Høring Unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag og plikt til å politianmelde ved bruk av falsk dokumentasjon

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i opplæringsloven på høring. Høringen gjelder unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag for lærere som oppfylte ett av kravene for å bli ansatt som lærer før 1. januar 2014, og for lærere som har fullført tidligere allmennlærerutdanning. Høringen gjelder også forslag om å innføre en plikt til å politianmelde dersom en søker har levert falske dokumenter ved søknad om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Høringen er åpen for alle. Det vil si at også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.07.2022

Vår ref.: 22/1826

Høring Unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag og plikt til å politianmelde ved bruk av falsk dokumentasjon ved søknad om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i opplæringsloven på høring.

Høringen gjelder unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag. Kunnskapsdepartementet foreslår å lovfeste et unntak for lærere som oppfylte ett av kravene for å bli ansatt som lærer før 1. januar 2014, og for lærere som har fullført tidligere allmennlærerutdanning. Dette er den samme gruppen lærere som etter dagens regler er omfattet av en tidsbegrenset dispensasjon som vil opphøre 1. august 2025.

Høringsnotatet inneholder også forslag om å innføre en plikt til å politianmelde dersom en søker har levert falske dokumenter ved søknad om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Bestemmelser om håndtering av falsk dokumentasjon finnes allerede i fagskoleloven og universitets- og høyskoleloven, og departementet mener det er grunn til å innføre en tilsvarende bestemmelse for godkjenning av utenlandsk fagopplæring etter opplæringsloven.

 

Høringsfristen er 19. juli 2022.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser på departementets nettsider. www.regjeringen.no/id2907163

 

 

Med hilsen 

Lilly Sofie Ottesen (e.f.) 
avdelingsdirektør                                           

                                                                                Gøril Liland Rongved 
                                                                                Seniorrådgiver                                        
 

 • Kommunene
 • Fylkeskommunene
 • Statsforvalterne
 • Departementene

 • Abelia
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Faglige råd for fag- og yrkesopplæringen
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Friskolenes Kontaktforum
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring
 • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Landslaget for nærmiljøskolen
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Lånekassen
 • Montessori Norge
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norges forskningsråd
 • Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Norsk Lektorlag
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Politidirektoratet
 • Redd Barna
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
 • Sametinget
 • Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino
 • Samisk videregående skole, Karasjok
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Statped
 • Steinerskoleforbundet
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund