Meld. St. 8 (2015–2016)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

9 Eksporten av forsvarsmateriell i 2014

I dette kapittelet gis det oversikt over den faktiske eksporten av forsvarsmateriell i 2014 basert på verdien av utførsel ved salg av varer, teknologi og tjenester som omfattes av liste I. Oversiktene inneholder ikke opplysninger om midlertidig utførsel av varer for demonstrasjon eller reparasjon, eller om varer som vil bli returnert til Norge.

Eksporten av forsvarsmateriell, tjenester og utførte reparasjoner, samt om avslag på søknader om eksportlisens knyttet til liste I er fremstilt i følgende ni tabeller1 og fire figurer:

 • Tabell 9.1 Totaler for eksport av forsvarsmateriell fra 2009 til 2014

 • Tabell 9.2 Fordeling av eksport av A- og B- materiell på grupper av land

 • Tabell 9.3 Detaljer om eksporten fordelt på land og vareposisjoner i liste I

 • Tabell 9.4 Utførte tjenester knyttet til liste I

 • Tabell 9.5 Reparasjoner foretatt i Norge for utenlandske oppdragsgivere

 • Tabell 9.6 Oversikt over utførsel av håndvåpen

 • Tabell 9.7 Oversikt over forsvarsmyndighetens utførsel av eget materiell

 • Tabell 9.8 Oversikt over flerbruksvarer til militær sluttbruk

 • Tabell 9.9 Utstyr for humanitær minerydding

Figurer:

 • Figur 9.1 Utviklingen av eksporten av forsvarsmateriell 2004–2014

 • Figur 9.2 Fordeling av eksporten av A-materiell

 • Figur 9.3 Fordeling av eksporten av B-materiell

 • Figur 9.4 Utførselen fordelt på posisjonene i Liste I

Meldingen gir også informasjon om utførsel av sivile håndvåpen fra Norge, samt om forsvarsmyndighetens bruk av eget materiell i utlandet. Norge eksporterer ikke militære håndvåpen, og utførselen som er reflektert i kapittel 9.9 gjelder i all hovedsak antikke våpen til samlere, jakt- og konkurransevåpen.

Det gis informasjon om avslag på søknader om eksportlisens (kapittel 9.11). De avslagene som inngår i oversikten er formelle avslag på lisenssøknader som har vært gjenstand for behandling på basis av det norske eksportkontrollregelverket. Det vises også til hvilke kriteria som er bakgrunn for avslagene (jf. retningslinjenes vedlegg A som reflekterer EUs normative kriterier). På denne måten bidrar Norge til å fremme høy internasjonal standard når det gjelder åpenhet om utførsel av forsvarsmateriell. Disse konkrete saker sier imidlertid lite om det faktiske bildet, da den nære dialogen mellom bedriftene og Utenriksdepartementet om muligheten for å få tillatelse til eksport innebærer at bedrifter sjelden søker om, eller retter henvendelser om mulighet for eksportlisens, til land hvor tillatelse ikke vil kunne påregnes å bli innvilget.

I tillegg gis det også informasjon om utførsel av sivile varer til militære sluttbrukere (kapittel 9.13) og om utførsel av utstyr for bruk i humanitære minneryddingsaksjoner (kapittel 9.14).

En oversikt over bedrifter som har rapportert om eksport av forsvarsmateriell i 2014 finnes i kapittel 9.15. Totalt rapportert 51 bedrifter om eksport av forsvarsmateriell i 2014.

Den samlede verdien av eksporten i 2014 var i overkant av 3,6 milliarder kroner, hvorav ca. 2,9 milliarder utgjorde salg av militære varer. Av dette utgjorde eksporten av A-materiell om lag 2,3 milliarder og B-materiell ca. 645 millioner kroner. Verdien av forsvarsrelaterte tjenesteytelser til utenlandske mottakere var ca. 450 millioner kroner. Eksporten av flerbruksvarer omfattet av Liste II til militær sluttbruk beløp seg til ca. 196 millioner kroner. Til sammenligning var den samlede verdien av eksporten i 2013 ca. 4,2 milliarder kroner, hvorav nær 3,3 milliarder utgjorde salg av militære varer. Av dette utgjorde eksporten av A-materiell drøye 2,5 milliarder og B-materiell ca. 750 millioner kroner.

I forhold til i 2013, var det i 2014 en nedgang i verdien av den totale eksporten på om lag 15 %.

I forhold til i 2013, var det i 2014 nedgang i eksporten til særlig Kroatia (141 millioner), USA (ca 129 millioner), Australia (112 millioner), Tyrkia (106 millioner), Canada (86 millioner), Sveits (63 millioner), Italia (60 millioner) og Chile (42 millioner).

I samme periode var det økning i verdien av eksporten til og Sverige (312 millioner) og Frankrike (134 millioner), samt til Polen og Tyskland (31 millioner til hver).

Medlemslandene i NATO, Sverige og Finland er de største mottakerne av forsvarsmateriell fra Norge. I 2014 utgjorde eksporten av A-materiell til NATO landene, Finland og Sverige 94 % og B-materiell 95 %.

I 2014 ble det gitt 20 avslag på søknad om lisens for eksport av forsvarsmateriell. Av disse ble syv avslag begrunnet delvis i en uakseptabel risiko for bruk i interne undertrykkingsformål i mottakerlandet.

Det ble utstedt 1301 lisenser for utførsel av varer på liste I, samt for tilknyttede tjenester og retur av militære varer til utenlandske eiere i 2014.

Fordi større leveranser kan skje i ett år og ikke i et annet, er det naturlig at det oppstår variasjoner i verdien av utførselen av forsvarsmateriell fra år til år.

9.1 Utvikling i eksporten av forsvarsmateriell, tjenester og reparasjoner

Figur 9.1 og tabell 9.1 viser utviklingen i eksporten av forsvarsmateriell i kategori A og B, samt for utførte tjenester og reparasjoner knyttet til liste I for utenlandske oppdragsgivere.

Figur 9.1 Utviklingen av eksporten av forsvarsmateriell 2004–2014

Figur 9.1 Utviklingen av eksporten av forsvarsmateriell 2004–2014

Tabell 9.1 Totaler for eksport av forsvarsmateriell fra 2009 til 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Endring

Utførsel

%

Salg

A-materiell

3 143 155

2 628 147

2 858 331

3 303 896

2 549 498

2 299 856

-9 %

Salg

B-materiell

1 360 210

1 040 026

718 748

574 437

750 509

644 066

-14 %

Salg

Totalt (A+B)

4 503 366

3 668 173

3 577 079

3 878 333

3 300 007

2 943 922

-11 %

Salg

Flerbruksvarer til militær sluttbruk

37 312

11 376

38 098

404 437

683 432

196 320

-71 %

Sum

4 540 678

3 679 549

3 615 177

4 282 770

3 983 439

3 140 242

-21 %

Tjenester

141 162

179 983

197 780

195 473

231 643

452 263

95 %

Retur utlandet og reparasjoner

106 888

80 366

61 874

45 215

51 619

22 145

57 %

Produksjonsrettigheter

0

964

0

37 852

3 000

150

-95 %

Formidling

0

0

0

828

5 537

448

-91 %

Tjeneste, Retur utlandet, Produksjonsrettigheter, Formidling

248 050

261 313

259 654

279 368

291 799

475 006

62 %

Sum

4 788 728

3 940 861

3 874 831

4 562 138

4 275 238

3 615 248

-15 %

9.2 Utførsel av kategori A-materiell fordelt på grupper av land

Figur 9.2 viser hvordan fordelingen av den totale eksporten av kategori A-materiell (våpen og ammunisjon) fordeler seg på grupper av mottakere. Som det fremgår var NATO-landene, Sverige og Finland de største mottakere av A-materiell i 2014 med totalt 94 % av eksporten.

Figur 9.2 Fordeling av eksporten av A-materiell

Figur 9.2 Fordeling av eksporten av A-materiell

9.3 Utførsel av kategori B-materiell fordelt på grupper av land

Figur 9.3 viser hvordan fordelingen av eksporten av B-materiell (annet militært materiell) fordeler seg på grupper av mottakere. NATO-landene, Sverige og Finland var i 2014 de største mottakere av B-materiell med totalt 95 % av eksporten.

Figur 9.3 Fordeling av eksporten av B-materiell

Figur 9.3 Fordeling av eksporten av B-materiell

9.4 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land

Tabell 9.2 viser hvordan verdien av eksporten av forsvarsmateriell fordeler seg på det enkelte mottakerland i perioden 2011–2014.

Tabell 9.2 Fordelingen av eksporten av forsvarsmateriell i varekategori A og B fordelt på land

2 011

2 012

2 013

2 014

Land

CC

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

Endring 2014–2013

Albania

AL

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

Algerie

DZ

0

0

0

0

0

0

0

1927

1927

0

0

0

0

Australia

AU

43 709

215

43 924

112 909

26 815

139 724

105 917

11 066

116 983

1 679

2 892

4 571

-112 412

Bahrain

BH

0

50

50

0

0

0

0

0

0

0

Belgia

BE

11 624

34 276

45 900

50 581

12 760

63 341

26 106

27 062

53 168

6 600

16 966

23 566

-29 602

Bosnia

BA

251

0

251

0

0

0

157

0

157

157

Brasil

BR

127 645

0

127 645

561

0

561

14 494

0

14 494

3 206

3 460

6 666

-7 828

Brunei

BN

0

950

950

0

0

0

0

Bulgaria

BG

0

0

0

214

344

558

0

0

0

0

0

0

0

Canada

CA

67 916

48 694

116 610

134 380

20 067

154 447

129 792

30 073

159 865

69 560

3 658

73 218

-86 647

Chile

CL

4 044

0

4 044

235 238

20

235 258

46 222

13

46 235

3 825

21

3 846

-42 389

Danmark

DK

11 766

11 766

23 533

35 373

28 062

63 435

19 894

9 370

29 264

24 458

3 322

27 780

-1 484

Egypt

EG

0

0

0

0

0

0

0

2 591

2 591

0

0

0

-2 591

Estland

EE

8 727

2 108

10 835

4 556

1 610

6 166

8 162

1 844

10 006

8 341

1 379

9 720

-286

Finland

FI

109 524

6 645

116 169

123 499

749

124 248

18 061

88 966

107 027

107 610

2 890

110 500

-6 527

Forente Arabiske Emirater

AE

0

426

426

0

1 017

1 017

2 644

15 321

17 965

40 168

4 412

44 580

26 615

Frankrike

FR

169 516

11 441

180 957

255 073

27 206

282 279

58 755

17 246

76 001

199 141

11 096

210 237

134 236

Georgia

GE

25

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grønland

GL

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hellas

GR

13 900

7 253

21 153

310

5

315

2 127

0

2 127

712

0

712

-1 415

India

IN

0

1 580

1 580

0

0

0

0

7 898

7 898

0

4 523

4 523

-3 375

Irland

IE

0

0

0

144

436

580

2 312

0

2 312

165

474

639

-1 673

Island

IS

0

0

0

0

0

0

45

35

80

119

0

119

39

Italia

IT

105 836

3 552

109 388

181 959

6 277

188 236

150 404

260

150 664

83 291

7 559

90 850

-59 814

Indonesia

ID

0

712

712

343

2 651

2 994

285

1 932

2 217

-777

Japan

JP

397

365

762

1 318

56

1 374

7 451

232

7 683

79

2 280

2 359

-5 323

Kroatia

HR

53 718

0

53 718

15 924

0

15 924

143 300

0

143 300

2 175

0

2 175

-141 125

Kuwait

KW

0

1 251

1 251

6 137

1 203

7 340

0

0

0

14

0

14

14

Kypros

CY

0

600

600

0

885

885

0

306

306

6

0

6

-300

Latvia

LV

140

0

140

221

1 957

2 178

400

400

2 694

0

2 694

2 294

Libya

LY

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Litauen

LT

284

475

759

570

169

739

39

3 945

3 984

395

4 237

4 632

648

Luxembourg*

LU

21 024

6 429

27 453

6 623

5 762

12 385

3 697

11 682

15 379

657

26 720

27 377

11 998

Macau

MO

0

243

243

0

0

0

0

169

169

0

0

0

0

Makedonia

MK

75

0

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Malaysia

MY

8 562

0

8 562

65 681

0

65 681

4 616

2 169

6 785

13 533

82

13 615

6 830

NATO

NATO

1 014

0

1 014

0

0

0

0

0

0

0

Nederland

NL

18 821

43 148

61 969

74 249

29 888

104 137

49 072

19 098

68 170

51 266

11 927

63 193

-4 977

New Zealand

NZ

2 573

1 833

4 406

609

2 073

2 682

149

337

486

3 645

475

4 120

3 634

Ny-Kaledonia

NC

8 100

0

8 100

114

0

114

38

0

38

-76

Oman

OM

0

30

30

0

0

0

143

143

0

0

0

0

Polen

PL

104 955

7 441

112 396

257 618

15 078

272 696

299 647

2 804

302 451

267 207

3 783

270 990

31 461

Portugal

PT

2 427

3 090

5 517

0

5 348

5 348

0

3 234

3 234

0

92

92

3 142

Qatar

QA

0

1 094

1 094

0

1 988

1 988

0

300

300

0

1 456

1 456

1 156

Romania

RO

110

1 366

1 476

430

1 381

1 811

5

247

252

126

0

126

-126

Saudia-Arabia

SA

0

8 767

8 767

0

2 229

2 229

0

1 716

1 716

0

3 741

3 741

2 025

Serbia

RS

95

0

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Singapore

SG

814

159

973

37 567

132

37 699

7 689

1 527

9 216

14 908

2 190

17 098

7 882

Slovakia

SK

0

219

219

0

26

26

0

0

0

1

0

1

1

Slovenia

SI

793

574

1 367

0

674

674

120

700

820

305

155

460

-360

Spania

ES

19 371

2 712

22 083

18 220

2 677

20 897

6 040

221

6 261

545

798

1 343

-4 918

Storbritannia

GB

85 362

2 231

87 593

76 718

89 170

165 888

30 281

64 226

94 507

15 854

22 148

38 002

3 495

Sudan

SD

0

0

0

0

0

0

0

15

15

0

0

0

0

Sveits

CH

237 235

29 683

266 918

168 696

18 372

187 068

82 898

3 305

86 203

20 672

2 036

22 708

-63 495

Sverige

SE

141 737

198 755

340 492

258 498

62 209

320 707

242 544

132 738

375 282

334 429

352 990

687 419

312 137

Sør-Afrika

ZA

1 138

212

1 350

5 237

0

5 237

3 462

144

3 606

1 609

0

1 609

-1 997

Sør-Korea

KR

50 416

3 132

53 548

3 761

1 346

5 107

1 742

8 601

10 343

5 370

5 958

11 328

985

Tanzania

TZ

11

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Thailand

TH

5 250

2 774

8 024

12 853

70

12 923

14 490

0

14 490

11 082

0

11 082

-3 408

Tsjekkia

CZ

66 014

14 685

80 699

4 754

9 846

14 600

495

12 538

13 033

1 582

13 903

15 485

2 452

Tyrkia

TR

176 202

14 871

191 073

6 850

6

6 856

83 635

118 551

202 186

95 449

612

96 061

-106 125

Tyskland

DE

89 835

10 147

99 982

109 471

12 226

121 697

94 755

7 057

101 812

70 646

62 483

133 129

31 317

Ungarn

HU

128

21 817

21 945

0

18 545

18 545

6 630

17 957

24 587

169

26 790

26 959

2 372

USA

US

1 093 736

210 854

1 304 590

948 263

164 138

1 112 401

880 639

118 874

999 513

831 348

38 330

869 678

-129 835

Østerrike

AT

1 224

0

1 224

4 535

0

4 535

710

0

710

497

459

956

246

Totalt

2 856 681

716 913

3 573 594

3 228 965

573 683

3 802 648

2 549 498

750 509

3 300 007

2 299 856

644 066

2 943 922

-356 085

* Omfatter utførsel til NATO.

9.5 Eksport fordelt på vareposisjonene i liste I

Figur 9.4 viser hvordan eksporten av forsvarsmateriell i 2014 fordeler seg på vareposisjonene i vareliste I.

Figur 9.4 Utførselen fordelt på posisjonene i Liste I

Figur 9.4 Utførselen fordelt på posisjonene i Liste I

9.6 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land og varegrupper i liste I

Tabell 9.3 gir en detaljert oversikt over hvilke land som har mottatt forsvarsmateriell fra Norge i 2014 og hvilke varegrupper som er eksportert.

Tabell 9.3 Detaljer om eksporten fordelt på land og vareposisjoner i liste I

Merknad: Tabellen inkluderer hele systemer, deler og komponenter.

Land

CC

Posisjon i varelisten

Karakterestikk

A-materiell

B-materiell

Sum

Total (A+B)

Australia

AU

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

1 242

1 242

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

288

288

ML3

Ammunisjon

149

149

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

ML11

Annet elektronisk utstyr

7

7

ML14

Militært treningsutstyr

831

831

ML15

Billed/videoutstyr

394

394

ML21

Programvare

1 660

1 660

4 571

Belgia

BE

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

789

789

ML3

Ammunisjon

168

168

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

92

92

ML8

Energetiske materialer

5 551

5 551

ML11

Annet elektronisk utstyr

12 880

12 880

ML21

Programvare

4 086

4 086

23 566

Brasil

BR

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

2 819

2 819

ML8

Energetiske materialer

387

387

ML11

Annet elektronisk utstyr

3 460

3460

6 666

Bosnia1 Hertzegovina

BA

ML8

Energetiske materiale

157

157

157

Canada

CA

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

346

346

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

27

27

ML3

Ammunisjon

49 734

49 734

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

14 765

14 765

ML6

Kjøretøy og komponenterer

399

399

ML8

Energetiske materialer

7 089

7 089

ML11

Annet elektronisk utstyr

286

286

ML16

Halvfabrikatkomponenter for utstyr på listen

572

572

73 218

Chile

CL

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

3 732

3 732

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

93

93

ML13

Ballistisk beskyttelse

21

21

3 846

Danmark

DK

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

1 725

1 725

ML3

Ammunisjon

22 732

22 732

ML6

Kjøretøy og komponenterer

50

50

ML11

Annet elektronisk utstyr

2 875

2 875

ML8

Energetiske matererialer

1

1

ML13

Ballistisk beskyttelse

15

15

ML15

Billed/videoutstyr

382

382

27 780

Estland

EE

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

8 341

8 341

ML11

Annet elektronisk utstyr

1 379

1 379

9 720

Finland

FI

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

1 021

1 021

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

158

158

ML3

Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhørende deler og komponenter

49 096

49 096

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

50 660

50 660

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

3 151

2 538

5 689

ML8

Energetiske materialer

3 524

3 524

ML11

Annet elektronisk utstyr

352

352

110 500

Forente Arabiske Emirater

AE

ML3

Ammunisjon tilhørende deler og komponentersamt tilhørende deler og komponenter

15 167

15 167

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

20 460

20 460

ML8

Energetiske materialer

4 541

4 541

ML15

Billed-/videoutstyr

4 412

4 412

44 580

Frankrike

FR

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

238

238

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

7 441

7 441

ML3

Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhærende deler og komponenter

106 956

106 956

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

27 415

27 415

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

32 473

32 473

ML6

Kjøretøy og komponenterer

710

710

ML8

Energetiske materialer

24 618

24 618

ML11

Annet elektronisk utstyr

7 788

7 788

ML13

Ballistisk beskyttelse

80

80

ML15

Billed-/videoutstyr

1 838

1 838

ML21

Programvare

680

680

210 237

Hellas

GR

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

ML8

Energetiske materialer

712

712

712

India

IN

ML8

Energetiske materialer

4 523

4 523

4 523

Indonesia

ID

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

285

285

ML11

Annet elektronisk utstyr

1 932

1 932

ML21

Programvare

2 217

Irland

IE

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

165

165

ML11

Annet elektronisk utstyr

474

474

639

Island

IS

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

119

119

119

Italia

IT

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

387

387

ML3

Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhørende deler og komponenter

1 645

1 645

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

853

853

ML8

Energetiske materialer

7 750

7 750

ML9

Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

72 656

168

72 824

ML11

Annet elektronisk utstyr

7 391

7 391

90 850

Kroatia

HR

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

2 175

2 175

2 175

Kypros

CY

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

6

6

Japan

JP

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

69

69

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

10

10

ML11

Annet elektronisk utstyr

930

930

ML15

Billed-/videoutstyr

1 350

1 350

2 359

Sør-Korea

KR

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

4

4

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

671

671

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

235

235

ML8

Energetiske materialer

4 460

4 460

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

5 767

5 767

ML11

Annet elektronisk utstyr

131

131

ML21

Programvare

60

60

11 328

Kuwait

KW

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

14

14

14

Latvia

LV

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

9

9

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

586

586

ML3

Ammunisjon

1 409

1 409

ML11

Annet elektronisk utstyr

690

690

2 694

Litauen

LT

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

16

16

Ammunisjon

303

303

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

76

76

ML6

Kjøretøy og komponenterer

450

450

ML11

Annet elektronisk utstyr

3 787

3 787

4 632

Luxembourg

LU

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

657

657

ML11

Annet elektronisk utstyr

21 875

21 875

ML21

Programvare

4 845

4 845

27 377

Malaysia

MY

ML3

Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhørende deler og komponenter

13 290

13 290

ML6

Kjøretøy og komponenterer

243

243

ML15

Billed-/videoutstyr

82

82

13 615

Namibia

NA

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

75

75

75

Ny Kaledonia

NC

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

38

38

38

Nederland

NL

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

45

45

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

3 279

3 279

ML3

Ammunisjon

5 696

5 696

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

42 242

42 242

ML6

Kjøretøy og komponenterer

498

498

ML8

Energetiske materialer

2

2

ML11

Annet elektronisk utstyr

11 381

11 381

ML15

Billed-/videoutstyr

48

48

ML21

Programvare

2

2

63 193

New Zealand

NZ

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

123

123

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

3 472

3 472

ML3

Ammunisjon

23

23

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

27

27

ML6

Kjøretøy og komponenterer

13

13

ML11

Annet elektronisk utstyr

462

462

4 120

Polen

PL

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

69

69

ML3

Ammunisjon

69 295

69 295

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

183 906

183 906

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

3 314

3 314

ML8

Energetiske materialer

9 528

9 528

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

1 095

1 095

ML11

Annet elektronisk utstyr

3 732

3 732

ML13

Ballistisk beskyttelse

9

9

ML21

Programvare

42

42

270 990

Portugal

PT

ML11

Annet elektronisk utstyr

92

92

92

Qatar

QA

ML15

Billed-/videoutstyr

1 456

1 456

1 456

Romania

RO

ML3

Ammunisjon

126

126

126

Saudi Arabia

SA

ML6

Kjøretøy og komponenterer

3 353

3 353

ML11

Annet elektronisk utstyr

388

388

3 741

Singapore

SG

ML3

Ammunisjon

14 656

14 656

ML6

Kjøretøy og komponenterer

2 031

2 031

ML8

Energetiske materialer

252

252

ML11

Annet elektronisk utstyr

116

116

ML15

Billed-/videoutstyr

43

43

17 098

Slovakia

SK

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

1

1

1

Slovenia

SI

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

15

15

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

290

290

ML11

Annet elektronisk utstyr

155

155

460

Spania

ES

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

116

116

ML3

Ammunisjon

423

423

ML6

Kjøretøy og komponenterer

327

327

ML15

Billed-/videoutstyr

436

436

ML17

Diverse utstyr og materiale

6

6

ML21

Programvare

35

35

1 343

Storbritannia

GB

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

3 447

3 447

ML3

Ammunisjon tilhørende deler og komponenter

965

965

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

3 117

3 117

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

4 141

4 141

ML6

Kjøretøy og komponenterer

418

49

467

ML8

Energetiske materialer

2 593

2 593

ML9

Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

650

650

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

1 173

1 173

ML11

Annet elektronisk utstyr

5 598

5 598

ML15

Billed-/videoutstyr

5 336

5 336

ML21

Programvare

10 515

10 515

38 002

Sveits

CH

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

1 533

1 533

ML3

Ammunisjon

20

20

Sveits

CH

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

16 482

16 482

ML8

Energetiske materialer

2 628

2 628

ML11

Annet elektronisk utstyr

1 605

1 605

ML14

Militært treningsutstyr

440

440

22 708

Sverige

SE

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

2 163

2 163

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

285 210

285 210

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

72 639

72 639

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

2 525

2 525

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

145 480

145 480

ML6

Kjøretøy og komponenterer

3 989

8 067

12 056

ML8

Energetiske materialer

9 916

9 916

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

5 953

5 953

ML11

Annet elektronisk utstyr

72 980

72 980

ML14

Militært treningsutstyr

32 319

32 319

ML16

Halvfabrikatkomponenter til utstyr omfattet av LI

2 424

2 424

ML21

Programvare

35 559

8 195

43 754

687 419

Sør Afrika

ZA

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

1 159

1 159

ML3

Ammunisjon

450

450

1 609

Thailand

TH

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

5 850

5 850

ML3

Ammunisjon

5 200

5 200

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

32

32

11 082

Tsjekkia

CZ

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

70

70

ML3

Ammunisjon

87

87

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

325

325

ML8

Energetiske materialer

1 100

1 100

ML11

Annet elektronisk utstyr

13 423

13 423

ML21

Programvare

480

480

15 485

Tyrkia

TR

ML3

Ammunisjon

2 521

2 521

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

87 278

87 278

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

2 147

2 147

ML8

Energetiske materialer

3 503

3 503

ML11

Annet elektronisk utstyr

612

612

96 061

Tyskland

DE

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

1 370

1 370

ML3

Ammunisjon

2 474

2 474

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

22 408

22 408

Tyskland

DE

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

10 454

5 555

16 009

ML6

Kjøretøy og komponenterer

2 295

2 295

ML8

Energetiske materialer

33 940

33 940

ML11

Annet elektronisk utstyr

54 538

54 538

ML15

Billed-/videoutstyr

77

77

ML21

Programvare

18

18

133 129

Ungarn

HU

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

169

169

ML11

Annet elektronisk utstyr

26 790

26 790

26 959

USA

US

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

339

1 476

1 815

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

36 884

36 884

ML3

Ammunisjon

88 040

88 040

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

342 168

342 168

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

79 693

48

79 741

ML6

komponenter

24763

24 763

ML8

Energetiske materialer

36 181

36 181

ML10

Luftfartøyer

248 373

248 373

ML11

Annet elektronisk utstyr

4 431

4 431

ML15

Billed-/videoutstyr

882

882

ML21

Programvare

6 400

6 400

869 678

Østerrike

AT

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

207

207

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

441

441

ML8

Energetiske materialer

290

290

ML13

Ballistisk beskyttelse

18

18

956

1 Til sivil sluttbruk.

9.7 Tjenester for utenlandske oppdragsgivere

Tabell 9.4 viser tjenester knyttet til liste I og som norske bedrifter har utført for utenlandske oppdragsgivere i 2014.

Tabell 9.4 Utførte tjenester knyttet til liste I

Land

Tjenester relatert til forsvarsmateriell 2014

Sum

Australia

ML5, ML21

28 428

Belgia

ML11

2 094

Canada

ML5

8 523

Chile

ML4

2 279

Danmark

ML11

2 529

Finland

ML11, ML14

36 875

Forente Arabiske Emirater

ML15

133

Frankrike

ML11, ML15

2 725

Italia

ML11

605

Japan

ML4

7 465

Luxembourg

ML11

864

Nederland

ML11, ML21

6 382

New Zealand

ML11

220

Polen

ML3, ML,4, ML5, ML11, ML21

14 266

Portugal

ML11

650

Spania

ML4, ML11

16 426

Storbritannia

ML5, ML11, ML15, ML21

6 694

Sveits

ML5

3 493

Sverige

ML5, ML6, ML11, ML21

123 050

Tsjekkia

ML11

945

Tyskland

ML3, ML,4, ML5, ML11, ML21

9 129

Ungarn

ML11

210

USA

ML3, ML4, ML9, ML11, ML15, ML21

178 278

452 263

9.8 Reparasjoner for utenlandske oppdragsgivere

Tabell 9.5 viser reparasjoner knyttet til liste I som norske bedrifter har utført for utenlandske oppdragsgivere i 2014.

Tabell 9.5 Reparasjoner foretatt i Norge for utenlandske oppdragsgivere

Land

Retur etter reparasjon 2014

Sum

Belgia

ML3, ML10, ML11

17

Canada

ML1, ML3

4

Danmark

ML4, ML5, ML11, ML13

200

Finland

ML5, ML11

1 464

Frankrike

ML1, ML4, ML11, ML15

1 010

Italia

ML11, ML15, ML16, ML18

118

Jordan

ML10

5 616

Luxembourg

ML5, ML11

134

Nederland

ML4, ML5, ML11, ML15, ML16

1 475

New Zealand

ML5

30

Polen

ML3, ML4, ML5, ML6, ML11, ML21

650

Slovenia

ML3, ML5

13

Storbritannia

ML4, ML5, ML6, ML11, ML15

3 484

Sveits

ML4, ML5, ML11

1 689

Sverige

ML3, ML4, ML5, ML11

3 754

Tsjekkia

ML5, ML11

71

Tyskland

ML2, ML4, ML5, ML6, ML11, ML15, ML18

1 527

Sør-Korea

ML10

166

USA

ML2, ML3, ML4, ML5,ML6, ML11, ML21

723

22 145

9.9 Utførsel av håndvåpen og deler til slike

Det ble utført 4029 håndvåpen, samt deler og komponenter til håndvåpen, i 2014. Tabell 9.6 viser hvilke land som mottok disse håndvåpnene. Utførselen består i hovedsak av konkurransevåpen, jaktvåpen og historiske våpen. Det produseres ikke militære håndvåpen i Norge.

Tabell 9.6 Oversikt over utførsel av håndvåpen

Land

Antall

Danmark

40

Frankrike

6

Slovakia

4

Sverige

60

Tyskland

7

USA

5

Totalt

122

9.10 Forsvarets utførsler

Oversikten i tabell 9.7 viser forsvarets utførsel av eget materiell.

Materiell som har betydning for personellsikkerhet, eller rikets sikkerhet er i henhold til § 6.1 i Offentlighetslova ikke inkludert i oversikten. Personlig bekledning og utrustning er således heller ikke tatt med i oversikten.

Tabell 9.7 Oversikt over forsvarsmyndighetens utførsel av eget materiell

Materiell som har betydning for personellsikkerhet, eller rikets sikkerhet er i henhold til § 6.1 i Offentleglova ikke inkludert i rapporten. Personlig bekledning og utrustning er således heller ikke tatt inn i denne rapporten.

Mottakerland

Listenr/punkt

Kommentar

Afghanistan

1a, 3a, 6a, 10a, 11a, 11b, 13d, 17j, 17l,

ETTERFORSYNING

Belize

1a, 3a, 11a, 13d, 17a1,

ETTERFORSYNING

Østerrike

1a, 17m,

REPARASJON

Bosnia-Hercegovina

11a,

EGNE

Belgia

9a, 10a,

REPARASJON

Belgia

10a, 11a,

RETUR

Belgia

11a,

ETTERFORSYNING

Canada

3a, 10a,

ETTERFORSYNING

Canada

10a,

REPARASJON

Kypros

9a, 13d, 17j, 17l,

ETTERFORSYNING

Tyskland

6a, 9a, 11a, 17a1,

RETUR

Tyskland

1a, 3a, 6a, 6b1, 10a, 11a,

ETTERFORSYNING

Tyskland

1a, 4a, 5b, 6a, 9a, 10a, 11a, 11b, 17m,

REPARASJON

Danmark

4a, 6a, 10a, 11a, 11b,

REPARASJON

Danmark

10a,

RETUR

Danmark

1a, 3a,

ETTERFORSYNING

Spania

9a,

ETTERFORSYNING

Finland

10a,

RETUR

Finland

1a, 3a, 6a, 11a,

ETTERFORSYNING

Finland

6a, 21b,

REPARASJON

Frankrike

9a, 11a,

REPARASJON

Frankrike

5b, 9a, 10a, 11a,

RETUR

Frankrike

11a,

ETTERFORSYNING

Storbritannia

10a, 11a, 13d,

RETUR

Storbritannia

10a, 10h, 11a,

REPARASJON

Storbritannia

10a, 11a, 11b, 13d, 17j,

ETTERFORSYNING

Israel

1a, 3a, 13d,

ETTERFORSYNING

Island

6a, 10a, 11a, 13d, 17j,

ETTERFORSYNING

Italia

10a, 13d,

ETTERFORSYNING

Italia

9a, 11a, 11b,

REPARASJON

Italia

10a,

RETUR

Litauen

1a, 3a, 11a, 13d, 15b, 17a1,

ETTERFORSYNING

Luxemburg

10a, 11a, 11b,

REPARASJON

Luxemburg

6a,

RETUR

Latvia

1a, 3a, 10h, 11a, 11b, 13d, 17a1,

ETTERFORSYNING

Nederland

10a, 13d,

ETTERFORSYNING

Nederland

10a, 11a,

REPARASJON

Nederland

10a, 11a,

RETUR

Polen

1a, 3a, 17a1,

ETTERFORSYNING

Portugal

1a, 3a, 10a,

REPARASJON

Sverige

3a, 6a, 10a, 11a,

REPARASJON

Sverige

1a, 6a, 11a,

ETTERFORSYNING

Sør-Sudan

17l,

ETTERFORSYNING

U s a

10a, 11a, 11b, 21a,

REPARASJON

U s a

10a, 11a, 15b,

RETUR

U s a

1a, 3a, 4a, 9a, 10a, 11a, 13d, 17l, 21a,

ETTERFORSYNING

Spania

9a,

RETUR

Latvia

1a, 3a, 6a, 6b1, 13d,

ETTERFORSYNING

Curacao

1a, 3a, 11a, 13d, 17a1,

ETTERFORSYNING

Sverige

1a, 6a, 11a,

ETTERFORSYNING

Sør-Sudan

17l,

ETTERFORSYNING

Tsjekkia

11a, 17j,

EGNE

Tyskland

6a, 9a, 11a, 17a1,

RETUR

Tyskland

10a, 11a,

ETTERFORSYNING

Tyskland

1a, 4a, 5b, 6a, 9a, 10a, 11a, 11b, 17m,

REPARASJON

Ungarn

EGNE

USA

10a, 11a, 11b, 21a,

REPARASJON

USA

10a, 11a, 15b,

RETUR

USA

4a, 10a, 11a, 13d, 17l, 21a,

ETTERFORSYNING

Østerrike

ETTERFORSYNING

9.11 Avslag på søknader om eksport av forsvarsmateriell i 2014

I 2014 ble det gitt avslag på 20 søknader og konkrete henvendelser om eksport av forsvarsmateriell og tjenester for militært formål. Avslagene gjaldt Algerie, Armenia, Brasil, Colombia, Egypt, Irak, Israel, Mali, Myanmar, Pakistan, Russland, Sør-Sudan, Taiwan, Tchad, Tunisia og Ukraina. Avslagene ble begrunnet i Stortingets vedtak av 11. mars 1959, samt kriteria 1, 2, 3, 4, 5 og 7 jf. Utenriksdepartementets retningslinjer Kap. 2. Avslagene gjaldt bl.a. eksplosiver, kommunikasjonsutstyr, rifler, sonar, våpenstasjon, ballistisk beskyttelsesutstyr, nattutstyr, og militære kjøretøy.

I 2014 ble det også gitt ett avslag på eksport av flerbruksvare til militær bruk.

Avslag på en søknad om eksportlisens, eller orientering om at lisens ikke kan påregnes innvilget, innebærer ikke et generelt forbud mot eksport av forsvarsmateriell til vedkommende land. Med unntak av gjennomføring av bindende embargovedtak fattet av FNs Sikkerhetsråd eller andre tiltaksregimer som Norge har sluttet seg til, opererer ikke det norske eksportkontrollsystemet med lister over land som enten kan eller ikke kan motta forsvarsmateriell fra Norge. Alle søknader om utførselslisens er gjenstand for individuell behandling.

9.12 Overføring av produksjonsrettigheter og formidling

Tillatelsene til overføring av produksjonsrettigheter blir gitt i forbindelse med norske bedrifters deltakelse i internasjonalt samarbeid om utvikling av forsvarsmateriell.

Verdien av slik utførsel i 2014 beløp seg til nesten 600 000 kroner. Det ble gitt 10 tillatelser til overføring av produksjonsrettigheter og formidling.

9.13 Oversikt over utførsel av sivile varer til militær bruk i mottakerlandet

Tabell 9.8 viser utførsel av flerbruksvarer (liste II) til militær sluttbruk.

Tabell 9.8 Oversikt over flerbruksvarer til militær sluttbruk

Land

Produkt

Verdi

Algerie

Kommunikasjonsutstyr

85 879

Brasil

Undervannsutstyr

20 568

Chile

Undervannsutstyr

835

Colombia

Undervannsutstyr

4 200

Indonesia

Undervannsutstyr

15 115

Italia

Undervannsutstyr

9 633

Oman

Kommunikasjonsutstyr

218

Polen

Undervannsutstyr og kommunikasjonsutstyr

22 505

Saudi Arabia

Kommunikasjonsutstyr

6 612

Storbritannia

Undervannsutstyr

4 250

Sveits

Kommunikasjonsutstyr og sensorer

3 634

Sverige

Kommunikasjonsutstyr

2 271

Tyrkia

Undervannsutstyr

4 057

USA

Undervannsutstyr og kommunikasjonsutstyr

16 543

Total

196 320

9.14 Oversikt over utførsel av beskyttelsesutstyr for bruk i humanitær minerydding

Tabell 9.9 Utstyr for humanitær minerydding

Mottaker

Bruk

Bosnian Police of Brcko District

Vester for mineryddere i Bosnia and Herzegovina

Bosnian State Investigation and Protection Agency

Vester for mineryddere i Bosnia and Herzegovina

DanChurch Aid

Vester for mineryddere i Congo

DanChurch Aid

Vester for mineryddere

DanChurch Aid

Vester for mineryddere

Norwegian People’s Aid

Vester for mineryddere i Tajikistan

Norwegian People’s Aid

Vester for mineryddere i Angola

OSCE

Vester for mineryddere i Tajikistan

IOM

Vester for mineryddere i Syria

Norwegian People’s Aid

Vester for mineryddere i Irak

United Nations Mine Action Service

Vester for mineryddere i Sør Sudan

9.15 Oversikt over bedrifter som har rapportert om eksport i 2014

 • A-TEC AS

 • Aerospace Industrial Maintenance

 • Berget AS

 • Børselars AS

 • Chemring Nobel AS

 • CHS nor AS

 • Comrod AS

 • Eidsvoll Electronics AS

 • Equipnor AS

 • Forsvarets Logistikk Organisasjon

 • Galleon Embedded Computing AS

 • GKN Aerospace Norway

 • GRS Riflestock AS

 • Habu Technology AS

 • Hansen Protection AS

 • Hausken Lyddemper AS

 • Honeywell Safety Products

 • HTS Maskinteknikk AS

 • IDT AS

 • Ingeniør Harald Benestad AS

 • Jakt & Friluft AS

 • Jotron AS

 • Keytouch Technology AS

 • Kitron AS

 • Kongsberg Defence & Aerospace AS

 • Kongsberg Maritime AS

 • Metronor AS

 • Nammo Bakelittfabrikken AS

 • Nammo Raufoss AS

 • Norsk Elektro Optikk AS

 • Norwegian Special Mission AS

 • OSI Optoelectronics AS

 • Otto Olsen AS

 • Pedersens Vaabenlager AS

 • Prox Dynamics AS

 • Rohde & Schwarz Norge AS

 • Rustfrie Bergh AS

 • Saab Technologies Norway AS

 • Schou AS

 • Seaproof Solutions AS

 • Sensonor

 • Steertec Raufoss AS

 • Tele Globe AS

 • T&G Elektro AS

 • Thales Norway AS

 • Tinex AS

 • Umoe Mandal AS

 • Vinghøg AS

 • Vinghøg/Simrad Optronics Group

 • Våpensmia AS

 • Østlandske Lettmetall AS

Fotnoter

1.

Tallene er fremstilt i tusen kroner.

Til forsiden