§ 6 - Fornyet vurdering av utenriksministerens habilitet

Saknr. 2005/07710 EO ATV
Dato: 05.05.2006

Fornyet vurde ring av utenriksministerens habilitet


Vi viser til henvendelse fra utenriksråd Svedman 4. mai 2006 med spørsmål om
utenriksminister Gahr Støre er inhabil til å delta i regjeringens forestående behandling av spørsmålet om innstramninger i eksisterende drift av gevinstautomater. Om utenriksministerens deltakelse i regjeringsbehandlingen den gangen uttalte vi i brev 27. januar 2006:

"Etter vår oppfatning er det trolig fortsatt gått for kort tid til at utenriksministeren kan delta i regjeringens behandling av lotterisaken. Dette er imidlertid vesentlig mer tvilsomt enn i november 2005."

Uttalelsen 27. januar 2006 bygger videre på vår uttalelse 4. november 2006. Vi bemerker at Røde Kors hadde en noe mer direkte interesse i utfallet av den regjeringsbehandlingen som var utgangspunktet for vår uttalelse 4. november 2005 enn den regjeringsbehandlingen som var utgangspunktet for vår uttalelse 27. januar 2006. Det spørsmålet som nå skal behandles av regjeringen, følger opp beslutninger som ble truffet av regjeringen tidlig i 2006 og har tilsvarende interesse for Røde Kors.

På bakgrunn av våre uttalelser 4. november 2005 og 27. januar 2006 samt den tiden som nå er gått, antar Lovavdelingen for sin del at utenriksministeren ikke vil være inhabil til å delta i regjeringens forestående behandling av spørsmålet om innstramninger i eksisterende drift av gevinstautomater.