§ 6 – Enkelte spørsmål om habilitet

Til: Ledelsen

Fra: Lovavdelingen                                                              
Avdelingsdirektør Toril K. Høyland
Ekspedisjonssjef Knut Helge Reinskou

Saksnummer: 201205516 
Dato: 16.08.2012 

 

Enkelte spørsmål om habilitet

Vi viser til henvendelse i dag med anmodning om en vurdering av statsråden og konstituert departementsråds habilitet ved behandling av spørsmål om politidirektør Øystein Mælands tjenesteforhold. Så vidt vi forstår, inkluderer saken spørsmål om departementet skal gå inn for at politidirektørens tjenesteforhold skal avsluttes.

Vurdering av statsrådens habilitet

Om tilknytningen mellom statsråden og politidirektøren har vi fått opplyst at Mæland var statssekretær for statsråden i en tidligere periode som justisminister, og at de deretter har hatt en viss kontakt. De har møtt hverandre i privat sammenheng anslagsvis tre til fire ganger per år, herunder i hans hjem. Mæland er etter det opplyste en del av en forholdsvis bred vennekrets, og en person av betydning for statsråden, men ikke blant de nærmeste av hennes venner.  

Forholdet mellom statsråden og politidirektør Mæland er ikke omfattet av oppregningen av habilitetsgrunner i forvaltningsloven § 6 første ledd. Spørsmålet blir dermed om det foreligger inhabilitet etter § 6 annet ledd, som lyder:

«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.» 

Det sentrale spørsmålet etter § 6 annet ledd blir om tilknytningen mellom statsråden og politidirektør Mæland innebærer et særlig forhold som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet ved behandling av spørsmål om Mælands tjenesteforhold. Vurderingen etter bestemmelsen beror på et skjønn, der både sakens karakter og graden av tilknytning mellom de to må tas i betraktning.  

Det tidligere samarbeidet som henholdsvis statsråd og statssekretær medfører ikke i seg selv inhabilitet. Den private kontakten som er beskrevet, er sentral for vurderingen. Isolert sett trenger heller ikke det omfanget av kontakt som det her er tale om, medføre inhabilitet, men må vurderes på basis blant annet av hva saken gjelder.

Vi legger til grunn at de spørsmål om Mælands tjenesteforhold som skal behandles, kan ha stor betydning for ham, og at de vurderinger av tjenesteforholdet som skal gjøres, kan innebære – eller utad bli oppfattet som å innebære – kritikk. Dette er momenter som taler i retning av inhabilitet. Med særlig vekt på den store betydningen saken forutsetningsvis kan ha for Mæland, anser vi at situasjonen ligger nær opp mot inhabilitet. 

  

Vurdering av konst. departementsråds habilitet

Det er opplyst at departementsrådens ektefelle var Mælands sjef i helsevesenet i en periode på anslagsvis tre år, før etableringen av Oslo universitetssykehus. Departementsråden og Mæland har truffet hverandre i privat sammenheng, anslagsvis ett selskap per år, men ikke hjemme hos hverandre. 

Også for vurderingen av departementsrådens habilitet, må det foretas en vurdering etter forvaltningsloven § 6 annet ledd. Etter vårt skjønn medfører ikke det som er opplyst om tilknytningen mellom departementsråden og Mæland et særlig forhold som er egnet til å svekke tilliten til departementsrådens upartiskhet ved behandling av spørsmål om Mælands tjenesteforhold.