§ 33 og 48 - Ny vergemålslov - fylkesmannens forvaltning av mindreåriges midler til fri rådighet

Saksnr. 13/78 EP KKF/LVM
Dato: 08.02.2013

Ny vergemålslov – fylkesmannens forvaltning av mindreåriges midler til fri rådighet

Vi viser til e-posthenvendelse 3. januar 2013 med spørsmål om frie rådighetsmidler for mindreårige skal forvaltes av fylkesmannen etter den nye vergemålsloven.

Det er lagt til grunn etter gjeldende vergemålslov at frie rådighetsmidler etter lovens § 33 ikke skal omfattes av fylkesmannens forvaltning, jf. forutsetningen om dette i brev 6. september 2001 fra Lovavdelingen til Sparebankforeningen, saksnr. 2001/02539.

Den nye vergemålsloven innebærer delvis en videreføring av gjeldende rett når det gjelder mindreåriges rettslige handleevne og vergemålsmyndighetens forvaltning av midler tilhørende personer under vergemål, men det er også vesentlige endringer sammenliknet med gjeldende vergemålslov. Blant annet er det i Prop. 46 L (2012-2013) foreslått en endring av § 54 tredje ledd i den nye vergemålsloven som legger til rette for en årlig rapportering av formuesopplysninger for mindreårige fra ligningsmyndighetene til fylkesmannen. Formålet med endringen er å gjøre forvaltningsreglene mer effektive. Ligningsmyndighetene vil ikke kunne differensiere mellom frie rådighetsmidler og andre midler i denne sammenheng.

Etter § 48 første ledd i den nye vergemålsloven skal fylkesmannen forvalte finansielle eiendeler som eies av personer under vergemål, hvis ikke noe annet følger av lov eller annen gyldig bestemmelse. Unntak følger eksplisitt av vergemålsloven § 49 første og annet ledd, som fastsetter at finansielle eiendeler under en forskriftsfastsatt beløpsgrense ikke skal forvaltes av fylkesmannen, og at finansielle eiendeler som en arvelater eller giver har fastsatt at skal forvaltes særskilt etter § 95, heller ikke skal forvaltes av fylkesmannen. I Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) er det i spesialmerknaden til § 48 på side 201 uttalt følgende:

«Departementet (…) foreslår en bestemmelse som generelt angir at finansielle eiendeler i utgangspunktet skal forvaltes av fylkesmannen. Unntak fra dette utgangspunktet fremgår av § 49. Finansielle eiendeler som forvaltes av fylkesmannen, skal forvaltes etter reglene i § 51.»

Verken vergemålsloven § 49 eller forarbeidene til § 48 nevner regelen i § 12 om den mindreåriges rett til fri rådighet over midler som et unntak fra fylkesmannens forvaltning. § 12 er derimot etter lovens system et unntak fra hovedregelen i § 9 om at den mindreårige ikke har rådighet over egne midler. Det er vergen som i utgangspunktet råder over den mindreåriges midler. Vi oppfatter etter dette regelen i § 12 som et unntak fra hovedregelen om vergens rådighet (og den mindreåriges manglende rådighet), og ikke som en bestemmelse om unntak fra regelen om fylkesmannens forvaltning. Etter vårt syn kan man ikke løse spørsmålet om mindreåriges frie rådighetsmidler skal omfattes av fylkesmannens forvaltning ved å vise til at § 12 er et lovfastsatt unntak fra forvaltningen, jf. vergemålsloven § 48 første ledd. Vi forstår lovens ordlyd og system slik at frie rådighetsmidler i utgangspunktet er omfattet av fylkesmannens forvaltningsansvar etter vergemålsloven § 48 første ledd, gitt at verdien av den mindreåriges samlede finansielle eiendeler overstiger den forskriftsfastsatte grensen. Dette er også forutsetningsvis lagt til grunn i Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) pkt. 3.3.4.7 (proposisjonens side 29).

En heving av forvaltningsgrensen vil føre til at mindreåriges midler skal forvaltes av vergemålsmyndigheten i færre tilfeller enn etter gjeldende lov. Der den mindreårige har midler som overstiger forvaltningsgrensen, kan fylkesmannen etter vårt syn med hjemmel i vergemålsloven § 49 første ledd annet punktum beslutte at et beløp som den mindreårige har fått til egen rådighet eller har tjent ved eget arbeid eller virksomhet, jf. vergemålsloven § 12 første ledd, likevel ikke skal tas til forvaltning.