§§ 6 og 10 - Statsministerens habilitet

Saksnummer: 2005/07435 EO ATV Dato: 19.04.2007

Statsministerens habilitet

Vi viser til henvendelse 18. april 2007 fra Statsministerens kontor om statsministerens adgang til å delta i regjeringens forberedelse eller avgjørelse av spørsmålet om hvilken innvirkning kommunene bør ha på utplassering av Norsk Tipping sine gevinstautomater lokalt. En kan tenke seg flere modeller for hvilken innflytelse kommunene kunne ha i et slikt spørsmål. Det er imidlertid ikke nødvendig her å gå inn på ulike modeller.

I brev til Statsministerens kontor 3. november 2005 (sak 2005/07435 EO) vurderte vi hvorvidt statsministeren var inhabil til å delta i forberedelsen eller avgjørelsen av spørsmål knyttet til saken om etablering av en enerett for Norsk Tipping til drift av gevinstautomater (”lotterisaken” i vid forstand). Det rettslige spørsmålet er om det med utgangspunkt i den skjønnsmessige bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 annet ledd forelå ”særegne forhold” som var ”egnet til å svekke tilliten” til statsministerens upartiskhet i saken. Bakgrunnen var hans fars posisjon som president i Norges Røde Kors, og at Norges Røde Kors mottok betydelige inntekter fra drift av gevinstautomater. De rettslige utgangspunktene for anvendelse av forvaltningslovens regler om inhabilitet i tilfeller der statsministeren opptrer i egenskap av regjeringsmedlem er nærmere omtalt i uttalelsen fra 2005, som vi viser til.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at forvaltningslovens regler, herunder reglene om inhabilitet, ikke gjelder når statsministeren ikke opptrer i egenskap av regjeringsmedlem.

Beskrivelsen av de faktiske forholdene i uttalelsen fra 2005 er i all hovedsak dekkende også for situasjonen i dag. Vi nevner likevel særskilt at det i dag er på det rene at Røde Kors støtter lovreformen om innføring av enerett på gevinstautomater. Vi har ikke funnet grunn til å innhente nyere regnskapstall for Norges Røde Kors. 

I uttalelsen fra 2005 vurderte vi mer konkret habilitetsspørsmålet med sikte på avgjørelse av ”tidspunktet for iverksetting av vedtatte lovendringer og hvilke ordninger som i fremtiden eventuelt skal sikre inntekter for de frivillige organisasjonene”. Den gangen konkluderte vi – under en viss tvil – med at det neppe var tilstrekkelig grunnlag for å konstatere inhabilitet etter forvaltningsloven § 6 annet ledd, jf. § 10 for statsministeren i egenskap av regjeringsmedlem. Vi uttalte videre:

”En er uansett i grenseland for anvendelse av inhabilitetsreglene på grunn av den store betydningen spørsmålene har for de involverte organisasjonene, på grunn av den sentrale stilling som Norges Røde Kors har i saken, og på grunn av Thorvald Stoltenbergs presidentskap i Røde Kors. Det vil trolig neppe skape avgjørende praktiske problemer om statsministeren fratrer ved behandlingen av disse spørsmålene. På denne bakgrunn kan det uansett være grunn til å vurdere om det er hensiktsmessig at statsministeren deltar ved behandling av disse to spørsmålene.”

Også det foreliggende habilitetsspørsmålet har en side mot hvordan en i fremtiden skal sikre inntekter for de frivillige organisasjonene, herunder Norges Røde Kors. Vi er kjent med at generalsekretær Trygve Nordby i Norges Røde Kors i en TV-sendt debatt forrige uke argumenterte aktivt til støtte for et bestemt standpunkt i saken.

Indirekte kan avgjørelsen av kommunenes reguleringsfrihet på dette feltet få betydning for inntektene til de frivillige organisasjonene som frem til nå har hatt inntekter fra gevinstautomatene. Vi finner grunn til å peke på at overskuddet fra Norsk Tippings spillevirksomhet etter den endringen som ble vedtatt ved lov 29. august 2003 nr. 90 (den relevante delen foreløpig ikke i kraft), skal deles etter lovfastsatte andeler mellom idrettsformål, kulturformål og visse "samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner". Den sistnevnte gruppens andel, som Norges Røde Kors kan nyte godt av, er begrenset til 18 %.

Andre faktorer enn inntekter fra gevinstautomater vil påvirke inntektene til disse organisasjonene, herunder inntekter fra andre spill som Norsk Tipping driver i dag og i tiden fremover. Vi nevner også at ønsket om kommunal handlefrihet i spørsmålet ikke uten videre er ensbetydende med at forbud vil bli vedtatt. Etter vårt syn er de virkningene eventuell avgjørelse i saken får for Norges Røde Kors – som en organisasjon blant en rekke – så indirekte og usikre og andre sider av saken så fremtredende at det ikke på grunnlag av slektskapsforholdet mellom far og sønn Stoltenberg kan sies å foreligge ”særegne forhold” som er ”egnet til å svekke tilliten” til statsministerens upartiskhet i saken. Vi finner grunn til å fremheve at det særlig på regjeringsnivå har betydning at habilitetsreglene ikke anvendes slik at de lammer eller vesentlig hemmer eller fordreier beslutningssystemet.

Konklusjonen er etter dette at statsministeren ikke er inhabil til å delta i forberedelsen eller avgjørelsen av spørsmålet om hvilken innvirkning kommunene bør ha på utplassering av Norsk Tipping sine gevinstautomater lokalt. Med sikte på det konkrete spørsmålet finner vi ikke grunn til at statsministeren av forsiktighetsgrunner fratrer.