§ 20 - Forståelse av inkassoforskriften kapittel 2 ved samtidig inndriving av et krav mot solidarskyldnere

Saksnummer: 99/13681 E LST

 

Dato: 24.09.1999

 

Forståelse av inkassoforskriften kapittel 2 ved samtidig inndriving av et krav mot solidarskyldnere

Vi viser til brev 27 august 1999 med spørsmål om beregning av inkassosalær ved inndriving av et krav mot flere solidarskyldnere. I saker som gjelder inndriving av krav mot en selvskyldnerkausjonister i tillegg til en hovedskyldner eller tilfeller der flere hefter solidarisk for samme krav, kan kreditor holde seg til en av skyldnerne og kreve full dekning av denne. En inkassator vil derfor ha adgang til å gå på hver av skyldnerne etter hvert og kreve inkassogebyr i samsvar med inkassoforskriften for hver forfølgning som innledes. Spørsmålet blir om en inkassator også kan sette i verk forfølgning mot flere samskyldnere samtidig og kreve fullt inkassosalær fra hver av disse.

Utgangspunktet etter inkassoloven § 17 er at en skyldner plikter å erstatte en fordringshaver «nødvendige» kostnader ved utenrettslig inndriving av forfalte pengekrav. I forhold til en forfalt fordring der flere skyldnere hefter for kravet, vil det være ønskelig for kreditor å sette i verk inndriving mot flere av skyldnerne samtidig slik at inndrivingen kan skje hurtigst mulig. Dette er en av fordelene ved å ha flere skyldnere som hefter for samme krav. Det må derfor være adgang etter inkassoloven til å sette i verk inndriving mot flere skyldnere samtidig for samme krav. Selv om hovedkravet mot hver av skyldnerne er det samme, vil inkassatorens arbeid og kostnader være like stort som i tilfeller der det dreier seg om inndriving av ulike krav. Ordlyden som brukes i inkassoforskriften § 2-2 er at det kan kreves maksimale beløpsatser for skyldnerens erstatningsplikt for fordringshaverens utenrettslige inndrivelseskostnader for «det enkelte krav». Lovavdelingen legger til grunn at med uttrykket «det enkelte krav» menes det krav som retter seg mot den enkelte skyldner. Lovavdelingen mener derfor at en inkassator kan kreve inkassosalær beregnet etter størrelsen på hovedkravet fra hver av skyldnerne som det er innledet utenrettslig inndriving mot.