St.meld. nr. 12 (2006-2007)

Regionale fortrinn – regional framtid

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Agenda (2005a): Kommunal oppgavedifferensiering. Oversikt og status fra forsøkskommunene . Rapport, Agenda Utredning & Utvikling AS.

Agenda (2005b): Alternative styringsmodeller for Osloregionen . Rapport, Agenda Utredning & Utvikling AS.

Agenda (2006): Forsøk med differensiert oppgavefordeling – evaluering av kommuneforsøkene . Rapport, Agenda Utredning & Utvikling AS.

Agenda og Asplan Viak (2005): Styringsutfordringer i Osloregionen . Rapport, Agenda Utredning & Utvikling AS og Asplan Viak.

Baldersheim, Harald (2003): «Det regionpolitiske regimet i omforming – retrett frå periferien; landsdelen i sikte!», Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 3/2003 , ss. 277-307

Baldersheim, Harald, Per Arnt Pettersen, Lawrence E. Rose og Morten Øgård (2003): Er smått så godt? Er stort så flott? Analyser av kommunestrukturens betydning . Forskningsrapport 1/2003, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Bibliotekreform 2014 Del IStrategier og tiltak ABM-skrift #30. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. (ABM-utvikling) 2006.

Bibliotekreform 2014 Del II Norgesbiblioteket – nettverk for kunnskap og kultur. ABM-skrift #31. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. (ABM-utvikling) 2006.

Brandtzæg, Bent Aslak og Karl Gunnar Sanda (2003): Vellykkede interkommunale tjenestesamarbeid. Rapport 204-2003, Telemarksforsking-Bø

ECON (2004a): Sterkere regioner? En kunnskapsoversikt . ECON: ECON-rapport nr. 2004-016

ECON (2004b): Sterke regioner – oppgaver, styringsmodeller og konsekvenser for inndeling . ECON: ECON-rapport nr. 2004-058

EuroFutures og Nordregio (2005): Sveriges regionala indelning – om tillväxtperspektivet får råda. Rapport

Farsund, Arild Aurvåg, Ann Karin T. Holmen og Ståle Opedal (2006a): Stifinner-kommunenes samarbeid med lokalt næringsliv. International Research Institute of Stavanger (IRIS).

Farsund, Arild Aurvåg, Einar Leknes og Winfried Ellingsen (2006b): Storbyene og regionnivået. International Research Institute of Stavanger (IRIS): Arbeidsnotat IRIS – 2006/057

Finsrud, Henrik D. og Jarle Hildrum (2006): På vei mot en ny region? Evaluering av regionforsøket i Buskerud, Telemark og Vestfold . Oslo, Arbeidsforskningsinstituttet, AFI-rapport 4/06

Frisvoll, Svein og Reidar Almås (2004): Kommunestruktur mellom fornuft og følelser. Betydningen av tilhørighet og identitet i spørsmål om kommunesammenslutning . Trondheim: Rapport, Norsk senter for bygdeforskning

Fylkesordfører-/-rådslederkollegiet (2006): Sterke regioner. Premisser, oppgaver og inndeling ved en forvaltningsreform. Rapport

Hagen, Terje P. (2000): Ressursbruk og stordriftsfordeler i fylkeskommunal administrasjon . Notat, Senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo.

Hansen, Tore, Gro Sandkjær Hanssen, Leif Arne Heløe og Inger Marie Stigen (2006): Den regionale stat – enhet og mangfold. Om den geografiske inndelingen av regional stat og konsekvensene av denne . Norsk institutt for by- og regionforskning : NIBR-rapport 2006:9

Hanssen, Gro Sandkjær og Jan Erling Klausen (2006): Fylkeskommunal oppgavedifferensiering. Rapport fra innledende undersøkelser . Norsk institutt for by- og regionforskning : NIBR-rapport 2006:4

Hanssen, Gro Sandkjær og Inger Marie Stigen (2006): Forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark.En underveisevaluering. Norsk institutt for by- og regionforskning : NIBR-rapport 2006:5

Juvkam, Dag (2002): Inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner. Norsk institutt for by- og regionforskning: NIBR-rapport 2002:20

Klausen, Jan Erling og Helge Strand Østtveiten (1999): Det fylkeskommunale demokrati. Valgdeltagelse, brukermedvirkning og holdninger til det fylkeskommunale styringssystemet . Norsk institutt for by- og regionforskning: NIBR-prosjektrapport 1999:20

Knudsen, Jon P., Bjørn Moen, Lars Olof Persson, Sigrid Skålnes og Jon Moxnes Steineke (2005): Fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør og partnerskapenes funksjon i den sammenheng . Stockholm: Nordregio Working Paper 2005:1

KOU 2004:1 Sterke regioner. Forslag til ny regioninndeling av Norge . Oslo: Kommuneforlaget

KS (2005): Sterke regioner – tid for reform. Strategidokument for kommunesektoren . Oslo: Kommuneforlaget

KS (2006): Kommunene og forvaltningsreformen . KS: Rapport utarbeidet av administrasjonen i KS. Kan hentes på www.ks.no

Leknes, Einar og Winfried Ellingsen (2006): Samhandlingen mellom kommunene i Nordland og Vest-Agder og fylkeskommunene og fylkesmennene . International Research Institute of Stavanger (IRIS): Arbeidsnotat IRIS – 2006/058

Lokalvalgsundersøkelsen 2003: Delvis upubliserte data fra spørsmål om tillit til ulike offentlige aktører og institusjoner og tilhørighet til ulike geografiske nivåer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län og Västre Götalandsregionen (2006): Erfarenheter av samverkan . Rapport, datert 19. juni 2006. Kan hentes på www.vgregion.se

NOU 1992: 15 Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring (Christansenutvalget)

NOU 1997: 12 Grenser til besvær

NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune

NOU 2001: 3 Velgere, valgordning, valgte

NOU 2003: 14 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven II

NOU 2003: 19 Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen

NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet. Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål

NOU 2004: 19 Livskraftige distrikter og regioner. Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk

NOU 2005: 6 Samspill og tillit. Om staten og lokaldemokratiet

NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

NOU 2006: 7 Det lokale folkestyret i endring? Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken

Opedal, Ståle (2006): Stifinner-kommunenes samarbeid med lokale foreninger og lag. International Research Institute of Stavanger (IRIS)

Regjeringen (Danmark) (2004): Det nye Danmark – en enkel offentlig sektor tæt på borgeren . April 2004. Publikasjonen kan hentes på www.detnyedanmark.dk

Saglie, Jo og Tor Bjørklund (red.) (2005): Lokalvalg og lokalt folkestyre . Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Selstad, Tor (2006): Funksjoner og regioner. Bidrag til en innovativ regionforvaltning . Høgskolen i Lillehammer: Arbeidsnotat nr. 168/2006.

Statistisk sentralbyrå (2000): Standard for økonomiske regioner. NOS C 616

Statskonsult (2002): Inndeling av regional stat. En kartlegging . Statskonsult: Rapport 2002:18

Statskonsult (2004): Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet . Statskonsult: Rapport 2004:10

Strukturkommisionen (2004): Strukturkommisionens betænkning. Betænkning nr. 1434. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danmark, januar 2004

Til dokumentets forside