§ 6 - Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e og Finnmarkseiendommen

Brevdato: 10.04.2015

Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e og Finnmarkseiendommen


Vi viser til henvendelse fra Finnmark fylkeskommune 6. november 2014, hvor Lovavdelingen bes vurdere om medlemmer av Finnmark fylkesting som sitter i styret for Finnmarkseiendommen (FeFo), er inhabile i saker for fylkestinget der FeFo er part, jf. forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e.

Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e lyder:

«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak

e)  når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for

1.  et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller

2.  et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.

…»

Bestemmelsen omfatter sammenslutninger av forenings- og selskapslignende karakter som har en tilstrekkelig grad av selvstendighet, jf. Ot.prp. nr. 27 (1968-1969) s. 33, Ot.prp. nr. 50 (2008-2009) s. 31 og Woxholth, Forvaltningsloven med kommentarer (2011) s. 154. Relevant for vurderingen er blant annet om sammenslutningen er et selvstendig rettssubjekt, har eget budsjett, har myndighet til å ansette personale, inngår avtaler med andre og om et flertall i styret kan binde et mindretall. Spørsmålet blir etter dette om FeFo har en slik selvstendig stilling at den omfattes av forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e.

FeFo er opprettet ved lov som et eget rettssubjekt av en egen karakter, jf. finnmarksloven kapittel 2. Den nærmere reguleringen har både privatrettslige og offentligrettslige innslag. Finnmarkseiendommen har en klart selvstendig stilling. Den har et styre som treffer egne beslutninger, forvalter egen eiendom, ansetter eget personale, har eget budsjett og inngår avtaler med andre. Etter vårt syn er det ikke nødvendig å ta stilling til om Finnmarkseiendommen kan beskrives som en «stiftelse», jf. forvaltningsloven § 6 første ledd nr. 1 eller som et «selskap», jf. nr. 2. FeFo har uansett en så selvstendig stilling at den må anses for å være omfattet av forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e.

Unntaket i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e nr. 2 andre punktum kommer ikke til anvendelse. Unntaket omfatter kun forhold internt i konsernmodeller bestående av to eller flere offentlig heleide selskaper, jf. Grimstad og Halvorsen, Forvaltningsloven i kommunene: Veiledning og kommentarer (2011) s. 185.

Etter dette vil et medlem av fylkestinget som samtidig er styremedlem i Finnmarkseien­dommen, være inhabil til å være med på å tilrettelegge grunnlaget for eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak for fylkestinget der Finnmarkseiendommen er part.