Meld. St. 14 (2021–2022)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2021, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

9 Eksporten av forsvarsmateriell i 2021

Dette kapittelet gir en oversikt over eksporten av forsvarsmateriell fra Norge i 2021. Oversiktene viser reell eksport, og inneholder ikke opplysninger om midlertidig utførsel av varer for demonstrasjon eller reparasjon eller om varer som vil bli returnert til Norge etter å ha vært midlertidig utført.

Formatet følger det samme som i de siste års meldinger. Eksporten er fremstilt i følgende tabeller, figurer og oversikter:

 • Tabell 9.1 Eksport av forsvarsmateriell og sivile varer til militær sluttbruk (2017–2021)

 • Tabell 9.2 Eksport av A- og B-materiell fordelt på varekategoriene i vareliste 1

 • Tabell 9.3 Fordeling av eksport av forsvarsmateriell på land 2018–2021

 • Tabell 9.4 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land og varekategorier

 • Tabell 9.5 Tjenester for utenlandske oppdragsgivere

 • Tabell 9.6 Reparasjoner foretatt i Norge for utenlandske oppdragsgivere

 • Tabell 9.7 Eksport av håndvåpen

 • Tabell 9.8 Eksport av flerbruksvarer til militær sluttbruk

 • Tabell 9.9 Eksport av beskyttelsesutstyr for bruk i humanitær minerydding

 • Tabell 9.10 Oversikt over behandlede eksportkontrollsaker

 • Figur 9.1 Utviklingen av eksport av forsvarsmateriell 2011–2021

 • Figur 9.2 Eksport av A- og B-materiell fordelt på regioner

 • Figur 9.3 Eksport fordelt på varekategorier

 • Oversikt 1 Forsvarets utførsel av eget materiell

 • Oversikt 2 Politiets utførsel av eget materiell

 • Oversikt 3 Oversikt over bedrifter som har rapportert om eksport

Meldingen gir også informasjon om utførsel av sivile håndvåpen fra Norge, samt om Forsvarets bruk av eget materiell i utlandet. Norge eksporterer ikke militære håndvåpen, og utførselen som er reflektert i tabell 9.7 gjelder i all hovedsak antikke våpen til samlere, og jakt- og konkurransevåpen.

Etter at eksportkontrollforskriften § 8 h) ble endret i 2020, er politiet pålagt å rapportere sine utførsler av forsvarsrelaterte varer til Utenriksdepartementet. Denne rapporteringen fremstilles i kapittel 9.12.

Informasjon om avslag på søknader om eksportlisens fremgår av kapittel 9.15. I 2021 ble 22 søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk avslått. De avslagene som inngår i oversikten er departementets vedtak om avslag på lisenssøknader. Disse har vært gjenstand for grundig og individuell saksbehandling på basis av det norske eksportkontrollregelverket. På denne måten bidrar Norge til å fremme en høy internasjonal standard når det gjelder åpenhet om eksport av forsvarsmateriell.

Det er imidlertid viktig å være klar over at avslagene bare viser en del av det faktiske bildet, da dialogen mellom bedriftene og Utenriksdepartementet om muligheten for å få tillatelse til eksport innebærer at bedrifter sjelden søker om, eller retter henvendelser om mulighet for, eksportlisens til land hvor tillatelse ikke vil kunne påregnes å bli innvilget. I flere tilfeller avslår bedrifter på eget initiativ henvendelser fra land om eksport av forsvarsmateriell der bedriften selv har kunnskap om at tillatelse ikke vil kunne påregnes innvilget.

Kapittelet gir også informasjon om utførsel av flerbruksvarer til militær sluttbruk (kapittel 9.13) og om utførsel av utstyr for bruk i humanitær minerydding (kapittel 9.14).

Kapittel 9.17 informerer om hvilke bedrifter som har rapportert om eksport av forsvarsmateriell i 2021. Totalt rapporterte 102 bedrifter om eksport av varer, teknologi og tjenester i 2021.

9.1 Hovedtrekkene ved eksporten i 2021

Forsvarsindustriens kontrakter går ofte over flere år. Leveransene kan være ulikt fordelt gjennom kontraktsperioden, og eksportverdien vil derfor variere fra år til år.

Den samlede verdien av eksporten i 2021 var om lag 8 milliarder kroner, hvorav forsvarsmateriell utgjorde i underkant av 6 milliarder kroner. Av dette utgjorde A-materiell (i hovedsak våpen og ammunisjon) nær 4,8 milliarder kroner, og B-materiell (annet militært materiell) om lag 1,2 milliarder kroner.

Sammenlignet med 2020 var det i 2021 en nedgang i verdien av eksporten av A-materiell med 4,2 %, og en nedgang i verdien av eksporten av B-materiell med 0,6 %. Verdien av eksport av flerbruksvarer til militær sluttbruk var på om lag 350 millioner kroner, som er en nedgang på 24,4 % fra 2020 til 2021. Eksporten av forsvarsrelaterte tjenesteytelser, reparasjoner, teknologioverføring og formidling utgjorde i 2021 om lag 1,6 milliarder kroner. Dette er en økning på 44,8 % sammenlignet med 2020.

Sammenlignet med eksporten i 2020 er det en svak økning i verdien av den samlede eksporten på 2,3 % i 2021.

I 2021 var det størst økning i eksporten til Qatar (ca. 910 millioner), Malaysia (129 millioner) og Australia (88 millioner). Samtidig var det en nedgang i eksporten til Litauen (659 millioner), Indonesia (481 millioner), Singapore (127 millioner) og USA (61 millioner) fra 2020 til 2021.

Medlemslandene i NATO er de største mottakerne av forsvarsmateriell fra Norge. Medlemslandene i NATO, samt Sverige, Finland og europeiske land mottok ca. 76 % av eksporten av A-materiell, og 76 % av B-materiell fra Norge i 2021.

Siden den første meldingen til Stortinget ble lagt frem i 1997, om eksporten i 1996, har antallet bedrifter som eksporterer forsvarsmateriell økt. I 1996 eksporterte 33 bedrifter forsvarsmateriell fra Norge. I 2021 var antallet 102 bedrifter. Til sammenligning, var den samlede verdien av eksport av forsvarsmateriell og tjenester i 1996 1 milliard kroner.

9.2 Utviklingen av eksport av forsvarsmateriell 2011–2021

Figur 9.1 viser utviklingen i eksporten av A- og B-materiell, samt utførte tjenester og reparasjoner for utenlandske oppdragsgivere knyttet til varer på vareliste I.

Figur 9.1 Utviklingen av eksport av forsvarsmateriell 2011–2021

Figur 9.1 Utviklingen av eksport av forsvarsmateriell 2011–2021

9.3 Eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær sluttbruk (2017–2021)

Tabell 9.1 viser verdien av eksporten av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær sluttbruk samt forsvarsrelaterte tjenesteytelser, reparasjoner, teknologioverføring og formidling i perioden 2017 til 2021.

Tabell 9.1 Eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær sluttbruk fra 2017 til 2021 i 1000 NOK

2017

2018

2019

2020

2021

Endring 2020–2021

Salg

A-materiell

4 675 739

3 951 996

3 326 726

4 954 104

4 746 222

-4,2 %

Salg

B-materiell

678 897

872 558

1 232 957

1 240 440

1 233 296

-0,6 %

Salg

Sum (A-materiell + B-materiell)

5 354 636

4 824 554

4 559 683

6 194 544

5 979 518

-3,5 %

Salg

Flerbruksvarer til militær sluttbruk

453 972

575 754

378 681

459 325

347 106

-24,4 %

Sum eksport av varer

5 808 608

5 400 308

4 938 364

6 653 869

6 326 624

-4,9 %

Tjenester, teknologioverføring, retur til utland etter reparasjon i Norge og formidling mellom to tredjeland

516 775

516 538

744 839

1 137 373

1 647 013

44,8 %

Totalsum

6 325 383

5 916 846

5 683 203

7 791 242

7 973 637

2,3 %

9.4 Eksport av A- og B-materiell fordelt på regioner

Figur 9.2 viser hvordan fordelingen av den totale eksporten av A- og B-materiell fordeler seg på grupper av mottakere. Som det fremgår var NATO-landene de største mottakerne av A-materiell i 2021.

Figur 9.2 Eksport av A- og B-materiell fordelt på regioner

Figur 9.2 Eksport av A- og B-materiell fordelt på regioner

9.5 Eksport fordelt på varekategorier

Figur 9.3 og tabell 9.2 viser hvordan eksporten av forsvarsmateriell i 2021 fordeler seg på varekategoriene i vareliste I. For mer informasjon om disse kategoriene i varelisten, se vedlegg 1 i meldingen.

Figur 9.3 Eksport av A- og B-materiell fordelt på varekategoriene i vareliste 1

Figur 9.3 Eksport av A- og B-materiell fordelt på varekategoriene i vareliste 1

Tabell 9.2 Eksport av A- og B-materiell fordelt på varekategoriene i vareliste 1

A-materiell

B-materiell

A-materiell

B-materiell

ML1

3,32 %

6,04 %

157 432

74 541

ML2

3,92 %

0,21 %

186 084

2 638

ML3

13,13 %

0,00 %

623 279

0

ML4

34,15 %

0,00 %

1 620 982

0

ML5

13,76 %

2,84 %

652 967

35 082

ML6

0,04 %

2,04 %

1 732

25 175

ML7

0,00 %

0,02 %

0

236

ML8

6,66 %

0,00 %

315 925

0

ML9

2,43 %

6,24 %

115 269

76 964

ML10

20,69 %

1,92 %

981 908

23 685

ML11

1,38 %

17,71 %

65 496

218 358

ML13

0,00 %

1,46 %

0

18 028

ML14

0,02 %

13,05 %

810

160 979

ML15

0,05 %

42,72 %

2 207

526 803

ML18

0,00 %

1,93 %

0

23 822

ML21

0,00 %

2,26 %

6

27 869

ML22

0,47 %

1,55 %

22 125

19 116

4 746 222

1 233 296

9.6 Fordeling av eksport av forsvarsmateriell på land 2018–2021

Tabell 9.3 viser hvordan verdien av eksporten av forsvarsmateriell fordeler seg på mottakerland i perioden 2018 til 2021.

Tabell 9.3 Fordeling av eksport av A- og B- materiell på land (2018–2021) i 1000 NOK

2018

2019

2020

2021

Land

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

Endring 2021–2020

Albania

0

0

0

0

1 055

1 055

0

0

0

0

0

0

0

Argentina

0

0

0

162

0

162

0

0

0

0

0

0

0

Australia

53 104

69 180

122 284

44 150

19 491

63 641

8 673

28 258

36 931

73 696

51 197

124 893

87 962

Belgia

376

6 685

7 061

114 315

21 256

135 571

52 833

39 049

91 882

55 828

60 220

116 048

24 166

Bosnia-Hercegovina

1 794

0

1 794

739

0

739

819

0

819

828

0

828

9

Brasil

150

29

179

503

0

503

0

0

0

730

1 600

2 330

2 330

Bulgaria

10 817

2 874

13 691

4 018

632

4 650

968

3 850

4 818

324

0

324

-4 494

Canada

48 885

3 536

52 421

19 559

1 109

20 668

59 739

881

60 620

35 473

7 464

42 937

-17 683

Chile

20 474

0

20 474

401

0

401

0

337

337

0

381

381

44

Danmark

21 271

8 363

29 634

2 130

2 540

4 670

36 700

7 878

44 578

31 673

4 787

36 460

-8 118

De forente arabiske emirater

0

42 639

42 639

0

35

35

0

9 287

9 287

0

0

0

-9 287

Estland

98

4 099

4 197

2 754

8 315

11 069

170

5 516

5 686

1 296

8 811

10 107

4 421

EU

0

469

469

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finland

65 201

4 860

70 061

42 807

719

43 526

121 685

2 672

124 357

73 737

4 107

77 844

-46 513

Frankrike

75 594

22 320

97 914

47 886

98 298

146 184

73 952

95 444

169 396

136 606

77 409

214 015

44 619

Færøyene

0

0

0

557

0

557

1 167

0

1 167

665

0

665

-502

Grønland

112

0

112

378

0

378

450

0

450

351

0

351

-99

Hellas

1 202

62

1 264

0

16 692

16 692

0

6 492

6 492

330

8 210

8 540

2 048

India

3 150

2 266

5 416

0

142

142

0

2 283

2 283

0

42 554

42 554

40 271

Indonesia

4 393

10 433

14 826

9 855

1 676

11 531

508 636

33 604

542 240

22 923

37 894

60 817

-481 423

Irak2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

399

399

399

Irland

4 823

2 620

7 443

20 729

758

21 487

56 739

15

56 754

1 767

0

1 767

-54 987

Island

988

556

1 544

704

4 717

5 421

845

0

845

787

196

983

138

Italia

55 562

2 957

58 519

28 138

1 375

29 513

35 678

7 885

43 563

25 584

13 266

38 850

-4 713

Japan

12 718

243

12 961

19 589

6 919

26 508

4 486

5 000

9 486

287

4 836

5 123

-4 363

Jordan

0

0

0

0

0

0

0

1 062

1 062

0

0

0

-1 062

Kroatia

437

778

1 215

957

2 521

3 478

964

462

1 426

3 288

796

4 084

2 658

Kuwait

23 352

0

23 352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kypros

0

162

162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Latvia

325

10 839

11 164

471

4 700

5 171

985

10 868

11 853

1 421

28 493

29 914

18 061

Litauen

924

11 091

12 015

15 529

22 693

38 222

847 386

8 274

855 660

186 567

10 096

196 663

-658 997

Luxembourg1

13 382

8 884

22 266

232

10 710

10 942

327

16 373

16 700

704

72

776

-15 924

Malaysia

24 731

110 847

135 578

66 293

72 251

138 544

182

0

182

128 686

718

129 404

129 222

Malta

5

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mexico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000

10 000

Monaco

0

0

0

0

0

0

0

170

170

0

0

0

-170

Namibia

308

0

308

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NATO

0

0

0

0

12 382

12 382

0

0

0

0

0

0

0

Nederland

208 536

80 476

289 012

338 184

32 977

371 161

292 127

15 490

307 617

303 106

1 305

304 411

-3 206

New Zealand

1 043

40

1 083

26 989

20

27 009

1 789

2 509

4 298

8 297

0

8 297

3 999

Ny-Caledonia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

399

0

399

399

Oman

480 630

0

480 630

1 512

0

1 512

591

0

591

11

0

11

-580

Peru

0

0

0

101

0

101

0

4

4

16

0

16

12

Polen

333 631

3 009

336 640

20 919

22 185

43 104

44 608

68 048

112 656

88 540

20 041

108 581

-4 075

Portugal

6 072

0

6 072

3 023

575

3 598

948

1 030

1 978

505

348

853

-1 125

Qatar

0

0

0

0

925

925

7 283

7 060

14 343

812 513

112 003

924 516

910 173

Romania

140

11 955

12 095

26

5 379

5 405

49

22

71

3

13 486

13 489

13 418

Saudi-Arabia

0

66 490

66 490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Singapore

0

1 162

1 162

0

7 990

7 990

126 899

0

126 899

0

0

0

-126 899

Slovakia

236

0

236

0

842

842

12

279

291

84

1 110

1 194

903

Slovenia

1 367

1 708

3 075

1 129

1 167

2 296

707

4 005

4 712

1 415

2 993

4 408

-304

Spania

17 967

1 362

19 329

8 077

1 560

9 637

19 465

7 610

27 075

10 834

21 310

32 144

5 069

Storbritannia

114 643

23 418

138 061

126 562

17 884

144 446

159 739

30 211

189 950

166 415

82 504

248 919

58 969

Sveits

85 323

5 386

90 709

50 102

528

50 630

74 675

16 450

91 125

91 979

7 189

99 168

8 043

Sverige

46 802

54 308

101 110

115 190

116 144

231 334

109 787

81 566

191 353

86 734

61 460

148 194

-43 159

Sør-Afrika

4 336

60

4 396

7 061

0

7 061

24 255

0

24 255

21 985

0

21 985

-2 270

Sør-Korea

2 307

17 248

19 555

35 924

36 208

72 132

7 657

61 418

69 075

13 793

28 078

41 871

-27 204

Tadsjikistan2

0

22

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Thailand

117 471

0

117 471

16 400

0

16 400

21 116

0

21 116

32 944

760

33 704

12 588

Tsjekkia

53 103

9 634

62 737

6 751

27 813

34 564

22 658

16 329

38 987

27 910

10 502

38 412

-575

Tyrkia

37 418

3 973

41 391

11 806

0

11 806

650

0

650

26

0

26

-624

Tyskland

109 869

12 356

122 225

71 908

33 873

105 781

208 732

45 747

254 479

215 859

44 690

260 549

6 070

Ungarn

53 515

19 400

72 915

6 151

60 767

66 918

127

4 242

4 369

207

8 836

9 043

4 674

USA

1 737 958

225 316

1 963 274

1 889 952

546 621

2 436 573

2 000 196

558 348

2 558 544

2 068 520

428 842

2 497 362

-61 182

Vietnam

0

4 600

4 600

0

0

0

0

1 996

1 996

0

0

0

-1 996

Østerrike

25 444

3 843

29 287

20 592

8 513

29 105

16 650

32 416

49 066

10 576

14 333

24 909

-24 157

Totalt

3 881 987

872 558

4 754 545

3 201 215

1 232 957

4 434 172

4 954 104

1 240 440

6 194 544

4 746 222

1 233 296

5 979 518

-215 026

1 Omfatter utførsel til NATO

2 Gjelder eksport av skuddsikre hjelmer til mineryddere.

9.7 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land og varekategorier

Tabell 9.4 gir en detaljert oversikt over hvilke land som har mottatt forsvarsmateriell fra norske bedrifter i 2021. Tabellen beskriver hvilke varekategorier som er eksportert, og omfatter også tilhørende deler og komponenter.

Tabell 9.4 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land og varekategorier i liste I (i 1000 NOK)

Land

Posisjon i varelisten

Karakteristikk

A-materiell

B-materiell

Sum

Total (A+B)

Australia

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

493

606

1 099

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

37 153

2 638

39 791

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

19 348

19 348

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

8 112

8 112

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

7 814

1 942

9 756

ML11

Annet elektronisk utstyr

315

315

ML15

Billed-/videoutstyr

460

44 698

45 158

ML21

Programvare

1

1 313

1 314

124 893

Belgia

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

219

25

244

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

45 357

45 357

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

8 616

8 616

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

520

520

ML8

Energetiske materialer

306

306

ML11

Annet elektronisk utstyr

58 537

58 537

ML14

Militært treningsutstyr

810

810

ML21

Programvare

1 658

1 658

116 048

Bosnia-Hercegovina

ML8

Energetiske materialer

828

828

828

Brasil

ML8

Energetiske materialer

730

730

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

1 600

1 600

2 330

Bulgaria

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

324

324

324

Canada

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

201

201

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

8 785

8 785

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

12 500

12 500

ML8

Energetiske matererialer

13 987

13 987

ML11

Annet elektronisk utstyr

1 057

1 057

ML13

Ballistisk beskyttelse

448

448

ML15

Billed-/videoutstyr

5 959

5 959

42 937

Chile

ML13

Ballistisk beskyttelse

381

381

381

Danmark

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

7 989

142

8 131

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

22 582

22 582

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

1 102

1 102

ML11

Annet elektronisk utstyr

3 960

3 960

ML15

Billed-/videoutstyr

332

332

ML21

Programvare

353

353

36 460

Estland

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

578

578

ML6

Kjøretøy og komponenterer

423

423

ML11

Annet elektronisk utstyr

295

6 543

6 838

ML18

Produksjonsutstyr

2 178

2 178

ML21

Programvare

90

90

10 107

Finland

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

5 660

5 660

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

20 935

20 935

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

35 460

35 460

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

704

115

819

ML6

Kjøretøy og komponenterer

3 762

3 762

ML8

Energetiske materialer

6 910

6 910

ML11

Annet elektronisk utstyr

4 068

140

4 208

ML15

Billed-/videoutstyr

90

90

77 844

Frankrike

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

13 578

4 460

18 038

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

16 553

16 553

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

44 213

44 213

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

29 226

29 226

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

6 077

6 077

ML8

Energetiske materialer

26 051

26 051

ML10

Luftfartøyer, tilhørende utstyr, deler og komponenter

19 335

19 335

ML11

Annet elektronisk utstyr

908

6 395

7 303

ML13

Ballistisk beskyttelse

310

310

ML14

Militært treningsutstyr

72

72

ML15

Billed-/videoutstyr

41 971

41 971

ML21

Programvare

3 679

3 679

ML22

Teknologi

1 187

1 187

214 015

Færøyene

ML8

Energetiske materialer

665

665

665

Grønland

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

351

351

351

Hellas

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

148

148

ML8

Energetiske materialer

182

182

ML11

Annet elektronisk utstyr

8 145

8 145

ML21

Programvare

65

65

8 540

India

ML14

Militært treningsutstyr

971

971

ML15

Billed-/videoutstyr

41 280

41 280

ML22

Teknologi

303

303

42 554

Indonesia

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

235

235

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

22 688

22 688

ML13

Ballistisk beskyttelse

3 271

3 271

ML14

Militært treningsutstyr

984

984

ML15

Billed-/videoutstyr

31 615

31 615

ML21

Programvare

1 048

1 048

ML22

Teknologi

976

976

60 817

Irak1

ML13

Ballistisk beskyttelse

399

399

399

Irland

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

473

473

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

1 294

1 294

1 767

Island

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

787

787

ML11

Annet elektronisk utstyr

196

196

983

Italia

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

194

490

684

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

6 234

6 234

ML8

Energetiske materialer

19 156

19 156

ML14

Militært treningsutstyr

1 070

1 070

ML15

Billed-/videoutstyr

8 993

8 993

ML21

Programvare

2 391

2 391

ML22

Teknologi

322

322

38 850

Japan

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

93

93

ML8

Energetiske materialer

194

194

ML11

Annet elektronisk utstyr

4 800

4 800

ML21

Programvare

36

36

5 123

Kroatia

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

2 900

2 900

ML8

Energetiske materialer

388

388

ML11

Annet elektronisk utstyr

796

796

4 084

Latvia

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

906

26 506

27 412

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

515

515

ML11

Annet elektronisk utstyr

1 987

1 987

29 914

Litauen

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

53

5 700

5 753

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

1 000

1 000

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

180 540

180 540

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

4 974

4 974

ML11

Annet elektronisk utstyr

4 396

4 396

196 663

Luxembourg

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

704

704

ML11

Annet elektronisk utstyr

72

72

776

Malaysia

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

122 762

122 762

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

5 924

5 924

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

718

718

129 404

Mexico

ML18

Produksjonsutstyr

10 000

10 000

0

10 000

Nederland

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

191

555

746

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

36 360

36 360

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

4 220

4 220

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

10 000

10 000

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

4 698

4 698

ML10

Luftfartøyer, tilhørende utstyr, deler og komponenter

247 636

247 636

ML11

Annet elektronisk utstyr

750

750

ML21

Programvare

1

1

304 411

New Zealand

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

474

474

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

5 880

5 880

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

1 943

1 943

8 297

Ny-Caledonia

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

399

399

399

Oman

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

10

10

ML21

Programvare

1

1

11

Peru

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

16

16

16

Polen

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

3 523

3 523

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

78 073

78 073

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

1 550

1 550

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

698

698

ML8

Energetiske materialer

4 696

4 696

ML11

Annet elektronisk utstyr

19 481

19 481

ML13

Ballistisk beskyttelse

60

60

ML15

Billed-/videoutstyr

248

248

ML21

Programvare

252

252

108 581

Portugal

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

461

461

ML10

Luftfartøyer, tilhørende utstyr, deler og komponenter

44

44

ML11

Annet elektronisk utstyr

348

348

853

Qatar

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

498 360

498 360

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

176 906

176 906

ML9

Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

115 134

115 134

ML14

Militært treningsutstyr

112 001

112 001

ML21

Programvare

3

2

5

ML22

Teknologi

22 110

22 110

924 516

Romania

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

3

3

ML72

Kjemisk eller biologisk giftige midler, radioaktive materialer samt utstyr og utgangsstoffer

236

236

ML11

Annet elektronisk utstyr

13 088

13 088

ML13

Ballistisk beskyttelse

162

162

13 489

Slovakia

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

84

84

ML11

Annet elektronisk utstyr

1 110

1 110

1 194

Slovenia

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

1 415

272

1 687

ML11

Annet elektronisk utstyr

2 606

2 606

ML14

Militært treningsutstyr

74

74

ML21

Programvare

19

19

ML22

Teknologi

22

22

4 408

Spania

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

172

1 551

1 723

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

106

106

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

7 987

7 987

ML8

Energetiske materialer

2 520

2 520

ML10

Luftfartøyer, tilhørende utstyr, deler og komponenter

7

7

ML11

Annet elektronisk utstyr

42

42

ML13

Ballistisk beskyttelse

2

2

ML14

Militært treningsutstyr

0

ML15

Billed-/videoutstyr

11 163

11 163

ML21

Programvare

8 521

8 521

ML22

Teknologi

73

73

32 144

Storbritannia

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

6 401

3 496

9 897

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

12

12

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

21 769

21 769

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

136 996

136 996

ML8

Energetiske materialer

663

663

ML9

Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

67 008

67 008

ML10

Luftfartøyer, tilhørende utstyr, deler og komponenter

326

326

ML11

Annet elektronisk utstyr

4 151

4 151

ML14

Militært treningsutstyr

295

295

ML15

Billed-/videoutstyr

248

2 090

2 338

ML18

Produksjonsutstyr

4 195

4 195

ML21

Programvare

1 099

1 099

ML22

Teknologi

170

170

248 919

Sveits

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

1 439

803

2 242

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

80 164

80 164

ML8

Energetiske materialer

10 353

10 353

ML11

Annet elektronisk utstyr

23

228

251

ML13

Ballistisk beskyttelse

305

305

ML14

Militært treningsutstyr

286

286

ML15

Billed-/videoutstyr

5 267

5 267

ML22

Teknologi

300

300

99 168

Sverige

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

12 806

11 156

23 962

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

197

197

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

28 086

28 086

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

23 328

23 328

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

5 695

5 695

ML6

Kjøretøy og komponenterer

1 309

1 206

2 515

ML8

Energetiske materialer

15 235

15 235

ML10

Luftfartøyer, tilhørende utstyr, deler og komponenter

2 750

2 750

ML11

Annet elektronisk utstyr

6 807

6 807

ML14

Militært treningsutstyr

35 871

35 871

ML15

Billed-/videoutstyr

63

1 741

1 804

ML21

Programvare

1 867

1 867

ML22

Teknologi

15

62

77

148 194

Sør-Afrika

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

2 979

2 979

ML8

Energetiske materialer

19 006

19 006

21 985

Sør-Korea

ML8

Energetiske materialer

13 658

13 658

ML9

Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

135

9 941

10 076

ML11

Annet elektronisk utstyr

1 470

1 470

ML14

Militært treningsutstyr

71

71

ML15

Billed-/videoutstyr

16 385

16 385

ML21

Programvare

17

17

ML22

Teknologi

194

194

41 871

Thailand

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

6

6

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

32 938

32 938

ML15

Billed-/videoutstyr

760

760

33 704

Tsjekkia

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

6 408

6 408

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter, tilhørende deler og komponenter

19 308

19 308

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

913

913

ML8

Energetiske materialer

1 281

1 281

ML11

Annet elektronisk utstyr

10 316

10 316

ML15

Billed-/videoutstyr

186

186

38 412

Tyrkia

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

26

26

26

Tyskland

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

72 410

7 122

79 532

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

817

817

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

6 151

6 151

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

72 752

72 752

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

4 160

1 752

5 912

ML6

Kjøretøy og komponenterer

5 874

5 874

ML8

Energetiske materialer

59 569

59 569

ML11

Annet elektronisk utstyr

20 323

20 323

ML13

Ballistisk beskyttelse

2 431

2 431

ML15

Billed-/videoutstyr

4 159

4 159

ML21

Programvare

2 866

2 866

ML22

Teknologi

163

163

260 549

Ungarn

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

207

207

ML11

Annet elektronisk utstyr

8 836

8 836

9 043

USA

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

5 328

11 657

16 985

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

250

250

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

201 507

201 507

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

761 434

761 434

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

185 278

30 555

215 833

ML8

Energetiske materialer

119 547

119 547

ML9

Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

15

15

ML10

Luftfartøyer, tilhørende utstyr, deler og komponenter

733 895

733 895

ML11

Annet elektronisk utstyr

59 845

31 820

91 665

ML13

Ballistisk beskyttelse

10 259

10 259

ML14

Militært treningsutstyr

9 284

9 284

ML15

Billed-/videoutstyr

1 436

309 866

311 302

ML18

Produksjonsutstyr

7 449

7 449

ML21

Programvare

2 593

2 593

ML22

Teknologi

15 344

15 344

2 497 362

Østerrike

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

10 576

10 576

ML6

Kjøretøy og komponenterer

14 333

14 333

24 909

4 746 222

1 233 296

5 979 518

1 Gjelder eksport av skuddsikre hjelmer til mineryddere

2 Gjelder ikke-mobilt CBRNE-beskyttelsesutstyr

9.8 Tjenester for utenlandske oppdragsgivere

Tabell 9.5 viser tjenester knyttet til vareliste I og som norske bedrifter har utført for utenlandske oppdragsgivere i 2021.

Tabell 9.5 Tjenester for utenlandske oppdragsgivere knyttet til vareliste I

Land

Sum 1000 NOK

Belgia

Teknologi

14 871

Bulgaria

Teknologi

727

Danmark

Teknologi

2 765

Finland

Teknologi

51

Frankrike

Teknologi

2 134

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

2 949

Hellas

Teknologi

494

Indonesia

Teknologi

4 180

Italia

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

5 047

Teknologi

1 728

Jordan

Teknologi

50

Latvia

Teknologi

180

Nederland

Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier

4

Teknologi

2 535

Polen

Teknologi

296

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

270

Portugal

Teknologi

461

Romania

Teknologi

2 451

Slovenia

Teknologi

126

Spania

Teknologi

307

Storbritannia

Teknologi

185

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

16 399

Sverige

Teknologi

1 556

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

45

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

2 250

Sør-Korea

Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter

4 157

Teknologi

166

Tsjekkia

Teknologi

309

Tyskland

Programvare

1 799

Teknologi

338

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

5 822

Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter

26 366

USA

Teknologi

1 355

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

91 402

193 775

9.9 Reparasjoner foretatt i Norge for utenlandske oppdragsgivere

Tabell 9.6 viser reparasjoner knyttet til vareliste I som norske bedrifter har utført for utenlandske oppdragsgivere i 2021.

Tabell 9.6 Reparasjoner foretatt i Norge for utenlandske oppdragsgivere knyttet til vareliste I

Land

Sum i 1000 NOK

Australia

Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter

6 126

Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter

677

Belgia

Luftfartøy, UAV, flymotorer og utstyr til fly samt komponenter

5 730

Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier

1 673

Canada

Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter

907

Danmark

Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter

143

Produksjonsutstyr og komponenter

488

Finland

Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter

658

Krigsskip, marint utstyr og andre overflatefartøy

8 030

Frankrike

Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier

683

Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter

5 414

Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter

3 052

Hellas

Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier

52

Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter

30

Indonesia

Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter

155

Irland

Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter

62

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

384

Italia

Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter

42

Kroatia

Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter

138

Luxembourg

Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter

767

Nederland

Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter

370

Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter

51

New Zealand

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosive midler samt tilhørende komponenter

17

Oman

Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier

40

Polen

Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter

210

Portugal

Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier

274

Singapore

Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter

171

Slovenia

Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter

171

Spania

Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier

92

Storbritannia

Luftfartøy, UAV, flymotorer og utstyr til fly samt komponenter

36

Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier

371

Produksjonsutstyr og komponenter

5 627

Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter

2 162

Sveits

Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter

1 016

Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter

2 327

Sverige

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

91

Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier

16

Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter

937

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosive midler samt tilhørende komponenter

564

Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter

7 226

Sør-Korea

Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter

455

Produksjonsutstyr og komponenter

1 517

Thailand

Luftfartøy, UAV, flymotorer og utstyr til fly samt komponenter

10

Tsjekkia

Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier

150

Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter

67

Tyrkia

Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter

1 844

Tyskland

Luftfartøy, UAV, flymotorer og utstyr til fly samt komponenter

359

Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter

972

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

161

Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter

188

Ungarn

Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier

911

USA

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

865

Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier

13 237

Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter

20 451

Østerrike

Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter

114

98 281

9.10 Eksport av håndvåpen

Tabell 9.7 gir en oversikt over utførsel av håndvåpen fra Norge i 2021. Norge eksporterer ikke militære håndvåpen. Utførselen består i hovedsak av konkurranse- og jaktvåpen, samt historiske våpen.

Tabell 9.7 Eksport av håndvåpen

Land

Antall

Danmark

39

Finland

2

Island

20

Litauen

2

Polen

5

Sveits

13

Sverige

21

Tyskland

87

USA

51

Totalt

240

9.11 Forsvarets utførsel av eget materiell

Oversikten nedenfor viser Forsvarets utførsler av eget materiell i 2021 for etterforsyning, reparasjon, retur og til egne styrker.

Oversikt 1: Forsvarets utførsel av eget materiell for etterforsyning, reparasjon, retur og egne styrker

 • Afghanistan

 • Belgia

 • Belize

 • Canada

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Georgia

 • Hellas

 • Irak

 • Island

 • Italia

 • Jordan

 • Kuwait

 • Latvia

 • Litauen

 • Luxemburg

 • Mali

 • Nederland

 • Portugal

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Sør-Korea

 • Sør-Sudan

 • Tsjekkia

 • Tyskland

 • USA

 • Østerrike

9.12 Politiets utførsel av eget materiell

Oversikten nedenfor viser politiets utførsler av eget materiell i 2021 i henhold til rapporteringskravet nedfelt i eksportkontrollforskriften § 8 h). Dette omfatter:

 • Skytevåpen, gassvåpen og sprengvåpen

 • Pansrede kjøretøy og MIK-kjøretøy

 • Helikopter, i forbindelse med operativ innsats, trening eller øvelser i andre land (dvs. ikke i forbindelse med overflyvninger, mellomlandinger el.).

Oversikt 2: Politiets utførsel av eget materiell ved bruk i utlandet unntatt etter eksportkontrollforskriften § 8 h som følger:

 • Georgia

 • Island

 • Sverige

9.13 Eksport av flerbruksvarer til militær sluttbruk

Tabell 9.8 viser utførsel av flerbruksvarer omfattet av Utenriksdepartementets vareliste II til militær sluttbruk i 2021.

Tabell 9.8 Eksport av flerbruksvarer til militær sluttbruk

Land

Produkt

Verdi i 1000 NOK

Algerie

Kommunikasjonsutstyr

11 283

Argentina

Navigasjonsutstyr (luftfart)

459

Australia

Kommunikasjonsutstyr, sensorer, navigasjonsutstyr (luftfart)

33 636

Brasil

Navigasjonsutstyr (luftfart)

368

Danmark

Sensorer

368

Finland

Sensorer

442

Frankrike

Kommunikasjonsutstyr, sensorer

724

Hellas

Kommunikasjonsutstyr

126

India

Sensorer

1 532

Indonesia

Sensorer

584

Italia

Navigasjonsutstyr (luftfart)

480

Japan

Sensorer

4 039

Luxembourg

Kommunikasjonsutstyr

840

Malaysia

Kommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr (luftfart)

880

Nederland

Sensorer

130

New Zealand

Navigasjonsutstyr (luftfart)

649

Oman

Sensorer

2 206

Polen

Sensorer, Maritimt utstyr

36 730

Portugal

Navigasjonsutstyr (luftfart)

82

Romania

Kommunikasjonsutstyr, sensorer, luftfart

14 409

Slovakia

Kommunikasjonsutstyr

8

Spania

Sensorer, navigasjonsutstyr (luftfart)

6 639

Storbritannia

Sensorer

7 878

Sveits

Spesielle materialer

576

Sverige

Kommunikasjonsutstyr, sensorer

4 213

Sør-Korea

Sensorer

140

Thailand

Sensorer, navigasjonsutstyr (luftfart)

4 356

Tsjekkia

Kommunikasjonsutstyr

1 881

Tyskland

Kommunikasjonsutstyr, luftfart

2 449

USA

Kommunikasjonsutstyr, sensorer, navigasjonsutstyr (luftfart), maritimt utstyr

208 993

Vietnam

Spesielle materialer

6

Totalsum

347 106

9.14 Eksport av beskyttelsesutstyr for bruk i humanitær minerydding

Tabell 9.9 fremstiller utførselen av beskyttelsesutstyr for bruk i humanitær minerydding i 2021. Beskyttelsesutstyret omfatter beskyttelsesvester, hjelmer og visirer.

Tabell 9.9 Eksport av beskyttelsutstyr for bruk i humanitær minerydding

Mottaker

Land

Danish Church Aid

Libya

Danish Refugee Council / Danish Demining Group

Afghanistan, Ukraina, Jemen

Handicap International – Humanity & Inclusion

Libanon

International Committee of the Red Cross

Aserbajdsjan, Sveits

APOPO Mine Action

Angola

Mine Action Agency, Azerbaijan (ANAMA)

Aserbajdsjan

Norwegian People's Aid

Tadsjikistan, Kosovo, Libanon

Organization for Security and Co-operation in Europe

Tadsjikistan

Tajikistan National Mine Action Centre

Tadsjikistan

The Military Command of Bac Ninh

Vietnam

9.15 Avslag på søknader om eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær sluttbruk i 2021

Avslag på en søknad om eksportlisens innebærer ikke et generelt forbud mot eksport av forsvarsmateriell til det aktuelle mottakerlandet. Med unntak av gjennomføring av bindende våpenembargo vedtatt av FNs sikkerhetsråd eller andre tiltaksregimer som Norge har sluttet seg til, opererer ikke det norske eksportkontrollregelverket med negative eller positive landlister.

De avslagene som inngår i oversikten er departementets vedtak om avslag på lisenssøknader som har vært gjenstand for grundig og individuell saksbehandling i henhold til det norske eksportkontrollregelverket. Det er imidlertid viktig å være klar over at avslagene bare viser en del av det faktiske bildet, da dialogen mellom bedriftene og Utenriksdepartementet om muligheten for å få tillatelse til eksport innebærer at bedrifter sjelden søker om, eller retter henvendelser om mulighet for eksportlisens til land hvor tillatelse ikke vil kunne påregnes å bli innvilget. I flere tilfeller avslår bedriftene på eget initiativ henvendelser fra land om eksport av forsvarsmateriell der bedriften selv har kunnskap om at tillatelse ikke vil kunne påregnes innvilget.

I 2021 traff Utenriksdepartementet vedtak om avslag på 22 søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk til følgende land: Andorra, Armenia, Botswana, De forente arabiske emirater, Kina, Russland og Saudi-Arabia.

9.16 Oversikt over behandlede eksportkontrollsaker

Oversikten viser antall saker i ulike kategorier som har blitt behandlet i Utenriksdepartementet i 2021.

Tabell 9.10 Oversikt over behandlede eksportkontrollsaker

Sakstype

Antall behandlet 2021

Antall behandlet 2020

Prosentvis endring

Eksportlisenser (forsvarsmateriell og flerbruksvarer)

1 893

1 698

10,30 %

Formidlingslisenser

13

9

30,77 %

Generelle henvendelser

736

754

-2,45 %

Henvendelser om endring av innvilget lisens

349

249

28,65 %

Importsertifikater

272

344

-26,47 %

Landforespørsler

18

27

-50,00 %

Leveringsbevis

33

49

-48,48 %

Overføringslisenser

3

3

0,00 %

Produktvurderinger

27

27

0,00 %

Sanksjonssaker

60

61

-1,67 %

Teknologilisenser

146

101

30,82 %

Tjenestelisenser

22

30

-36,36 %

Tollsaker

23

16

30,43 %

Totalt

3 595

3 368

6,31 %

9.17 Oversikt over bedrifter som har rapportert eksport

Oversikten viser bedriftene som eksporterte forsvarsmateriell eller flerbruksvarer til militær sluttbruk på grunnlag av innvilgede lisenser i 2021. Totalt 102 bedrifter eksporterte i 2021.

Oversikt 3: Oversikt over bedrifter som har rapportert om eksport

 • ACAL BFI Norway

 • Airbus Defence and Space AS

 • Andresen Vaapenforretning AS

 • Andøya Space Defence AS

 • Antikythera AS

 • AS Delprodukt

 • A-Tec AS

 • Axnes AS

 • Benestad Solutions AS

 • Berget AS

 • Bertel O. Steen Defence & Security AS

 • Blaser Group Norway AS

 • Bristow Norway AS

 • C H Evensen Industriovner AS

 • Capsicum AS

 • Chemring Nobel AS

 • Comrod AS

 • Dacon AS

 • Data Respons R&D Services AS

 • DIAB AS

 • DNV GL AS

 • DSG Technology AS

 • Equipnor AS

 • Fiksern AS

 • Fjord Defence AS

 • Flir Unmanned Aerial Systems AS

 • FMP Products AS

 • Forsvaret

 • Forsvarets Forskningsinstitutt

 • Forsvarets Logistikkorganisasjon FLO

 • Forsvarsmateriell

 • Freyr Devik AS

 • Freyr Devik Heidi Devik Ekstrøm

 • Galleon Embedded Computing AS

 • GKN Aerospace Norway AS

 • Green Ammo AS

 • GRS Riflestocks AS

 • Hapro Electronics AS

 • Hausken Lyddemper AS

 • Heli-One (Norway) AS

 • Haaland Tynnplate AS

 • Haarstad Precision Products AS

 • IMENCO AS, avd. Voll

 • Impetus Advanced Finite Element Analyses AS

 • Iveco Norge AS

 • Keytouch Technology AS

 • Kitron AS

 • KKC AS

 • Kongsberg Aviation Maintenance Services AS

 • Kongsberg Defence & Aerospace AS

 • Kongsberg Maritime AS

 • Kongsberg Satellite Services AS

 • Kongsberg Seatex AS

 • KTA Naval Systems AS

 • Leonardo MW Limited Norway Branch

 • Leonardo UK LTD (Norway Branch)

 • Lesjøfors AS

 • Lilltech AS

 • Lindesnes Våpen

 • Lockheed Martin Global INC Norsk avdeling av utenlandske ENHT

 • Metronor AS

 • Nammo Raufoss AS

 • NFM Technology AS

 • Norautron AS

 • Nordic Unmanned AS

 • Norma AS

 • Norsk Elektro Optikk AS

 • Norsk Luftambulanse AS

 • Nortek AS

 • Norwegian Special Mission AS

 • NPB AS

 • Ontime Networks AS

 • Orica Norway AS

 • Oslo Skytesenter AS

 • Otto Olsen AS

 • Pedersens Vaabenlager AS

 • Politiets Fellestjenester

 • Pratt & Whitney Military Norway AS

 • Pro Tech AS

 • Radionor Communications AS

 • Rheinmetall Nordic AS

 • Rheinmetall Norway AS

 • Rofi AS

 • Rohde & Schwarz Norge AS

 • Ruff AS

 • Schenker AS

 • Skytterlinken AS

 • Steertec Raufoss AS

 • Steinert Sensing Systems AS

 • Svemko AS

 • Saab Technologies Norway AS

 • T & G Elektro AS

 • Thales Norway AS

 • Transmark Subsea AS

 • Tronrud Engineering AS

 • Ulfhednar AS

 • Umoe Mandal AS

 • Vinghøg AS

 • Vision & Design AS

 • Våpensmia AS

 • Water Linked AS

 • XXL Grossist Norge AS

Til forsiden