Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Kunnskapsdepartementet sender på høring et forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Forbudet vil gjelde både i offentlige og private institusjoner, og vil omfatte barnehager, grunnskoler og videregående opplæring, voksenopplæring, folkehøyskoler, fagskoler, universiteter og høyskoler og opplæring som gis med hjemmel i introduksjonsloven. Et forbud vil omfatte elever, studenter og deltagere i ordningene etter introduksjonsloven, samt ansatte i alle de nevnte institusjonene. Det foreslås å gjøre unntak for bruk av ansiktsdekkende plagg som er begrunnet i klimatiske, pedagogiske, sikkerhetsmessige eller helsemessige forhold. Høringsforslaget innebærer endringer i barnehageloven, opplæringslova, friskolelova, folkehøyskoleloven, voksenopplæringsloven, universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og introduksjonsloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2017

Vår ref.: 17/2934

 

Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i barnehageloven, opplæringslova, friskolelova, folkehøyskoleloven, voksenopplæringsloven, universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og introduksjonsloven.

Høringsnotatet inneholder forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Forbudet vil gjelde i offentlige og private institusjoner, og vil omfatte barnehager, grunnskoler og videregående opplæring, voksenopplæring, folkehøyskoler, fagskoler, universiteter og høyskoler og opplæring som gis med hjemmel i introduksjonsloven.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2556032

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert

Høringsfristen er 20. september 2017.

Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.


Med hilsen


Erik Saglie (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                       Therese Sofie Aasen
                                                                        seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Departementene

Arbeidstilsynet
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Folkehelseinstituttet
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forsvarets etterretningshøgskole
Forsvarets høgskole
Forsvarets ingeniørhøgskole
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
Kompetanse Norge
Krigsskolen
Kriminalomsorgens utdanningssenter
KUN Senter for kunnskap og likestilling
Lesesenteret, UiS
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Luftkrigsskolen
Læringsmiljøsenteret, UiS
Matematikksenteret
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Naturfagsenteret
Norges forskningsråd
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Norgesuniversitetet
Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring
Norsk senter for Menneskerettigheter, UiO
Politihøgskolen
Regelrådet for næringslivet
Regionale helseforetak

Samskipnadsrådet
Senter for IKT i utdanningen
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning
Senter for samisk i utdanningen, UiT
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sjøkrigsskolen
Skrivesenteret
Språkrådet
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå
Statlige grunnskoler og videregående skoler
Statlige høyskoler
Statped
Sysselmannen på Svalbard
The European Wergeland Centre
Universiteter
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssenteret på Svalbard AS
Universitetssykehusene
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Velferdsforskningsinstituttet – NOVA

Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre
Rådet for fylkeskommunale fagskoler

Abelia
Agenda
Akademiet for yngre forskere
Akademikerne
Amnesty International Norge
ANSA
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Audiografforbundet
Blindeforbundet
Civita
Delta
Den Norske Forleggerforening
DMMH
Dysleksi Norge
Døveforbundet
Elevorganisasjonen
Espira
Fafo
Fagforbundet
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Fagskolene
Fellesorganisasjonen
Flyktninghjelpen
Forandringsfabrikken
Forskningsparkene
Forum for fagskoler
Forum for friskoler
Friskoler
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handikappede barns foreldre
Helsingforskomiteen
Hovedorganisasjonen Virke
Human-Etisk forbund
Human Rights Service
Hørselshemmedes landsforbund
Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for samfunnsforskning
Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring
Just Unity
Islamsk råd Norge
Kanvas
Kirkelig pedagogisk senter
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kristent pedagogisk forum
Kristne Friskolers Forbund
KS
Kvinnefronten
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Lektorlaget
LIM – Likestilling, Integrering, Mangfold
Lærernes Yrkesforbund
Læringsverkstedet
Minerva
Minotenk
MiRA-Senteret
Multikulturelt Initativ- og Ressursnettverk
Muslimsk studentsamfunn
Nettverk for private høyskoler
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Norges bygdekvinnelag
Norges Handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norsk folkehjelp
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk innvandrerforum
Norsk kvinne- og familieforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk Presseforbund
Norsk studentorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Pakistansk studentsamfunn
Pedagogstudentene
Press- Redd Barna Ungdom
Private barnehager
Private barnehager i Asker
Private Barnehagers Landsforbund
Private grunnskoler
Private høyskoler
Redd Barna
Røde Kors
Samarbeidsrådet for fagskoleutdanning
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Steinerbarnehagene Norge
Steinerskoleforbundet
Stiftelsen barnas rettigheter
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Studentsamskipnadene
Studieforbundene
Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening
Trygge barnehager
Universell
Unge funksjonshemmede
UNICEF Norge
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utdanningsforbundet Virke
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund