Prop. 141 L (2009-2010)

Endringer i straffeprosessloven mv.

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslagene

Lovforslagene som fremmes i proposisjonen her har bakgrunn i flere høringer.

Forslagene om begrunnelse for beslutninger om å nekte anker fremmet har bakgrunn i departementets høringsnotat 13. mai 2009, som hadde høringsfrist 15. august 2009.

Forslagene om permanente og generelle regler om fjernmøte og fjernavhør i straffesaker har bakgrunn i departementets høringsnotat 30. mars 2009, som hadde høringsfrist 3. august 2009.

Forslagene om tiltak til oppfølgning av NOU 2007: 7 «Fritz Moen og norsk strafferettspleie» og om fortsatt satsing på å forhindre uriktige domfellelser har bakgrunn i NOU 2007: 7, som ble sendt på høring 30. juni 2008 med høringsfrist 2. oktober 2008.

Forslagene i kapittel 8 om enkelte tiltak for å effektivisere straffesaksbehandlingen har bakgrunn i Stortingets anmodningsvedtak nr. 395, 4. juni 2004, og departementets høringsnotat september 2006, som ble sendt på høring 28. september 2006 med høringsfrist 5. januar 2007.

Det vises til redegjørelsen for de enkelte høringsrundene under punkt 3.2, 5.1.1, 6.2 og 8.1. Om bakgrunnen for forslaget om hjemmel for felles forskrift om faste forsvarere og faste bistandsadvokater vises det til punkt 9.1.

Til forsiden