Meld. St. 8 (2015–2016)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

7 Utenriksdepartementets oppgaver og samarbeid med andre etater

Utenriksdepartementet er ansvarlig myndighet for den strategiske eksportkontrollen. Departementets portefølje omfatter norsk politikkutvikling, regelverk, et omfattende internasjonalt samarbeid og lisensiering. I tillegg er departementet ansvarlig for gjennomføring av sanksjonsregimer og relevante restriktive tiltak som er vedtatt i FNs Sikkerhetsråd eller av EU og som gjennomføres i norsk rett.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er med hjemmel i Politiloven ansvarlig for å forebygge og etterforske brudd på regelverket. Tollvesenet er ansvarlig for vare- og dokumentkontroll ved eksport. I tillegg trekker departementet ved behov på teknisk og faglig ekspertise fra forsvaret og Statens strålevern i konkrete eksportsaker. For å sikre kompetanse og effektivitet i det nasjonale gjennomføringsapparatet, samt muligheten for å dele norske erfaringer, informasjon og synspunkter, er det viktig at representanter fra disse etatene deltar på relevante ekspertmøter innenfor de multilaterale eksportkontrollregimene.

Utenriksdepartementet har de siste årene styrket eksportkontrollarbeidet. Seksjon for eksportkontroll er avhengig av særskilt ekspertise for å utføre de lovpålagte lisensieringsoppgavene, som krever juridisk og teknisk kompetanse samt godt politisk skjønn. Det er viktig at seksjonen har stabile rammevilkår, bl.a. for å sikre rekruttering og videreføring av spesialkompetanse som ofte bare kan opparbeides over tid.

Det foregår et løpende og omfattende arbeid innenfor de multilaterale eksportkontrollregimene. Arbeidet skjer i flere ekspertgrupper, som gir sine anbefalinger til de årlige plenumsmøtene som fatter alle beslutninger ved konsensus. Evne til etterlevelse på nasjonalt plan har fått stadig større betydning for både eksportlands og eksportørers troverdighet og omdømme som handelspartnere.

Departementet har etablert nær kontakt og dialog med eksportbedriftene. Det er viktig og nødvendig at seksjonen har god oversikt over det norske teknologimiljøet. Særlig viktig er kunnskap om ny teknologiutvikling og viktige næringsinteresser knyttet til strategiske varer og teknologi. I de løpende forhandlingene som foregår innenfor regimene om utforming av kontrollparametre og spørsmål om å legge nye, fremvoksende teknologier under kontroll, er slik innsikt av særskilt betydning. Kontrollen må rettes inn mot varer og teknologi som utgjør en reell spredningsfare om de eksporteres uten kontroll med sluttbruk og -bruker. Dette hensynet må imidlertid balanseres slik at kontrollen også ivaretar hensynet til mest mulig like konkurranseforhold og ikke rammer ensidig. I disse prosessene er det avgjørende for ivaretakelse av norske interesser å sikre at kontrollen man etablerer er målrettet og at seksjonen besitter adekvat kompetanse om viktige norske teknologiområder, næringsinteresser og om sprednings-risiki forbundet med de aktuelle varer og teknologier.

Informasjonsarbeidet overfor næringslivet er en viktig og prioritert oppgave, og departementet legger stor vekt på en forebyggende dialog både gjennom større møter og dialog med de enkelte bedrifter ved behov. Det holdes også et årlig større seminar for eksportindustrien. Siden 2013 har departementet tilbudt kurs og opplæring i eksportkontroll til forsvarsbedrifter. Kursene har vist seg å være populære og nyttige, og det vil være en prioritert oppgave å kunne videreføre tiltaket. I tillegg er det lagt vekt på å gi god informasjon om regelverk, lisensprosesedyrer osv. på eksportkontrollens hjemmeside www.regjeringen.no.

Regjeringen vil fortsatt sikre tilstrekkelige ressurser og rammebetingelser for å kunne ivareta de omfattende oppgavene på eksportkontrollområdet, herunder med sikte på å tilby norske bedrifter konkurransedyktige vilkår på grunnlag av en kompetent og tidsmessig lisensiering.

Det ble også redegjort grundig om Utenriksdepartementets oppgaver i Meld. St. 49 (2012–2013).

7.1 Innføring av sikkert, elektronisk saksbehandlingssystem

Utenriksdepartementet har siden 2012 arbeidet med et prosjekt for digitalisering av eksportkontrollens lisensieringsoppgaver, med sikte på effektivisering og modernisering. Departementet lanserte den elektroniske lisensieringen våren 2015, og målet er at eksportørene skal benytte løsningen senest innen utgangen av 2015. Den digitale løsningen vil oppfylle regjeringens målsetning om digitalisering av offentlige tjenester innen 2015.

Norsk næringsliv er sikret en helhetlig og sikker digital tjeneste for søknader om eksportlisens og rapportering om eksport. Departementet vil på sin side behandle alle søknader, henvendelser og rapporter i den interne delen av systemet.

Tjenesten vil innebære betydelige gevinster for både næringslivet og departementet. Bedriftene vil oppleve økt sporbarhet og effektivitet i saksgangen.

I tillegg til at departementets arbeid knyttet til lisensieringen vil effektiviseres betydelig, vil tjenesten også bidra til nødvendig sikkerhet og kvalitetssikring når det gjelder ivaretakelse av bedriftssensitive opplysninger, herunder det underliggende tallmaterialet til de årlige meldingene til Stortinget.

Bruken av systemet er fremdeles i en tidlig fase. Basert på erfaringer vil departementet videreutvikle og justere systemet med sikte på best mulig brukervennlighet, sikkerhet og effektivitet i saksbehandlingen.

Til forsiden