NOU 1996: 21

Mer effektiv inndragning av vinning

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Departementet nedsatte 31. august 1995 et utvalg for å utarbeide tiltak for å gjøre inndragning av utbytte fra straffbare handlinger til et sterkere kriminalpolitisk virkemiddel (Inndragningsutvalget). Utvalget legger med dette frem sin avsluttende utredning. Forslagene som fremsettes er enstemmige.

Oslo, 17. september 1996

Lars Oftedal Broch

Anne Liv Jacobsen

Kjerstin Kvande

Magnus Matningsdal

Knut Smedsrud

Merete Smith

Trond Eirik Schea

Til forsiden