NOU 1998: 2

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1998

Til innholdsfortegnelse

5 Sammenligning av nivåer på abeidskraftkostnader i industrien i Norge og andre land.

Tabell 5.1 viser lønnskostnader per time for timelønte i industrien i Norge (tidligere betegnet industriarbeidere) i forhold til tilsvarende arbeidstakere for konkurrentlandene, målt i felles valuta

Lønnskostnadstallene fram til 1996 er i hovedsak sammenstilt av BLS (Bureau of Labor Statistics) i USA. Tallene for 1997 er foreløpige anslag for enkeltland, tildels bygd på ulike kildematerialer som Bureau of Labor Statistics, OECD og lokale anslag. Innholdet i lønnsbegrepene kan være ulikt mellom land og man må være oppmerksom på usikkerheten i 1997 for enkeltland. Beregningsutvalget mener likevel at de relative lønnskostnadstallene grovt sett vil gi relevante indikasjoner på lønnsforskjellene landene imellom.

De faktiske valutakursene er lagt til grunn sammen med konkurransevektene som er brukt for øvrig i kapittel 5.

Lønnskostnadene består av lønn per faktisk arbeidet time, lønn for ikke-arbeidet tid (f eks lønn under sykdom, feriepenger etc.) og andre indirekte personalkostnader som arbeidsgiveravgifter, pensjonsutgifter osv. og som knytter seg til bruken av arbeidskraft.

Lønnsbegrepene som brukes av BLS i sammenligningen, faller ikke helt sammen med ILOs definisjon av totale lønnskostnader. Noen elementer av indirekte lønnskostnader er ikke med. Blant annet er rekrutteringskostnader, opplæringskostnader, arbeidsklær og bedriftsfasiliteter som f eks kafeteria og helsetjenestekostnader ikke med i sammenligningen. Grunnen til dette er at det ikke finnes data over slike kostnader i alle landene, og at det derfor gir en bedre sammenligning mellom landene å ikke ta disse med for noen av landene. I noen land, særlig i Norden, er noen av disse kostnader påbudt ved lov eller avtale (f eks bedriftshelsetjenesten i Norge) og påløper automatisk ved ansettelse, mens slike kostnader for andre land er en driftskostnad ikke knyttet til lønn.

Noen av komponentene i lønnskostnadstallene er nokså løst anslått. Statistikken må derfor ikke sees på som et presist uttrykk for kostnadsforholdene mellom land. Nivåsammenligningen er basert på gjennomsnitt for industriarbeidere og er ikke representativ for alle deler av industrien. F eks kan lønnsforskjellene mellom bransjer i f eks Japan og USA være svært store, mens f eks Tyskland og de nordiske landene har langt mindre forskjeller mellom bransjegrupper.

I takt med utviklingen av pensjonsordninger for ansatte betalt av bedriften, ved blant annet oppbygging av fond som skal sikre utbetalinger fra pensjonsalder, er en del av kostnadene for bedriften relatert til et lønnsbegrep som inneholder påløpt, men ikke realiserte lønnskostnadselementer. Slike forhold skaper stadig større usikkerhet i sammenligningen mellom land.

Strukturen på lønnskostnadene varierer sterkt fra land til land. Noen land har forholdsvis høye faktiske lønninger per arbeidet time og lavere indirekte personalkostnader, mens andre land har lave faktiske lønninger per arbeidet time og høyere indirekte personalkostnader. Tabell 5.2 viser faktisk lønn per arbeidet time og totale indirekte personalkostnader for 1996.

Det er fortsatt bare for arbeidere (i hovedsak timelønte) i norsk industri at det kan foretas internasjonale sammenligninger av totale lønnskostnader per time av tilstrekkelig kvalitet, basert på harmonisert statistikk mellom landene.

Funksjonærene (i hovedsak månedslønte), slik de defineres i statistikken, har fått stadig større betydning for lønnssummen både i Norge og i de fleste andre land. Omlag 45 prosent av lønnssummen i norsk industri tilfaller de som i lønnsstatistikken defineres funksjonærer (i hovedsak månedslønte).

Arbeidstid og de indirekte personalkostnader er forskjellige for arbeidere og funksjonærer i de ulike landene. I tillegg kan fordelingen av antall funksjonærere og arbeidere være svært forskjellig. Tallmessige indikasjoner for enkelte land innenfor EU-området peker fortsatt i retning av at lønnskostnadene i Norge er over gjennomsnittet for våre handelspartnerer for 1997, dersom funksjonærene hadde vært med i sammenligningen for industrien. Prosjekter for å etablere felles internasjonale standarder av grupper arbeidstakere, både innenfor arbeider- og funksjonærgruppene, og standarder for lønn og lønnskostnader pågår innenfor EUROSTAT-systemet.

I Norge arbeides det med et opplegg for statistikk i privat sektor, som i særlig grad skal ta hensyn til de nasjonale behov som kan komme til nytte ved tarifforhandlingene, samtidig som man må kunne tilpasse det innsamlede materialet slik at man kan sammenligne hovedgrupper internasjonalt.

Tabell  Totale lønnskostnader for voksne industriarbeidere i norske kroner. Indeks Norge=100.1)

Landene:198019851988199019921994199519961997
Tyskland-vest1079399102110128131128120
Sveits96939897101119120114102
Norge100100100100100100100100100
Belgia1138786909711111010497
Sverige10893919810790899895
Danmark947982848797999894
Finland7179859887911029794
Østerrike.777379828910310410094
Nederland10485868588100999387
Japan4861686071101978482
USA8512675707080717177
Frankrike777370717381797874
Italia707476838577687272
Canada7510673747476676770
Storbritannia656057596261565766
Irland515754555860575958
Spania514546535854525351
Hellas-3528313236373839
Portugal181515182222222221
Norge i forhold til gj.sn. for handelspartnere (Handelsp.=100)112119123120115108110110113

Kilde: Bureau of Labor Statistics, USA (BLS). For 1997 også OECD og lokale anslag.

Tabell  Direkte, indirekte og totale lønnskostnader for voksne industriarbeidere. I norske kroner i 1996.1)

  Gj. sn. timefortj. per arbeidet time1)Indirekte personalkost. i % av lønn for arbeidet tid og kr/t 2)Totale lønnskost­nader per time
  kr.%kr.kr. Anslag (97)
Tyskland-vest11579,591206(200)
Sveits11954,365183(172)
Belgia8890,880168(163)
Østerrike8297,680161(157)
Finland.8878,969157(157)
Norge11441,848161 (168)
Nederland.8675,465151(146)
Danmark12922,529157(158)
Japan8069,556136(137)
Sverige9468,965159(159)
Frankrike6884,257125(123)
USA8338,932115(130)
Italia58100,458117(121)
Canada7936,129108(118)
Irland7134,02495 (97)
Storbritannia6833,92392(110)
Spania.........86 (88)
Hellas3766,12562 (65)
Portugal.........35 (35)

Kilde: Bureau of Labor Statistics, USA (BLS).

Til forsiden