§ 6 - Vurdering av statsråd Strøm-Erichsens habilitet

Saksnr. 2012/02056 EO ATV
Dato: 19.03.2012Vurdering av statsråd Strøm-Erichsens habilitet


Vi viser til brev 7. mars 2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet, hvor det bes om en vurdering av statsråd Strøm-Erichsens habilitet i tilknytning til prosjektet om utarbeidelse av nasjonal kjernejournal. Bakgrunnen er at hennes ektefelle er ansatt i EDB ErgoGroup (EDB). Selskapet deltar i anskaffelsesprosessen i prosjektet og er ett av tre prekvalifiserte selskaper til å delta i den såkalte dialogfasen av anskaffelsen.

Vurderingen av statsrådens habilitet har betydning for hennes adgang til å «tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse» eller «treffe avgjørelse» i saker der EDB er berørt, jf. innledningen til forvaltningsloven § 6 første ledd. Vurderingen har også betydning for hvilken adgang hennes underordnede i departementet har til å treffe avgjørelse i slike saker, jf. bestemmelsen om avledet inhabilitet i forvaltningsloven § 6 tredje ledd. Slik saken ligger an, er det ikke nødvendig å gå nærmere inn på hvor berørt EDB må være for at det skal kunne oppstå en inhabilitetssituasjon. Vi trenger heller ikke å gå nærmere inn på forholdet mellom ulike selskaper i EDB. 

Vi vurderer spørsmålet med utgangspunkt i forvaltningsloven § 6 annet ledd. Spørsmålet er om det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til» statsråd Strøm-Erichsens upartiskhet på grunn ektefellens ansettelse i EDB. Ved vurderingen av om det foreligger inhabilitet, skal det blant annet legges vekt på om avgjørelse i saken kan innebære «særlig fordel, tap eller ulempe» for noen statsråden har nær tilknytning til, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd annet punktum. 

Fra Helse- og omsorgsdepartementets brev gjengis:

«EDB har ca. 10 000 ansatte og rundt 100 kontorer rundt om i Norden. Selskapet er notert på Oslo børs og har en årlig omsetning på ca 12 milliarder kroner, jf. selskapets nettside: http://www.edbgroup.no/. Statsrådens ektefelle jobber i den delen av virksomheten som kalles Global IT Operations. I den egenerklæring han har lagt frem for departementet fremgår det at han koordinerer og organiserer de delene av virksomheten i denne delen av selskapet som er flyttet utenlands (offshore outsorcing). I dette tilfellet gjelder det driftsoppgaver som er flyttet fra Norge til EEG-eide selskaper i Ukraina og India. Han har opplyst at han ikke har kunderettede eller salgsrettede oppgaver, eller noen form for avlønning basert på bonus eller andre resultater. Vi viser i den forbindelse til vedlagte orientering om hans arbeid. 

Helse- og omsorgsdepartementet har med bakgrunn i Lovavdelingens tidligere uttalelser, juridisk litteratur og vår forståelse av forvaltningslovens habilitetsregler, jf. fvl. § 6, jf. § 10, vurdert det slik at statsråden ikke er inhabil. Vi har særlig sett hen til at statsrådens ektefelle ikke har en ledende stilling i virksomheten, har arbeidsoppgaver som ikke er berørt av det aktuelle prosjektet, og heller ikke har økonomisk interesse i selskapet. EDB er et stort selskap hvor ektefellen er en av flere tusen ansatte, jf. i den forbindelse Lovavdeingens uttalelse knyttet til daværende justisminister Storbergets habilitet i «Nødnett-saken». 

Departementet har også sett hen til at det er Helsedirektoratet som er prosjekteier, og som er ansvarlig bl.a. for kontakten mot leverandørene og som skal være ansvarlig for anbudskonkurransen, jf. vedlegget.»

Ut fra denne beskrivelsen legger vil til grunn at statsrådens ektefelle ikke vil kunne få noen slik «særlig fordel, tap eller ulempe» som følge av avgjørelser som blir truffet i saken. Vi kan heller ikke se at forholdet utad kan oppfattes slik. Vi peker særlig på at statsrådens ektefelle er en av en lang rekke ansatte i selskapet, at han ikke har tilknytning til den delen av selskapet som er involvert i anskaffelsen, og at det heller ikke er noe grunnlag for stille spørsmål om han på annen måte – utad eller internt i selskapet – er involvert i anskaffelsesprosessen eller har økonomiske interesser knyttet til denne. Vi kan heller ikke se andre momenter som skulle føre til at det i saken foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til» statsrådens upartiskhet i saken.   

Vår konklusjon er etter dette at statsråd Strøm-Erichsen, ut fra de oppgitte fakta, ikke er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for eller treffe avgjørelse i saker der EDB er berørt av avgjørelser knyttet til anskaffelser i forbindelse med prosjektet nasjonal kjernejournal.