Norges energisituasjon og Europa

Norges energisituasjon og Europa Lenke til Europaportalen

Lenker

Norge er en del av det indre energimarkedet gjennom EØS-avtalen og samarbeider med EU i en rekke energipolitiske spørsmål. 80 prosent av den norske oljeproduksjonen blir solgt til EU-markedet og nesten all norsk gass blir levert gjennom gassrørledninger til Europa. Samtidig er Norge en integrert del av det europeiske og nordiske kraftmarkedet gjennom de vedtak som er tatt om åpning av energimarkedene i EU.

Norge leverer i dag naturgass til en lang rekke land i EU. Dette inkluderer Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Spania, Østerrike, Tsjekkia, Italia, Polen, Danmark og Storbritannia. I 2005 var norsk gasseksport 82,5 mrd scm. Norsk gasseksport vil være om lag 87 mrd scm i 2006. Norge er for øyeblikket verdens tredje største eksportør av naturgass . Total oljeproduksjon i 2005 (inklusive NGL og kondensat) var 3 mill. fat pr. dag. Dette plasserer oss som verdens 8. største oljeprodusent. Det alt vesentligste eksporteres og som oljeeksportør rangere Norge som nr. 3 i verden.

Norge er en del av det nordiske kraftmarkedet og samtidig et større indre marked for kraft i EØS. Et felles nordisk marked for kraft har en lang historie og en nordisk kraftbørs (Nord Pool) er etablert. Overføringsnett og undersjøiske kabler binder det nordiske kraftmarkedet sammen. Kraftproduksjon i Norge i et normalår er anslått til om lag 121 TWh. Det kan være store svingninger fra år til år i kraftproduksjon på grunn av varierende tilsigsforhold, og kraftutvekslingen med de andre nordiske landene er viktig. Produksjonen i Norge er unik i det den er 99 prosent basert på fornybar energi (vannkraft). Dette er i underkant av 1/3 av den totale produksjon av fornybar elektrisitet i EU-25. Siden Norge er en del av det nordiske og videre EU/EØS-markedet for kraft, er det av stor betydning å følge den videre regelverksutvikling innen EU/EØS.

En viktig del av norsk energipolitikk er å fremme energiomlegging og en aktiv politikk innen energieffektivisering, fornybar energi og videre utvikling av energiteknologier. Samarbeid på europeisk nivå innen EU/EØS gir viktige samarbeidsmuligheter og impulser til formulering av nasjonal politikk på disse områdene. Norge følger utviklingen på EU-nivå når det gjelder EØS-relevante direktiver og programmer innen energieffektivisering, fornybar energi og nye energiteknologier.

EU/EØS-spørsmål på energiområdet – organisering

  • EØS-gruppen, på departementsnivå, hvor aktuelle EØS-relaterte spørsmål drøftes og arbeidet koordineres. I EØS-gruppen er det deltagelse på avdelings- og seksjonsnivå. I utgangspunktet møtes EØS-gruppen hver uke.
  • Energiråden i Brussel, kontaktpunkt i Brussel for oppfølging av aktuelle EU/EØS-spørsmål på energiområdet.
  • Spesialutvalget for energi (EU/EØS), hvor enkelte fagdepartement er representert og hvor aktuelle rettsakter på området blir drøftet og eventuelt foreslått innlemmet i EØS-avtalen.
  • Koordineringsutvalget for EU/EØS, hvor samtlige departementer er representert.
  • EFTAs arbeidsgruppe for energispørsmål, herunder tilhørende møter med Kommisjonen.
  • Kontaktutvalget for EU/EØS-spørsmål, hvor energiindustrien og interesseorganisasjoner deltar. I tillegg til faste møter anvendes kontaktutvalget ofte som høringsinstans på området.
  • Energidialogen mellom Norge og EU-Kommisjonen. I denne kontekst avholdes det møter mellom energiministeren og Kommisjonens visepresident.
  • Annet, bl.a. deltagelse i Interdepartemental arbeidsgruppe for Lisboa-prosessen (ledes av NHD).

Sentrale kontaktpersoner i OED:

Ekspedisjonssjef
Ole Anders Lindseth - tlf.: 22 24 62 00

Avdelingsdirektør
Johan Vetlesen - tlf.: 22 24 63 05

Seniorrådgiver
Ole-Jacob Edna - tlf.: 22 24 63 22

Energiråden i Brussel
Marit Engebretsen - tlf.: +32 2 234 11 45