Plan- og bygningsloven

§ 27-2 Departementets svar på spørsmål om kommunen kan kreve ansvarserklæring for prosjektering av overvann ved rammesøknad

Vi viser til e-post av 1. august 2018 der det stilles spørsmål om kommunen kan kreve ansvarserklæring for prosjektering av overvann ved rammesøknad. Bakgrunnen for henvendelsen knytter seg til en konkret byggesak i Gjerdrum kommune, der Fylkesmannen i sin klagebehandling uttalte følgende: "Det fremgår, ifølge klagen, at overvann skal føres til terreng. Der håndtering av overvann skal skje på egen eiendom, vil kravet til sikring være oppfylt. Fylkesmannen kan heller ikke se at pbl. § 27-2 gir hjemmel for å kreve ansvarserklæring for prosjektering av overvann ved rammesøknad".

Departementet gjør oppmerksom på at vi ikke kan ta stilling til eller gi anbefalinger om hvordan konkrete enkeltsaker bør håndteres. Vår uttalelse gis derfor på generelt grunnlag.

Tiltakshaver eller ansvarlig søker kan velge å få behandlet tiltaket under ett eller dele søknaden i to trinn; rammetillatelse og igangsettingstillatelse, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-2 femte ledd. Hovedbegrunnelsen for innføringen av trinnvis behandling var at det ikke bør legges for mye ressurser ned i prosjekter som ikke vil bli tillatt realisert, og at prosjekteringen ofte skjer gradvis.

Kommunen skal i rammetillatelsen ta stilling til tiltakets ytre rammer når det gjelder de materielle kravene som retter seg mot selve tiltaket. I hovedsak foretas det en avklaring av om tiltaket i det hele tatt kan realiseres på det aktuelle sted i forhold til gjeldende arealplaner eller fremtidig ønsket arealdisponering samt de øvrige ytre rammer for tiltaket, så som plassering, grunnforhold, høyde, avstand til nabogrenser, visuell utforming, grad av utnytting, avklaring av formelle tillatelser om veg, vann og avløp mv.

Mulighet for trinnvis behandling åpner altså for at det ikke trengs å gjennomføre full prosjektering før kommunen tar stilling til om tiltaket lar seg gjennomføre. Kommunens vurdering av hva som i det enkelte tilfelle må avklares i forbindelse med rammetillatelsen skjer på bakgrunn av krav i arealplaner og/eller den dokumentasjon som utbygger fremlegger i søknaden. 

Vanligvis må ansvaret for ansvarlig søker og enkelte prosjekteringsoppgaver erklæres senest sammen med søknad om rammetillatelse, da den prosjekteringen som er foretatt ved rammetillatelsen alltid skal være ansvarsbelagt. For en stor del av prosjekteringen vil ansvaret imidlertid kunne erklæres i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse. Videre kan ansvaret for noe detaljprosjektering og for utførelsen erklæres overfor kommunen senest like før arbeidet påbegynnes.

Hovedregelen er altså at ansvarserklæringer ved rammesøknad kun kan kreves for den del av prosjekteringen som rammesøknaden gjelder. I de fleste tilfeller er det kun arkitekturprosjektering og i noen tilfeller brannkonsept. Likevel vil det bero på en konkret vurdering i den enkelte sak om kommunen for eksempel kan kreve ansvarserklæring for prosjektering av overvann ved rammesøknad. Dette fordi kommunen kan ha krav til overvannshåndtering i kommuneplanen og/eller reguleringsplan, der det for eksempel stilles krav om at planlagt løsning for overvannshåndtering skal legges ved søknad om rammetillatelse og at dette skal være ansvarsbelagt ved rammesøknaden. Videre vises det til at kommunen som en del av saksbehandlingen skal vurdere om den innsendte dokumentasjonen vedrørende overvannshåndtering er tilstrekkelig. Dersom for eksempel grunnforholdene, terrengutformingen eller området er av en slik art at det er nødvendig å avklare overvannshåndteringen allerede på rammetidspunktet, kan kommunen kreve ansvarserklæringer ved rammesøknad.