Høring - Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften

Høring av forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.10.2021

Vår ref.: 21/3980

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig høring en lovpakke med

  • forslag til ny lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven),
  • forslag til ny forskrift om elektroniske kommunikasjonsnett og- tjenester,
  • endringer i forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften)
  • forslag til ny forskrift om stedlig virkeområde for lov om elektronisk kommunikasjon vedrørende Svalbard, Jan Mayen, Bilandene og Antarktis

Departementet foreslår blant annet å gjennomføre EUs ekomdirektiv (2018/1972) som har erstattet EUs regelverkspakke for elektronisk kommunikasjon fra 2002, forordningen om BEREC (2018/1971) og deler av tilgjengelighetsdirektivet (2019/882) som gjelder ekomområdet. I tillegg viderefører lovpakken henholdsvis gjennomføring og inkorporering av en rekke andre EU-rettsakter som er innlemmet i EØS-avtalen. Lenke til ekomdirektivet, BEREC-forordningen og tilgjengelighetsdirektivet ligger tilgjengelig på departementets høringsside.

Departementet har innhentet en vurdering fra Menon Economics og Analysys Mason om ekomdirektivet artikkel 61 nummer 3. Rapporten om «Økonomiske vurderinger av symmetrisk tilgangsregulering i bredbåndsmarkedet» er tilgjengelig på departementets høringsside. Departementet har utarbeidet lovspeil mellom gjeldende ekomlov og forslag til ny ekomlov, og mellom gjeldende ekomforskrift og forslag til ny ekomforskrift. Lov- og forskriftsspeilene er også lagt tilgjengelig på departementets høringsside.

Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider: https://www.regjeringen.no/id2864853 Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser. Alle interesserte inviteres til å komme med innspill innen 15. oktober 2021. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på departementets nettsider.

 

Med hilsen

 

Heidi Kvalvåg (e.f.)
avdelingsdirektør

Christina Christensen
underdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Departementene

Fylkeskommunene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Departementenes Servicesenter
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvaret
Generaladvokaten
Konkurransetilsynet
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Kripos
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Medietilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norges institusjon for menneskerettigheter
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk romsenter
Patentstyret
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Politihøgskolen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksarkivet
Sivil klareringsmyndighet
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Spesialenheten for politisaker
Statens Kartverk (Kartverket)
Statens sivilrettsforvaltning
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statsadvokatembetet
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Statsforvalteren i Nordland
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Vestland
Statsforvalternes fellestjeneste
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)
Sysselmannen på Svalbard
Teknologirådet
Tolldirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
ØKOKRIM

Sametinget

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Handelshøgskolen Innlandet
Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger
Høgskolen i Molde, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
Institutt for privatrett, Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo
Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Agder
NTNU
USN Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge

3NET AS
Abelia
Advokatforeningen
Afiber AS
Agder Energi
Akademikerne
Akershus Energi AS
Alta Kraftlag SA
Altibox AS
Altidata AS
Altifiber AS
Amnesty International Norge
Andøy Energi AS
Arbeidsgiverforeningen Spekter
AT&AT Global Network Services Norge
Austevoll Kraftlag SA
Avinor AS
Avur AS
BA-nettverket
Bane NOR
Bankenes ID-tjeneste AS
Bardufoss Kabel TV AS
Bayonette AS
Bergen Fiber AS
BKK AS
Bisnode Matchit AS
Blix Solutions
Bodø Energi
Bofiber AS
Braathe Gruppen AS
Bredbåndsfylket Troms AS
Breiband.no AS
Brukerklagenemnda
Buypass AS
Ceragon Netwoks AS – Norway
Chili Mobil AS
Com4 AS
Commfides Norge AS
Danske Bank
Den internasjonale juristkommisjonen, avdeling Norge
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Den Norske Dommerforening
Den Norske Fagpresses Forening
Digitale Medier 1881 AS
Discovery Networks Norway AS (Discovery)
Distriktenes Energiforening
DNB Bank ASA
Drangedal Everk
Easy Connect AS
Eidsiva Bredbånd AS
Eika Gruppen AS
EL & IT Forbundet
Elektronikkbransjen
Elektronisk Forpost Norge (EFN)
Eltel Networks AS
Energi Norge
Energigass Norge
Enivest AS
eRate Norway AS
Ericsson
Europabevegelsen
EVRY Norge AS
Equinor ASA
Facebook
Fagpressen
Fiber1 AS
Finans Norge
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finnås Kraftlag
Fitjar Kraftlag
Fjordkraft AS
FolkOrg
Forskerforbundet
Forsvarergruppen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fusa Kraftlag
GIG Networks AS
GigaFib AS
Glitre Energi
GlobalConnect AS
GP Dataservice (Halden Dataservice)
Grafill – Norske grafiske designere og illustratører
GramArt
Gramo
Gudbrandsdal Energi
Hadeland Energi AS
Hallingdal Kraftnett AS
Hammerfest Energi Bredbånd AS
Hardanger Breiband AS
HardangerNett AS
Haugaland Kraft AS
Helgeland Kraft
Hesbynett AS
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Hørselshemmedes Landsforbund
Hålogaland Kraft Bredbånd AS
Ice Norge AS
IKT-Norge
Infonett Røros AS
InfraNord AS
Innovasjon Norge
Intelligent Telecom Services
International Business Machines AS (IBM)
Ishavslink AS
Istad Fiber AS
Jæren Kabelnett
Kabel Norge
Klepp Energi AS
Kommunenes sentralforbund (KS)
Kragerø Bredbånd AS
Kvamnet AS
Kvinnherad Breiband AS
KystTele AS
Landslaget for lokalaviser
Landsorganisasjonen i Norge
Last Mile Communications
Lofotkraft AS
Luostejok Kraftlag AS
Lycamobile Norway Ltd.
Lynet Internett AS
Lyse Fiber AS
Mediebedriftenes Landsforening
Mediehuset Tek AS
Meløy Energi AS
Midt IT
Midtkraft
Midt-Telemark Breiband AS
Modum Kabel TV AS
Monsternett AS
Motion Picture Association (MPA) v/adv. Simonsen Vogt Wiig
Motion Picture Licensing Corporation Norge (MPLC)
Nasjonalt Breibandråd
Nasjonal referansedatabase (NRDB)
Naturvernforbundet
NEAS Bredbånd AS
Nei til EU
NELFO
Net2you AS
NettStar AS
NextGenTel AS
NextNet AS
Nokia Norge
NONA – The Norwegian Online News Association
Nordea Bank ABP
Nordic Screens AS
Nordmøre Energiverk AS
Nordvest Fiber AS
Nord-Østerdal Kraftlag
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO)
Norges Juristforbund
Norges Politilederlag
Norges Televisjon AS (NTV)
Norid AS
Norsk forening for jus og EDB
Norsk Journalistlag
Norsk Kabel-TV AS
Norsk Lokalradioforbund
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
Norsk PEN
Norsk Presseforbund
Norsk Radio Relæ Liga (NRRL)
Norsk Redaktørforening
Norsk rikskringkasting AS (NRK)
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
NORTIB – Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening
Norwaco
Notodden Energi AS
NTE Marked AS
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
Næringslivets sikkerhetsråd
Orange Business Norway AS
Organisasjonen mot politisk overvåking
OTTE
Oya24 AS
P4 Radio Hele Norge AS
Pensjonistforbundet
Phonero AS
Platearbeiderforeningen
Politiets Fellesforbund
Powertech Information Systems
Primafon AS
Puzzle AS
RadioLink Telemark AS
Radio Norge
Rauma Energi og Brebånd
Redd Barna
Rettighetsalliansen
RiksTV AS
Safety Computing AS
Saga Mobil AS
Samfunnsbedriftene
Sandefjord Bredbånd AS
Satel Norge AS
Scan Net AS
Schibsted ASA
Siemens Norge
Signal Bredbånd AS
Signicat AS
Sikringsradioen
Simula Research Laboratory AS
Skagerak Energi AS
SKL Marked
Skånevik Ølen Kraftlag
Sogn Service AS
Sognenett AS
Space Norway AS
Sparebank 1 Banksamarbeidet DA
Statkraft AS
Statnett SF
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP)
Stiftelsen Fritt Ord
Stiftelsen Norges Elektriske Materiellkontroll NEMKO
Stine Sofies Stiftelse
Strålfors AS
SuCom AS
Sønnico
Tafjord Marked AS
Talkmore
Tampnet AS
TDC AS
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Telefactory AS
Telefiber AS
Telenor Norge AS
Telepartner AS
Teleplan Consulting AS
Telia Norge AS
Telipol
Tinn Energi
TONO
TrønderEnergi
Tussa IKT AS
TV 2 AS
TV3 AS
Tysnes Kraftlag
UNINETT
Unio
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Ustekveikja Energi AS
Varanger Kraft
Vegforum
Verdal Kabel TV AS
Verizon Norway AS
Vesterålskraft Bredbånd ASD
Vest-Oppland Kommunale Kraftselskap (VOKKS)
VEV Romerike AS
Viken Fiber AS
Vipps AS
Virke kunnskap teknologi og utdanning (Virke KTU)
Virke produsentforeningen
Vitnett AS
Voss Kommunikasjon AS
Wind Communication AS
Xfiber AS
XPLORA Mobile AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Z nett AS
Zisson AS
Ørskog Breiband AS
Østfold Energi AS
Øvre Eiker Fibernett