Meld. St. 4 (2022–2023)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2021–2022

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Stortingets forretningsorden § 14 nr. 8 bokstav b forutsetter at regjeringen legger frem en årlig melding om oppfølging av stortingsvedtak som inneholder en anmodning til regjeringen (anmodningsvedtak), og om behandling av representantforslag som er vedtatt oversendt regjeringen til utredning og uttalelse (utredningsvedtak).

Regjeringen legger vekt på at Stortinget skal få en tydelig tilbakemelding om regjeringens oppfølging av de enkelte anmodnings- og utredningsvedtakene. Tilbakemelding gis i proposisjoner eller meldinger fra fagdepartementene. På den måten får fagkomiteene anledning til en ordinær behandling av regjeringens oppfølging av det enkelte vedtak.

Departementenes årlige budsjettproposisjoner gir en oversikt over hvordan anmodnings- og utredningsvedtakene under det aktuelle departement er fulgt opp. Fremstillingen omfatter alle anmodningsvedtak fra sesjon 2021–2022 og alle anmodningsvedtak hvor rapporteringen ikke er avsluttet i forbindelse med den årlige behandlingen av stortingsmeldingen om anmodningsvedtak i kontroll- og konstitusjonskomiteen, jf. Innst. 141 S (2021–2022). I budsjettproposisjonene angis det om departementet anser at rapporteringen knyttet til det enkelte anmodningsvedtak kan avsluttes, eller om departementet planlegger å rapportere på vedtaket også i neste års budsjettproposisjon.

Etter ønske fra Stortinget ble fremleggelsestidspunktet for meldingen i 2021 endret til at den fremmes samtidig med statsbudsjettet. En samlet kontroll- og konstitusjonskomite skriver i Innst. 141 S (2021–2022) følgende om endringen av fremleggelsestidspunkt: «[Komiteen] vil uttrykke tilfredshet med at den årlige meldingen om anmodnings- og utredningsvedtak har blitt utarbeidet på samme rapporteringstidspunkt som budsjettproposisjonene, i tråd med anbefalingene fra Harberg-utvalget. Denne samordningen har vært arbeidsbesparende både for fagkomiteene og for kontroll og konstitusjonskomiteen, som har ansvaret for å endelig kvittere ut anmodningsvedtakene.»

På bakgrunn av dette legges også årets melding om anmodningsvedtak frem samtidig med Prop. 1 S (2022–2023). Stortingsmeldingen gjengir omtalen som gis i departementenes budsjettproposisjoner.

Som tabell 1.1 viser, har antallet nye anmodningsvedtak vært på et høyt nivå de siste årene. Antall nye vedtak i forrige stortingssesjon er lavere enn i 2020–2021, men fortsatt på et høyt nivå.

Tabell 1.1 Antall anmodningsvedtak de ni siste stortingssesjonene

Stortingssesjon

Antall vedtak

Vedtakspunkter1

Vedtak der departementene i Prop. 1 S (2022–2023) har lagt til grunn at rapporteringen ikke kan avsluttes

2013–2014

82

82

1

2014–2015

192

195

1

2015–2016

393

477

6

2016–2017

386

459

21

2017–2018

429

429

36

2018–2019

91

91

13

2019–2020

231

231

33

2020–2021

568

568

143

2021–2022

203

261

126

1 Stortingets anmodningsvedtak består på noen områder av flere underpunkter.

Tabellen viser at i tilbakemeldingene i Prop. 1 S (2022–2023) anser departementene at det er utestående 380 vedtak der rapporteringen ikke kan avsluttes, noe som utgjør 14 pst. av anmodningsvedtakene fra og med sesjonen 2013–2014.

1.2 Årets melding til Stortinget

I kapittel 2 til 16, sortert per departement, følger omtale av regjeringens oppfølging av alle vedtak fra stortingssesjon 2021–2022, i tillegg til alle anmodninger fra tidligere sesjoner hvor rapporteringen ikke er avsluttet i forbindelse med behandlingen av Innst. 141 S (2021–2022).

Hvert enkelt kapittel er en direkte gjengivelse av det aktuelle departementets omtale i Prop. 1 S (2022–2023), som legges frem på samme tidspunkt. Ved henvisninger i omtalen i kapittel 2 til 16, vises det til Prop. 1 S (2022–2023) fra det respektive departement. Statsministerens kontor har ikke hentet inn ny informasjon eller gjort egne separate vurderinger i forbindelse med fremleggelsen av stortingsmeldingen.

Det er ikke fattet noen utredningsvedtak i stortingssesjonen 2021–2022.

Til dokumentets forside