§ 6 - Anmodning om habilitetsvurdering

Saksnr. 201011851 EO TKH/AUS
Dato: 25.01.2011

 

Anmodning om habilitetsvurdering


1. Innledning

Vi viser til brev 9. november 2010 med anmodning om Lovavdelingens vurdering av om statssekretær Roger Ingebrigtsen, som følge av et verv som styreleder i Nordnorsk opera- og symfoniorkester (NOSO), vil være inhabil i saker som omhandler Forsvarets musikk eller Forsvarets musikkorps Nord-Norge. Vi legger til grunn at spørsmålet gjelder deltakelse i Forsvarsdepartementets behandling av saker vedrørende de to institusjonene. 

I Forsvarsdepartementets brev er det gitt følgende redegjørelse:

”Statssekretæren innehar et verv som styreleder i Nordnorsk opera- og symfoniorkester (NOSO). Det er inngått en samarbeidsavtale mellom NOSO og Forsvarets musikkorps Nord-Norge (FMKN) i Harstad, og flere av musikerne i forsvarsmusikken spiller med Nordnorsk symfoniorkester når det gjennomføres større produksjoner.

NOSO er et fullt ut kommunalt eid selskap hvor hhv. Tromsø og Bodø kommune eier 50 posent hver. Etter vår oppfatning får da den automatiske inhabilitetsgrunnen i fvl. § 6 første ledd bokstav e) ikke anvendelse.

Det foreligger ingen opplysninger som tilsier at statssekretæren eller noen han har nær personlig tilknytning til vil kunne få en særlig fordel, tap eller ulempe som følge av avgjørelser som berører samarbeidsavtalen mellom NOSO og FMKN. Statssekretæren vil imidlertid gjennom sin posisjon kunne påvirke tildelinger av midler til Forsvarets musikk, som i sin tur kan ha relevans og betydning for FMKNs økonomiske evne til å følge opp intensjonen som måtte foreligge i eksisterende samarbeidsavtale med NOSO. Det bes med dette om at Lovavdelingen gir en vurdering på om hvorvidt ovennevnte medfører at statssekretæren vil være inhabil i saker som omhandler Forsvarets musikk eller direkte FMKN.”

2. Lovavdelingens vurdering

Spørsmål om inhabilitet for offentlige tjenestemenn, herunder statssekretærer, er regulert i forvaltningsloven § 6, som lyder:

Ӥ 6 (habilitetskrav).
   En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak
a) når han selv er part i saken;
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;
c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part;
d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte;
e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken.
   Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.
   Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.
   Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete.
   Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen.”

Ingen av de absolutte inhabilitetsgrunnene i forvaltningsloven § 6 første ledd kommer til anvendelse for statssekretæren i saker som gjelder Forsvarets musikk eller Forsvarets musikkorps Nord-Norge. Dette gjelder selv om saken berører NOSO, og også om den berører selskapet på en så direkte måte at NOSO må betegnes som part i saken. Dette siste følger forutsetningsvis av forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e, som innebærer at styrelederverv for et selskap som er part i saken, ikke medfører inhabilitet i tilfeller der selskapet er fullt ut offentlig eid.

Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e er vedtatt endret, slik at styreverv i et selskap som er part i saken som hovedregel skal medføre inhabilitet uavhengig av om selskapet er offentlig eid, jf. lov 19. juni 2009 nr. 90. Endringen trer i kraft 1. november 2011, jf. kgl. res. 19. juni 2009 nr. 819. Fra da av vil styreledervervet i NOSO medføre inhabilitet til å delta i Forsvarsdepartementets behandling av eventuelle saker der selskapet er så direkte berørt at det må anses som part i forvaltningslovens forstand.

Når det ikke foreligger inhabilitet etter forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e, må habilitetsspørsmålet vurderes på grunnlag av forvaltningsloven § 6 annet ledd. Denne bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig vurdering av om tjenestemannens tilknytning til saken kan svekke tilliten til at vedkommende vil behandle den på en upartisk måte. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelse i saken kan innebære en ”særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til”.

Etter vårt skjønn medfører ikke samarbeidet mellom Forsvarets musikk eller Forsvarets musikkorps Nord-Norge og NOSO i seg selv at statssekretær Ingebrigtsen er inhabil til å delta i behandlingen av saker vedrørende de to førstnevnte. Samtidig vil det lett kunne foreligge inhabilitet etter § 6 annet ledd dersom saken reelt sett har stor betydning for NOSO, eller berører deler av dette selskapets virksomhet som statssekretæren har vært særskilt engasjert i. Videre vil det lett kunne foreligge inhabilitet dersom NOSO er berørt på en måte som innebærer et konkurranseforhold mellom selskapet og andre aktører. Eksempelvis antar vi at statssekretæren vil være inhabil ved behandling av spørsmål om hvilke samarbeidsforhold Forsvarets musikk skal satse på fremover. At NOSO kan ha en generell interesse i den økonomiske stillingen for Forsvarets musikk, er på den annen side antakelig ikke tilstrekkelig til å medføre inhabilitet ved behandling av budsjett mv. for den aktuelle delen av Forsvaret.

Det som nå er sagt, er generelle utgangspunkter. Habilitetsvurderingen må foretas konkret i forhold til den enkelte sak.