§ 24 - Offentleglova § 24 andre ledd

Saknr. 201002678 EO KRY/OKL
Dato: 15.09.2010

 

Offentleglova § 24 andre ledd

Vi viser til brev 11. februar 2010, med spørsmål om tolking av offentleglova § 24 andre ledd.

Etter offentleglova § 24 andre ledd kan det gjøres unntak fra innsyn for dokumenter om lovbrudd. Unntak for anmeldelse, tips og lignende dokumenter om lovover¬tredelser fra private er regulert i bestemmelsens første punktum, som innebærer at det kan gjøres unntak på ubestemt tid for slike dokumenter. Unntaksadgangen etter første punktum gjelder bare dokumenter som kommer fra private, jf. også Rettleiar til offentleglova side 145. Adgangen til å gjøre unntak for andre dokumenter om lovovertredelser (herunder fra andre offentlige organer) er regulert i § 24 andre ledd andre punktum. Etter denne bestemmelsen kan det bare gjøres unntak inntil den aktuelle saken er avgjort.

Det følger av ovennevnte at svar som forvaltningen gir på henvendelser om lovbrudd, omfattes av § 24 andre ledd andre punktum. I noen tilfeller vil det imidlertid være grunnlag for varig unntak fra innsyn også i slike svar. For det første skal det gjøres unntak for opplysninger som er underlagt taushetsplikt, jf. offentleglova § 13 første ledd. Både opplysninger om hvem som har tipset om kriminell virksomhet, og opplysninger om hvem som i henhold til tipset mv. skal ha opptrådt lovstridig, kan etter omstendighetene være underlagt taushetsplikt. Se nærmere om dette i Rettleiar til offentleglova punkt 6.2.3 og 6.2.4 (på sidene 78-87). For det andre antar vi at det også i slike svar må kunne gjøres varig unntak fra innsynsretten for opplysninger som ville vært omfattet av § 24 andre ledd første punktum. I motsatt fall ville muligheten til beskyttelse etter første punktum være ufullstendig. Om bakgrunnen for regelen og forholdet til offentlighetsloven 1970 § 6 første ledd nr. 5 viser vi til NOU 2003:30 særlig punkt 15.7 (side 204-206) og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) punkt 12.3.6 (side 95-96).

Endelig nevnes at en sak vil være avgjort når forvaltningen har fattet avgjørelse med hensyn til om det skal reageres mot en lovovertredelse, eventuelt om ikke å gå videre med saken. Tilsvarende gjelder dersom det blir fattet midlertidige vedtak (men dersom det kommer til ytterligere dokumenter i saken etter at slikt vedtak er fattet, vil saken først være avgjort for disses vedkommende når det foreligger et nytt vedtak i saken). Dersom en sak blir klaget inn for overordnet forvaltningsorgan, brakt inn for domstolene eller overført til politiet, gjelder det enkelte særregler for når en sak er å regne som avgjort og unntaksmuligheten etter § 24 andre ledd andre punktum således opphører, se Rettleiar til offentleglova side 145-146.