§ 2 - Spørsmål om klagerett på avgjørelse fattet av Nærings- og handelsdepartementet

Saksnummer: 2002/6618 EO ØR/JO

 

Dato: 17.12.2002

 

Spørsmål om klagerett på avgjørelse fattet av Nærings- og handelsdepartementet

1. Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets brev 22. juli 2002 med spørsmål om visse avgjørelser om støtte til forsøks- og utviklingsprosjekter omkring samarbeidet mellom kultur- og næringsliv er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og – ved et bekreftende svar – hvilke prosedyrer for klagebehandling som det bør legges opp til. Vi beklager lang behandlingstid her, og viser for øvrig til telefonsamtaler, senest 13. desember 2002 mellom ekspedisjonssjef Backer og seniorrådgiver Ruud.

2. Etter det som er opplyst skriftlig og muntlig, legger Lovavdelingen følgende til grunn:

Den aktuelle støtten gis av statsbudsjettet for Nærings- og handelsdepartementet over budsjettets kap. 900 underpost 21. Muligheten for støtte ble signalisert i et hefte ”Samspill mellom næringsliv og kulturliv”, utgitt av Kulturdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet i august 2001, der det til slutt  under overskriften ”Støtte til forsøks- og utviklingsprosjekter” heter s. 43:

”Vi vil være opptatt av å stimulere kultur- og næringsliv til å finne frem til gode samarbeidsformer. Vi vil derfor støtte opp under forsøks- og utviklingsprosjekter omkring samarbeid mellom kultur- og næringsliv.”

Dette heftet ble presentert på en pressekonferanse med de to statsrådene og sendt til deltakerne på det samråd våren 2001 som ga opphav til dokumentet, og er også sendt til andre interesserte og omtalt i en pressemelding. Det er ikke vedtatt noen bestemmelser i lov eller forskrift for denne støtten. Den er heller ikke omtalt særskilt i Nærings- og handelsdepartementets budsjettproposisjon for 2002. Søknadsmassen overstiger de midler som Næringsdepartementet finner å kunne stille til rådighet for formålet. Næringsdepartementet har oppstilt visse interne retningslinjer som grunnlag for å velge hvilke prosjekter som bør få støtte. Disse retningslinjene er ikke gjort kjent utad. Den aktuelle budsjettposten planlegges ikke nyttet til slik støtte i 2003.

3. Etter Lovavdelingens syn må avgjørelser om støtte i dette tilfellet betraktes som individuelle pengetilskudd uten krav om noen bestemt motytelse fra mottakeren til det offentlige. Det er imidlertid forutsetningen at tilskuddet brukes til det formål som støtten tar sikte på og i samsvar med det opplegg som er beskrevet i søknaden om tilskudd.

I forhold til definisjonen av begrepet enkeltvedtak i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b jf. bokstav a er det kritiske spørsmål om en avgjørelse om bruk av bevilgede midler må regnes som utøving av offentlig myndighet. Det er på det rene at det ikke alltid er tilfellet, således ved avgjørelser om å kjøpe eller avslå et tilbud om kjøp av eiendom, varer eller tjenester. Etter Lovavdelingens mening kan det heller ikke sies helt generelt at avgjørelser om ensidige tilskudd utgjør enkeltvedtak. Men dersom støtten er regulert i eller forankret i lov eller forskrift, vil det skape et preg av offentlig myndighetsøving som gjør at avgjørelsen –  iallfall som den store hovedregel, og muligens helt uten unntak – regnes som enkeltvedtak. Også hvis støtten på annen måte har karakter av en fast ordning, vil avgjørelser om å tildele eller avslå støtte som utgangspunkt være enkeltvedtak. Det vil trekke i retning av at det foreligger en slik fast ordning om det er gjort kjent retningslinjer for tildeling eller for søknadsbehandlingen, eller støtten blir utlyst med oppfordring til å fremme søknad.

Det foreliggende tilfelle står i en annen stilling. Det finnes ikke noe regelverk (annet enn interne retningslinjer) for støtten, og den gis fra en uspesifisert budsjettpost. Det synes i det hele å være tale om en engangsordning eller forsøksordning. Det er neppe noe grunnlag for å anse departementet rettslig forpliktet til å realitetsbehandle aktuelle søknader om støtte. Lovavdelingen antar etter dette at tildeling av eller avslag på støtte som beskrevet av Nærings- og handelsdepartementet ikke kan regnes som enkeltvedtak, idet det ikke er naturlig å se dette som utøving av offentlig myndighet.

Lovavdelingen tilføyer at selv om ikke forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak får anvendelse på de aktuelle avgjørelser om støtte, vil det gjelde visse andre forvaltningsrettslige regler. Dette gjelder for det første for reglene i forvaltningsloven kapittel II og III. Det må også antas at det må stilles visse krav til saklige grunner for den avgjørelse som må treffes, bl.a. slik at en konkret avgjørelse om støtte må antas å være egnet til å ivareta det formål som støtten tar sikte på.