NOU 1998: 2

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1998

Til innholdsfortegnelse

3 Lønnsutviklingen i senere år

Den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 1996 til 1997 for alle grupper under ett er anslått til om lag 4¼ prosent mot 4,4 prosent året før. For timelønte i industrien anslås lønnsveksten til om lag 4 prosent og for funksjonærer i NHO-bedrifter, hvor endelig statistikk for 1997 foreligger, har lønnsveksten vært 4,8 prosent. I staten og kommunene anslås lønnsveksten foreløpig til rundt 4 prosent.

Gjennomsnittlig overheng til 1998 kan anslås til om lag 1½ prosent mot 2,0 prosent i fjor. Overhenget til 1998 varierer fra 2,0 prosent for funksjonærer i NHO-bedrifter til 1¼ prosent i kommunene. Både for timelønte i industrien og statsansatte er overhenget foreløpig anslått til 1¾ prosent.

I senere år har det generelt sett vært en lønnsutjevning mellom kvinner og menn innen alle områder utvalget har tall for. Lønnsutjevningen fortsatte også som hovedtendens i 1997. For kvinners gjennomsnittslønn for hele arbeidsmarkedet under ett, er tilnærmingen til nivået for menn mindre. Det kan bl a skyldes at kvinners sysselsetting øker mest i områder med lavt og midlere lønnsnivå.

For 1997 er det foreløpig data for få ledergrupper. Disse gruppene har hatt en vekst fra 1996 til 1997 på rundt 6 prosent mot 4¼ prosent i gjennomsnitt for alle lønnstakere.

3.1 Lønnsutviklingen for hovedgrupper av lønnstakere

Beregningsutvalget legger i dette kapitlet fram en del statistikk og beregninger som er ment å gi et hovedinntrykk av lønnsutviklingen fra 1996 til 1997. Det gis dessuten anslag på lønnsoverhenget til 1998 for ulike grupper.

Beregningene bygger i hovedsak på prinsipper og forutsetninger som utvalget har lagt til grunn i tidligere rapporter. Utvalget understreker at en med dette ikke har tatt standpunkt til eventuelle andre prinsipper som partene måtte ønske å legge til grunn under forhandlinger.

Årslønnsvekst for hovedgrupper

Med årslønn for en lønnstakergruppe menes gjennomsnittlig årslønn for arbeidstakere som utfører et fullt avtalefestet normalt årsverk uten overtid. Beregningene av årslønnsvekst er ført fram til 1997 og gjengis i tabellene 3.1 og 3.2. Begge tabellene bygger på lønnsstatistikk for gruppene og på opplysninger om reguleringstidspunkter i de enkelte år. Det presenteres også beregnet gjennomsnittlig årslønn i kroner.

Boks 3.1 Grunnlaget for beregning av årslønn

For de fleste grupper av lønnstakere innhentes det lønnsstatistikk. Det kan være noe ulik dekningsgrad for de enkelte næringene, og til dels brukes forskjellige lønnsbegrep. I lønnsstatistikken er også tatt med lønnstakere som ikke omfattes av tariffoppgjørene. Videre innhentes statistikken på forskjellige tidspunkter. For lønnsutviklingen for timelønte i NHO-bedrifter gis det oppgaver for hvert kvartal. Dessuten beregnes årsgjennomsnitt. Andre grupper har stort sett ett tellingstidspunkt i året, for de fleste 1. september eller 1. oktober. Disse ulike forholdene bør en være oppmerksom på ved sammenlikning mellom lønnstakergruppene. Videre kan variasjoner i lønnsutviklingen mellom grupper bl.a ha sammenheng med lavlønnsprofil ved tariffoppgjørene og med endringer i sammensetningen av arbeidsstyrken (f eks alder, utdanning og endringer i andelen menn/kvinner).

Tabellene 3.1 og 3.2 er basert på oppgaver over time- eller månedsfortjeneste eksklusive overtidstillegg, men inklusive andre typer tillegg. Dette innebærer at lønnstillegg som kan ha bakgrunn i spesielle forhold i en bransje, f eks skifttillegg og ulempetillegg, er med i tallene. Videre bygger tabellene som hovedregel på statistikk for heltidsansatte. For timelønte i LO/NHO-området og for ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet er deltidsansatte likevel inkludert. I enkelte av de andre områdene tabellen dekker, står imidlertid deltidsansatte for en stor del av årsverkene. I kommunal- og fylkeskommunal virksomhet (eksklusive skolesektoren) antas det at om lag 1/3 av årsverkene blir utført av ansatte på deltid og i varehandelen om lag 1/5.

Dersom lønnsutviklingen for deltidsansatte i et område avviker fra utviklingen for heltidsansatte, vil lønnsveksten for heltidsansatte og deltidsansatte sett under ett, være en annen enn tabellene viser. Med lavere lønnsnivå regnet per timeverk for deltidsansatte enn for heltidsansatte, som er det normale, vil en øking i andelen av årsverkene utført av deltidsansatte trekke lønnsveksten ned for ett område. På den annen side har lavlønnstillegg ved lønnsoppgjørene som regel kommet en stor del av de deltidsansatte til gode. Når det gjelder lønnsutviklingen for deltidsansatte, vises det til vedlegg 4 i rapport nr 2/1997 (NOU 1997:24). Vedlegget vil bli oppdatert med 1997-tall i rapport nr 2 i år.

For noen lønnstakergrupper foreligger det ikke lønnsstatistikk for 1997. For disse gruppene er lønns­veksten fra 1996 til 1997 anslått på grunnlag av overhenget til 1997, oppgaver over tarifftillegg i 1997 og anslag på lønnsglidningen i 1997. For bank og forsikring har en i tillegg til lønnsstatistikk for 1997, opplysninger om lokale tillegg til bestemte datoer i 1997. For funksjonærene i NHO-bedrifter foreligger det foruten lønnsstatistikk for 1997 opplysninger om tidspunkter for lønnsreguleringer i løpet av 1997.

Boks 3.2 Metoder for beregning av årslønn

Utgangspunktet for beregningene er gjennomsnittlig årslønn og årslønnsutvikling for lønnstakere som har utført et fullt normalt årsverk. Ved beregningen forutsettes det at det gis godtgjørelse for ferie- og sjukefravær som er lik lønnsinntekten for arbeidet tid av tilsvarende lengde som fraværet. Et fullt normalt årsverk svarer imidlertid ikke til det samme antall arbeidstimer for alle lønnstakergrupper.

Metoden for beregning av årslønn og årslønnsvekst i tabellene 3.1 og 3.2, er annerledes for timelønte i NHO-bedrifter enn for de andre gruppene i tabellen. Hovedårsaken til ulik metode er at for timelønte registrerer en timefortjenesten for alle kvartaler, mens en for de fleste grupper av månedslønte bare registrerer månedsfortjenesten en gang i året.

For timelønte i NHO-bedrifter beregnes årslønn og årslønnsvekst ved å legge til grunn gjennomsnittlig timefortjeneste eksklusiv overtidsbetaling omregnet til 37,5 t/uke multiplisert med 1950 timer i året. Beregningen tar utgangspunkt i gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid per uke etter NHOs oppgaver over dagtidarbeidere, 2-skiftarbeidere osv.

For månedslønte i tabellene 3.1 og 3.2 beregnes årslønn for et bestemt år ved å ta utgangspunkt i lønnsstatistikken for vedkommende år, f eks i september. En kan dermed anslå økingen i månedsfortjenesten siden september året før. For funksjonærer i NHO-bedrifter og i forretningsmessig tjenesteyting fordeles total lønnsøking på bestemte tidspunkter i løpet av året. For andre grupper deles økingen i tariffmessig lønnsøking og lønnsglidning. Tariffmessig lønnsøking anslås på grunnlag av tariffavtaler og kan fordeles på bestemte tidspunkter i 12-måneders perioden. Lønnsglidningen, som beregnes som en restpost, blir fordelt på ett eller flere tidspunkter for de ulike gruppene. Beregningsmåten fører til at fordelingen av veksten på de enkelte år er usikker.

Av tabell 3.1 ser vi at lønnsutviklingen for de største forhandlingsområdene viser stor grad av parallellitet de siste årene. Størrelsen på lønnsveksten har imidlertid variert og har vist en fallende tendens fram til 1993/1994. Deretter har veksttakten økt noe igjen. Tabell 3.1 viser videre at ansatte i varehandelen under ett og funksjonærer i bankvirksomhet har hatt den sterkeste prosentvise lønnsveksten sett under ett i den perioden tabellen dekker. For ansatte i varehandel har lønnsveksten vært sterkere i detaljhandel enn i engroshandel, jf tabell 3.2. Særlig gjelder dette i den organiserte delen av detaljhandelen, noe som må ses i sammenheng med at det ofte har vært gitt like kronetillegg i oppgjørene. Offentlig sektor har perioden under ett hatt svakere lønnsutvikling enn gruppene i privat sektor som er med i tabell 3.1.

Det bør utvises forsiktighet ved sammenlikning mellom gruppene. Dette gjelder særlig ved vurdering av utviklingen i ett enkelt år.

Tabell 3.1 Beregnet årslønnsvekst for noen store områder.

  Timelønte i industrien1)Funksjonærer i NHO-bedrifterVarehandel2)Forretnings- og spare­bankerStatsansatteSkoleverketKommune­ansatte3)
1987-885,85,68,49,93,36,93,6
1988-895,03,64,54,04,84,74,7
1989-905,65,76,76,15,44,64,3
1990-914,85,85,65,94,93,85,5
1991-923,04,33,73,04,33,62,9
1992-932,43,73,23,62,62,12,5
1993-942,93,52,83,82,21,72,4
1994-953,43,73,33,7(4)3,12,72,8
1995-964,24,35,34,74,44,14,4
1996-9744,84,94-4
1987-9749,555,259,662,046,5-43,9
Gj.sn.4,14,54,84,93,9-3,7
Årslønn 1996kr 209 700kr 287 500kr 223 800kr 247 200kr 229 000kr 241 000kr 213 500

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 3.2 Beregnet årslønnsvekst for flere grupper. Utfyllingstabell til tabell 3.1.

        Staten   Kommunene
ÅrHotell og rest.2)ForsikringForretningsm. tjenesteytingI altSivil ytre etat3)Forretn. drift3)SkoleverketI altHelseForretn. drift3)
1990-916,64,45,44,96,26,93,85,55,6-
1991-923,33,34,24,31,40,43,62,93,5-
1992-931,73,43,92,64,22,42,12,52,83,5
1993-941,95,02,82,22,33,81,72,42,42,2
1994-952,32,32,63,13,62,72,72,82,94,2
1995-964,34,14,04,44,53,84,14,45,15,0
1996-975,5-4---4--
1990-9727,231,5-28,4---27,2--
Gj.sn. per år3,54,0-3,6---3,5--
Årslønn 1996kr 175 400kr 280 200kr 289 300kr 229 000kr 232 400kr 217 300kr 241 000kr 213 500kr 216 900kr 223 400

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

I tabell 3.3 har en har en beregnet gjennomsnittlig lønnsutvikling for tre hovedsektorer:

 • industrien

 • annen privat næringsvirksomhet

 • ansatte i offentlig forvaltning

Bedriftene i annen næringsvirksomhet er klassifiserte som skjermet virksomhet. Industrien omfatter både skjermet og konkurranseutsatt virksomhet, men er i hovedsak konkurranseutsatt.

Tabell 3.3 Årslønnsvekst i prosent for alle grupper og for tre hovedsektorer i økonomien.

  Alle grupper1)Industrien2)Annen nærings­virksomhetOffentlig forvaltning
1987-885,95,77,84,2
1988-894,34,53,74,8
1989-905,35,85,34,8
1990-915,35,15,34,9
1991-923,63,33,53,5
1992-932,92,93,22,4
1993-942,73,12,82,2
1994-953,03,62,92,8
1995-964,44,24,74,3
1996-973)4
1987-9750,351,553,645,0
Gj.sn per år4,24,24,43,8
Årslønn 1996kr 236 600kr 238 600kr 245 500kr 225 200

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Samlet årslønnsvekst fra 1996 til 1997 for alle grupper ser foreløpig ut til å bli om lag 4¼ prosent.

Fra 1996 til 1997 tyder foreløpige anslag på at lønnsutviklingen vil bli noe sterkere i annen privat næringsvirksomhet enn både i offentlig forvaltning og i industrien. Tabell 3.3 viser videre at lønnsveksten i annen næringsvirksomhet har vært noe sterkere enn i industrien under ett i perioden 1987-97. Offentlig forvaltning har hatt den svakeste utviklingen.

Boks 3.3 Strukturendringer

Lønnsutviklingen for en gruppe kan være påvirket av flere forhold som f eks endrede kvalifikasjoner blant arbeidstakerne, forskyvninger i timeverkene mellom bransjer/bedrifter med ulikt lønnsnivå, endret omfang av skiftarbeid og med endringer i sammensetningen av arbeidsstyrken (f. eks alder, utdanning og endringer i andelen menn/kvinner). For mange grupper gir lønnsstatistikken begrenset informasjon om slike endringer. Utvalget har fått beregnet hva endringer i aldersstrukturen har betydd for lønnsveksten for noen grupper. På slutten av 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene utgjorde den en forholdsvis stor andel av lønnsveksten for disse gruppene, men har avtatt de siste årene og var nær null i 1996. Det foreligger ikke tall for 1997 unntatt for funksjonærer i NHO-bedrifter og ansatte i bank og forsikring.

Endringer i lønnsveksten som følge av endringer i aldersstrukturen kan bl.a komme av at andelen yngre arbeidstakerne blir redusert ved oppsigelser/innskrenkninger. Yngre arbeidstakere har vanligvis lavere lønn enn gjennomsnittet og slike endringer i sysselsettingen trekker lønnsveksten opp. Endringer i aldersstrukturen kan også skyldes liten nyrekruttering/stagnasjon i sysselsettingen i mange områder og/eller at rekrutteringen skjer på høyere lønnsnivå (alder) enn gjennomsnittet fra før. Slike endringer trekker vanligvis lønnsveksten opp. I det siste året med økning i sysselsettingen har det f eks i funksjonærgruppa i NHO-bedrifter skjedd en rekruttering av yngre aldersgrupper med lønnsnivå noe under gjennomsnittet, noe som trakk samlet lønnsvekst ned. Lønnsøkning som følge av endringer i aldersstrukturen antas å fordele seg noenlunde jevnt over året, og denne formen for lønnsøking er derfor lagt til midt i året (1.juli).

3.1.1 Lønnsutviklingen basert på innbetalt arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften til folketrygden kan sammen med anslag for utviklingen i utførte timeverk gi en indikasjon på lønnsutviklingen per timeverk i privat sektor og i kommunene.

Det foreligger nå statistikk over innbetalt arbeidsgiveravgift etter fellesinnkrevingen fra januar til og med desember 1997, som viser en økning i innbetalingene med 9,2 pst. i forhold til samme periode i 1996. Innbetalingene gjelder lønnsutbetalinger i perioden januar-november. I 1997 anslås samlet sysselsetting å øke med vel 2½ pst. regnet i antall timeverk. Dersom en også tar hensyn til at sysselsettingsveksten er noe høyere i privat sektor og kommunene kan lønnskostnadsveksten per timeverk fra januar-november 1996 til tilsvarende periode i 1997 anslås til vel 6 prosent for alle grupper under ett. Det er stor usikkerhet knyttet til vurderingen av lønnsutviklingen på grunnlag av arbeidsgiveravgiften. De siste årene har utviklingen i arbeidsgiveravgiften indikert atskillig sterkere vekst i lønnssummen enn de tallene som er blitt publisert i nasjonalregnskapet i Statistisk sentralbyrå. En grunn til dette kan være at en i lønnsstatistikken ikke i samme grad omfatter ytelser som er arbeidsgiveravgiftspliktig utenom lønn. Videre kan eventuelle bedringer i innkrevingsrutinene for arbeidsgiveravgiften bidra til sterkere vekst i innbetalt arbeidsgiveravgift enn i lønnssummen. Dessuten vil økt sysselsettingsvekst i områder med høy sats for arbeidsgiveravgiften bidra til å øke innbetalte arbeidsgiveravgifter i forhold til veksten i lønningene.

3.2 Lønnsutviklingen i enkelte tariffområder.

3.2.1 Lønnsutviklingen for arbeidere i LO/NHO-området. (Grupper som inngår i NHOs kvartalsstatistikk)

 • For INDUSTRIARBEIDERE eksklusiv offshorevirksomhet anslås veksten i årslønn fra 1996 til 1997 til knapt 4 prosent, mens veksten året før var 4,2 prosent.

  Statistikkgrunnlaget for 1997 er 3 kvartaler og opplysninger om og fordeling av etterbetalinger mellom kvartalene. Anslaget ellers er bygd på at lønnsveksten per time fra 3. til 4. kvartal i 1997 ble den samme som i 1996.

Årslønnsveksten fra året før kan dekomponeres:

Tabell 1 

  1994199519961997
Overheng fra året før:0,91,11,21,6
Bidrag fra sentrale og bransjevise tarifftillegg:0,90,81,40,6
Lønnsglidning:1,11,41,61)
Vekst i årslønn2,93,44,24

Ettersom både tarifftilleggene og de lokale tilleggene ble gitt senere på året i 1996 enn vanlig, bidro dette til høyere lønnsoverheng inn i 1997. Lavere tarifftillegg dempet lønnsveksten, mens bidrag fra lønnsglidningen i 1997 anslås på omlag samme nivå som året før.

Den kvartalsvise lønnsveksten.

Tabell 3.4 viser utviklingen i timefortjenesten eksklusiv overtidstillegg, fordelt på tariffmessig lønnsøkning og lønnsglidning for voksne arbeidere i industrien (menn + kvinner) fra samme kvartal året før. Timefortjenestene er beregnet eksklusive overtidstillegg og omregnet til 37,5 t/uke.

Mens lønnsveksten gjennom hele 1994 og fram til tariffoppgjøret i 1995 lå stabilt på ca. 3 prosent målt mot tilsvarende kvartaler året før, har den gjennomsnittlige underliggende kvartalsvise lønnsveksten for industriarbeidere ligget rundt eller noe over 4 prosent gjennom 1996 og 1997. Lønnstilleggene som ble gitt i 1996 ble forskjøvet mellom kvartaler i forhold til det som har vært vanlig. Dette forklarer svingningene mellom kvartaler de siste 2 årene.

Lønnsstatistikk for 4. kvartal 1997 er ikke ferdig før i mars 1998. Med samme lønnsvekst fra 3. til 4. kvartal 1997 som året før vil lønnsoverhenget inn i 1998 bli 1,7 prosent. Lokale bedriftsvise tillegg kan også i 1997 være dratt ut i tid. Usikkerheten omkring størrelse og tidspunkt for tilleggene i 4. kvartal 1997, betyr f eks at anslaget for lønnsoverhenget inn i 1998 lett kan avvike noen tiendeler fra dette tallet når endelig statistikk for 4. kvartal foreligger.

Boks 3.4 Tariffmessig lønnsøkning og lønnsglidning

Tariffmessig lønnsøkning er generelle tillegg, lavlønnstillegg, garantitillegg, tillegg på minstelønnssatser etc. som følge av sentrale og/eller forbundsvise forhandlinger. Utenom lavlønnstillegg og garantitillegg er de fleste tarifftilleggene gitt fra 1. april. Ved forbundsvise tarifforhandlinger er reguleringstidspunktene ofte på senere tidspunkter i flere bransjer.

Lønnsglidningen fremkommer som en differanse mellom total lønnsøkning og tariffmessig lønnsøkning og er dermed en restpost. Lønnsglidning blir således et statistisk begrep hvor ikke bare lønnstillegg som følge av forhandlinger på de enkelte bedriftene spiller inn, men hvor også fortjenesteøkning p.g.a. økt akkord, forskyvninger i timeverkene mellom bransjer med ulikt lønnsnivå, endret omfang av skiftarbeide osv. har betydning.

Tabell 3.4 Tariffmessig lønnsøkning og lønnsglidning for timelønte i industrien basert på timefortjenester eksklusiv overtidsbetaling omregnet til 37.5 t/uke. Endring i prosent fra samme kvartal året før

    Herav:Lønnsglidning som prosentandel av total lønnsutvikling
  Lønnsøkning pr. timeTariffmessig økningLønnsglidning  
1988 1. kv.7,50,27,397
1989 1. «3,21,81,444
1990 1. «5,04,10,918
1991 1. «6,71)3,33,551
1992 1. «3,91,62,360
1992 2. «2,70,52,282
1992 3. «2,70,52,383
1992 4. «2,60,42,183
1993 1. «2,40,42,081
1993 2. «2,60,71,972
1993 3. «2,30,71,665
1993 4. «2,30,71,565
1994 1. «2,90,82,275
1994 2. «2,71)1,11,762
1994 3. «3,01)1,31,755
1994 4. «3,01,31,757
1995 1. «2,91,31,655
1995 2. «3,51,42,159
1995 3. «3,61,12,569
1995 4. «3,61,12,569
1996 1. «4,21,13,174
1996 2. «3,81)1,42,466
1996 3. «3,91)2,11,847
1996 4. «4,61)2,12,555
1997 1. «3,62,01,644
1997 2. «4,31)1,62,762
1997 3. «3,91)0,93,179

Beregningsgrunnlaget: Gjennomsnittlig timefortjeneste eksklusiv overtidstillegg, betaling for helligdager, feriepenger o.l. Omregning av timefortjenestene til felles ukebasis har betydning bare når det er vesentlige endringer i arbeidstiden.

Kilde: NHOs kvartalsstatistikk.

Tarifftilleggene.

De gjennomsnittlige tarifftilleggene, inklusive den direkte effekten av skifttillegg og andre tillegg knyttet til arbeidets art er beregnet til:

Tabell 2 

Per 1. april 1991:134 øre/time,1,5 prosent.
Per 1. april 1992:38 øre/time,0,4 prosent.
Per 1. april 1993:65 øre/time,0,7 prosent.
Våren 1994:1)126 øre/time,1,3 prosent.
Per 1. april 1995:108 øre/time,1,1 prosent
Våren 1996:2)212 øre/time,2,0 prosent
Per 1. april 199791 øre/time,0,9 prosent
 • For arbeidere i BYGGEVIRKSOMHET anslås veksten i årslønnen fra 1996 til 1997 til 6 prosent, mot 4,5 prosent året før.

Byggevirksomhet består av arbeidere innenfor tømrerfaget, murere, grunnarbeide innenfor sten-, jord- og sementarbeide, bygge- og tømmermestre, elektrotekniske installasjonsfirmaer, malermestre, rørleggerbedrifter, kobber- og blikkenslagmestre o.l.

Etter flere år med lav gjennomsnittlig lønnsvekst for byggevirksomhet før 1994, har det i takt med bedre tider for byggevirksomhet, vært en jevn stigende lønnsvekst fra årsskiftet 1993/94 med 1,2 prosent lønnsvekst fra 1. kvartal 1993 til 1. kvartal 1994 til 6,8 prosent i 3. kvartal 1997, i forhold til samme kvartal året før.

Stor etterspørsel etter arbeidskraft og økte diversetillegg som dels skyldes økt antall skifttimer, er noen av årsakene til den sterkt stigende lønnsveksten innenfor byggevirksomhet.

Anleggsbransjen består av kraftlinjefirmaer og anleggsbedrifter med oppdrag både innenfor kraftverkssektoren, oljerelaterte virksomheter og veiprosjekter (inkl. tunnelarbeider).

Etter fallende gjennomsnittsfortjenester både i 1994 og 1995, har det vært en økning både i 1996 og 1997, slik at fortjenestenivået per time i 1997 for første gang var over det nominelle nivået i 1993.

Økt antall tunnelarbeidere, med høyere fortjenester, har bidratt til den sterke økningen i gjennomsnittsfortjenesten. Veksten fra 3. kvartal 1996 til 3. kvartal 1997 var for anleggsarbeidere 8,9 prosent, som med samme vekst i 4. kvartal 1997, vil gi en årslønns­vekst fra 1996 til 1997 på ca. 8 prosent.

For bygge- og anleggsvirksomhet under ett er lønnsveksten eksklusive etterbetalinger 6,2 prosent fra 3. kvartal 1996 til 3. kvartal 1997 og man anslår en årslønnsvekst på omlag 6 prosent fra 1996 til 1997.

 • For LANDTRANSPORT som blant annet omfatter rutebilselskaper, grossistbedrifter, spedisjonsfirmaer, oljeselskaper m.v. anslås at årslønn fra 1996 til 1997 vil øke med ca. 4 prosent, mot 5,2 prosent året før.

Tariffmessige lønnstillegg innenfor rutebilsektoren ble lavere i 1997 enn i 1996. Dette bidro til at landtransport får en vekst fra 1996 til 1997 på linje med industriarbeiderne. Lønnsveksten fra 3. kvartal 1996 til 3. kvartal 1997 er 3,1 prosent, eksklusive etterbetalinger, mens den tilsvarende kvartalsvise lønnsveksten ett år tidligere lå på ca. 6 prosent.

I OLJEVIRKSOMHETEN, OFFSHORE i alt, som omfatter offshorearbeidere i operatørselskaper og oljeboringsbedrifter, oljeservicebedrifter samt offshorearbeidere i industri og bygge- og anleggsvirksomhet har flere forhold gjennom 1997 påvirket lønnsveksten for offshorarbeidere totalt.

 • For arbeidere innenfor operatørselskaper, oljeboringsbedrifter og oljeservicebedrifter viser diversetilleggene moderat vekst, noe som fører til en årslønnsvekst fra 1996 til 1997 for denne gruppen på knapt 4 prosent, dersom veksten fra 3. til 4. kvartal blir som året før.

 • For offshorearbeidere i industri og bygge- og anleggsvirksomhet er gjennomsnittlig årslønns­vekst fra 1996 til 1997 i underkant av 6 prosent, under forutsetning av at nedgangen i antall timer i de 3 første kvartaler i 1997 i forhold til tilsvarende kvartaler året før, også fortsetter i 4. kvartal. Denne gruppen har om lag 50 kr/t lavere gjennomsnittslønn enn gruppen ovenfor.

 • Sistnevnte gruppe representerer i 1997 en stadig mindre andel av offshorearbeidere totalt. (I 3. kvartal ca. 22 prosent mot nesten 29 prosent i 3. kvartal 1996). Dette forhold øker lønnsveksten fra 1996 til 1997 med mellom 1,5 og 2 prosentpoeng for offshorearbeidere totalt, fordi timer med lavere fortjeneste blir erstattet av timer med høyere fortjenester.

  Uten korreksjoner for forholdene nevnt ovenfor, vil anslaget for årslønnsveksten fra 1996 til 1997 for offshorearbeidere totalt bli knapt 6 prosent.

Boks 3.5 Lønnsdannelse i oljevirksomhet, offshore

Den vesentligste økningen i lønnsveksten gjennom året i oljevirksomheten, offshore kommer normalt 1. januar, blant annet gjennom systemet for ansiennitetstillegg.

Gjennomsnittstallene for lønnsveksten innenfor oljesektoren, offshore gjenspeiler ofte i større grad endringer i sysselsettingen. Oppgjørsformer med ulike reguleringstidspunkter og lønnseffekter som følge av store endringer i antall arbeidstakere, fører til at lønnsveksten for enkelte år ikke er helt sammenlignbare med lønnsvekst for andre områder.

Diversetillegg, som også omfatter offshoretillegg, utgjør mere enn 1/3 av lønnen. De store lønnsforskjellene med og uten diversetillegg, gjenspeiler i tillegg sysselsettingsvridninger mellom utførte offshoretimer i oljeselskapene og utførte offshoretimer innenfor industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

3.2.2 Lønnsutviklingen for funksjonærer i NHO-bedrifter.

 • For FUNKSJONÆRENE i NHO-bedrifter (industri, bergverk, transportvirksomhet, bygge- og anleggsvirksomhet, oljevirksomhet og hotell- og restaurantvirksomhet) økte årslønnen fra 1996 til 1997 med 4,8 mot 4,3 prosent året før.

Beregningene over årslønnsveksten baserer seg på statistikk per 1. september, opplysninger fra bedriftene om lønnsreguleringstidspunkter og beregning av eventuelle alderseffekter.

Den registrerte gjennomsnittlige månedslønnen økte med 4,9 prosent fra 1. september 1996 til 1. september 1997, basert på statistikk for bedrifter som er med i statistikken i begge årene, mot 4,7 prosent året før.

For 1997 har andelen funksjonærer i aldersgrupper med lavere lønnsnivå vokst. Dette har redusert gjennomsnittsveksten med 0,2 prosentpoeng, noe som er uvanlig. Vanligvis har det vært motsatt. Dette kan ha sammenheng med at den økte sysselsettingen i 1997 i større grad har skjedd for yngre aldersgrupper, med lønnsnivå noe under gjennomsnittet.

Lønnsoverhenget inn i 1998 er beregnet til 2,0 prosent.

For funksjonærene i industri var lønnsveksten fra 1. september 1996 til 1. september 1997 også 4,9 prosent, som ga en årslønnsvekst på 4,7 prosent fra 1996 til 1997, mot 4,3 prosent året før. Lønnsoverhenget inn i 1998 er beregnet til 2,0 prosent.

For ledende funksjonærer (i alle bransjer) var lønnsøkningen fra 1. september 1996 til 1. september 1997 5,6 prosent. Årslønnsveksten for denne gruppen er beregnet til 5,5 prosent fra 1996 til 1997 mot 4,7 prosent året før. Lønnsoverhenget inn i 1998 er beregnet til 2,3 prosent.

Ledende industrifunksjonærer utgjør vel halvparten av alle ledende funksjonærer i NHO-området. Både lønnsveksten fra 1. september 1996 til 1. september 1997 og årslønnsveksten fra 1996 til 1997 er beregnet til 5,3 prosent for denne industrigruppen.

Utenfor industrien er det først og fremst i oljevirksomhet og bygge- og anleggsvirksomhet at ledende funksjonærer utgjør et betydelig antall innenfor NHO-området.

3.2.3 Lønnskostnader i NHO-bedrifter.

Tabell 3.5 viser utviklingen fra 1988 til 1997 for de obligatoriske indirekte personalkostnadene.

Lønn under sykdom betalt av bedriftene, bygger på innberetninger i forbindelse med NHOs kvartalsvise fraværsstatistikk for industriarbeidere. Fraværs­kostnadene bidro til en betydelig reduksjon av lønns­kostnadene for industriarbeidere fra 1988 til 1994. Fra 1995 og inn i 1997 har sykefraværskostnadene for bedriftene steget, noe som øker lønnskostnadene.

Flere bevegelige helligdager på ukens 5 første dager økte timelønnskostnadene (slik de registreres i tabell 3.5) noe i 1995 og 1996 i forhold til året før, men gikk noe ned i 1997.

Endringene av innkrevingssystemet for LO-NHO-ordningene (AFP-førtidspensjoneringsordning, Sluttvederlagsordning og Opplysnings- og utviklingsfondet) fra 1. januar 1996 fra premie i forhold til lønnssum til en noe lavere pris per ansatt (avhengig av arbeidstid), reduserte gjennomsnittlig utslag for året 1996. Utvidet adgang til AFP fra slutten av 1997 vil først gi utslag for 1998.

Endringer i regelverket for yrkesskadeforsikring er ikke tatt med i beregningene i tabell 3.5. Disse kostnadene er obligatoriske ordninger, men det finnes ennå ikke statistikk av tilstrekkelig kvalitet til presise anslag for industriarbeidere. Tall fra Norsk Forsikringsforbund tyder på en gjennomsnittlig premie per person i 1995 på ca. 0,3 prosent av lønn for arbeidet tid for gjennomsnittet for alle grupper i Norge. Ordningen ble obligatorisk fra 1991, og premiesatsene har avtatt betydelig siden 1991 og 1992. Enkeltundersøkelser fra NHO med basis i premiesatser i forsikringsselskaper tyder på at premien for industriarbeidere er betydelig høyere enn for gjennomsnittet for alle arbeidstakere fordi flere grupper er plassert i høyere fareklasser.

I tillegg til de indirekte personalkostnader som er med i tabell 3.5, vil bedriftene ha kostnader ved bedriftsvise ordninger. Det kan drøftes i hvor stor grad slike ordninger skal tas med i de indirekte personalkostnadene eller bør betraktes som driftskostnader for øvrig. I tabell 3.5. har vi fulgt internasjonale standarder for de obligatoriske personalkostnader i Norge. De bedriftsvise og mer frivillige ordningene er ikke med i oppstillingene.

Tabell 3.5  Obligatoriske indirekte personalkostnader fordelt på kostnadskomponenter. I prosent av timefortjenesten per arbeidet time.

  199019921994199519961997*
Indirekte personalkost. per arbeidet time42,039,636,237,538,237¼
Herav:
Lønn for bevegelige hellig- og høytidsdager4,33,43,03,94,33,9
Lønn under sykdom og permisjon5,85,15,05,45,66,0
Feriepenger1)11,811,611,511,611,811,7
Obligatoriske avgifter:
Arbeidsgiveravgiften til Folketrygden:
Satsene18,818,315,315,215,315,3
Økt beregningsgrl. (pensjonspremier o.l.)0,40,40,30,30,30,3
LO/NHO-ordningene2)0,90,71,11,10,91,0

* Anslag

Kilde: NHO og Beregningsutvalget.

3.2.4 Lønnsutviklingen i andre områder i næringsvirksomhet

I tillegg til lønnsstatistikk for funksjonærer og timelønte i NHO-bedrifter, foreligger det på nåværende tidspunkt lønnsstatistikk for 1997 for:

 • ansatte i forretnings- og sparebanker

 • ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet (våren 1997)

 • ansatte i forsikring

For hoteller og restauranter er statistikkgrunnlaget fra 1997 utvidet med om lag 30 prosent. De fleste er fastlønte arbeidere. Årsaken til dette er at bedrifter som tidligere var medlem av Forbundet for Overnatting- og Servicenæringen (FOS) ble tilknyttet NHO fra 1 januar 1997 og kom inn i lønnsstatistikken fra 1997, på linje med de øvrige hotell- og restaurantbedrifter i NHO.

De nye bedriftene kom inn i statistikken for 1997 med et lavere nivå enn gjennomsnittet. I tillegg består de nye bedrifter av få prosentlønte, som normalt har et langt høyere lønnsnivå enn gjennomsnittet.

En har ikke sammenlikningstall for den nye gruppe bedrifter for 1996, og derfor heller ikke noen lønnsveksttall før i 1998.

Uten FOS-bedriftene har det vært en lønnsøkning totalt i bransjen på anslagsvis 4 prosent. Med FOS-bedriftene med i materialet for 1997, vil det gjennomsnittlige lønnsnivået for 1997 ligge om lag 2 prosent høyere enn lønnsnivået for 1996.

Utvalget presenterer i denne rapporten lønns­veksttall fra 1996 til 1997 eksklusiv den nye gruppen, mens nivåtallet for 1997 (kommer i rapport nr 2 i år) vil omfatte hele materialet.

I hoteller og restauranter steg den gjennomsnittlige timefortjenesten for fastlønte (heltid og deltid) etter NHOs lønnsstatistikk med 3,2 prosent for menn og kvinner under ett fra april 1996 til april 1997.

For heltidsansatt prosentlønnet serveringspersonale steg den gjennomsnittlige timefortjenesten med 4,3 prosent for voksne menn og kvinner under ett fra perioden 1. november 1995 – 30. april 1996 til 1. november 1996 – 30. april 1997, mens dagsfortjenesten i den samme perioden økte med 5,0 prosent.

For alle unntatt prosentlønnet serveringspersonale ble det fra 1. april 1997 gitt et generelt tillegg på kr 1,80 per time. I tillegg ble minstelønnssatsene økt med kr 0,50 per time. Videre blir det gitt et garantitillegg fra 1. oktober 1997 på kr 0,42 per time.

På grunnlag av statistikk for april 1997 og lønnsinnberetning for om lag 30 prosent av bedriftene i LO/NHO-området for oktober 1997, anslår utvalget årslønnsveksten for alle fastlønte til 4¼ prosent fra 1996 til 1997.

For fastlønte og prosentlønte under ett (heltid og deltid) anslår utvalget årslønnsveksten fra 1996 til 1997 til 4½ prosent.

I forretnings- og sparebanker steg den gjennomsnittlige månedsfortjenesten med 4,9 prosent for menn og kvinner under ett fra 1. september 1996 til 1. september 1997. Endringer i alderssammensetningen utgjør nær null.

I oppgjøret våren 1997 ble det gitt et gjennomsnittlig generelt tillegg på 2,0 prosent fra 1. mai. Ifølge opplysninger fra Bankenes Arbeidsgiverforening utgjorde lokale tillegg 0,6 prosent 1. januar 1997 og 1,1 prosent 1. juli 1997.

Utvalget har beregnet at overhenget til 1997, anslått til 1,5 prosent, lønnstilleggene fra 1. januar, 1. mai og 1. juli 1997, vil gi en årslønnsvekst på 4,9 prosent fra 1996 til 1997. Av dette utgjør bidraget fra lønnsglidningen 2,1 prosentpoeng.

I forsikringsvirksomhet steg den gjennomsnittlige månedsfortjenesten med 5,3 prosent for menn og kvinner under ett fra 1. september 1996 til 1. september 1997. Herav utgjør endringer i alderssammensetningen 0,5 prosentpoeng.

I oppgjøret våren 1997 ble det gitt et generelt tillegg til alle på 2,0 prosent fra 1. mai. I følge opplysninger fra Forsikringsselskapenes Arbeidsgiverforening utgjorde lokale tillegg 1,1 prosent 1. januar 1997.

Utvalget har beregnet at overhenget til 1997, anslått til 1,1 prosent og lønnstilleggene i 1997, gir en årslønnsvekst på 5,5 prosent fra 1996 til 1997. Av dette utgjør bidraget fra lønnsglidningen 3,1 prosentpoeng.

I varehandel steg den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for heltidsansatte med 5,6 prosent for menn og kvinner under ett fra 1. september 1995 til 1. september 1996. Det foreligger ikke lønnsstatistikk for 1997 ennå.

I avtalen mellom Handel og Kontor og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon ble det i oppgjøret våren 1997 enighet om et gjennomsnittlig tillegg fra 1. april på kr 1,50 per time.

For varehandelen under ett har utvalget anslått årslønnsveksten fra 1996 til 1997 til om lag 4½ prosent. Under forutsetning om det samme gjennomsnittlige tillegget i hele varehandelen som i avtalen mellom Handel og Kontor og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, innebærer anslaget en lønnsglidning på om lag 1¾ prosentpoeng fra 1996 til 1997 eller om lag samme glidning som i 1996. Det har ofte vært særlig stor usikkerhet knyttet til anslaget på årslønnsutviklingen for varehandelen.

I innenriks sjøfart steg den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for voksne sjømenn med 5,1 prosent fra november 1995 til november 1996. Den gjennomsnittlige hyren steg med 3,8 prosent i det samme tidsrommet. Det foreligger ikke lønnsstatistikk for 1997.

I oppgjøret våren 1997 ble det fra 1. april gitt et generelt tillegg på kr 1,80 per time.

3.2.5 Lønnsutviklingen i offentlig sektor

Staten

I lønnsforhandlingene for 2. avtaleår våren 1997 ble staten, LO Stat, Akademikernes Fellesorganisasjon, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund – Seksjon stat og Norsk Lærerlag enige om følgende:

 • med virkning fra 1. mai 1997 gis det et generelt tillegg på kr 2 500 per år på samtlige trinn. I tillegg ble det foretatt tekniske justeringer fra lønnstrinn 7 til og med lønnstrinn 24. Samlet utgjorde lønnsendringene 1,1 prosent per 1. mai.

 • det avsettes en pott på 1,2 prosent per 1. august 1997 til sentrale justeringsforhandlinger. I de sentrale justeringsforhandlingene skulle det tas hensyn til virksomhetenes rekrutterings- og konkurransesituasjon, samt likelønn på alle nivåer. Kvinner skulle ha en større andel av lønnsmidlene enn en proratafordeling tilsa. Resultatet av justeringsforhandlingene viser at kvinner fikk om lag 46 prosent av midlene, mens en proratafordeling tilsier 44 prosent.

 • med virkning fra 1. august 1997 føres det lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 0,55 prosent av lønnsmassen. Av dette utgjør 0,1 prosent lønnsmidler som blir ledige p.g.a lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere. De sentrale parter tilrådde at partene lokalt gjennomgikk lønnsrelasjonene og lønnsutviklingen for å rette opp kjønnsbetingede lønnsforskjeller på alle nivå. Kvinner burde få en større andel av potten enn en proratafordeling tilsier.

 • det gjennomføres en avtalefestet pensjonsordning (AFP) med rett til å fratre med pensjon ved fylte 63 år fra 1.10.97 og ved fylte 62 år fra 1.03.98, etter de regler som er avtalt for AFP mellom LO og NHO.

I oppgjøret mellom staten og Norsk Politiforbund/Lensmannsetatens Landslag ble det enighet om de samme tillegg som for statsansatte ellers.

Lønnsvekst.

Årslønnsveksten for statsansatte fra 1996 til 1997 anslås til rundt 4 prosent, mens lønnsoverhenget til 1998 anslås til om lag 1¾ prosent.

For arbeidstakere i statsforvaltningen innhentes lønnstall per 1. oktober hvert år. En prognose basert på et foreløpig materiale, viser at gjennomsnittlig månedsfortjenesten per årsverk økte med 5,0 prosent fra 1. oktober 1996 til 1. oktober 1997. Veksten for kvinner var 5,3 prosent og for menn 4,9 prosent.

Resultatene av de lokale forhandlingene i 1997 er ikke kommet med i lønnsstatistikken 1. oktober 1997. Videre ble justeringsoppgjøret og resultatene av de lokale forhandlingene i 1996 først registrert 1. oktober 1997. Årslønnsveksten 1996-97 er korrigert for dette. Lønnsglidningen er på årsbasis anslått til 0,5 prosent fra 1. oktober 1996 til 1. oktober 1997 og er fordelt på tidspunktene 1.5 og 1.8.

Skoleverket.

Det foreligger ennå ikke prognose for lønnsutviklingen i 1997.

Kommunene

En prognose basert på om lag halvparten av årsverkene i lønnsstatistikken i 1997, gir en årslønnsvekst på om lag 3,9 prosent fra 1996 til 1997.

Ifølge lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå steg den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for kommunale arbeidstakere inklusive ansatte i helsevesen og sosial omsorg, men eksklusiv skoleverket og ansatte som er timelønte med 5,4 prosent for heltidsansatte fra 1. oktober 1995 til 1. oktober 1996. Ansatte i Oslo er ikke med i disse lønnsveksttallene. Lønnsutviklingen inkluderer ikke resultatet av de lokale forhandlinger med virkningsdato 1. oktober 1996 på 0,5 prosent. Årslønnsveksten for 1995-96 i tabell 3.1 er korrigert for dette. Fullstendig lønnsstatistikk for 1997 foreligger ikke ennå.

I oppgjøret våren 1997 ble det med virkning fra 1. juni enighet om et generelt kronetillegg på lønnsregulativet på kr 2 500 per år. Ansatte med årslønn fra kr 147 200 (lønnstrinn 7) til kr 199 900 (lønnstrinn 24) fikk et ekstra lønnstillegg som varierte fra kr 100 til kr 900. Samlet utgjør dette 1,3 prosent per 1. juni. I tillegg ble det avsatt en pott til lokale forhandlinger på 0,72 prosent fra 1. november 1997.

Etter en samlet vurdering anslår Beregningsutvalget årslønnsveksten i kommunene til rundt 4 prosent fra 1996 til 1997.

3.2.6 Lederlønn i private bedrifter

Beregningsutvalget har i tidligere rapporter presentert lønnsnivå og lønnsutvikling for ledere i en del næringer/grupper. Disse tallene har vært basert på opplysninger i Statistisk sentralbyrås ordinære lønnsstatistikk, og har ikke vist lønnsforholdene for toppledere (administrerende direktør/daglig leder), men samlet for ledere på flere nivåer. Til denne rapporten har utvalget fått bearbeidet opplysninger fra flere ulike kilder, jf boks 3.6 for nærmere omtale av datagrunnlag, lønnsbegrep mm. Etter utvalgets mening gir kildene et godt grunnlag for å vurdere lønnsforholdene for toppledere i det private næringslivet.

Resultater

1. Tall fra Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk og NHOs lønnsstatistikk for funksjonærer

Tabell 3.6 Lønnsutviklingen i prosent for direktører i privat virksomhet. 1990-1996 (97). Månedsfortjeneste per 1. september. Alle.

  Varehandel1)Bank2)Forsikring3)Forretningsmessig tjenesteyting4)NHO-bedrifter5)
1990-916.32.66.12.16.6
1991-924.02.43.76.14.1
1992-93-3.93.84.02.9
1993-94-4.07.69.33.2
1994-952.67.2-4.6-1.33.6
1995-963.94.58.49.85.6
1996-97----6.0
Sum 90-9624.927.127.233.528.9
Gj.sn per år3.84.14.14.94.3
Årslønn 1996kr 387 400kr 490 200kr 694 700kr 594 300kr 588 300
Antall 199633261479602711550

Kilde: Statistisk sentralbyrå og NHO

For gruppene i tabell 3.6 varierte gjennomsnittlig årlig vekst i perioden 1990-96 mellom 3,8 og 4,9 prosent. Til sammenlikning har veksten for lønnstakere i gjennomsnitt vært 3,6 prosent og for timelønte i industrien 3,4 prosent i den samme perioden.

2. Tall fra Brønnøysundregisteret

Tabell 3.7 Lønnsutviklingen for administrerende direktør/daglig leder i aksjeselskaper. 1995-96. Bedrifter med 25 ansatte og over. Alle ledere.

Antall ansatteAntall ledere med oppgitt lønn i 1996Antall ledere i alt i 1996Gj.sn lønn 1996. Kr.Endring 1995-96 Prosent
25 – 49267031134289313.4
50 – 99124714305078322.9
100 – 2496758046359938.1
250 og over2913598798496.7

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Lønnsutviklingen fra 1995 til 1996 varierte en del etter bedriftsstørrelse, jf tabell 3.7. Den sterkeste gjennomsnittlige veksten var det for ledere i bedrifter med 100 til 249 ansatte med 8,1 prosent. Deretter fulgte ledere i bedrifter med mer enn 250 ansatte med 6,7 prosent. Gjennomsnittlig lønnsvekst for lønnstakere under ett var til sammenlikning 4,4 prosent fra 1995 til 1996.

Tabell 3.8 Lønnsutviklingen for administrerende direktør/daglig leder i aksjeselskaper. 1995-96. Bedrifter med 25 ansatte og over. Identiske ledere.

Antall ansatteAntall ledere med både i 1995 og 1996Gj.sn lønn 1996. Kr.Endring 1995-96 Prosent
25 – 4920964291197.7
50 – 999624904205.7
100 – 2494996386536.2
250 og over1888955327.4

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 3.7 viser at det var 4 883 ledere med oppgitt lønn i 1996 i bedrifter med 25 ansatte og over. Antall ledere har blitt redusert til 3 745 (jf tabell 3.8) når en går fra alle til identiske, dvs ledere som var med både i 1995 og 1996. Fra 1995 til 1996 har identiske ledere i bedrifter med over 25 ansatte gjennomgående hatt en lønnsvekst som har vært om lag 1-3 prosentpoeng høyere enn for lønnstakere i gjennomsnitt litt avhengig av hvilke bedriftsstørrelser en ser på. For alle ledere har lønnsveksten vært om lag lik med den for de identiske i de større bedriftene. I mindre bedrifter har lønnsveksten p.g.a større innslag av strukturendringer vært noe lavere for alle.

3. Lønnsutviklingen for identiske ledere etter LTO-registeret

Tabell 3.9 Antall ledere, gjennomsnittslønn og endring i prosent 1995-96. Fordelt etter antall lønnsforhold i 1995.

Antall lønnsforhold1Antall
ledere
Gj.snitt lønn 1996 Kr.Endring 1995/96. Prosent
25 – 4941413712875.7
50 – 9919094506066.9
100 – 2499665561587.5
250 og over4387945166.5

Kilde: Statistisk sentralbyrå

I LTO-registeret er det ingen opplysninger om stilling, noe som gjør det vanskelig å skille ut administrerende direktør/daglig leder i selskapene. «Leder» er definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn både i 1995 og 1996, jf boks 3.6. Det kan ikke utelukkes at en på denne måten i noen tilfeller har fått med personer som har høy lønn p.g.a sin spisskompetanse uten å være toppleder. Utvalget tror ikke dette er noe stort problem.

Lønnsnivået i 1996 for identiske ledere i bedrifter med 25 ansatte og over er lavere i LTO-materialet enn i Brønnøysundregisteret. Det skyldes i hovedsak at det er flere lønnsforhold enn ansatte, dvs at det er med noen flere mindre bedrifter i tabell 3.9 enn i tabell 3.8. En kan derfor ikke direkte sammenlikne lønnsveksten for ledere som er sortert etter henholdsvis antall ansatte og antall lønnsforhold.

Fra 1995 til 1996 har identiske ledere i bedrifter med over 25 lønnsforhold etter LTO-registeret også gjennomgående hatt en lønnsvekst som har vært om lag 1-3 prosentpoeng høyere enn for lønnstakere i gjennomsnitt.

1997-tall

Det har i media vært oppslag om sterk vekst i lederlønninger i 1997 i en del private bedrifter basert på undersøkelser av bl.a Norsk Institutt for Personalutvikling og Administrasjon (NIPA).

Beregningsutvalget har hatt adgang til det materialet som ble sendt media, men har ikke hatt tilgang til grunnlagsmaterialet. Materialet er basert på oppgaver fra bedrifter som har sagt seg villig til å delta i NIPAs årlige undersøkelser Det er således ikke tatt sikte på at undersøkelsene skal være representative for norsk næringsliv. Fra 1996 til 1997 økte antallet ledere som materialet omfattet sterkt, men fortsatt dekkes et forholdsvis lite antall; i 1996 vel 1 050 og i 1997 knapt 1 600 ledere. Den undergruppen som det ble beregnet sterkest lønnsvekst for, besto av 44 ledere i 1996 og 59 ledere i 1997, da i 53 bedrifter. Både utvelgelsen av bedrifter, antallet av dem og det endrede omfanget fra 1996 til 1997, gjør at tallene ikke er egnet til å beskrive utviklingen i lederlønningene i norske bedrifter.

Foreløpige tall fra LTO-registeret for 1997 vil være tilgjengelig i mars i år. Utvalget har bedt Statistisk sentralbyrå gjøre beregninger på dette materialet så snart det foreligger. 1997-tall fra Brønnøysundregisteret vil først være tilgjengelig i desember 1998.

Nærmere om lønnsutviklingen for ledersjiktet under administrerende direktører/daglige ledere i NHOs lønnsstatistikk for funksjonærer.

NHOs funksjonærstatistikk omfatter vel 1.500 personer innenfor følgende kategorier:

 • Tekniske direktører eller stilling med tilsvarende funksjoner, som sorterer direkte under administrerende direktør.

 • Assisterende direktører og disponenter.

Lønnsbegrepet er identisk med lønnsbegrepet man bruker for alle øvrige grupper i lønnskapitlet.

Tabell 3.10 Lønnsutvikling for ledersjiktet under administrerende direktører/daglige ledere i NHOs funksjonærstatistikk. Månedsfortjeneste per 1. september. 1995-97.

Antall ansatteAntall ledere i alt 1. sept. 1996Gj.sn lønn 1. sept 1996 Kr.Endring 1. sept. 95 – 1. sept. 96. Alle Pst.Endring 1. sept. 95 – 1. sept. 96. Identiske Pst.Endring 1. sept. 96 – 1. sept. 97. Alle Pst.Endring 1. sept. 96 – 1. sept. 97. Identiske Pst.
25-49966002885.36.87.05.2
50-991295752323.97.113.06.5
100-2493325868366.95.35.15.5
250 og over9445856485.06.15.95.8

Kilde: NHO

Tabell 3.10 viser noe ulik lønnsvekst mellom gruppene. Dette kan skyldes strukturelle forhold og/eller endringer i bedriftenes sysselsetting, som f eks. kan føre til at bedrifter skifter fra en størrelsesgruppe til en annen. For gruppene i tabellen var veksten fra 1. september 1995 til 1. september 1996 i gjennomsnitt 5,4 prosent, mens den for funksjonærer totalt i NHO-området var 4,7 prosent. For tilsvarende periode fra 1996 til 1997 var gjennomsnittsveksten for gruppene i tabellen 6,5 prosent mot 4,9 prosent for alle funksjonærer i NHOs funksjonærstatistikk. Dette betyr at gruppen i tabellen har hatt en sterkere lønnsvekst enn funksjonærer for øvrig de siste to årene.

Identiske personer i tabellen (dvs. personer som er med i statistikktallene i begge årene i sammenligningene), utgjør i gjennomsnitt vel 80 prosent av totalmaterialet. Som følge av alders-, ansiennitets- og avansementsopprykk vil normalt veksten for identiske være noe høyere enn for gjennomsnittet for hele gruppen. Dette er ikke tilfelle for gruppen fra 1996 til 1997. Årsaken til dette er at rekrutteringen av lederne i gruppen i 1997 har kommet inn på et høyere nivå enn gjennomsnittet i gruppen i forhold til de som har forlatt statistikkgruppen fra 1996.

Lønnsbegrepet for ledersjiktet (eksklusive adm.dir./daglige ledere) i NHOs funksjonærstatistikk avviker en del i forhold til lønnsbegrepet for toppsjiktet fra Brønnøysundregistrene og LTO registeret, noe som alene kan forklare ulik lønnsvekst i de to materialene. For ledersjiktet i NHO-statistikkene (eksklusiv adm.dir./daglig leder) var økningen fra 1995 til 1996 noe sterkere enn for toppsjiktet fra Brønnøysundregistrene, mens forholdet var motsatt for identiske ledere.

Boks 3.6 Datagrunnlag, lønnsbegrep m.m

Utvalget har fått bearbeidet opplysninger om lederlønn fra følgende kilder:

 • SSBs ordinære lønnsstatistikk for varehandel, bank- og forsikringsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting for årene 1990-96.

 • NHOs lønnsstatistikk for funksjonærer 1990-97

 • Opplysninger i aksjeselskapers årsberetning til Brønnøysundregisteret om lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør/daglig leder i 1995 og 1996. Under halvparten av alle aksjeselskapene ( ca 109 000 selskaper i 1996) oppgir lønn til administrerende direktør/daglig leder i årsberetningene. Også for de større bedriftene, med mer enn 25 ansatte, er det mange som ikke følger opp aksjelovens krav på dette punktet.

 • Skattedirektoratets lønns- og trekkoppgaveregister (LTO) for årene 1995 og 1996.

Lønnsbegrepet

SSBs lønnsstatistikk og NHOs lønnsstatistikk for funksjonærer er basert på det lønnsbegrepet vi ellers bruker i lønnskapitlet i rapportene, dvs månedsfortjeneste inklusive alle tillegg utenom overtidsbetaling.

Lønnsbegrepet som skal brukes i årsberetningene til aksjeselskaper er hjemlet i aksjelovens §11-12, hvor det heter det:

«........Årsberetningen skal gi opplysning om hvor mange personer som var ansatt i selskapet ved regnskapsårets slutt. Dessuten skal gis opplysning om de samlede utgifter til lønn og annen godtgjørelse til henholdsvis bedriftsforsamling, representantskap, samt revisor og administrerende direktør. ......»

LTO-registeret inneholder alle typer ytelser fra arbeidsgiver/oppdragsgiver til arbeidstaker/ oppdragstaker utbetalt på individnivå. Summene på LTO-registeret fordeles på ulike koder. Det er tatt utgangspunkt i kode 111-A som omfatter all utbetalt lønn og annen kontantgodtgjørelse for arbeid som ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. I tillegg er tatt med kode 112-A som omfatter skattepliktige og trekkpliktige naturalytelser som ikke er opptjent som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. I 1995 omhandlet kode 111-A begge disse kodene, mens 112-A i 1996 ble skilt ut som en egen kode for naturalytelser. For å kunne få en realistisk sammenligning mellom 1995 og 1996 har det derfor vært nødvendig å benytte summen av 111-A og 112-A for 1996.

Lønnsbegrepet både i Brønnøysundregisteret og LTO-registeret har med flere lønnsarter enn lønnsstatistikken. Det gir et høyere lønnsnivå, men det er usikkert om en hadde fått en annen utvikling enn om lønnsstatistikkens lønnsbegrep hadde vært lagt til grunn.

Utvalget presenterer tall for lønnsutviklingen 1995-96 fra Brønnøysundregisteret både for alle ledere som inngår i materialet i de to årene og for identiske ledere, dvs ledere som er med i materialet både i 1995 og 1996. Tall utvalget presenterer ellers i rapporten, jf tabell 3.1 er for alle personer som inngår i lønnsstatistikken hvert år. Ved sammenlikning av lønnsutviklingen mellom ledere og andre lønnstakergrupper bør utviklingen for alle legges til grunn.

Lederbegrepet

I materialet fra SSB lønnsstatistikk inngår direktører og disponenter. I prinsippet er toppledere (administrerende direktører) med i materialet, men de lar seg ikke skille ut entydig.

I materialet fra Brønnøysundregisteret er det toppleder eller administrerende direktør/daglig leder som inngår.

I LTO-registeret er det ingen opplysninger om stilling, noe som gjør det vanskelig å skille ut administrerende direktør/daglig leder i selskapene. Her er «leder» definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn, dvs høyest rapportert beløp på kode 111-A (og 112-A for 1996). I tillegg har en lagt til grunn at samme person må ha hatt høyest utbetalt beløp i foretaket både i 1995 og 1996. Årsaken til dette er at vi ønsker å unngå at stillingsopprykk påvirker lønnsveksten for denne gruppen. I de tilfeller hvor vi har personer (her definert som ledere) som har høyest lønn i mer enn ett foretak, inngår bare personen/foretaket hvor lønnen er høyest i datagrunnlaget.

3.2.7 Lederlønn i staten

Lederlønnssystemet i staten ble innført 1.6.91, etter at de sentrale partene i tariffoppgjøret i 1990 var enige om å ta ut de øverste lederstillingene i staten ut av tariffområdet. Stillingene ble innplassert i fire kategorier med ulik basislønn, som skulle reflektere den enkelte stillings bredde, omfang og kompleksitet. Videre er det åpning for å innvilge et individuelt tillegg til stillingshaver på inntil 20 prosent av basislønn. Lønnsfastsettelsen skjer administrativt. Det opprettes individuelle kontrakter som regulerer forholdet mellom den enkelte leder og arbeidsgiver, hvor stillings- og resultatkrav inngår.

Tabell 3.11 Samlet gjennomsnittlig lønn, gjennomsnittlige individuelle tillegg og vekst i prosent for ledere i statens lederlønnssystem. 1994-97.

Per 1. januarGj.sn lønn i alt Kr.Herav gj.sn individuelle tilleggVekst i gj.sn lønn i prosentAntall med lederlønnskontrakt
1994409 43510 190377
1995413 84611 3051,1367
1996423 75112 7712,4373
1997447 67916 2605,6377

Kilde: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Tabellen viser en forholdsvis beskjeden vekst fra 1994 til 1996. Fra 1 januar 1996 til 1 januar 1997 har veksttakten tatt seg noe opp.

3.3 Lønnsoverhenget

Tabell 3.12 Lønnsoverhenget i en del områder

Område/gruppe:199719982)
Timelønte i alt i NHO-bedrifter1,6
Herav: timelønte i industrien1,6
Funksjonærer i NHO-bedrifter1,92,0
Varehandelen1,7
Forretnings- og sparebanker1,51,5
Staten2,1
Kommunene2,6
Veid gjennomsnitt1)2,0

Kilde: Beregningsutvalget

For flere grupper er anslaget på overhenget til 1998 i tabell 3.12 basert på et noe ufullstendig materiale.

Overhenget til 1998 for alle gruppene i tabell 3.12 ser ut til å bli noe lavere enn til 1997, særlig gjelder dette i kommunene. Overhenget til 1998 varierer fra 1¼ prosent for bl.a ansatte i varehandel og kommunene til 2,0 prosent for funksjonærer i NHO-bedrifter. For timelønte i industrien og for statsansatte er anslaget 1¾ prosent.

Samlet overheng til 1998 kan beregnes til om lag 1½ prosent. Samlet overheng til 1997 for de samme gruppene var 2,0 prosent, og til 1996 1,2 prosent.

Boks 3.7 Lønnsoverhenget

Overhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis nye lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året.

Dersom alle lønnsoppgjør foregikk samtidig og ved begynnelsen av året og lønnsnivået ikke endret seg gjennom året, ville lønnsoverhenget per definisjon være null og slike beregninger dermed overflødige. Tarifftillegg og lønnsøkinger ellers blir imidlertid gitt på ulike tidspunkter for ulike lønns­takergrupper og spredt utover hele året. Beregninger av overheng og årslønnsvekst er derfor nødvendig hvis det skal være mulig å sammenlikne lønnsutviklingen for ulike lønnstakergrupper ved tariffoppgjør. Det utarbeides ikke statistikk per 31. desember eller 1. januar for noen grupper. Overhenget må derfor anslås. For timelønte i NHO-bedrifter brukes gjerne forholdet mellom lønnsnivået i 4. kvartal og årsgjennomsnittet. For andre grupper må det dels gjøres grove anslag.

Størrelsen på overhenget vil ofte være et tolkingsspørsmål. Det kan også variere betydelig mellom områdene. Dette kan ha sammenheng med ulik lønnsvekst forrige år, men kan også ha sammenheng med at lønnstilleggene kom til ulike tider gjennom året. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg som gis tidlig i året.

For de fleste gruppene har vi god oversikt over tidspunktene for tarifftillegg. Vi vet imidlertid mindre om når annen lønnsutvikling skjer.

3.4 Lønnsutviklingen for kvinner og menn

Lønnsbegrepet

I dette avsnittet har en i hovedsak lagt til grunn samme lønnsbegrep som ellers i kapittel 3, dvs time- eller månedsfortjenesten eksklusive overtidstillegg, men inklusive andre typer tillegg. Videre er timelønnen for arbeidere i NHO-bedrifter omregnet til 37,5 time, se vedlegg 3. Forskjellen mellom kvinners og menns timefortjeneste reduseres med vel 1 prosentpoeng dersom en går fra uomregnede til omregnede tall.

Utvikling i lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Tabell 3.13 og 3.14 viser lønnsutviklingen for heltidsansatte kvinner og menn. I tabell 3.13 presenteres hovedgruppene, mens det i tabell 3.14 er foretatt oppsplitting innenfor disse og tatt med flere enkeltgrupper.

Utviklingen fra 1996 til 1997

Tabell 3.13 viser en viss tilnærming eller stabilitet mellom kvinners og menns gjennomsnittlige årslønn fra 1996 til 1997 for hovedgruppene vi har tall for, unntatt for forretnings- og sparebanker.

Tabell 3.14 viser små endringer i forholdet mellom kvinners og menns gjennomsnittlige årslønn for de enkeltgruppene vi har tall for fra 1996 til 1997. Det var en viss tilnærming for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter og innenfor forsikring, og svak tilbakegang innenfor landtransport.

Utviklingen fra 1980 til 1997

Tabell 3.13 viser at det i perioden 1980-97 i gjennomsnitt har vært en bedring i kvinners relative lønnsnivå innen alle de hovedgruppene vi har tall for. Sterkest har tilnærmingen vært blant funksjonærene i NHO-bedrifter – det området hvor forskjellene i utgangspunktet var størst. Det er fortsatt forholdsvis store variasjoner i størrelsen på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn hovedgruppene imellom. Imidlertid er disse gruppene ikke sammenliknbare med hensyn til sammensetning. I forretnings- og sparebanker er f eks alle ansatte med, mens bare timelønte er med i industrien – en arbeidstakergruppe preget av mindre stillingsmessig spredning.

Tabell 3.13 Gjennomsnittlig årslønn1) for kvinner som andel av gjennomsnittlig årslønn for menn i noen store områder. Heltidsansatte.

                      Årslønn 1996  
  1980198419881990199219931994199519961997Menn KrKvinner KrKvinne-andel 19962)
Timelønte i industrien i NHO-bedrifter84,086,687,589,790,390,590,590,490,690,5*213 200193 10017
Funksjonærer i NHO-bedrifter65,268,771,673,574,875,375,575,976,576,930370023230027
Varehandelen3)74,576,576,678,979,980,581,482,382,4-23800019610034
Forretnings-og sparebanker74,878,678,881,483,383,784,083,883,583,026840022410048
Statsansatte4)80,984,083,384,887,088,088,388,989,790,0*23860021390035
Skoleverket88,090,989,089,690,791,692,392,893,1-24950023240050
Ansatte i kommunene83,387,488,989,890,991,091,692,392,5-22080020430057

*) Foreløpig anslag

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 3.14 Gjennomsnittlig årslønn1) for kvinner som andel av gjennomsnittlig årslønn for menn i en del næringer/grupper. Heltidsansatte.

                Årslønn 1996  
  1990199219931994199519961997Menn KrKvinner KrKvinneandel 19962)
Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter74,675,075,675,976,377,177,7296 600228 70024
Varehandel3) :
Kontorfunksjonærer70,671,572,072,672,973,1-295 000215 70049
Butikkfunksjonærer83,385,185,586,787,788,6-197 500174 90053
Lagerfunksjonærer88,189,390,090,190,491,0-199 300181 30010
Landtransport (arbeidere)93,493,893,894,894,994,894,5189 700179 8006
Hotell og resturant-89,691,891,592,292,0-185 200170 30061
Forretningsmessig tj. yting71,172,272,673,874,976,1-313 600238 60032
Forsikring70,771,871,371,872,474,174,7320 700237 50049
Interesseorganisasjoner73,476,477,678,578,879,2-295 400234 10056
Kommunene:
Behandling av klienter75,276,276,777,478,376,9-285 300219 50077
Forretningsdrift--86,687,387,788,0-229 200201 70019
Statsansatte4) :
Sivile ytre etat84,385,986,186,187,487,1-245 700214 00042
Anleggs- og næringsdrift86,988,689,888,990,791,4-222 600203 50028

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Et veid gjennomsnitt av gruppene som inngår i tabell 3.13 og 3.14 (hvor sysselsettingen er brukt som vekter), viser at samlet sett utgjorde heltidsansatte kvinners lønn om lag 86,5 prosent av heltidsansatte menns lønn i 1996. I 1991 var andelen knapt 85 prosent. Vi ser m.a.o. ikke samme grad av tilnærming i kvinne- og mannslønninger når gruppene sees under ett som når vi ser på dem enkeltvis. Gruppene som inngår omfatter om lag 60 prosent av alle heltidsansatte.

Vi har ikke noe godt mål for lønnsforskjellen mellom alle kvinner og menn under ett. Levekårsundersøkelsen 1995 viser at gjennomsnittlig timelønn (inklusiv overtidsbetaling) for kvinner utgjorde 79,7 prosent av gjennomsnittlig timelønn for menn, mens Levekårsundersøkelsen 1991 viste en andel på 81,3 prosent 1 .

Forhold som kan forklare forskjellen mellom Levekårsundersøkelsen og resultatet av sammenveiingen av tabell 3.13 og 3.14, er bl a at Levekårsundersøkelsen inkluderer overtid, mens det lønnsbegrep vi bruker i denne rapporten som nevnt ikke har med overtid. Videre inkluderer også Levekårsundersøkelsen deltidsansatte, som i stor grad er kvinner. Lønnsutviklingen for deltidsansatte i forhold til heltidsansatte og endringer i gjennomsnittlig arbeidstid for deltidsansatte kan gi andre relative lønnsforskjeller enn de som framkommer i tabell 3.14. Det er dessuten knyttet usikkerhet til disse resultatene fra Levekårsundersøkelsen, fordi den er en utvalgsundersøkelse og basert på opplysninger direkte fra inntektstakerne.

Erling Barth ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har sett nærmere på Levekårsundersøkelsene. Etter enkelte statistiske korreksjoner av grunnlagsmaterialet 2 , finner han et brutto lønnsgap på 18,1 prosent i kvinners disfavør i 1991, mot 17,3 prosent i 1995. Dette indikerer at det reelt sett har vært en svak tilnærming i løpet av perioden på arbeidsmarkedet i alt.

Når det tas hensyn til utdanningslengde og yrkeserfaring er netto lønnsgap mellom kvinner og menn så og si uendret i perioden (redusert fra hhv 15,4 prosent til 15,2 prosent). Tas det i tillegg hensyn til bransje, går gjennomsnittlig lønnsforskjell mellom kvinner og menn ned fra 14,3 prosent i 1991 til 11,7 prosent i 1995. Mao: innenfor samme bransje er lønnsgapet mellom kvinner og menn med like lang erfaring og utdanning redusert. Gjennomsnittlig lønnsforskjell mellom kvinner og menn på arbeidsmarkedet sett under ett reduseres altså mindre enn lønnsforskjellen innen enkeltbransjer tilsier. Dette innebærer at det har skjedd bransjeforskyvninger og sysselsettingsendringer som motvirker den tilnærming i lønn som finner sted innenfor enkeltbransjer.

Vedleggstabell 7.3 viser utviklingen for arbeidere innen en del bransjer i industrien. Innenfor flere enkeltbransjer har det vært fortsatt tilnærming mellom kvinners og menns gjennomsnittlige timefortjeneste fra 1996 til 1997. Imidlertid har det også vært tilbakegang eller stagnasjon i andre bransjer. I treindustrien og i elektrokjemisk industri, som er mannsdominerte bransjer, var det om lag lik gjennomsnittlig timelønn for kvinner og menn i 1997.

Tabell 3.14 viser at innenfor landtransport, hvor kvinneandelen er lavest, er forskjellen minst mellom kvinners og menns gjennomsnittlige årslønn. Innenfor området behandling av klienter i kommunesektoren – som har den høyeste kvinneandelen – er imidlertid lønnsforskjellen relativt stor, og den økte fra 1995 til 1996. Størst lønnsforskjell fant vi i 1996 blant kontorfunksjonærer i varehandel og blant ansatte i forsikring, grupper som også har en relativt høy kvinneandel.

Flere undersøkelser 3 har vist at det er en sterk tendens til at lønnsnivået er lavest der en finner den største andelen kvinner. Ser vi spesielt på industrien, viser kolonnene 2 og 3 i vedleggstabell 7.3 at det ikke er en slik entydig sammenheng, men en tendens til at sterkt kvinnedominerte bransjer, som f eks konfeksjonsfabrikker og vaskerier og renserier, har lavere gjennomsnittlig lønnsnivå enn de øvrige bransjer. Motsatt ser vi at det gjennomsnittlige lønnsnivået er klart høyere i sterkt mannsdominerte bransjer – som elektrokjemisk industri og grafisk industri. Sjokolade og sukkervareindustrien har nokså lik andel kvinner og menn. Lønnsnivået her er på linje med gjennomsnittet i industrien.

Likelønnstrekk ved lønnsoppgjør

Følgende trekk ved lønnsoppgjørene er av sentral betydning for hvordan de relative lønnsforskjellene mellom kvinner og menn utvikler seg:

 1. Formen på de sentrale tilleggene, dvs om det gis generelle prosenttillegg og/eller kronetillegg, om det gis spesielle lavlønnstillegg, tillegg til bestemte yrkesgrupper m.v. Et likt kronetillegg vil gi en noe sterkere gjennomsnittlig lønnsvekst for kvinner enn for menn, ettersom kvinner i større grad enn menn er representert i lavlønnsgruppen.

 2. Fordelingen av de lokale tilleggene.

 3. De relative lønnstilleggene i typiske kvinnesektorer og næringer til forskjell fra mannsdominerte sektorer og næringer.

Nedenfor gis hovedtrekk ved lønnsoppgjørene våren 1997 for noen grupper i privat sektor og for offentlig sektor.

Privat sektor

I de sentrale oppgjøret i LO/NHO-området ble det enighet om følgende tillegg:

 • et generelt tillegg på 0,80 kroner per time til alle.

 • arbeidstakere i områder som i gjennomsnitt tjener mer enn 185 000 kroner på årsbasis og ikke har rett til lokale forhandlinger, fikk et tillegg på 1,20 kroner per time inklusive det generelle tillegget.

 • arbeidstakere i områder som i gjennomsnitt tjener mindre enn 185 000 kroner på årsbasis, fikk 1,50 eller 1,80 kroner per time i tillegg (inkl. det generelle tillegget) avhengig av om det er rett til lokale forhandlinger eller ikke.

De sentrale tilleggene hadde en klar lavlønns- og likelønnsprofil. Som følge av oppgjøret i 1996 fikk en rekke overenskomster i LO/NHO-området mer forpliktende tekst i sine avtaler. Bedriftene skal ivareta likestillingsperspektivet i sin personalpolitikk, og partene på den enkelte bedrift skal gjennomgå sine lokale avtaler for å sikre at disse er i samsvar med likestillingslovens bestemmelser. Arbeidet med å forhandle fram lokale likestillingsavtaler med handlingsplaner skal forsterkes.

I varehandelen ble det gitt et generelt tillegg på 1,20 kroner per time. I tillegg ble det foretatt justeringer av minstelønnssatser. Gjennomsnittlig utslag av de samlede tillegg er anslått til kr 1,50 per time. Også i dette området hadde det sentrale oppgjøret en klar lavlønns- og likelønnsprofil.

I forsikring og i forretnings- og sparebanker ble det gitt et generelt prosenttillegg til alle på 2 prosent. Her ble altså mønsteret med kronetillegg i LO/NHO-området og privat sektor for øvrig brutt.

Offentlig sektor

Både i staten og i kommunene ble det gitt et likt generelt kronetillegg til alle. Det ga i gjennomsnitt noe sterkere prosentvis vekst for kvinner enn for menn, ettersom kvinner i større grad enn menn er representert i lavlønnsgruppen. I staten ble det avsatt en relativt stor pott til sentrale justeringsforhandlinger og til lokale forhandlinger, hvor partene var enige om at kvinner skulle få en større andel av potten enn en proratafordeling tilsa. Ved justeringsforhandlingene i staten fikk kvinner omlag 46 prosent av midlene, mens en proratafordeling tilsa 44 prosent. En har ennå ikke data om likelønnsprofilen i de lokale forhandlingene i staten. I kommunene ble potten til lokale justeringer forutsatt å gå til bl.a lavlønn, likelønn og oppfølging av nytt stillingsregulativ.

Nærmere omtale av lønnsoppgjørene i 1997 er gitt i vedlegg 2.

Fordeling av lokale tillegg

Et partssammensatt utvalg søkte å belyse effekter av tariffoppgjøret i LO/NHO-området i 1995, da det i dette området gitt individuelle tillegg med sikte på å sikre lavlønnsgrupper, herunder kvinnedominerte grupper. Det ble imidlertid ikke lagt føringer om at kvinner skulle få mer ved lokale forhandlinger enn en proratafordeling skulle tilsi. I den forbindelse ble det gjennomført en utvalgsundersøkelse som hadde til hensikt å avklare hvilke konsekvenser det sentrale tariffoppgjøret hadde for de lokale lønnsoppgjørene og for lønnsrelasjoner i den enkelte bedrift.

Undersøkelsen viste at de lokale parter i dette området i en viss grad gjenopprettet virkningen av de sentrale tilleggene i lokale forhandlinger. I bedrifter som hadde gjenopprettet hadde menn en sterkere lønnsvekst enn kvinner. I disse bedriftene fikk man altså økt forskjell mellom kvinners og menns lønnsnivå i stedet for tilnærming. I bedrifter som ikke gjenopprettet lønnsrelasjonene hadde kvinner og menn omtrent samme lønnsutvikling. For en mer utfyllende drøfting av dette punkt vises til rapport nr. 2 1997.

I staten har partene i de siste lønnsoppgjørene blitt enige om at kvinner skulle få en større andel av pottene til sentrale justeringer og lokale forhandlinger enn en proratafordeling tilsa. I 1996 ble kvinner tildelt om lag 47 prosent av midlene i de sentrale justeringsforhandlingene, mens en proratafordeling skulle tilsi 42 prosent. I 1997 fikk kvinner som nevnt omlag 46 prosent av midlene, mens en proratafordeling skulle tilsi 44 prosent.

Det foreligger ennå ikke en samlet oppsummering av resultatet fra de lokale forhandlingene i 1997. Det innkomne materialet for 1996 representerte 81 prosent av lønnsmassen i Statens Sentrale Tjenestemannsregister. Kvinners andel av lønnsmassen, sett i forhold til det innkomne materialet, var 29,5 prosent. Av den samlede avsetningen fikk kvinner 30,6 prosent. I 1995 ble kvinner tildelt 36,2 prosent av lønnsmassen man har statistikk for, mens kvinners andel av denne lønnsmassen var 34,8 prosent. Kvinner har altså fått mer enn en proratafordeling skulle tilsi både ved de siste års sentrale justeringer, og i de lokale forhandlingene for de områdene det foreligger materiale for.

Bente Ingebrigtsen ved SINTEF IFIM har sett på fordelingen av lokale tillegg i 5 kommuner og 3 fylkeskommuner etter at det ble innført et nytt lønnssystem i kommunene i 1990 4 . Hun har sammenlignet fordelingen av lokale lønnstillegg til hhv kvinner og menn i 1992 og 1994. I 1994 var det sentrale føringer som at mesteparten av tilleggene skulle gis til kvinnedominerte yrker. I 1992 var det ikke lagt noen slike føringer på de lokale forhandlingene. Det var en svak – men signifikant – tendens til at en større andel kvinner enn menn fikk lokale tillegg både i 1992 og 1994.

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet kan defineres ved at kvinner og menn utfører forskjellig arbeid, i hver sine bransjer eller hver sine yrker – med ulike lønnsnivå. Også når kvinner og menn arbeider i samme bedrift eller samme yrke, utfører de ofte hver sine arbeids- operasjoner eller arbeider i forskjellige avdelinger og stillinger.

Til tross for en svak oppmykning, er graden av kjønnsdeling i det norske arbeidsmarkedet fortsatt svært høy. Majoriteten av både kvinner og menn arbeider på en arbeidsplass dominert av sitt eget kjønn. Kvinner har et mer variert utdanningsvalg enn menn, mens menn har et mer variert yrkesvalg.

NOS utdanningsstatistikk viser at det fortsatt er betydelige forskjeller mellom kjønnene i valg av fagfelt. Innenfor videregående opplæring er det også etter Reform-94 store forskjeller i valg av utdanning mellom kvinner og menn. Kvinner dominerer i studieretninger som helse- og sosialfag og formgivingsfag, mens de nesten ikke er å finne i studieretninger som byggefag, elektrofag og mekaniske fag. Innenfor universiteter og høgskoler har det også skjedd små endringer i den kjønnsmessige sammensetningen på de ulike fagene/utdanningene det siste ti-året. De nye studentene velger fremdeles veldig tradisjonelt i forhold til det som har vært regnet som typiske kvinne- og mannsdominerte utdanninger. På enkelte av fagområdene/utdanningene der det tradisjonelt har vært overvekt av menn har tendensen vært ytterligere nedgang i kvinneandel blant de nye studentene. Dette gjelder naturvitenskapelige, tekniske, elektroniske, datatekniske og matematiske fag.

Kjønnsfordelingen i næringsstrukturen har ikke endret seg vesentlig de siste 20 årene. Arbeidsmarkedsstatistikken viser bl a at de fleste kvinner og menn arbeider i adskilte næringer og at menn fordeler seg på flere næringer enn kvinner. Kvinner er mer konsentrert i enkelte næringer. I 1995 arbeidet 55 prosent av alle yrkesaktive kvinner innenfor offentlig, sosial og privat tjenesteyting.

På bransjenivå innen industrien er det relativt stor grad av kjønnsdeling. Den bransjevise kjønnsdelingen på arbeidsmarkedet forsterkes av kjønnsforskjeller i yrkestilhørighet. Folke- og boligtellingen i 1990 viste at kun 7 prosent av alle yrkesaktive arbeider i et yrke med omtrent like mange kvinner som menn (definert som yrker hvor det ikke er mer enn 60 prosent av det ene kjønn). Så mye som 40 prosent av alle yrkesaktive menn arbeider i et yrke med mindre enn 10 prosent kvinner. Tilsvarende arbeider 34 prosent av kvinnene i yrker med mindre enn 10 prosent menn.

I vedlegg 4 presenteres analyser som belyser lønnsgapet mellom kvinner og menn nærmere.

Boks 3.8 Ulike former for diskriminering

Deler av de lønnsforskjeller som er omtalt i dette avsnittet tilskrives ulike årsaker og ulike former for diskriminering. I Levekår i Norge, NOU 1993:17, sies det at lønnsforskjeller mellom kvinner og menn kan fremkomme ved flere forskjellige mekanismer som kan inneholde elementer av diskriminering, selv om formen for diskriminering vil være forskjellig. En situasjon kan være at kvinner og menn er ulikt fordelt på stillinger og foretak som har forskjellige lønnsnivå. Dette kan dels skyldes at kvinner og menn gjør ulike valg og har ulike preferanser. Situasjonen kan imidlertid også innebære et element av diskriminering som dels skyldes at menn og kvinner har ulik adgang til stillinger og virksomheter, og dels ulike muligheter ved senere forfremmelser. Dette er en form for stillingsdiskriminering. En annen situasjon som det pekes på i utredningen kan være at kvinner mottar lavere lønn enn menn med de samme kvalifikasjoner, den samme stillingen og innen den samme virksomheten. Denne formen kalles direkte diskriminering. Et tredje forhold som trekkes fram kan være at kvinnedominerte stillinger tenderer mot å være dårligere betalt enn mannsdominerte stillinger, til tross for at krav til utdanningslengde og enkelte andre lønnsrelevante faktorer ellers er like, altså en form for verdsettingsdiskriminering.

Fotnoter

1.

I tabellen som publiseres i Levekårsundersøkelsene opereres det med gjennomsnittlig timelønn i hele kroner. Lønnsforskjellen som er beregnet i dette avsnittet bygger på bakgrunnsmateriale hvor ører er med, slik at evt avrundingseffekter unngås.

2.

Observasjoner uten opplysninger om utdanning, alder og bransjetilknytning er fjernet fra utvalget. Det samme gjelder observasjoner hvor det er oppgitt under 10 eller over 1 000 1990-kroner i timelønn.

3.

Bl a Marianne Nordli Hansen (ISF): Hva betyr andelen kvinner i yrket for lønn. Søkelys på arbeidsmarkedet nr. 2/94.

4.

Lokal lønn i kommunal sektor. SINTEF, mars 1996.

Til forsiden