§§ 3 og 6 - Vurdering av innsynsrett i informasjon fra helseregister

Saksnr. 201005035 EO KRY/OKL
Dato: 22.12.2010

 

Vurdering av innsynsrett i informasjon fra helseregister


Vi viser til brev 14. desember 2009 fra Helse- og omsorgsdepartementet der Lovavdelingen blir bedt om en vurdering av enkelte problemstillinger knyttet til forholdet mellom innsyn etter offentleglova og de særlige innsynsreglene i helseregisterlovgivningen.

Generelt om forholdet mellom helseregisterlovgivningen og offentleglova
Hovedregelen om offentlighet går frem av offentleglova § 3. I tillegg gir offentleglova § 9 på visse vilkår en rett til sammenstillinger av opplysninger. I helseregisterloven og de tilhørende forskriftene er det også gitt regler om innsyn, illustrert i brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet med Norsk pasientforskrift (NPR-forskriften) § 3-5. Det er ikke sagt noe uttrykkelig verken i helseregisterloven eller de tilknyttede forskriftene om forholdet mellom disse reglene og de generelle reglene om innsynsrett etter offentleglova.

Etter helseregisterloven § 36 gjelder personopplysningsloven med forskrifter som utfyllende bestemmelser. Det er derfor naturlig å se hen også til personopplysningsloven. Forholdet mellom personopplysningsloven og offentleglova er regulert i personopplysningsloven § 6, der det i første ledd heter:

”Loven her begrenser ikke innsynsrett etter offentleglova, forvaltningsloven eller annen lovbestemt rett til innsyn i personopplysninger.”

I Ot.prp. nr. 92 (1998-1999) Om lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) punkt 12 om forholdet til offentlighetsprinsippet er gjeldende rett (før nåværende personopplysningslov) beskrevet slik:

”Personregisterlovens regler om innsynsrett supplerer de mer generelle bestemmelsene om dokumentoffentlighet i forvaltningsloven og offentlighetsloven. […] I Datatilsynets konsesjoner er det oppstilt til dels strenge begrensninger i adgangen til å utlevere personopplysninger. Disse reglene må likevel vike for krav om innsyn i medhold av forvaltnings- og offentlighetsloven.”

I punkt 12.5 under departementets vurderinger heter det videre:

”For helt å avskjære mulig tvil om forholdet til offentlighets- og forvaltningsloven eller annen lovgivning som gir rett til innsyn, foreslår departementet en bestemmelse som uttrykkelig fastslår at reglene i personopplysningsloven ikke begrenser annen lovbestemt rett til innsyn, jf § 6 første ledd i lovforslaget.”

Det kan i denne sammenhengen også vises til vedlagte uttalelser fra Lovavdelingen i brev 16. juli 2004 og 9. mars 2007 om forholdet mellom personopplysningsloven og daværende offentlighetslov. Det er ikke gjort endringer på dette punktet i forbindelse med den nye offentleglova, og betraktningene i de nevnte uttalelsene må fortsatt legges til grunn.

På denne bakgrunnen kan vi ikke se at de mer spesielle reglene om innsyn i f.eks. NPR-forskriften begrenser den lovbestemte retten til innsyn etter offentleglova. NPR-forskriften § 3-5 kan følgelig heller ikke anses som en slags taushetspliktsbestemmelse etter offentleglova § 13 første ledd, slik Helse- og omsorgsdepartementet spør om.

Muligheten for forskjellsbehandling, offentleglova § 6
De spesielle reglene om innsyn i helseregisterlovgivningen, herunder NPR-forskriften, vil i enkelte tilfeller kunne gi en videre rett til innsyn enn man ville fått etter de generelle reglene i offentleglova. Personidentifiserbare helseopplysninger er som det klare utgangspunktet taushetsbelagte opplysninger og skal derfor unntas etter offentleglova § 13 første ledd sammenholdt med den aktuelle taushetsplikt-bestemmelsen. Vi kan heller ikke utelukke at NPR-forskriften § 3-5 om statistiske/anonyme opplysninger vil gi en videre rett til innsyn enn det man kan kreve etter offentleglova § 3 eller § 9.

I offentleglova § 6 første ledd første punktum heter det:

”Ved behandling av saker etter lova her eller i andre tilfelle der det blir gitt tilgang til informasjon, er det ikkje høve til noka slags forskjellsbehandling mellom samanliknbare tilfelle eller til å avtale at nokon skal ha einerett på tilgang til informasjon.”

Hvis det er gitt innsyn etter NPR-forskriften, f.eks. til en forsker, blir spørsmålet om Norsk pasientregister i neste omgang må gi andre innsyn i det samme dokumentet etter reglene i offentleglova.

Innsynsretten etter NPR-forskriften er rettet mot bestemte grupper, og det er et vilkår at opplysningene skal brukes til bestemte formål. Sett hen til de særlige hensynene som ligger bak innsynsreglene i NPR-forskriften, er det etter vårt syn klart at slikt innsyn og en vanlig innsynsbegjæring i samme dokument etter offentleglova ikke vil være sammenliknbare tilfeller. Offentleglova § 6 første ledd åpner således for å behandle disse to typene innsynskrav forskjellig. Et innsynskrav etter offentleglova må dermed avgjøres etter de alminnelige reglene om innsyn. Dersom det er hjemmel for unntak i offentleglova, kan eller skal det gjøres unntak uavhengig av om det er gitt innsyn i samme dokument etter NPR-forskriften.

Unntak for opplysninger om forskning, offentleglova § 26 fjerde ledd
Som Helse- og omsorgsdepartementet peker på, kan opplysninger om forskning i enkelte tilfeller være omfattet av taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 om såkalte ”forretningshemmeligheter”, eventuelt også første ledd nr. 1 om personlige forhold. I tillegg kan det etter offentleglova § 26 fjerde ledd gjøres unntak for opplysninger om forskningsideer og forskningsprosjekter i saker som gjelder økonomisk stønad eller rådgivning fra det offentlige i forbindelse med forskningsprosjekter. Unntaket ble tatt inn ved lov 30. januar 2009 nr. 7. Formålet med unntaket er å hindre at konkurrerende forskere eller andre får tilgang til materialet og kan utnytte det på en urettferdig eller illojal måte, se Ot.prp. nr. 13 (2008-2009) Om lov om endringar i straffeprosessloven mv. kapittel 5 og 7 for en nærmere presentasjon av bestemmelsen.

Betaling for innsyn etter offentleglova og NPR-forskriften
Offentlegforskrifta § 4 regulerer adgangen til å ta betaling for innsyn etter offentleglova. Dersom innsynsretten følger av NPR-forskriften, vil adgangen til å ta betaling avhenge av hva som er fastsatt i denne forskriften, jf. Rettleiar til offentleglova punkt 4.8.1, s. 57-58. Offentleglova § 8 fjerde ledd gir rammer for hvilken betaling man kan kreve også i tilfeller som dette. Vi ser ikke at NPR-forskriften § 3-9 går ut over disse rammene.