NOU 2014: 5

MOOC til Norge— Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Til innholdsfortegnelse

16 Gratisprinsippet og egenbetaling

16.1 Bakgrunn

En lovfesting av gratisprinsippet i høyere utdanning er fastsatt i universitets- og høyskoleloven § 7-1 første ledd. Der står det at statlige universiteter og høyskoler ikke kan kreve egenbetaling fra studenter i ordinære studietilbud som fører fram til en grad eller yrkesutdanning. Gratisprinsippet gjelder uavhengig av om utdanningen er steds- eller nettbasert. Private høyere utdanningsinstitusjoner kan imidlertid ta egenbetaling på visse vilkår.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt en egen forskrift om universiteter og høyskolers adgang til unntaksvis å ta egenbetaling. I § 3-2 i egenbetalingsforskriften er det fastsatt at statlige institusjoner kan kreve egenbetaling i følgende tilfeller:

  • for kurs

  • for fag/emner som normalt ikke er del av studieprogram som fører fram til grad eller yrkesutdanning

  • for erfaringsbaserte mastergradsstudier

  • av studenter som fyller opp ledige plasser på studieprogram eller fag/emner som er oppdragsfinansiert.

I forskriften § 3-3 første ledd står det for øvrig at for studieprogrammer eller fag/emner der institusjonene ikke kan kreve egenbetaling, kan institusjonen heller ikke kreve betaling av studenter utover reelle kostnader knyttet til læremidler.

16.2 Utvalgets vurderinger

Deltakerne på et åpent MOOC-tilbud vil ha ulike ambisjoner avhengig av om de er ordinære fulltidsstudenter, er i arbeidslivet og ønsker å heve sin kompetanse eller bare er faglig nysgjerrige på et nytt felt. Framveksten av en rekke ulike varianter av MOOC-tilbud kan, etter utvalgets vurdering, øke uklarheten og tolkningsmulighetene som ligger i dagens regelverk for egenbetaling. I noen tilfeller kan dette være med å skape ulik praksis mellom institusjonene slik at studenter ikke blir likebehandlet med hensyn til egenbetaling.

Utvalget mener at MOOC-tilbud i Norge i utgangspunktet skal være gratis. Samtidig ser utvalget det som hensiktsmessig at dagens regelverk også gir rom for at institusjoner kan kreve egenbetaling, slik egenbetalingsforskriften § 3-2 legger opp til. Utvalget mener likevel at departementet bør foreta en gjennomgang av regelverket for egenbetaling slik at institusjonenes handlingsrom blir tydeligere når det gjelder eventuell betaling for MOOC-tilbud.

16.3 Utvalgets anbefalinger

  • Utvalget mener at norske MOOC-tilbud i utgangspunktet skal være gratis.

  • Utvalget anbefaler at departementet vurderer regelverket for egenbetaling for å klargjøre institusjonenes handlingsrom når det gjelder betaling for MOOC-tilbud.

Til forsiden