§ 13 første ledd nr. 1 - Spørsmål om taushetsbelagt informasjon i pionerdykkersaken

Saksnr. 200501166 EO ILB/KG
Dato: 10.02.2005

 

Spørsmål om taushetsbelagt informasjon i pionerdykkersaken


Vi viser til e-post fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) 9. februar 2005 med anmodning om Lovavdelingens vurdering av om visse opplysninger angående ”pionerdykkerne” må anses som taushetbelagt informasjon. Den aktuelle opplysningen er – så vidt forstås – at en forfatter til en artikkel om pionerdykkernes sak har mottatt flere millioner statlige kroner for sitt arbeid for å fremme pionerdykkernes sak. Denne opplysningen ble gjort kjent i et tilsvar for statssekretær Helge Eide til den nevnte artikkelen.

Med den meget korte tid som har stått til rådighet for å vurdere spørsmålet, ser Lovavdelingen slik på det:

Spørsmålet er om den aktuelle opplysningen dekkes av regler om taushetsplikt i forvaltningen. Forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 slår fast at opplysninger om ”noens personlige forhold” er underlagt taushetsplikt. Begrepet ”personlige forhold” er vidt, men noe ubestemt, og faller ikke uten videre sammen med hva som regnes som personopplysninger etter personopplysningsloven. Vi viser generelt til Justisdepartementets veileder i offentlighetsloven (2003, G-0354B) s. 57-58 (vedlagt).

Som opplysninger om personlige forhold regnes bl.a. opplysninger om en persons fysiske eller psykiske helse. Vi kan ikke se at opplysningen om at artikkelforfatteren har mottatt flere millioner statlige kroner for sitt arbeid, sier noe om artikkelforfatterens fysiske eller psykiske helse slik at opplysningen av den grunn er underlagt taushetsplikt.

En opplysning om lønn og godtgjørelse mottatt fra offentlige instanser er ikke underlagt taushetsplikt, jf. Justisdepartementets veileder s. 58. Vi legger etter det opplyste til grunn at de midler som artikkelforfatteren har mottatt, innebærer en godtgjørelse eller dekning av utgifter. Det gjør etter Lovavdelingens mening ingen forskjell at utbetalingen er skjedd gjennom Tom Engh som representant for Nordsjødykkeralliansen. Etter det opplyste er det på det rene at beløpet som artikkelforfatteren har mottatt, skriver seg fra disse statlige midlene og er knyttet til artikkelforfatterens bistand til Nordsjødykkeralliansen.

Lovavdelingen anser det på denne bakgrunn på det rene at den aktuelle opplysningen ikke er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.

Vi kan heller ikke se grunnlag i det opplyste for å anse opplysningen for å gjelde ”drifts- eller forretningsforhold som det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår”, slik at det av den grunn foreligger taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

For ordens skyld tilføyer vi at en eventuell opplysning om Tom Rygh som pionerdykker heller ikke er taushetsbelagt, siden dette må anses som et alminnelig kjent forhold, jf. forvaltningsloven § 13 a nr. 3.