Meld. St. 14 (2021–2022)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2021, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

2 Åpenhet om eksporten av forsvarsmateriell

Den første meldingen til Stortinget om den faktiske eksporten av forsvarsmateriell ble fremlagt i 1996. Meldingen som nå legges frem er den 27. i rekken. På denne måten gis det parlamentarisk og offentlig innsyn i eksporten av forsvarsmateriell. Gjennom årene har graden av åpenhet blitt betydelig styrket, og omfatter både informasjon om den faktiske eksporten, praktiseringen av Utenriksdepartementets retningslinjer, utviklingen av politikk og regelverk, det nasjonale samarbeidet samt det omfattende internasjonale samarbeidet om eksportkontrollen med strategiske varer, teknologi og tjenester. Dersom det i en enkeltsak vurderes å foreligge særskilte omstendigheter, kan Stortingets organer konsulteres. Regjeringen vil videreføre denne praksisen.

Eksporten og informasjonen om avslag på lisenssøknader i de enkelte årene fremgår i kapittel 9. I årets melding er det lagt vekt på en tydeligere grafisk fremstilling av eksporten og av anvendelsen av vurderingskriteriene som følger av retningslinjene.

Statistikken i kapittel 9 baserer seg på bedriftenes rapporter om den faktiske eksporten som har funnet sted. Utenriksdepartementet foretar en kvalitetssikring av alle rapporter.

Det er etablert praksis at Norges rapportering til FNs våpenhandelsavtale (ATT) blir offentliggjort. I tillegg publiseres et engelsk sammendrag av stortingsmeldingen. Dette bidrar i sum til åpenhet om den internasjonale våpeneksporten.

Eksportkontrolloven pålegger enhver å gi Utenriksdepartementet den bistand som kreves for å kontrollere at bestemmelsene i loven og forskriftene blir fulgt. En slik plikt gjelder alle opplysninger som Utenriksdepartementet finner nødvendige for å kunne behandle lisenssøknader. Den vide retten til innhenting av bedrifts- og konkurransesensitiv informasjon må balanseres opp mot strenge taushetsbestemmelser. Av eksportkontrolloven § 2 fjerde ledd fremgår det at enhver har taushetsplikt om det de får kunnskap om etter loven. Taushetsplikten etter eksportkontrollregelverket går således lenger enn taushetsplikten som ellers følger av forvaltningsloven. Det at informasjon er blitt gjort kjent av en bedrift eller media, fritar ikke departementet for taushetsplikt. Regjeringens målsetning om å gi størst mulig åpenhet om eksporten av forsvarsmateriell, må skje innenfor rammen av den lovpålagte taushetsplikten.

Til forsiden