St.meld. nr. 12 (2006-2007)

Regionale fortrinn – regional framtid

Til innholdsfortegnelse

2 Fakta om regional statsforvaltning

Tabell 2.1 Oversikt over regional stat, med antall regioner og antall tilsatte.

Navn på virksomhetSentral enhetAntall regionale enheterAntall tilsatte1
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og velferdsetatenArbeids- og velferdsdirektoratet19 fylkeskontorer4 8192
ArbeidstilsynetDirektoratet for arbeidstilsynet7 regionkontorer164 ved regionkontorene (384 totalt)
UtlendingsforvaltningenUtlendingsdirektoratet6 regioner59
Integrerings- og mangfoldsetatenIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet6 regioner50
Barne- og likestillingsdepartementet
ForbrukerrådetForbrukerrådet18 fylkeskontorer142
Fylkesnemnda for sosiale saker3 administrative enheter 12 fylkesvise nemnder for sosiale saker70
Barne-, ungdoms- og familie­etatenBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet5 regioner215 ved regionkontorene (3 999 totalt)
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
FylkesmannsembeteneEmbetene løser oppgaver for en rekke departementer og direktorater18 fylkesmenn2 266
Statsbygg, Eiendomsforvaltning5 regionkontorer84
Forsvarsdepartementet
ForsvarsbyggForsvarsbygg3-4 regioner (varierer mellom de ulike divisjonene innen FB)1 334
Heimevernet18 distrikter
Finansdepartementet
SkatteetatenSkattedirektoratet19 fylkesskattekontorer1 240
18 skattefogdkontorer490
Senter for statlig økonomistyringSenter for statlig økonomistyring6 regioner207
Toll- og avgiftsetatenToll- og avgiftsdirektoratet6 regioner1 489
Fiskeri- og kystdepartementet
FiskeriforvaltningenFiskeridirektoratet7 regioner259
KystverketKystdirektoratet5 kystdistrikter med hovedkontorer 8 sjøtrafikkavdelinger784
Helse- og omsorgsdepartementet
Helseforetakene5 regioner155 (ansatte ved de regionale kontorene)
Justisdepartementet
DomstoleneDomstols- administrasjonen i Trondheim Høyesterett6 lagdømmer120
KriminalomsorgenKriminalomsorgens sentrale forvaltning6 regioner108
PolitietPolitidirektoratet27 politidistrikter11 544
PåtalemyndighetenRiksadvokaten10 statsadvokatembeter
Tilsyn for samfunnssikkerhet og beredskapDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap5 regionkontorer på elsikkerhet39
20 sivilforsvarsdistrikter276
Redningstjenesten2 hovedredningssentraler39
Siviltjenesten2 administrasjoner: Dillingøy og Hustad27
Kommunal- og regionaldepartementet
HusbankenHovedkontor6 regioner245
Kultur- og kirkedepartementet
ArkivverketRiksarkivaren8 statsarkiver134
Den norske kirke11 bispedømmer med bispedømmeråd130
Kunnskapsdepartementet
MeteorologiMeteorologisk institutt3 regioner for værvarsling250
Statens lånekasseStatens lånekasse7 regioner200
Landbruks- og matdepartementet
Jordskifteretten5 jordskiftedømmer/ jordskifteoverretter
MatsikkerhetsforvaltningenMattilsynet8 regioner1 335
ReindriftsforvaltningenHovedkontor6 reindriftskontorer50
Miljøverndepartementet
KartverketStatens kartverk18 fylkeskartkontorrt150
Nærings- og handelsdepartementet
JustervesenetJustervesenet, avdeling for legal metrologi5 justerkamre43
SjøfartsforvaltningenSjøfartsdirektoratet4 distrikter med 19 regionale stasjoner121
SjøfartsinspeksjonenSjøfartsdirektoratet og Riksadvokaten6 sjøfartsinspektører6
Olje- og energidepartementet
VassdragsforvaltningenNorges vassdrags- og energidirektorat5 regioner120
Samferdselsdepartementet
JernbaneforvaltningenJernbaneverket3 regioner2 650
Statens vegvesenVegdirektoratet5 regioner1 700 ved regionkontorene (4 250 totalt)
Sum28 784

1 Tabellen over tilsatte bygger på tall fra Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. mars 2006.

2 Tallene er per mars 2006 og er sum tall Aetat i fylkene, 3 847 (som omfatter Aetats samlede ytre virksomhet) og fylkestrygdekontorene, 972. Det er ikke lagt inn ev. endringer som nå gjøres ved etableringen av Arbeids- og velferdsetaten.

Tabell 2.2 Fylkesmannsembetene. Antall årsverk 2005.

  Antall årsverk totalt
Ledelse (fylkesmann og assisterende fylkesmann)36
Internadministrasjon (merkantile funksjoner)413
Fagoppgaver per sektor1 717
Barne- og likestillingsdepartementet125
Helse- og omsorgsdepartementet262
Arbeids- og inkluderingsdepartementet128
Landbruks- og matdepartementet407
Miljøverndepartementet357
Justisdepartementet131
Kommunal- og regionaldepartementet120
Kunnskapsdepartementet169
Kultur- og kirkedepartementet4
Andre fagdepartementer (for eksempel Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet)14
Sum2 166

Kilde: Fylkesmannsembetene.

Til dokumentets forside