NOU 1998: 2

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1998

Til innholdsfortegnelse

4 Prisutvikling og konsumprisindeksen

  • Konsumprisindeksen økte med 2,6 prosent fra 1996 til 1997, mot 1,3 prosent året før. Prisstigningstakten økte kraftig ved årsskiftet 1996/97 og nådde en topp på 3,3 prosent i februar 1997. Deretter falt tolvmånedersveksten kraftig frem til juli, for så å stabilisere seg resten av året. I annet halvår lå tolvmånedersveksten stabilt mellom 2,1 og 2,3 prosent. Fallet i prisstigningstakt våren 1997 kan hovedsakelig forklares med reduksjon i elektrisitetsprisene. I annet halvår 1997 har det vært en tilnærming i prisstigningstakt, slik at tolvmånedersveksten mot slutten av året lå omtrent på samme nivå i Norge som hos våre handelspartnere og i EU-landene.

4.1 Konsumprisindeksen

Figur 4.1 gir en oversikt over tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen i Norge, hos våre handelspartnere og i EU-landene, i perioden fra 1986 til 1997. I perioden fra 1989 til januar 1995 var prisstigningen i Norge lavere enn gjennomsnittet for våre handelspartnere, og fra 1990 også lavere enn i EU-landene. I 1995 og 1996 var prisstigningstakten i Norge lavere enn i EU-landene, og omtrent på linje med prisstigningen for gjennomsnittet av våre handelspartnere, med unntak for første halvår 1996 hvor stigningstakten i Norge også falt under nivået hos våre handelspartnere. Etter den kraftige økningen i den norske tolvmånedersveksten ved årsskiftet 1996/97, lå den norske prisstigningstakten i første halvdel 1997 både over nivået i EU-landene og gjennomsnittet for våre handelspartnere. I annet halvår 1997 har det vært en tilnærming i prisstigningstakt, slik at tolvmånedersveksten mot slutten av året lå omtrent på samme nivå i Norge som hos våre handelspartnere og i EU-landene. Utviklingen i konsumprisindeksen for en del OECD-land, fremgår av tabell 4.1.

Figur 4.1 Konsumprisene i Norge, hos våre handelspartnere og i EU-landene.
 Prosentvis endring fra samme måned året før.

Figur 4.1 Konsumprisene i Norge, hos våre handelspartnere og i EU-landene. Prosentvis endring fra samme måned året før.

  1. EU-15, sammenveid med kjøpekraftsparitet-justerte andeler av privat konsum som vekter. Frem til og med 1994 viser grafen prisutviklingen for EU-12.

Kilde: OECD, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.1 Konsumprisindeksen i en del OECD-land. Prosentvis endring fra perioden før.

  Gjennomsnitt 1985 - 1995199419951996jan.-sep. 96 jan.-sep. 97
Norge4.41.42.41.32.7
USA3.52.62.82.92.5
Japan1.40.7-0.10.11.5
Tyskland 1)2.32.71.81.51.7
Frankrike2.91.71.72.01.2
Storbritannia4.82.53.42.43.0
Italia5.73.95.43.81.7
Sverige5.42.42.90.80.2
Danmark3.12.02.12.12.2
Finland3.81.11.00.61.0
OECD-området2)3.62.63.83.72.9
EU-15 3)4.23.13.12.51.9
Norges handelspartnere3.72.42.41.71.6

Kilde: OECD, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.2 viser prisstigningstakten beregnet i forhold til samme måned året før. Etter å ha vist en svakt økende tendens i annet halvår 1996, steg prisstigningstakten kraftig i januar 1997. Tolvmånedersveksten steg fra 1,8 prosent i desember 1996, til 3,0 prosent i januar 1997. Økte offentlige avgifter, økning i elektrisitetsprisene og det at effekten av reduserte bilavgifter ett år tidligere var uttømt, var hovedårsakene til den kraftige økningen i stigningstakt ved årsskiftet 1996/97. Etter å ha nådd en topp på 3,3 prosent i februar 1997, falt tolvmånedersveksten kraftig frem til juli, for deretter å stabilisere seg resten av året. I annet halvår lå tolvmåneders-veksten stabilt mellom 2,1 og 2,3 prosent. Fallet i prisstigningstakt våren 1997 kan blant annet forklares med reduserte elektrisitetspriser og fall i tolvmånedersveksten for klær og skotøy. Det at effekten av bortfallet av ordningen med momskompensasjon med virkning fra 1. juli 1996 var uttømt, kombinert med ytterligere nedgang i elektrisitetsprisene, forklarer den sterke reduksjonen i stigningstakt fra juni til juli. Motsatt bidro den forholdsvis sterke økningen i bensinprisene mot slutten av 1997 til å øke tolvmånedersveksten.

Tabell 4.2 Konsumprisindeksen

  IndekstallEndring i prosent fra året før
  1996199719961997
Januar260,0267,81,23,0
Februar260,1268,60,93,3
Mars261,3269,30,73,1
April262,2269,01,02,6
Mai262,6269,71,02,7
Juni262,9270,40,92,9
Juli263,9269,81,32,2
August263,7269,71,52,3
September264,9270,91,32,3
Oktober265,9271,61,72,1
November265,9271,91,82,3
Desember265,8272,01,82,3
Årsgjennomsnitt263,3270,11,32,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå

I tabell 4.3 er konsumprisindeksen inndelt etter konsumgrupper. Tabellen gir en oversikt over gjennomsnittlig prisendring fra 1995 til 1996 og fra 1996 til 1997, samt bidragene til den samlede prisveksten for de ulike konsumgruppene. Prisstigningen for de enkelte gruppene var høyere i 1997 enn i 1996, med unntak for gruppen «møbler og husholdningsartikler». Det var i særlig grad konsumgruppene «bolig, lys og brensel», «reiser og transport» og «matvarer» som bidro til veksten i konsumprisindeksen fra 1996 til 1997. En kombinasjon av økning i husleier, vedlikeholdsutgifter og elektrisitetspriser var hovedårsaken til prisveksten for konsumgruppen «bolig, lys og brensel». I 1997 steg husleiene med 2,4 prosent, mens elektrisitetsprisene steg med 3,7 prosent. Prisveksten for gruppen «reiser og transport» skyldes i hovedsak en økning i bil- og bensinpriser. Bilprisene steg med 2,3 prosent fra 1996 til 1997, mens bensinprisene steg med 7,8 prosent i 1997. Bortfallet av ordningen med momskompensasjon for ost, melk og kjøtt fra 1. juli 1996, bidro til at prisveksten på matvarer fra 1996 til 1997 ble høyere enn hva en ellers kunne ha ventet. Prisoppgang på grønnsaker og frukt, kjøttvarer og kaffe bidro også til prisveksten på matvarer i 1997.

Tabell 4.3 Konsumprisindeksen – varer og tjenester etter konsumgruppe

  VekterEndring i prosentBidrag i prosentpoeng
  aug. 971996199719961997
Totalt1000.01.32.61.272.58
0. Matvarer136.11.63.50.240.48
Herav: melk/ost/fløte/egg25.22.24.80.060.12
1. Drikkevarer og tobakk36.62.36.40.090.24
2. Klær og sko63.0-3.1-0.1-0.20-0.01
3. Bolig, lys og brensel228.62.42.70.580.62
Herav: husleie141.31.72.40.260.34
elektrisitet42.34.53.70.190.15
4. Møbler og husholdn. art.87.91.31.20.110.10
5. Helsepleie25.13.23.30.070.08
6. Reiser og transport217.70.33.00.060.65
Herav: kjøp av bil68.1-4.62.3-0.270.16
bensin42.01.67.80.070.33
7. Fritidssysler og utdanning114.41.01.80.110.20
8. Andre varer og tjenester90.62.22.20.200.20

Kilde: Statistisk sentralbyrå

I tabell 4.4 er konsumprisindeksen inndelt etter leveringssektorer. Tabellen gir en oversikt over gjennomsnittlig prisendring fra 1995 til 1996 og fra 1996 til 1997, samt bidragene til den samlede prisveksten for de ulike leveringssektorene. Denne oppsplittingen av konsumprisindeksen kan antyde noe om hvilke mekanismer som ligger bak endringene i konsum­prisindeksen. «Andre norskproduserte konsum­varer» og «andre tjenester» bidro mest til veksten i konsum­prisindeksen fra 1996 til 1997, men også gruppene «jordbruksvarer», «importerte konsumvarer» og «husleie» bidro til veksten i 1997. Gruppen «andre norskproduserte konsumvarer» bidro sterkest til veksten med knapt ett prosentpoeng, og fanger bl.a. opp prisoppgangen på bensin, elektrisitet og tobakk. Økte priser på biler, alkoholholdige drikkevarer og kaffe bidro til veksten for gruppen «importerte konsum­varer», mens en marginal nedgang i prisene på klær og skotøy trakk i motsatt retning. Virkningen av bort­fallet av momskompensasjonen kombinert med økte priser på grønnsaker, frukt og kjøttvarer var hovedårsakene til veksten for gruppen «jordbruksvarer», som for øvrig omfatter i hovedsak norskproduserte jordbruksvarer. I gruppen for «andre tjenester» er det tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor, som har hatt den sterkeste veksten fra 1996 til 1997.

Tabell 4.4 Konsumprisindeksen – varer og tjenester etter leveringssektor

  VekterEndring i prosentBidrag i prosentpoeng
  aug. 971996199719961997
Totalt1000.01.32.61.272.58
Jordbruksvarer77.71.83.90.150.30
Fiskevarer9.10.82.10.010.02
Andre norksprod. konsumvarer292.72.23.20.660.94
Importerte konsumvarer234.8-2.11.2-0.470.29
Husleie141.31.72.40.280.34
Andre tjenester244.42.62.70.620.67

Kilde: Statistisk sentralbyrå

4.2 Harmonisert konsumprisindeks

Innenfor EØS-området har det gjennom flere år pågått et samarbeid om å utvikle en ny konsumprisindeks. Formålet har vært å utvikle et egnet mål for konsumprisutvikling ved sammenligninger mellom land, gjennom å harmonisere det metodiske opplegget for beregning av konsumprisindekser. Den 7. mars 1997 ble de første resultatene for den harmoniserte konsum­prisindeksen publisert for EU-landene, Island og Norge. Den harmoniserte konsumprisindeksen vil for de fleste landene eksistere parallelt med den tradisjonelle konsumprisindeksen.

Fra januar 1997 er dekningsgraden for den norske harmoniserte indeksen 86 prosent, det vil si at den harmoniserte indeksen dekker 86 prosent av grunnlaget for den tradisjonelle konsumprisindeksen. Områder som foreløpig er utelatt fra den harmoniserte indeksen, men som derimot er dekket i den tradisjonelle konsumprisindeksen, er helse og utdanningstilbud berørt av offentlige overføringer, selveieres bokostnader og enkelte forsikringstjenester. Det tekniske beregningsutvalget vil komme tilbake til den harmoniserte konsumprisindeksen i senere rapporter.

4.3 Offentlige tjenester

Den offentlige sektor og det offentlige tjenestetilbudet blir finansiert på ulike måter, bl.a. gjennom direkte skatter, avgifter og brukerbetaling. Noen offentlige tjenester tilbys gratis, andre tilbys med en viss egen­andel eller til selvkost. I konsumprisindeksen inngår offentlige tjenester bare i den grad det er satt en pris på tjenestene. Noen tjenester leveres eksklusivt av det offentlige til vedtatte priser, mens andre tjenester leveres enten i samarbeid eller i konkurranse med private aktører. Det kan således være problematisk å skille ut og kategorisere tjenester som fullt ut offentlige, og av samme grunn kan det være vanskelig å få en samlet oversikt over prisutviklingen på offentlige tjenester.

Kommunale tjenester utgjør en viktig del av det offentlige tjenestetilbudet. Prisene på kommunale varer og tjenester har økt betydelig i de siste årene. Dette har bl.a. sammenheng med at kommunene har økt selvfinansieringsgraden. Kommunale tjenester har i større grad blitt brukerfinansiert, og for kommunale tjenester som vann, avløp, renovasjon, feiing, barnehagetjenester og hjemmehjelp, er brukerbetaling vanlig. I den kommunale helse- og tannhelsepleien er det i mindre grad egenbetaling. For kommunale tjenester skal ikke kommunene beregne seg høyere priser enn det som reflekterer kostnadene ved å levere tjenestene (inkludert kostnader som følger av ulike offentlige reguleringer og forskrifter).

4.3.1 Kommunale avgifter/gebyrer

Det kan være av interesse å se nærmere på i hvilken grad endringer i prisene på de kommunale tjenestene fanges opp av konsumprisindeksen. Endringer i kommunale gebyrer for vann, renovasjon, avløp og feiing inngår på en indirekte måte i konsumprisindeksen. Konsumgruppe 311-314 består av renter av lån til boligformål, forsikring av boliger, vannavgift og andre avgifter (renovasjon, feiing, avløp og feste). Disse gruppene har en vektandel i konsumprisindeksen på om lag 8,5 prosent. Disse gruppene har imidlertid ingen egne representantvarer, men forutsettes å stige i takt med husleier (konsumgruppe 315). Kommunale gebyrer påvirker dermed konsumprisindeksen på to måter. For det første gjennom den innvirkning som de har på husleiene i borettslag mv., og for det andre gjennom endringer i budsjett-/vektandelen. Begge deler innebærer at det tar tid før endringer i kommunale gebyrer slår ut i indeksen. Husleiene i borettslag mv. endres som regel bare en gang i året, og tilsvarende revideres vektandelene i konsumprisindeksen en gang per år, i august. Det er flere faktorer bak utviklingen i husleiene, og selv om delindeksen husleier har hatt en stabil utvikling i de senere år, kan enkeltfaktorer ha endret seg i betydelig grad. Isolert sett er det grunn til å tro at rentenedgangen de siste årene skulle ha gitt grunnlag for nedsetting av husleiene. Når dette ikke har skjedd, kan én forklaring være den sterke økningen i kommunale gebyrer i de senere år. Siden konsumprisindeksen ikke gir direkte informasjon om utviklingen i de kommunale gebyrene knyttet til egen bolig, kan det være av interesse å se nærmere på disse, jf. tabell 4.5.

Tabell 4.5 Kommunale gebyrer knyttet til egen bolig. Endring i prosent. Gjelder hele landet

  jan.93-jan.94jan.94-jan.95jan.95-jan.96jan.96-jan.97
Konsumpris­indeksen1.32.61.23.0
Renovasjon4.65.26.99.6
Feiing4.83.53.85.0
Vann5.05.15.15.9
Avløp/kloakk8.16.17.97.8

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Det fremgår av tabell 4.5 at de kommunale gebyr­ene for renovasjon, feiing, vann og avløp siden 1994 har hatt en langt kraftigere vekst enn konsumprisindeksen. Årsakene til denne utviklingen er flere, bl.a. er det grunn til å tro at selvfinansieringsgraden har økt, og at subsidiene har blitt tilsvarende redusert. Høyere gebyrer for kommunale tjenester knyttet til egen bolig følger også som et resultat av økte kostnader i forbindelse med nye statlige reguleringer og forskrifter. Når det gjelder utviklingen i kommunale gebyrer er det også betydelige geografiske forskjeller, jfr. tabell 4.6.

Tabell 4.6 Kommunale gebyrer knyttet til egen bolig. Endring i prosent fra januar til januar

  RenovasjonFeiingVannAvløp
  95-9696-9795-9696-9795-9696-9795-9696-97
Hele landet6.99.63.85.05.15.97.97.8
Østlandet7.37.74.06.53.96.06.16.1
Agder/Rogaland2.610.92.12.77.69.39.911.4
Vestlandet10.912.74.03.75.56.26.011.1
Trøndelag4.911.3-0.94.84.74.76.16.5
Nord-Norge7.310.57.53.86.33.114.47.4

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Generelt kan man si at bakgrunnen for de geografiske forskjellene i kommunale gebyrer både er å finne i ulike kostnadsforhold, men også i ulike strategier for prissetting av slike tjenester. Den generelt sterke veksten i de kommunale gebyrene for avløp kan bl.a. ses i sammenheng med kravene til reduserte utslipp og derav økte investeringer, som fulgte av Nordsjøavtalen. I perioden januar 1990 til januar 1997 hadde Nord-Norge i gjennomsnitt den sterkeste veksten i de kommunale gebyrene.

4.3.2 Andre kommunale og offentlige tjenester

Konsumgruppen leid hjelp til hjemmet inkluderer også kommunale tjenester. I denne konsumgruppen, som har en vektandel på om lag 1,8 prosent, inngår blant annet representantvarene lønn til husmorvikar, egenbetaling hjemmehjelp og barnehagesatser. I representantvaren barnehagesatser inngår både kommunale og private barnehager. Tabell 4.7 viser utviklingen i barnehagesatser i perioden 1993 til 1997.

Tabell 4.7 Barnehagesatser. Prosentvis endring. Gjelder hele landet.

  aug.93-aug.94aug.94-aug.95aug.95-aug.96aug.96-aug.97
Konsumprisindeksen1,62,21,52,3
Kommunale barnehager5,02,83,15,3
Private barnehager2,82,53,33,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 4.7. viser at barnehagesatsene i de fire siste årene har hatt en sterkere vekst enn konsumprisindeksen, og at satsene for kommunale barnehager har steget kraftigere enn satsene for private barnehager. I perioden august 1992 til august 1997 var prisveksten i kommunale barnehager på om lag 20 prosent, som var det dobbelte av den generelle prisstigningen i samme periode. Foreldre med privat barnehageplass hadde i samme tidsrom en prisøkning på knapt 15 prosent.

Kommunale transporttjenester er med i konsumprisindeksen under konsumgruppe 632 sporvei og forstadsbaner og konsumgruppe 635 buss. Til sammen har disse en vektandel på knapt 1 prosent.

Under konsumgruppen helsepleie finner vi bl.a. tannlegehjelp og legehjelp (til sammen en vektandel på omlag 1,4 prosent). Dette er i hovedsak private tjenester, men har i større eller mindre grad tilskudd fra det offentlige. Dessuten drives det i noen grad lege- og tannlegetjeneste på kommunal basis. Når det gjelder den kommunale tannhelsetjenesten, er denne i stor grad rettet mot spesielle grupper (bl.a. skolebarn), og egenandeler er lite utbredt. Kommunale innsparinger skjer eventuelt gjennom reduksjon av tilbudet, og påvirker således ikke prisnivået. For legetjenester, ved f. eks. kommunale legesentre eller poliklinikker på sykehus, følges avtalte satser. Kommunene yter ellers driftstilskudd til private leger etter bestemte regler og etter avtale med den enkelte lege. I konsum­prisindeksen registreres bare de fastsatte egenandelssatsene. Det at en stadig større andel av legene ikke har avtaler med kommunene, og at legetjenestene av den grunn i gjennomsnitt blir dyrere, kommer således ikke til uttrykk i konsumprisindeksen. Betaling for opphold på kommunale sykehjem mv. kommer ikke med i konsumprisindeksen.

Kinodrift inngår også i det kommunale tjenestetilbudet. I tillegg til de kommunale tjenestene inngår noen tjenester i konsumprisindeksen som blir levert av offentlig eide selskaper. Prisene på disse tjenestene fastsettes av Stortinget. Dette gjelder blant annet for portotakstene, fjernsynslisensen og rammene for NSBs takster. Tabell 4.8. viser prisutviklingen for utvalgte konsumgrupper og representantvarer som inngår i konsumprisindeksen.

Tabell 4.8 Diverse offentlige tjenester. Endring i prosent fra året før.

  Vektandel1993199419951996
Konsumprisindeksen1001.42.41.32.6
Leid hjelp til hjemmet1.84.65.73.14.1
Helsepleie2.52.34.53.23.3
Kinobesøk0.23.57.44.87.7
Fjernsynslisens0.94.36.12.92.4
Jernbane0.40.80.57.30.0
Porto0.12.92.910.04.8

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Prisene på alle de utvalgte offentlige tjenestene i tabell 4.8 steg i perioden 1994 til 1997 sterkere enn konsumprisindeksen, med unntak for jernbanetakstene i årene 1994/95/97 og fjernsynslisensen i 1997. Sammenholdt med prisutviklingen på kommunale tjenester i tilknytning til egen bolig og utviklingen i de kommunale barnehagesatsene, er det grunnlag for å si at prisene på offentlige tjenester som direkte og indirekte inngår i konsumprisindeksen, i de siste årene har steget kraftigere enn konsumprisindeksen.

Til forsiden