Høring Forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i de midlertidige lovene om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, integreringsloven og introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Gjeldende varighet for de midlertidige lovene er 1. desember 2021. Kunnskapsdepartementet foreslår at lovene forlenges til 30. juni 2022. For øvrig foreslår departementet at lovene videreføres uten innholdsmessige endringer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.09.2021

Vår ref.: 21/4812

Høring - Forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i de midlertidige lovene om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, integreringsloven og introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Gjeldende varighet for de midlertidige lovene er 1. desember 2021.

Kunnskapsdepartementet foreslår at lovene forlenges til 30. juni 2022. Departementet foreslår i utgangspunktet at lovene videreføres uten innholdsmessige endringer.

Ettersom de midlertidige lovene oppheves 1. desember i år, haster det å fremme et eventuelt lovforslag om forlengelse for Stortinget. Det er derfor satt en ekstraordinær kort frist. Høringsfristen er fredag 24. september 2021. Høringen legges også ut på regjeringen.no og er åpen for alle.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2871558

 

 

Med hilsen

Lilly Sofie Ottesen (e.f.)
avdelingsdirektør                                                 Daniel Bradley
                                                                                seniorrådgiver
                                                                                  

 • Abelia
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barneombudet
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Fagforum for kommunalt flyktningsarbeid
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Friskolenes kontaktforum
 • Integrerings- og mangfoldirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring
 • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Kompetanse Norge
 • KS
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Norsk Lektorlag
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
 • Sametinget
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes Landsforbund
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdag
 • Statsforvalteren i Rogaland
 • Statsforvalteren i Vestland
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet