Meld. St. 2 (2020–2021)

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Til innholdsfortegnelse

1 Historiske tabeller og detaljerte anslagstall

Tabell 1.1 Strukturelt oljekorrigert overskudd i statsbudsjettet. Anslag gitt i ulike budsjettdokument. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Tabell 1.2 Det strukturelle oljekorrigerte overskuddet i statsbudsjettet. Mill. kroner

Tabell 1.3 Bruttonasjonalinntekt. Mrd. kroner

Tabell 1.4 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.5 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2021. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.6 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.7 Framskriving av norsk tremåneders pengemarkedsrente. Prosent

Tabell 1.8 Finansdepartementets anslag for 2021 på ulike tidspunkter. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.9 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

Tabell 1.10 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 1.11 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 1.12 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 1.13 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

Tabell 1.14 Finanspolitiske indikatorer

Tabell 1.15 Indikatorer for kommuneøkonomien

Tabell 1.16 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

Tabell 1.17 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

Tabell 1.18 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner

Tabell 1.19 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2020. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

Tabell 1.20 Nøkkeltall Revidert nasjonalbudsjettet 2021. Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt

Tabell 1.1 Strukturelt oljekorrigert overskudd i statsbudsjettet. Anslag gitt i ulike budsjettdokument. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge1

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

NB06

-4,6

RNB06

-4,5

NB07

-4,3

-4,6

RNB07

-3,8

-4,3

NB08

-3,6

-4,3

-4,5

RNB08

-3,4

-3,6

-4,3

NB09

-3,4

-3,6

-4,3

-5,0

RNB09

-3,4

-3,5

-4,2

-7,2

NB10

-3,4

-3,5

-4,2

-7,2

-7,8

RNB10

-3,6

-3,4

-3,9

-6,0

-6,8

NB11

-3,5

-3,3

-3,8

-5,9

-6,4

-6,3

RNB11

-3,0

-3,0

-3,5

-5,5

-5,7

-5,5

NB12

-3,0

-2,9

-3,4

-5,4

-5,5

-5,3

-5,6

RNB12

-2,9

-2,8

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-5,2

NB13

-2,9

-2,8

-3,2

-5,1

-5,1

-4,4

-5,2

-5,3

RNB13

-3,0

-2,9

-3,2

-5,1

-5,1

-4,3

-5,2

-5,3

NB14

-3,0

-2,9

-3,2

-5,0

-5,0

-4,2

-4,7

-5,2

-5,5

RNB14

-3,0

-2,9

-3,3

-5,2

-5,2

-4,4

-4,9

-5,1

-5,8

NB15

-3,0

-2,9

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-4,9

-5,1

-5,8

-6,4

RNB15

-3,0

-3,0

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-5,0

-5,2

-5,8

-6,4

NB16

-3,0

-2,9

-3,3

-5,1

-5,2

-4,5

-5,0

-5,2

-5,8

-6,4

-7,1

RNB16

-2,6

-2,6

-3,0

-4,9

-4,9

-4,3

-4,9

-5,1

-5,9

-6,4

-7,5

NB17

-2,6

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,4

-4,8

-5,2

-5,9

-6,5

-7,5

-7,9

RNB17

-2,7

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,5

-4,9

-5,2

-5,9

-6,5

-7,2

-7,7

NB18

-2,6

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,4

-4,9

-5,2

-5,9

-6,6

-7,2

-7,7

-7,7

RNB18

-2,6

-2,6

-3,0

-4,8

-5,0

-4,4

-4,9

-5,2

-5,9

-6,6

-7,3

-7,5

-7,6

NB19

-2,6

-2,5

-2,9

-4,8

-4,9

-4,4

-4,8

-5,2

-5,9

-6,6

-7,3

-7,5

-7,4

-7,5

RNB19

-2,6

-2,5

-2,9

-4,8

-4,9

-4,4

-4,9

-5,3

-6,0

-6,7

-7,4

-7,6

-7,2

-7,7

NB20

-2,6

-2,5

-2,9

-4,8

-4,9

-4,4

-4,9

-5,3

-6,0

-6,7

-7,4

-7,7

-7,2

-7,8

-7,6

RNB202

-2,6

-2,6

-3,0

-5,0

-5,1

-4,6

-5,1

-5,5

-6,3

-7,1

-7,8

-8,0

-7,6

-8,0

-13,1

NB21

-2,6

-2,6

-3,0

-4,9

-5,1

-4,6

-5,1

-5,5

-6,3

-7,0

-7,7

-8,0

-7,5

-7,9

-12,3

-9,4

RNB21

-2,6

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,4

-4,9

-5,3

-6,1

-6,8

-7,7

-7,9

-7,4

-7,8

-11,7

-12,3

1 Anslag gitt i nasjonalbudsjettet (NB) og revidert nasjonalbudsjett (RNB) for det enkelte år.

2 Som lagt frem i Meld. St. 2 (2019−2020) Revidert nasjonalbudsjett 2020. Det strukturelle oljekorrigerte overskuddet i 2020 ble betydelig redusert etter Stortingets behandling av RNB20 og Prop. 127 S (2019–2020)og anslås til -13,4 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge i vedtatt revidert budsjett.

Kilde: Finansdepartementet.

Det strukturelle oljekorrigerte overskuddet i statsbudsjettet. Mill. kroner

Oljekorrigert overskudd (A)

Overføringer fra Norges Bank og netto renteinntekter utover beregnet trendnivå (B)

Særskilte regnskapsforhold (C)

Aktivitetskorreksjoner (D)

Strukturelt oljekorrigert overskudd

Mill. kroner (E=A-B-C-D)

Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Endring fra året før, prosentenheter

1980

-15 305

-3 566

-14

504

-12 229

-4,5

0,7

1981

-16 559

-2 548

-67

2 948

-16 892

-5,6

-1,1

1982

-20 139

-1 941

-129

-6

-18 063

-5,4

0,2

1983

-23 204

-2 641

-795

-676

-19 092

-5,1

0,3

1984

-18 488

-302

703

-3 431

-15 457

-3,8

1,4

1985

-14 378

451

805

6 575

-22 209

-4,9

-1,2

1986

-3 641

2 170

-208

17 803

-23 405

-4,7

0,2

1987

44

-31

128

20 746

-20 799

-3,9

0,9

1988

1 840

6 479

335

8 406

-13 380

-2,3

1,6

1989

-13 517

11 305

-151

-5 884

-18 787

-3,0

-0,7

1990

-31 182

12 095

-1 162

-13 335

-28 780

-4,4

-1,3

1991

-59 212

9 247

-10 778

-22 077

-35 604

-5,1

-0,7

1992

-65 372

3 699

332

-24 975

-44 428

-6,1

-1,0

1993

-71 896

1 294

2 053

-31 132

-44 111

-5,7

0,3

1994

-54 499

6

1 470

-16 459

-39 516

-4,9

0,8

1995

-34 436

-1 836

7 581

-13 950

-26 231

-3,1

1,8

1996

-22 730

-3 914

5 276

-1 438

-22 653

-2,5

0,6

1997

-20 068

-10 124

1 181

6 586

-17 711

-1,9

0,7

1998

-17 454

-12 937

-1 923

17 220

-19 814

-2,0

-0,1

1999

-12 066

-8 217

1 770

12 985

-18 604

-1,8

0,2

2000

-7 943

413

-6 712

12 547

-14 192

-1,3

0,5

2001

-1 640

1 735

3 436

9 543

-16 355

-1,4

-0,1

2002

-62 392

-9 021

-19 356

-1 777

-32 238

-2,5

-1,2

2003

-66 150

-10 181

5 334

-22 551

-38 752

-2,9

-0,3

2004

-79 246

-12 310

1 994

-26 029

-42 901

-3,0

-0,1

2005

-64 763

-10 965

792

-9 239

-45 351

-3,0

0,0

2006

-44 002

-16 915

1 645

13 352

-42 084

-2,6

0,4

2007

-1 342

-4 463

2 292

45 106

-44 278

-2,6

0,0

2008

-11 797

-2 348

858

44 190

-54 497

-3,0

-0,4

2009

-96 561

-6 833

-6 058

11 071

-94 741

-4,9

-1,9

2010

-104 070

-7 178

-1 120

7 338

-103 111

-5,0

-0,1

2011

-79 399

-3 636

4 525

15 927

-96 216

-4,4

0,6

2012

-100 898

-5 745

-1 505

18 402

-112 051

-4,9

-0,5

2013

-116 454

-7 328

2

18 100

-127 229

-5,3

-0,4

2014

-160 008

-6 765

-701

172

-152 714

-6,1

-0,8

2015

-185 312

2 624

-660

-9 178

-178 098

-6,8

-0,7

2016

-208 388

18 770

202

-19 435

-207 925

-7,7

-0,8

2017

-222 826

12 227

-3 302

-8 506

-223 244

-7,9

-0,3

2018

-218 153

6 909

173

-7 848

-217 387

-7,4

0,5

2019

-227 623

7 375

5 854

-2 281

-238 570

-7,8

-0,4

2020

-370 525

9 927

1 830

-13 028

-369 254

-11,7

-3,9

2021

-421 102

3 430

7 232

-29 169

-402 596

-12,3

-0,6

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.3 Bruttonasjonalinntekt. Mrd. Kroner

2020

2021

Bruttonasjonalprodukt

3 408,6

3 757,5

BNP Fastlands-Norge

3 042,3

3 203,1

Rente- og stønadsbalansen

85,6

77,8

Overskudd på driftsbalansen

65,6

224,4

Bruttonasjonalinntekt

3 561,0

3 865,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.4 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før1

Årlig gjennomsnitt

1971-1980

1981-1990

1991-2019

1971-2019

2020

2021

Arbeidskraftsproduktivitet

Fastlands-Norge

3,3

1,7

1,8

2,1

-0,3

1,3

Private fastlandsnæringer2

3,0

1,7

2,1

2,2

-0,5

1,4

Total faktorproduktivitet

Fastlands-Norge

2,1

0,7

1,4

1,4

-1,7

1,5

Private fastlandsnæringer2

2,0

0,7

1,7

1,5

-2,2

1,9

1 Arbeidsproduktivitet er definert som bruttoprodukt per utført timeverk, mens total faktorproduktivitet er definert som den delen av endringen i bruttoproduktet som ikke kan henføres til endring i bruken av arbeidskraft og realkapital.

2 Private næringer i Fastlands-Norge utenom bolig, primærnæringer, oljeboring og elektrisitetsforsyning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.5 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2021. Prosentvis endring fra året før

BNP Fastlands-Norge

KPI

Årslønn

Arbeidsledighet AKU1

Danske Bank

Apr 2021

3,7

2,8

2,6

-

DNB

Jan 2021

3,8

2,5

2,5

4,8

Handelsbanken

Apr 2021

3,7

2,7

2,6

-

LO

Apr 2021

1,3

2,7

-

5,0

Nordea

Jan 2021

2,7

2,4

2,7

3,8

Norges Bank

Mar 2021

3,8

2,8

2,4

-

NHO

Mar 2021

3,2

2,6

-

4,6

OECD

Des 2020

3,1

1,9

-

5,0

SEB

Mai 2021

3,5

2,8

2,5

4,2

Statistisk sentralbyrå

Mar 2021

3,3

2,7

2,6

4,5

Swedbank

Apr 2021

2,7

2,8

-

4,5

Gjennomsnitt

3,2

2,6

2,6

4,6

Finansdepartementet

Mai 2021

3,7

2,8

2,4

4,4

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: Som angitt i tabellen.

Tabell 1.6 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Bruttonasjonalprodukt

Konsumprisindeks

Arbeidsledighet1

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Euroområdet

-6,6

4,4

0,3

1,4

7,9

8,7

Sverige

-2,8

3,1

0,7

1,4

8,3

8,7

Storbritannia

-9,9

5,3

0,9

1,5

4,5

6,1

USA

-3,5

6,4

1,2

2,3

8,1

5,8

Danmark

-2,7

2,8

0,3

1,1

5,6

5,6

Kina

2,3

8,1

2,4

1,2

-

-

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: IMF, Eurostat og Finansdepartementet.

Tabell 1.7 Framskriving av norsk tremåneders pengemarkedsrente1. Prosent

2020

2021

Nasjonalbudsjettet 2021

0,7

0,4

Revidert nasjonalbudsjett 2021

0,7

0,5

1 Årsgjennomsnitt beregnet på bakgrunn av implisitte terminrenter.

Kilde: Macrobond, Thomson Reuters og Finansdepartementet.

Tabell 1.8 Finansdepartementets anslag for 2021 på ulike tidspunkter.1 Prosentvis volumendring fra året før, der ikke annet er angitt

NB21

RNB21

Handelspartnerne

BNP

4,8

4,4

Norge

BNP Fastlands-Norge

4,4

3,7

Sysselsatte personer

0,6

0,5

Arbeidsledighetsrate (AKU), nivå

4,4

4,4

Årslønn

2,2

2,4

Konsumprisindeksen (KPI)

3,5

2,8

Råoljepris, kroner per fat, nivå2

424

557

Statsbudsjettet

Overskudd, mrd. kroner, nivå3

-37,6

-57,8

Underliggende, reell utgiftsvekst

-4,6

1,6

Strukturelt oljekorrigert underskudd4

9,4

12,3

1 Revidert nasjonalbudsjett 2021 (RNB21) og Nasjonalbudsjettet 2021 (NB21).

2 Løpende priser.

3 Inklusive Statens pensjonsfond.

4 Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.9 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

Mrd. kroner 2019

2020

2021

Offentlig konsum

868,1

1,7

4,3

Statlig

423,4

2,8

6,2

Kommunalt

444,7

0,8

2,4

Offentlige investeringer

213,5

-0,3

-0,8

Statlig

127,3

-0,4

-1,3

Kommunalt

86,1

-0,1

0,0

Bruttoprodukt

676,7

-0,7

3,9

Statlig

311,1

0,6

5,1

Kommunalt

365,6

-1,9

2,9

Sysselsetting, mill. timeverk

1 153,1

1,0

2,3

Statlig

456,9

3,5

2,2

Kommunalt

696,2

-0,6

2,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.10 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2017

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

A. Totale inntekter

1 828 261

2 014 682

2 072 598

1 874 565

2 059 614

10,2

2,9

-9,6

9,9

Formuesinntekter

370 663

429 506

443 805

372 225

375 794

15,9

3,3

-16,1

1,0

Skatt- og pensjonspremier

1 288 422

1 410 188

1 440 202

1 313 241

1 493 926

9,5

2,1

-8,8

13,8

2.1 Oljeskatter

84 362

148 687

119 721

7 712

110 700

-

-

-

-

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

402 975

421 183

429 089

429 492

459 908

4,5

1,9

0,1

7,1

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

801 085

840 318

891 392

876 037

923 318

4,9

6,1

-1,7

5,4

Andre overføringer, bøter mv.

28 365

26 528

29 100

37 387

31 237

-6,5

9,7

28,5

-16,4

Gebyrinntekter mv.

140 811

148 458

157 952

151 660

158 657

5,4

6,4

-4,0

4,6

Kapitaloverføringer

2

1 539

52

-

-

-

-

B. Totale utgifter

1 663 424

1 735 110

1 836 687

1 989 170

2 065 483

4,3

5,9

8,3

3,8

Renteutgifter og utbytte

15 235

17 726

19 085

16 887

14 545

16,4

7,7

-11,5

-13,9

Overføringer til utlandet

34 446

33 941

38 806

43 307

43 275

-1,5

14,3

11,6

-0,1

Subsidier mv.

66 071

69 016

72 489

98 586

126 974

4,5

5,0

36,0

28,8

Stønader til husholdninger

493 374

505 261

523 957

578 086

590 387

2,4

3,7

10,3

2,1

Overføringer til ideelle organisasjoner

55 938

58 997

63 328

70 581

73 692

5,5

7,3

11,5

4,4

Lønnskostnader

496 025

519 757

545 212

561 405

594 344

4,8

4,9

3,0

5,9

Produktinnsats

247 193

256 754

272 046

283 061

301 835

3,9

6,0

4,0

6,6

Produktkjøp til husholdninger

74 010

76 031

78 235

80 846

86 653

2,7

2,9

3,3

7,2

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

173 843

193 933

213 581

218 142

222 547

11,6

10,1

2,1

2,0

Netto kjøp av tomter og grunn

843

-4 048

626

-6 388

652

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

6 446

7 742

9 322

44 657

10 579

-

-

-

-

C. Nettofinansinvestering (A-B)

164 837

279 572

235 911

-114 605

-5 870

69,6

-15,6

-148,6

-94,4

Memo:

Konsum i offentlig forvaltning

791 090

826 111

868 066

909 640

970 342

4,4

5,1

4,8

6,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.11 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2017

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2021

2021

A. Totale inntekter

1 526 920

1 696 526

1 738 812

1 547 898

1 705 393

11,1

2,5

-11,0

10,2

Formuesinntekter

355 770

412 203

422 210

352 225

357 492

15,9

2,4

-16,6

1,5

Skatt- og pensjonspremier

1 081 802

1 192 798

1 216 550

1 092 972

1 249 406

10,3

2,0

-10,2

14,3

2.1 Oljeskatter

84 362

148 687

119 721

7 712

110 700

-

-

-

-

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

389 364

406 978

414 341

414 723

445 147

4,5

1,8

0,1

7,3

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

608 076

637 133

682 488

670 537

693 559

4,8

7,1

-1,8

3,4

Overføringer innen offentlig forvaltning

2 060

2 184

2 498

2 490

2 320

6,0

14,4

-0,3

-6,8

Andre overføringer, bøter mv.

23 181

20 439

22 310

28 296

23 654

-11,8

9,2

26,8

-16,4

Gebyrinntekter mv.

64 107

68 900

73 705

71 863

72 521

7,5

7,0

-2,5

0,9

Kapitaloverføringer

2

1 539

52

B. Totale utgifter

1 349 976

1 396 967

1 467 736

1 631 473

1 686 869

3,5

5,1

11,2

3,4

Renteutgifter og utbytte

5 950

8 267

7 960

7 375

6 134

38,9

-3,7

-7,3

-16,8

Overføringer til utlandet

34 446

33 941

38 806

43 307

43 275

-1,5

14,3

11,6

-0,1

Subsidier mv.

57 699

59 779

62 263

86 491

114 359

3,6

4,2

38,9

32,2

Stønader til husholdninger

473 440

485 544

504 813

560 564

572 087

2,6

4,0

11,0

2,1

Overføringer til ideelle organisasjoner

37 272

39 125

41 678

47 957

50 063

5,0

6,5

15,1

4,4

Overføringer innen offentlig forvaltning

244 800

250 451

258 029

280 631

287 929

2,3

3,0

8,8

2,6

Lønnskostnader

213 343

223 076

232 835

242 853

259 666

4,6

4,4

4,3

6,9

Produktinnsats

124 819

129 042

137 019

144 887

156 241

3,4

6,2

5,7

7,8

Produktkjøp til husholdninger

48 428

48 919

49 914

51 224

55 715

1,0

2,0

2,6

8,8

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

104 052

116 071

126 880

130 324

132 270

11,6

9,3

2,7

1,5

Netto kjøp av tomter og grunn

881

-3 435

626

-6 388

652

– -

– -

– -

– --

Kapitaloverføringer

4 846

6 187

6 913

42 248

8479

– -

– -

– -

– --

C. Nettofinansinvestering (A-B)

176 944

299 559

271 076

-83 575

18 525

69,3

-9,5

-130,8

-122,2

Memo:

Konsum i statsforvaltningen

389 412

403 644

423 407

449 304

486 700

3,7

4,9

6,1

8,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.12 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2017

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

A. Totale inntekter

548 399

570 605

596 822

613 551

639 613

4,0

4,6

2,8

4,2

Formuesinntekter

14 554

16 955

21 186

19 575

17 901

16,5

25,0

-7,6

-8,6

Skatteinntekter

206 218

214 005

223 829

220 850

239 063

3,8

4,6

-1,3

8,2

Skatt på inntekt og formue1

192 607

199 800

209 081

206 081

224 302

3,7

4,6

-1,4

8,8

Produksjonsskatter

13 611

14 205

14 748

14 769

14 761

4,4

3,8

0,1

-0,1

Overføringer fra statsforvaltningen

245 739

253 998

260 770

284 239

288 929

3,4

2,7

9,0

1,6

Andre overføringer

5 184

6 089

6 790

9 091

7 584

17,5

11,5

33,9

-16,6

Gebyrinntekter mv.

76 704

79 558

84 247

79 797

86 136

3,7

5,9

-5,3

7,9

B. Totale utgifter

561 163

591 341

629 956

641 170

669 464

5,4

6,5

1,8

4,4

Renteutgifter

9 285

9 459

11 125

9 512

8 411

1,9

17,6

-14,5

-11,6

Overføringer til private

46 972

48 826

51 020

52 241

54 546

3,9

4,5

2,4

4,4

Overføringer til statsforvaltningen

2 915

2 747

2 976

2 842

2 920

-5,8

8,3

-4,5

2,8

Lønnskostnader

282 682

296 681

312 377

318 552

334 677

5,0

5,3

2,0

5,1

Produktinnsats

122 374

127 712

135 027

138 174

145 594

4,4

5,7

2,3

5,4

Produktkjøp til husholdninger

25 582

27 112

28 321

29 622

30 939

6,0

4,5

4,6

4,4

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

69 791

77 862

86 701

87 818

90 277

11,6

11,4

1,3

2,8

Netto kjøp av tomter og grunn

-38

-613

0

0

0

-

-

-

-

Andre kapitaloverføringer

1 600

1 555

2 409

2 409

2 100

-2,8

54,9

0,0

-12,8

C. Nettofinansinvestering (A-B)

-12 764

-20 736

-33 134

-27 619

-29 851

-

-

-

-

Memo:

Konsum i kommuneforvaltningen

401 678

422 467

444 659

460 336

483 642

5,2

5,3

3,5

5,1

1 Inkludert trygde- og pensjonspremier.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.13 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

2017

2018

2019

2020

2021

Påløpte skatter i alt, statsforvaltningen

1 081 802

1 192 798

1 216 550

1 092 972

1 249 406

Skatt på inntekt, formue og kapital

346 126

421 552

417 765

288 914

400 003

Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl. oljeutvinning)

57 120

73 771

85 811

79 549

87 529

Skatt på inntekt ved utvinning av petroleum

79 132

143 390

114 241

1 998

104 500

Fellesskatt

187 346

180 362

190 974

188 319

185 216

Finansskatt

2 547

3 411

5 554

5 073

5 679

Annen skatt på inntekt, formue og kapital

19 981

20 618

21 185

13 974

17 080

Produksjonsskatter

394 594

412 275

419 821

420 437

451 347

Merverdiavgift

283 518

296 900

307 000

306 000

337 635

Avgifter på oljeutvinning

5 230

5 297

5 480

5 714

6 200

Andre produksjonsskatter

105 846

110 078

107 341

108 723

107 512

Trygde- og pensjonspremier

341 082

358 971

378 964

383 622

398 056

Fra arbeidstakere

139 488

145 066

150 537

155 014

158 528

Fra arbeidsgivere

201 593

213 905

228 427

228 608

239 528

Påløpte skatter, kommuner og fylkeskommuner

206 620

217 390

223 652

220 269

244 520

Skatt på inntekt og formue

189 334

199 372

205 087

202 633

226 783

Produksjonsskatter

13 611

14 205

14 748

14 769

14 761

Trygde- og pensjonspremier

3 675

3 813

3 817

2 867

2 975

Påløpte skatte- og avgiftsinntekter offentlig forvaltning

1 288 422

1 410 188

1 440 202

1 313 241

1 493 926

Skatter som andel av BNP

39,1

39,7

40,4

38,5

39,8

Skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

43,1

43,0

43,0

42,9

43,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.14 Finanspolitiske indikatorer

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Statsbudsjettet

Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

311,7

225,0

113,0

148,6

257,8

276,7

-39,2

-57,8

Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner

-160,0

-185,3

-208,4

-222,8

-218,2

-227,6

-370,5

-421,1

Strukturelt overskudd. Mrd. kroner

-152,7

-178,1

-207,9

-223,2

-217,4

-238,6

-369,3

-402,6

Strukturelt overskudd. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

-6,1

-6,8

-7,7

-7,9

-7,4

-7,8

-11,7

-12,3

Underliggende reell vekst i statsbudsjettets utgifter. Prosentvis endring fra året før

3,1

2,8

2,6

1,9

0,7

1,7

8,6

1,6

Utgiftsdeflator statsbudsjettet

3,0

2,3

2,5

2,1

2,9

3,0

1,8

2,5

Offentlig forvaltning

Nettofinansinvestering. Mrd. kroner

270,8

187,4

125,8

164,8

279,6

235,9

-114,6

-5,9

Nettofinansinvestering. Prosent av BNP

8,6

6,0

4,1

5,0

7,9

6,6

-3,4

-0,2

Nettofinansinvestering utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP Fastlands-Norge

-6,9

-7,1

-7,2

-8,0

-7,5

-7,9

-13,7

-13,2

Påløpte skatter. Prosent av BNP

39,0

38,7

39,2

39,1

39,7

40,4

38,5

39,8

Påløpte skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

42,7

43,2

43,5

43,1

43,0

43,0

42,9

43,2

Offentlige utgifter. Prosent av BNP

46,3

49,3

51,5

50,5

48,8

51,5

58,4

55,0

Offentlige utgifter. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

57,3

58,7

59,3

59,6

59,1

59,9

65,4

64,6

Offentlig forvaltnings nettofordringer. Prosent av BNP1

241,9

278,6

284,1

301,4

272,1

323,0

361,8

368,5

Markedsverdien av Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

210,7

246,2

249,3

264,8

238,7

290,2

328,6

307,5

Offentlig gjeld. Prosent av BNP

27,2

31,8

35,5

36,1

39,2

40,2

47,8

-

Offentlig gjeld eksklusive Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

25,5

25,5

27,5

27,2

28,0

29,9

35,2

-

1 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.15 Indikatorer for kommuneøkonomien

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kommunalt konsum. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

13,8

14,0

14,2

14,4

14,4

14,5

15,2

15,1

Inntekter i kommunesektoren. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

17,7

18,1

18,7

19,0

18,7

18,6

19,3

19,2

Utførte timeverk i kommunesektoren. Prosent av landet

17,0

17,1

17,5

17,7

17,8

17,8

18,0

18,1

Sysselsatte personer i kommunesektoren. Prosent av landet

19,1

19,3

19,5

19,6

19,6

19,5

19,7

19,7

Inntekter i kommunesektoren, reell prosentvis endring fra året før1

1,4

3,9

3,0

2,0

0,7

1,3

0,9

1,6

Kommunal deflator. Prosent endring

3,1

2,4

2,6

2,4

3,1

3,2

1,0

2,7

Frie inntekter i prosent av samlede inntekter

73,4

72,7

72,6

72,2

71,7

71,3

72,0

71,2

Frie inntekter, reell endring fra året før1

0,7

3,5

2,8

1,4

0,2

1,1

-0,2

1,4

Aktivitetsendring i pst. fra året før

1,2

2,6

2,7

1,6

2,4

2,6

0,1

2,0

Brutto realinvesteringer i prosent av inntekter

13,2

13,3

14,0

13,2

14,2

15,2

14,9

14,7

Netto driftsresultat i prosent. Kommunekasser

1,3

3,0

4,0

3,6

2,5

1,6

2,7

-

Netto driftsresultat i prosent. Kommunekonsern

1,5

3,2

4,2

3,9

2,8

2,0

3,0

-

Netto finansinvesteringer. Prosent av inntekter

-5,5

-3,1

-2,6

-2,4

-3,8

-5,8

-4,7

-4,8

Netto gjeld. Prosent av inntekter2

37,4

34,8

32,9

32,3

33,0

34,0

41,7

-

Netto gjeld uten pensjonsreserver. Pst av inntekter

46,1

44,9

44,1

43,6

44,3

46,1

49,9

-

1 Innenfor det økonomiske opplegget for kommuneøkonomien. Ved beregning av inntektsvekst er det korrigert for oppgaveendringer og midlertidige tiltak.

2 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.16 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

2019

2020

2021

Inntekter

495 781

324 152

357 201

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

256 915

106 825

154 001

– Renteinntekter og utbytte mv

238 866

217 327

203 200

Utgifter

228 564

417 426

421 102

– Overføring til statskassen

228 564

417 426

421 102

Overskudd i Statens pensjonsfond utland

267 216

-93 275

-63 901

Kapital i fondet pr. 31.12 målt til markedsverdi1

10 086 229

10 907 094

11 260 950

1 Medregnet netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten på 9,1 mrd. kroner, som overføres til Statens pensjonsfond utland.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.17 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

2019

2020

2021

A

Inntekter utenom overføringer fra Statens pensjonsfond utland

1 407 407

1 288 828

1 326 096

A.1

Inntekter fra petroleumsvirksomhet

283 245

134 425

180 001

Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet

140 379

35 408

53 901

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

142 866

99 018

126 100

– Driftsresultat i statlig petroleumsvirksomhet

97 376

59 075

90 200

– Renteinntekter

2 759

2 474

2 400

– Tilbakeføring av kapitalinnskudd

22 674

22 439

24 800

– Andre petroleumsinntekter

20 057

15 030

8 700

A.2

Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

1 124 162

1 154 402

1 146 095

Skatter fra Fastlands-Norge

1 030 890

1 054 154

1 065 245

– Skatt på inntekt, formue og kapital

616 753

638 416

631 288

– Produksjonsavgifter

414 138

415 738

433 957

Overført fra Norges Bank

14 798

19 706

15 169

Renteinntekter

14 000

12 584

10 536

Andre inntekter

64 473

67 958

55 144

B

Utgifter ekskl. overføringer til Statens pensjonsfond utland

1 378 115

1 552 528

1 593 197

B.1

Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

26 331

27 601

26 000

– Investeringer i statlig petroleumsvirksomhet

26 331

27 601

26 000

– Andre utgifter i statlig petroleumsvirksomhet

0

0

0

B.2

Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 351 785

1 524 928

1 567 197

Kjøp av varer og tjenester

226 495

233 089

253 032

– Sivile formål

167 158

172 148

187 974

– Forsvarsformål

59 337

60 941

65 059

Overføringer

1 125 290

1 291 839

1 314 165

– Til kommuneforvaltningen

243 777

267 732

272 150

– Renteutgifter

9 888

10 583

10 166

– Til private og utlandet

871 625

1 013 524

1 031 848

C.1

Overskudd før overføringer til Statens pensjonsfond utland

29 292

-263 701

-267 101

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

256 915

106 825

154 001

C.2

Oljekorrigert overskudd

-227 623

-370 525

-421 102

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

228 564

417 426

421 102

C.3

= Overskudd før lånetransaksjoner

941

46 901

0

D

Lånetransaksjoner, netto

72 137

65 913

20 815

1 Utlån

8 036

51 918

20 815

2 Gjeldsavdrag

64 101

13 995

E.1

Finansieringsbehov (D­C.3)

71 195

19 012

20 815

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.18 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner1

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Sum eiendeler

396

469

937

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

10 061

9 767

11 656

12 739

60. Kontantbeholdning

98

93

85

110

160

148

147

138

137

82

131

89

116

101

147

162

188

188

313

61. Spesielle beholdninger, forsikringer mv.

2

8

421

1 418

1 908

2 154

2 404

2 887

3 321

3 543

4 076

5 308

6 626

7 671

7 736

8 743

8 504

10 374

11 269

hvorav: Statens pensjonsfond utland

0

2

387

1 390

1 783

2 018

2 280

2 642

3 081

3 308

3 825

5 032

6 431

7 461

7 510

8 484

8 243

10 086

10 907

Statens pensjonsfond Norge

0

0

12

12

107

117

88

117

135

129

145

168

186

198

212

240

239

269

292

62. Verdipapir

9

11

53

93

93

97

159

365

364

301

277

226

150

151

157

176

179

179

169

hvorav: Obligasjoner med fortrinnsrett

0

0

0

0

0

0

46

240

224

160

133

81

0

0

0

0

0

0

0

63. Utlån og utestående fordringer

145

182

191

222

227

238

255

274

305

332

387

445

489

481

487

479

481

507

522

hvorav: Utlån til Statsbankene

140

153

170

192

196

203

213

225

238

250

265

285

300

314

325

339

353

367

386

64. Ordinære fond

0

0

8

51

67

88

97

122

132

133

55

77

106

151

197

196

129

130

162

65. Forskudd

1

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

66. Kapital i statsbankene

6

8

3

2

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

0

1

1

68. Fast kapital i forvaltningsbedrifter

128

168

176

148

155

160

165

180

185

190

197

213

227

233

233

238

239

244

245

hvorav: SDØE

55

113

151

129

134

139

143

151

154

158

163

176

193

193

192

195

193

195

194

69. Egenbeholdning statspapirer

0

0

0

14

15

14

41

36

48

41

45

60

64

68

82

78

59

42

75

70 -72. Mellomværender

8

6

0

-10

-7

-9

-5

-7

-6

-4

-2

-4

-1

-3

-4

-3

-5

-4

-10

77. Overkurs/underkurs statspapirer

0

-3

0

-4

-3

-3

-2

-1

-1

-3

-7

-8

-9

-10

-10

-9

-7

-5

-7

78. Kurs og tryggingselement

0

-5

-1

0

0

0

-5

-13

-10

-8

-7

-4

0

0

0

0

0

0

0

Tabell 1.19 fortsetter

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Sum gjeld og egenkapital

396

469

937

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

10 061

9 767

11 656

12 739

80. Statsgjelden

165

291

286

334

269

265

350

628

653

557

617

604

485

483

516

522

524

511

638

81. Kontolån fra ordinære fond

3

3

10

56

73

95

103

129

140

142

64

86

116

162

208

208

141

141

171

82. Virksomheter med særskilte fullmakter

0

0

1

8

9

9

10

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

20

23

84. Deposita og avsetninger

6

13

16

7

18

18

41

31

9

1

13

-1

6

-8

6

3

-6

4

-1

85. Utstedte gjeldsbrev, grunnfond statsbanker

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87. Overførte ubrukte bevilgninger

7

15

9

7

10

9

7

12

11

44

13

14

12

11

14

15

17

16

26

99. Avslutningskonto (egenkapital)

211

147

615

1 631

2 235

2 492

2 747

3 172

3 654

3 853

4 432

5 685

7 133

8 180

8 266

9 294

9 072

10 964

11 882

Memo:

Egenkapital utenom Statens pensjonsfond

209

139

206

215

330

342

347

390

439

416

462

485

517

521

544

570

589

609

683

Korrigert for kontolån2

211

178

285

326

345

356

379

413

439

416

462

485

517

521

544

570

589

609

683

1 Balansen ved utgangen av det enkelte år. Kommentarer til utviklingen i enkeltposter finnes i de årlige statsregnskapene.

2 Folketrygdfondets kontolån til staten ble avviklet i 2006. Tidsserien er korrigert for dette.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.20 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2020. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

1. Saldert budsjett

2. Endring

3. Nysaldert budsjett

4. Endring

5. Regnskap

6=5-1 Memo: Endring fra saldert

A. Inntekter utenom petroleumsinntekter

1 173 527

-48 287

1 125 241

29 230

1 154 402

-19 125

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

1 084 779

-56 751

1 028 028

26 126

1 054 154

-30 625

Renteinntekter

13 982

-1 618

12 363

221

12 584

-1 397

Overføringer fra Norges Bank

13 900

5 806

19 706

0

19 706

5 806

Andre inntekter

60 866

4 277

65 143

2 815

67 958

7 091

B. Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 414 611

128 005

1 542 667

-17 739

1 524 928

110 316

Renteutgifter

10 202

-161

10 041

542

10 583

381

Dagpenger

9 045

32 335

41 380

-2 717

38 663

29 618

Andre utgifter

1 395 365

95 881

1 491 246

-15 564

1 475 682

80 317

C. Oljekorrigert overskudd (A-B)

-241 084

-176 342

-417 426

46 901

-370 525

-129 441

D. Kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

244 951

-137 250

107 701

-876

106 825

-138 126

E. Avsetning til Statens pensjonsfond utland (C+D)

3 867

-315 592

-309 725

-876

-310 602

-314 468

F. Overskudd før lånetransaksjoner (C+D-E)

0

0

0

46 901

46 901

46 901

G. Rente og utbytteinntekter Statens pensjonsfond

251 300

-14 800

236 500

-11 989

224 510

-26 790

H. Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond (E+F+G)

255 167

-328 392

-73 225

34 036

-39 190

-294 356

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.21 Nøkkeltall Revidert nasjonalbudsjett 2021. Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt

2020

2021

Realøkonomien

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge

-2,5

3,7

BNP

-0,8

3,7

Etterspørsel

Privat konsum

-7,6

4,7

Offentlig konsum

1,7

4,3

Bedriftsinvesteringer, fastlandsforetak

-6,3

0,0

Boliginvesteringer

-4,0

6,4

Petroleumsinvesteringer

-4,9

-5,4

Offentlige investeringer

-0,3

-0,8

Arbeidsmarkedet

Sysselsetting, vekst i personer

-1,3

0,5

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

4,6

4,4

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

5,0

3,5

Priser og lønninger. Prosentvis endring fra året før

Årslønn

3,1

2,4

KPI

1,3

2,8

KPI-JAE

3,0

2,0

Rente, valuta og oljepris. Prosentvis endring fra året før

Tremåneders pengemarkedsrente, pst.1

0,7

0,6

Importveid kursindeks, årlig endring i pst.2

6,3

-5,4

Råoljepris, kroner per fat (løpende priser)

407

557

Nøkkeltall for statsbudsjettet:

Oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

370,5

421,1

Strukturelt oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

369,3

402,6

Prosent av fondskapitalen

3,7

3,7

Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

11,7

12,3

Budsjettindikator, prosentenheter3

3,9

0,6

Reell, underliggende utgiftsvekst, pst.

8,6

1,6

1 Beregningsmessig forutsetning basert på terminpriser i mars.

2 Positivt tall angir svakere krone.

3 Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. Indikatoren tar ikke hensyn til at ulike inntekts- og utgiftsposter kan ha ulik betydning for aktiviteten i økonomien.

Kilde: ICE, Macrobond, Nav, Reuters, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Til forsiden