Prop. 141 L (2009-2010)

Endringer i straffeprosessloven mv.

Til innholdsfortegnelse

6 Oppfølgning av NOU 2007: 7 «Fritz Moen og norsk strafferettspleie»

6.1 NOU 2007: 7 «Fritz Moen og norsk strafferettspleie»

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 8. september 2006 et utvalg for å granske straffesakene mot Fritz Moen (Mælandutvalget). Utvalget fikk først og fremst i oppdrag å se nærmere på politiets og påtalemyndighetens behandling av straffesakene.

Utvalget ble ledet av professor dr. juris Henry John Mæland og besto for øvrig av lagdommer Inger Marie Dons Jensen og psykiater Ingrid Lycke Ellingsen. Advokat Roald Hopsnes var utvalgets sekretær.

Utvalget leverte sin utredning NOU 2007: 7 «Fritz Moen og norsk strafferettspleie» 25. juni 2007. I utredningen anbefaler utvalget flere regelendringer som det mener kan bidra til å forhindre uriktige domfellelser i fremtiden.

6.2 Høringen av NOU 2007: 7

Mælandutvalgets utredning ble sendt på høring 30. juni 2008 med høringsfrist 2. oktober 2008.

Utredningen ble sendt til følgende adressater:

Departementene

Høyesterett

Lagmannsrettene

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Den rettsmedisinske kommisjon

Det nasjonale statsadvokatembetet

Erstatningsnemnda for voldsofre

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sivilombudsmannen

Spesialenheten for politisaker

Statens sivilrettsforvaltning

Statsadvokatembetene

ØKOKRIM

Amnesty International

Bergen forsvarerforening

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

DIXI Ressurssenter for voldtatte

Forsvarergruppen av 1977

Hørselshemmedes landsforbund

Incestsenteret for menn

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Norges Døveforbund

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Lensmanns- og politilederlag

Norsk forening for kriminalreform

Norsk krisesenterforbund

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Politiembetsmennenes landsforening

Politiets Fellesforbund

Rettshjelpernes juristforening

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Kvinneuniversitetet i Nord

Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo

Politihøgskolen

Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i Oslo

Følgende instanser har uttalt at de ikke har realitetsmerknader:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Høyesterett

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Regjeringsadvokaten

Følgende instanser har realitetsmerknader:

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Domstoladministrasjonen

Agder statsadvokatembeter

Datatilsynet

Den rettsmedisinske kommisjon

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter

Nordland statsadvokatembeter

Oslo statsadvokatembeter

Rogaland statsadvokatembeter

Troms og Finnmark statsadvokatembeter

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter

Den Norske Advokatforening

Norges Døveforbund

Norsk forening for kriminalreform

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Politiembetsmennenes landsforening

Stine Sofies Stiftelse

Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i Oslo

Nordre Buskerud politidistrikt og Oslo tingrett har også uttalt seg om forslaget. Det har i tillegg en privatperson.

Innholdet i høringsuttalelsene vil bli behandlet i tilknytning til de enkelte lovforslagene.

Til forsiden