Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2007

Grønt hefte

Beregningsteksnisk dokumentasjon til St.prp. nr.1 (2006-2007)