.

De registrerte veginvesteringene er redusert med 3,7 millioner (-10 prosent) og skogbruksplaner som forventet redusert med 11,7 millioner (-84 prosent). Det er mange vegprosjekter under planlegging, slik at vi for 2014 forventer en betydelig økning av investeringer i skogbrukets infrastruktur. Særlig gjelder dette ombygging og modernisering av skogsbilvegnettet. Investeringslysten stimuleres også av økte statlige bevilgninger til skogsbilveger.

Kontakt: Dagfinn Haget, tlf. 62 55 12 14, e-post: fmhedha@fylkesmannen.no

Relaterte lenker:

Fakta om skogfond
Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom. Ved tømmerhogst skal en del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig. Beløpet kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen.

Komatsu
(Foto: Tore Holaker)

 

Hedmarksskogen er miljøregistrert

Skogeiere må ha registrert miljøverdier for å kunne hogge i skogen. I Hedmark er nå «omløpet» av miljøregistreringer i skog tilnærmet fullført.

Alle skogeiere/skogeiendommer i Hedmark har i perioden 2001-2013 hatt tilbud om skogbruksplan med miljøregistreringer, eller kun miljøregistreringer.

2012 var et toppår for levering av nye skogbruksplaner med miljøregistreinger. I 2013 ble det kun fullført og avsluttet en enkelttakst. I områder med eldre skogbruksplaner og miljøregistreringer, er interessen for nye planer allikevel stor. Over 80 prosent av skogeierne vil ha ny plan viser nye planprosjekter som er startet opp. En faktor som bidrar til høy interesse, er muligheten til å få planene på mobil, nettbrett og PC. Enklere ajourhold og økt varighet på planene spiller også inn. Volumnøyaktigheten de nye lasertakstene gir, sprer seg i skogbruksplanutvalgene og forventningene om gode resultater er høy. Ajourføring og komplettering av de tidligere miljøregistreringene (MiS) er en viktig del av nye planprosjekter.

Kontakt: Roar Kjær, tlf. 977 20 782, e-post: fmherkj@fylkesmannen.no.

Skogbrplan
(Foto: Runa E. Skyrud)

 

Opprettelse av ny landbruksteknisk fagskole

Hedmark Landbruksrådgivning og Høgskolen i Hedmark arbeider med å tilrettelegge for etablering av fagskole i tilknytning til det landbrukstekniske fagmiljøet som er på Blæstad.

Høgskolen har i dag bachelorutdanning i landbruksteknikk, mens landbruksrådgivningen har etablert et nasjonalt nav innen maskinteknisk rådgivning på Blæstad.

Arbeidet med å forberede etablering av fagskolen har pågått ett års tid, og har gitt en god plattform for videre utvikling. Fagskoletilbud innenfor landbruksteknikk vil dekke et behov for kompetanse innen teoretiske og praktiske ferdigheter på fagskolenivå, noe landbruksnæringen og landbruksmaskinbransjen har etterspurt. Arbeidet gjøres i samarbeid med Fagskolen Innlandet, og planen er at studiet legges til Blæstad, for å utnytte felles ressurser med høgskolens landbrukstekniske utdanning. 

Det vil bli søkt NOKUT-godkjenning av studiet i september. Studieplaner er så godt som ferdig utarbeidet og det jobbes nå med finansering.  Landbruksteknikk er et av flere fagskolestudier innen landbruk som det utarbeides tilbud på nasjonalt.

Fylkesmannen i Hedmark har støttet prosjektarbeidet med utrednings- og tilretteleggingsmidler.

Kontakt: Erik Ilseng, tlf. 62 55 12 31, e-post: fmheeil@fylkesmannen.no.

Tresker.
(Foto: Kristin Ødegård Bryhn)

 

Punktutbedringer på skogsbilvegene

Som en del av satsingen på modernisering av skogsbilvegnettet, er det satt fokus på utbedringer av flaskehalser og deler av vegene som er i for dårlig stand.

Det er viktig med et godt skogsbilvegnett for en effektiv virkestransport, samt veger som tåler dagens og framtidas klimautfordringer.

Hedmark fikk 4 millioner kroner over revidert statsbudsjett i 2013 til ombygging og punktutbedring av skogsbilveger. Til tross for at disse midlene kom midt på sommeren etter at vegforeningene hadde hatt årsmøter og vedtatt budsjetter, tok næringen likevel tak i mulighetene ekstrabevilgningene ga. I stor grad har midlene gått til ombygging og forsterking av svake punkter som bruer, dreneringssystemer generelt, snuplasser og bæreevneforsterking. Noe har også gått til ombygging av skogsbilveger. Det er gitt tilsagn om tilskudd til i alt 65 prosjekter i 2013.

Kontakt: Tore Holaker, tlf: 62 55 12 20, e-post: fmhetho@fylkesmannen.no.

Atndalen.
Atndalen. (Foto: Tore Holaker)