§ 13 - Vurdering av innsynsbegjæring

Vurdering av innsynsbegjæring

Vi viser til Kommunal- og regionaldepartementets brev 11. april 2008 der det bes om en vurdering av om sluttavtale med en tidligere medarbeider i departementet som inneholder en fortrolighetsklausul, skal eller kan og bør unntas fra innsyn.

Avslutningsvis i sluttavtalen er følgende klausul inntatt:
”Innholdet i denne avtale skal behandles fortrolig og ikke kommuniseres til andre personer enn de som skal bidra til oppfølgingen av avtalen.”

En slik avtale begrenser ikke allmennhetens innsynsrett etter offentlighetsloven. Spørsmålet blir da om avtalen kan og bør eller skal unntas etter reglene i offentlighetsloven. Unntakene for interne dokumenter i offentlighetslovens § 5 vil ikke gi grunnlag for å unnta avtalen da medarbeideren må anses som en ekstern part i denne sammenheng. Opplysninger om lønn og godtgjørelser fra offentlige organer er ikke taushetsbelagte etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 jf. offentlighetsloven § 5 a første ledd. Vi kan heller ikke se andre holdbare grunnlag for unntak. Lovavdelingen mener derfor at avtalen ikke kan unntas fra innsyn.