Historisk arkiv

Statens bymiljøpris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Bymiljøprisen var en pris til en kommune som samarbeider godt med myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner og tar en ledende rolle i arbeidet for byutvikling og forbedring av bymiljøet. Prisen ble i 2015 slått sammen med Attraktiv stad til den nye prisen "Attraktiv by: Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling".

Både byer og tettsteder kunne motta den årlige Bymiljøprisen. Prisvinner ble utpekt av en uavhengig jury oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prisen skulle inspirere til mer bærekraftig by- og tettsteds­utvikling og miljøvennlig praksis.

Statens bymiljøpris 2014
Statens bymiljøpris 2014 gikk til Alta kommune for å ha vist imponerende vilje til å motivere folk i alle aldre til å ta sykkelen i bruk året rundt. Dette har gjort Sykkelbyen Alta til noe folk er stolt av. Prosjektgruppen har fokusert på barn og unge, og med begrensede midler klart å integrere folkehelseperspektivet i arealplanleggingen. Målsettingen har hele tiden vært klar:
Det skal være enkelt og attraktivt å velge sykkel i Alta.

Statens bymiljøpris 2013

Statens bymiljøpris 2013 gikk til Hamar og Bergen kommuner.  Bergen kommune tildeles prisen fordi den gjennom en målrettet og klar strategi viser hvordan en stor norsk by kan utvikle bymessige boliger med god tetthet og samtidig en menneskelig målestokk i tilknytning til en senterstruktur knyttet til bærekraftig infrastruktur som utbygging av Bybanen. Hamar kommune tildeles prisen for en bred satsing som attraktivt regionsenter gjennom en utvikling av byens urbane kvaliteter, servicetilbud og bygging av flere byboliger, i samarbeid med næringslivet og i en åpen og offensiv prosess i forhold til byens beboere.
Tema var: Flere boliger i bedre by. Les juryens begrunnelse (pdf).

Statens bymiljøpris 2012 gikk til Oslo kommune for utviklingen av gamle industriområder langs Akerselva. Fornyelsen av Vulkanområdet er et godt eksempel på dette. Les juryens begrunnelse (pdf).

Ambolten i Ringebu. Foto: Britt Åse Høyesveen. Statens bymiljøpris 2011 gikk til Ringebu kommune for sin satsing på å gi stedet kvaliteter som gjør at folk har behov for og lyst til å samles der, bosette seg og gjøre sin handel der, og delta i det sosiale og kulturelle livet. Tema for 2011 var "Uterom og møteplasser. Les juryens begrunnelse og presentasjon av finalistene (pdf). Brosjyre om prisen (pdf).

Statens bymiljøpris 2010 gikk til Trondheim kommune for åpningen av Ilabekken som tidligere lå i rør. Det er ryddet opp langs bredden og tilrettelagt slik at folk kan gå langs bekken fra Bymarka gjennom et boligområde og ned til fjorden. Juryens begrunnelse og presentasjon av finalistene (pdf).

Statens bymiljøpris 2009 gikk til Konsvinger kommune for et offensivt arbeid for å ha funnet fram til nøkkelkvaliteter ved byen sin (heriblant kulturminnene) og brukt disse direkte som utgangspunkt for planarbeidet. Man har vekket innbyggernes vilje til og interesse for å delta i det lokale kulturlivet og gitt byen tilbake til befolkningen.
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim overrakte Statens Bymiljøpris 2008 til ordfører i Trondheim, Rita Ottervik. Foto: Miljøverndepartementet.

Statens bymiljøpris 2008 gikk til Trondheim kommune for sin vilje til å ta upopulære beslutninger for å nå nasjonale klimamål. Juryen bgrunnet utnevnelsen med at Trondheim peker seg ut som en kommune som mer enn noen annen har våget å vedta tiltak som det krever mot for å gjennomføre.

Utdeling av Bymiljøprisen 2007

Bymiljøprisen 2007 gikk til Asker kommune. Prisen ble delt ut av Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. I juryens begrunnelse for prisen står det: ”Asker kommune har gjennom de siste 20 årene arbeidet bevisst og kontinuerlig med å finne strategier for å styrke Asker sentrum som handelssted. Dette fordi kommunen erkjenner at handel er viktig for et levende by- og tettstedssentrum.”

Bymiljøprisen 2006

Bymiljøprisen 2006 ble tildelt Stavanger og Sandnes, to byer som har samarbeidet om ”En levende by – til fots og på sykkel.” Dette er et prisverdig samarbeid om gang- og sykkelmuligheter på tvers av kommunegrensene.
Les mer i ECOARK prosjektdatabasen

Bymiljøprisen 2005 Bymiljøprisen 2005 ble tildelt Stavanger kommune, for byens arbeid med friluftsliv i by. Kommunen er tettest befolket i Norge, men bystyret har likevel bevart landbruks-, natur- og friluftsområdene og skapt et utemiljø som stimulerer til fysisk aktivitet. 
Bymiljøprisen 2004

Bymiljøprisen 2004 gikk til Årdal kommune. Tema for 2004 var "aktivt bysentrum for alle". Tverrfaglig samarbeid og langsiktig planlegging kjennetegner arbeidet i Årdal.

Bymiljøprisen 2003

Bymiljøprisen 2003 ble tildelt Drammen kommune. Drammen fikk prisen blant annet for sine attraktive byrom, renere vannmiljø, forbedret kollektivtransport, god tilgjengelighet for alle og en overordnet bystruktur. 

Bymiljøprisen 2002 Bymiljøprisen 2002 ble tildelt Kristiansand kommune. Kristiansand fikk prisen for sitt langsiktige arbeid for byutvikling i et bærekraftig perspektiv

Enhver kan fremme begrunnet forslag på kandidater til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer: