§ 6 - Habilitetspørsmål knyttet til statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen

Brevdato: 14.03.2006

Habilitetsspørsmål knyttet til statsråd Anne-Grethe Strøm-Erichsen

Vi viser til brev 8. mars og 10. mars samt telefaks 14. mars 2006 fra Forsvarsdeparte­mentet. Spørsmålet er om statsråd Strøm-Erichsen har vært inhabil til å treffe en nærmere bestemt avgjørelse om å videreføre tidligere fattede beslutninger om program for GOLF (i fremtiden kalt LOS). Program GOLF ble etablert i 2000 og er først og fremst et organisasjonsutviklingsprogram med siktemål å styrke styringssystemene for økonomi, personell og logistikk. IBM har tidligere vunnet anbud om anskaffelse av styringssystemet. Anskaffelsene er delt opp i ulike leveranseprosjekter, herunder et leveranseprosjekt om logistikkløsning. Spørsmålet er nærmere bestemt om statsråden var inhabil til å beslutte at det skal benyttes SAP-teknologi i logistikkløsningen. Vi bygger vår vurdering på de fakta som fremgår av dokumentene det er vist til foran.

Statsråden i egenskap av departementssjef er bundet av reglene om inhabilitet i forvalt­ningsloven kapittel II, jf. lovens § 10. Etter § 6 første ledd er statsråden inhabil til å til­rette­legge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltnings­sak når nærmere angitte omstendigheter foreligger. Ingen av disse omstendighetene fore­ligger her.

Spørsmålet blir derfor om statsråden er inhabil etter den skjønnsmessige bestemmel­sen i forvaltningsloven § 6 annet ledd. Avgjørende er om det foreligger ”særegne forhold” som er ”egnet til å svekke tilliten til” statsrådens upartiskhet i saken. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken ”kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe” for noen som statsråden har nær personlig tilknytning til. Et sentralt moment blir dermed om den avgjørelse statsråden har truffet, kan innebærer særlig fordel, tap eller ulempe for hennes ektemann.

Bakgrunnen for at habilitetsspørsmålet er reist, er at statsrådens ektemann er ansatt i EDB Business Partner Norge AS, ved fagområdet IT-drift, som er en av fem fagområder i selskapet. Han er der leder for en underavdeling ved IT-drift, ”Driftssenter og stor­maskin”.

EDB Business Partner ASA drifter, forvalter og utvikler SAP. SAP-relaterte inntekter var i 2005 i underkant av 1 % av konsernets totale omsetning, men i 2006 forventes inntektsandelen å være 3,6 %. SAP-virksomheten foregår i hovedsak i to andre datter­selskaper, Spring Consulting AS og Avenir AS. SAP fremstår og markedsføres dog som en viktig del av konsernets portefølje. I den grad det selskapet som ektemannen er ansatt i – EDB Business Partner Norge AS – har SAP-relaterte saker, behandles disse av avdelingen (fagområdet) for Applikasjonstjenester.

EDB Business Partner Norge AS – IT Drift har en avtale med Forsvaret. Avtalen går flere år tilbake i tid og utløper i mai 2006. Avtalens økonomiske omfang for 2005 var 2,7 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Strøm-Erichsens ektemann vil verken direkte eller indirekte kunne ha noen slik særlig fordel, tap eller ulempe av avgjørelsen at det er aktuelt å reise spørsmål om statsrådens habilitet. Vi viser særlig til at EDB Business Partners SAP-relaterte virksomhet i hoved­sak foregår i andre selskaper i konsernet enn det selskapet ektemannen er ansatt i, og at hans avdeling i EDB Business Partner Norge AS uansett ikke treffer beslutninger som har med SAP-teknologi å gjøre. SAP-teknologien utgjør i dag en beskjeden del av konsernets samlede omsetning, selv om det fremstår og markedsføres som en viktig del av konsernets portefølje. Det er også vanskelig å se noen sammenheng mellom den avgjørelsen forsvarsministeren har truffet og ektemannens bonusordning som beskrevet i brevet 8. mars 2006.

Heller ikke på annen måte kan vi se at det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til statsrådens upartiskhet i saken. Det er etter vårt syn vanskelig å se at eksistensen av avtalen mellom EDB Business Partner Norge AS – IT Drift og Forsvaret, skulle ha særlig betydning ved vurderingen av det habilitetsspørsmålet som er reist i saken her.

Etter Lovavdelingens syn er det klart at statsråd Strøm-Erichsen ikke var inhabil til å treffe avgjørelse om å benytte SAP-teknologi i logistikkløsningen under styrings­systemet under program GOLF.