Plan- og bygningsloven

§ 20-1 Departementets tolkingsuttalelse - svar på spørsmål om etablering av søppelsuganlegg er tiltak som omfattes av byggesaksdelen av plan- og bygningsloven - plan- og bygningsloven kapittel 20

Vi viser til e-post av 4. mai 2018 sendt til Direktoratet for Byggkvalitet. Henvendelsen ble videresendt til departementet 25. juni 2018.

I e-posten stilles det spørsmål om etablering av søppelsuganlegg er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. Bakgrunnen for henvendelsen er at Direktoratet for byggkvalitet (daværende Statens bygningstekniske etat) ved avdeling for Sentral godkjenning, i vedtak av 28. juni 2010 avslo søknad om sentral godkjenning fra en av aktørene i søppelsugbransjen. Begrunnelsen for avslaget var at "(d)e installasjoner og anlegg som foretaket leverer anses å være prosessanlegg og –installasjoner som faller utenfor plan- og bygningslovens saklige virkeområde".

Departementets vurdering

Slik departementet ser det er etablering av et søppelsuganlegg et tiltak som reguleres av byggesaksdelen av plan- og bygningsloven. Er anlegget nødvendig for byggverkets drift, er det nærliggende å vurdere dette som en bygningsteknisk installasjon. Dersom søppelsuganlegget oppføres uavhengig av et spesifikt byggverk, anses det å være et anlegg, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1 første ledd bokstav a og b.

Nærmere begrunnelse:

Pbl. § 20-1 regulerer hvilke tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene. Bokstav f gjelder oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner. Med bygningstekniske installasjoner[1] menes installasjoner (innendørs og utendørs) som er nødvendige for bygningens drift. Etter departementets vurdering vil etablering av et søppelsuganlegg inne i et byggverk være et tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene, og dermed et søknadspliktig tiltak etter pbl. § 20-2, jf. pbl. § 20-1 første ledd bokstav f. Dette gjelder også dersom en del av anlegget etableres utvendig. Et slikt anlegg er etter vår mening nødvendig for eller har nær sammenheng med driften av selve bygget. Vi viser videre til at slik etablering ofte vil medføre at brannceller brytes. Eksempler på tilsvarende bygningstekniske installasjoner er varmeinstallasjon, kuldeinstallasjon, ventilasjonsanlegg, vann- og avløpsinstallasjoner, løfteinnretning (f.eks. heis og rulletrapp), sprinkleranlegg, brannvarslingsanlegg, sentralstøvsuger og nødstrømsaggregat. Slike installasjoner og anlegg er en del av den tekniske utførelsen, men er likevel selvstendige deler av bygget. Mer utfyllende materielle krav er fastsatt i byggteknisk forskrift. De mer generelle krav følger av bl.a. pbl. § 29-6 og § 29-9, jf. § 31-2.

Det kan forekomme tilfeller der søppelsuganlegg oppføres uavhengig av et spesifikt byggverk, og således ikke er nødvendig for eller har nær sammenheng med driften av selve bygget. Dette vil etter vår vurdering fortsatt være et anlegg som omfattes av byggesaksdelen av plan- og bygningsloven, jf. pbl. § 20-1 første ledd bokstav a og b. Vår vurdering er at etablering av alle former for utvendige avfallsboder, skur, dypoppsamler og avfallssug som hovedregel vil være anlegg som faller inn under byggesaksdelen av plan- og bygningsloven. Til sammenligning viser vi til at departementet gjennom langvarig og konsekvent praksis har lagt til grunn at legging og vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av vann- og avløpsanlegg, herunder stikkledningsanlegg, er et søknadspliktig tiltak etter pbl. § 20-2, jf. pbl. § 20-1 første ledd bokstav a og b. Som vist til i e-posten kan rørsystemer for søppelsug både i dimensjon, lengdeomfang, gravebehov, grøfteløsninger osv. være temmelig lik som vann- og avløpsanlegg både i kompleksitet og omfang, noe departementet er enig i.

Det må likevel gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Det avgjørende for om det foreligger søknadsplikt, er ikke om tiltaket kan rubriseres under anlegg eller bygningsteknisk installasjon. Det sentrale er tiltakets størrelse og eventuelle konsekvenser for omgivelsene da både omfanget og kompleksitet på både stasjonært og mobilt avfallssug kan variere stort. Etter departementets mening er det tiltakets samlede omfang som skal vurderes. Dette gjelder selv om for eksempel et tiltak ikke medfører et stort terrenginngrep. Det er altså tiltakets totale omfang som kan være årsaken til at det faller inn under byggesaksdelen av plan- og bygningsloven.

Avslutningsvis påpeker vi at det i byggteknisk forskrift (TEK) § 12-12 stilles krav til avfallssystem og kildesortering. Det fremkommer der at avfallsbrønner, avfallssug eller annet avfallssystem skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår sjenerende støy, lukt eller annen ulempe, og at avfallssystemet skal være lett tilgjengelig.

 

Kopi: Direktoratet for byggkvalitet

[1] Jf. veiledning til byggteknisk forskrift (TEK17) § 1-3 definisjoner.