§ 2 første ledd bokstav a og b - Spørsmål om forhåndsuttalelse etter tvangsfullbyrdelseslovens § 11-44 tredje ledd er enkeltvedtak

Saksnummer: 1997/1510 E EA/KHR/JGS

 

Dato: 17.03.1997

 

Spørsmål om forhåndsuttalelse etter tvangsfullbyrdelseslovens § 11-44 tredje ledd er enkeltvedtak

Vi viser til brev 4 februar 1997 fra Landbruksdepartementet, hvor det reises spørsmål om forhåndsuttalelse etter tvangsfullbyrdelsesloven (tvfbl) § 11-44 tredje ledd skal regnes som enkeltvedtak.

Bestemmelsen slår fast at før det avholdes tvangsauksjon over en kon­sesjonspliktig fast eiendom, skal vedkommende konsesjonsmyndighet gi "bindende uttalelse om høyeste pris som vil bli godkjent". Det er antatt i Ot prp nr 65 (1990-91) s 245 at en slik forhåndsuttalelse er enkeltvedtak som kan påklages. I selve bestemmelsen er det således i siste punktum tatt inn at auksjonen ikke skal avholdes før klagefristen for uttalelsen er ute, eller klagesaken er avgjort.

Grunnen til at Landbruksdepartementet er kommet i tvil om slik forhåndsuttalelse likevel kan regnes som enkeltvedtak er Eidsivating lagmannsretts kjennelse 2 oktober 1995 i kjæremålsak. Namsretten hadde nektet å stadfeste et bud som lå vesentlig over den pris fylkesjordbrukssjefen hadde fastsatt som "høyeste lovlige pris" i sin forhåndsuttalelse. Lagmannsretten opphevet kjennelsen med den begrunnelse at det etter tvangsfullbyrdelsesloven ikke var adgang til å nekte stadfestelse på et slikt grunnlag. I lagmannsrettens begrunnelse var det et vesentlig element at konsesjonsmyndighetene, ut fra formålet med bestemmelsen i tvfbl § 11-44 tredje ledd, ikke var forhindret fra senere å godta en høyere kjøpesum. Landbruksdepartementet reiser spørsmål om dette innebærer at forhåndsuttalelsen likevel ikke er å anse som enkeltvedtak.

Den aktuelle bestemmelse i tvangsfullbyrdelsesloven forutsetter at vedkommende konsesjonsmyndighet på et tidligere tidspunkt enn selve konsesjonssaken har både plikt og rett til å fatte avgjørelse om hvilken pris man vil godta. Dette element i konsesjonssaken skal utskilles og avgjøres før tvangsauksjon skal holdes. Konsesjonsmyndighetene kan således ikke nøye seg med å oppgi en pris som de anser som "sikker", og utsette den endelige avgjørelsen til konsesjonssaken, jf Ot prp nr 65 (1990-91) s 245:

"Departementet finner det imidlertid riktig at spørsmålet om pris i disse få tilfellene bringes ut og avgjøres på forhånd".

Denne forhåndsuttalelsen må anses som en avgjørelse som er "bestem­mende for rettigheter og plikter" f eks for eieren av eiendommen, og vil være et enkeltvedtak etter fvl § 2 første ledd bokstav a og b. At en forhåndsuttalelse om pris senere kan endres, er ikke til hinder for at uttalelsen må anses som et enkeltvedtak. Under enhver omstendighet må uttalelsen i forarbeidene til § 11-44 sammen med forutsetningen i paragrafens tredje ledd tredje punktum føre til dette resultatet.

Etter Lovavdelingens syn er således forhåndsuttalelser etter tvfbl § 11-44 tredje ledd  enkeltvedtak.