Meld. St. 28 (2010 – 2011)

En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten

Til innholdsfortegnelse

Kilder

Asplan Viak

Asplan Viak er et tverrfaglig rådgivnings- og analyseselskap som er spesielt rettet mot endrings- og omstillingsprosesser. Selskapet har over 600 ansatte og er lokalisert mange steder i Norge.

Econ Pöyry

Econ Pöyry er et internasjonalt rådgivningsselskap som arbeider i skjæringspunktet mellom marked, teknologi og politikk.

IEA

Det Internasjonale Energibåret IEA ble grunnlagt i 1973 – 74 og har i dag 27 medlemsland med hovedsete i Paris. IEAs målsetning er å bidra til forsyningssikkerhet for deltagerlandene og fremme en mer bærekraftig energibruk. IEA utarbeider også analyser av og innhenter data for energimarkedene og er en sentral premissleverandør til diskusjonene om globale energi- og klimautfordringer.

IHS CERA

IHS CERA er et internasjonalt konsulentselskap som ble etablert i 1983. I 2004 ble CERA kjøpt opp av det anerkjente informasjonsselskapet IHS. Selskapet har hovedsete i USA. IHS CERA har over 4500 ansatte og leverer kunnskap og innsikt om globale og regionale energimarkeder, geopolitikk og industritrender.

IRIS

International Research Institute of Stavanger (IRIS) er et uavhengig forskningsinstitutt eid av Universitetet i Stavanger og stiftelsen Rogalandsforskning. IRIS ble opprettet i 2006 og har i dag 220 ansatte. De viktigste forskningsområdene er petroleum, biomiljø, samfunnsvitenskap og forretningsutvikling, samt gass og nye energiformer.

MENON Business Economics

MENON Business Economics er et rådgivnings- og analyseselskap, lokalisert i Oslo. MENON har oppdragsgivere i privat og offentlig sektor og driver rådgiving og utredningsarbeid.

Petro Arctic

Petro Arctic er et leverandørnettverk for bedrifter med tilknytning til utbyggingsprosjekter i Nord-Norge og Barentshavet. Foreningen ble etablert i 1997 og finansieres av Statoil ASA, Eni Norge AS og foreningens medlemmer. Foreningen samarbeider både med industribedrifter og kommunale og regionale myndigheter. Formålet er å kvalifisere medlemsbedriftene for leveranser til feltutbygging og drift i nord, også medregnet Russland.

PIRA Energy Group

PIRA Energy Group er et internasjonalt konsulentselskap som ble etablert i 1976 og som har hovedsete i USA. PIRA utarbeider analyser og formidler nyheter om de globale energimarkedene, herunder olje- gass og kull- og karbonmarkedene. PIRA lager prisprognoser for olje og gass på kort og lang sikt.

Ramm Energy Partner

Ramm Energy Partner (tidligere navn Ramm Kommunikasjon) er et uavhengig foretak innenfor petroleumsrådgiving som ledes av Nils Henrik Ramm. Ramm har blant annet bakgrunn som journalist og har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet samt politisk rådgiver i Finansdepartementet.

SSB

Statistisk Sentralbyrå (SSB) er det sentrale organ for innsamling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB ble etablert som egen institusjon i 1876 og er en faglig uavhengig institusjon, administrativt underlagt Finansdepartementet. Virksomhetens oppgaver er nedfelt i statistikkloven av 16. juni 1989 nr. 54. I tillegg til statistikkvirksomheten har Statistisk sentralbyrå en omfattende forskningsvirksomhet.

Wood Mackenzie Ltd.

Wood Mackenzie er et kommersielt forsknings- og konsulentselskap etablert i 1970 med hovedbase i Skottland. Selskapet har over 600 ansatte i mer enn 20 land. Wood Mackenzie tilbyr tjenester innen energi og gruvedrift og gjør verdivurderinger av eiendeler og selskaper over hele verden. Selskapet leverer også markedsanalyser.

Til forsiden