NOU 1998: 2

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1998

Til innholdsfortegnelse

2 Inntektsutviklingen for husholdningene

I avsnitt 2.1 gjengis tall for husholdningenes disponible realinntekt basert på nasjonalregnskapet. I avsnitt 2.2 presenteres mer detaljerte tall for inntektsutviklingen for utvalgte eksempler på lønnstakerhusholdninger, der en fokuserer spesielt på betydningen av ulik lønnsutvikling og skattesystemet. I avsnitt 2.3 omtales utviklingen i pensjonsytelser fra folketrygden.

2.1 Disponibel realinntekt i husholdningssektoren

 • Klar økning i husholdningens disponible realinntekt i 1997. Lønnsinntektene ga det største positive bidraget til inntektsveksten. Disponibel realinntekt regnet per person gikk opp med om lag 2,7 prosent fra 1996 til 1997.

Nasjonalregnskapets inntektsregnskap inneholder en samlet oversikt over husholdningssektorens inntekter og utgifter, dvs. etter at en har summert over alle økonomiske enheter hjemmehørende i husholdningssektoren. (For en nærmere redegjørelse for hva som inngår i husholdningssektoren se boks 1.1). Tabell 2.1 viser husholdningenes inntekter og utgifter fordelt på ulike poster for årene 1988-1997. I forhold til konvensjonene i nasjonalregnskapet er arbeidsgiveravgiften (inklusive arbeidsgivers pensjonspremier) trukket ut både på inntektssiden (lønnsinntekter) og utgiftssiden (direkte skatter og trygdepremier). Beregningene viser en betydelig vekst i disponibel realinntekt for husholdningene de syv siste årene, etter moderat vekst gjennom de to forutgående årene. I følge foreløpige nasjonalregnskapstall økte husholdningenes disponible realinntekter med hele 4,6 prosent fra 1995 til 1996. Dette er om lag 2 prosentpoeng høyere enn veksten i både 1994 og 1995. Veksten i 1997 er anslått til om lag 3,3 prosent.

Tabell 2.1 Inntekter og utgifter for husholdningene1) . Milliarder kroner hvor ikke annet fremgår

  19881989199019911992199319941995*1996*19972)
Inntekter516.6539.1569.8600.4629.1649.4663.7696.3735.7772.9
Lønnsinntekter3)280.8284.5295.7309.1319.9331.3347.2367.3395.4423.8
Driftsresultat60.868.374.681.583.988.090.292.594.797.5
Offentlige stønader92.7105.1115.3125.0133.9139.4141.9146.8154.5161.1
Renteinntekter4)48.345.546.346.148.746.339.241.138.435.0
Andre inntekter5)33.935.737.938.642.744.445.248.652.655.5
Utgifter197.1198.5206.1209.8212.6209.9207.5216.1228.0233.3
Direkte skatter og trygdepremier3)110.2110.6115.4120.3121.0128.0136.9146.8158.7168.1
Renteutgifter70.871.372.770.770.760.848.145.344.340.0
Andre utgifter16.116.618.018.920.921.122.524.025.025.2
Disponibel inntekt319.5340.7363.7390.6416.5439.6456.2480.2507.6539.6
Disponibel realinntekt6)412.7419.9428.2442.6459.6475.5487.6499.3522.1539.6
Vekst i disponibel realinntekt, prosent-1.72.03.33.93.52.62.44.63.3

* Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 2.2 viser hvordan de ulike inntekts- og utgiftskomponentene har bidratt til veksten i husholdningenes disponible realinntekter i perioden 1989-1997. Til tross for at bidraget fra lønnsinntektene har steget markant gjennom perioden 1991-1997 har kjøpekraftsutviklingen for husholdningene vært meget jevn. Bidragene fra offentlige stønader har nemlig gjennomgående blitt redusert i årene fra 1991 til 1997, mens de negative bidragene fra skatter har økt. Denne utviklingen har i stor grad sammenheng med de automatiske stabilisatorene i økonomien. Utformingen av den aktive finanspolitikken gjennom perioden har også bidratt til den jevne utviklingen i husholdningenes kjøpekraft.

Den anslåtte veksten i husholdningenes disponible realinntekter fra 1996 til 1997 skyldes både en klar reallønnsvekst og vekst i sysselsettingen. Vekstbidraget fra lønnsinntektene anslås for 1997 til i overkant av 17 milliarder 1997-kroner som tilsvarer 3,3 prosentpoeng. Dette er i underkant av 2 prosentpoeng mindre enn lønnsbidraget i 1996, men rundt ett prosentpoeng mer enn bidraget i 1995. Med en nominell vekst i lønnsinntektene på 7,1 prosent og en vekst i nasjonalregnskapets deflator for konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner på om lag 2,9 prosent anslås realveksten i samlet lønnsinntekt å bli på rundt 4,2 prosent i 1997. Bak denne realveksten i lønnsinntektene ligger en oppgang i utførte timeverk på om lag 2,6 prosent og en reell oppgang i timelønnen 1 på 1,6 prosent.

Tabell 2.2 Disponibel realinntekt for husholdninger. Endring i milliarder 1997-kroner hvor ikke annet fremgår1)

  1989199019911992199319941995*1996*19972)Vekstbidrag i prosentpoeng 19972)
Endring i disponibel realinntekt3)7.28.314.317.015.912.111.622.817.53.3
Bidrag fra
Lønnsinntekter-12.0-2.62.12.75.412.810.824.817.23.3
Driftsresultat5.63.64.50.22.61.2-0.21.20.10.0
Offentlige stønader9.86.25.96.13.10.90.96.32.20.4
Direkte skatter og trygdepremier6.00.4-0.42.8-4.9-7.9-6.3-10.6-4.9-0.9
Netto renteutgifter-2.80.83.23.68.66.15.1-1.71.10.2
Andre inntekter netto0.6-0.1-1.11.71.1-0.91.32.81.80.4

* Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Stønader fra det offentlige, som er den viktigste inntektskilden for pensjonister og trygdede, har i perioden 1989-1997 gitt positive bidrag til veksten i husholdningenes disponible realinntekt. Det har gjennomgående vært en avtagende tendens i bidraget fra stønadsveksten i de senere årene. Nedgangen i antall arbeidsledige forklarer mye av denne utviklingen. Foreløpige nasjonalregnskapstall viser imidlertid at bidraget fra offentlige stønader tok seg markant opp i 1996, og var på høyde med bidragene i hvert av årene i perioden 1990-1992. Det forholdsvis sterke vekstbidraget i 1996 hang hovedsakelig sammen med en økning i utbetalinger av alderspensjon. For 1997 er det anslått at vekstbidraget fra offentlige stønader vil bli i underkant av ett halvt prosentpoeng.

Bidraget fra direkte skatter og trygdepremier vil være negative selv med uendrede gjennomsnittlige skattesatser så lenge realinntektene øker. I forbindelse med skattelettelsen ved innføringen av det nye skattesystemet i 1992 bidro denne utgiftsposten med om lag 0,5 prosentpoeng til den sterke veksten i husholdningenes disponible realinntekter fra 1991 til 1992. De negative vekstbidragene for årene 1993-1997 har sammenheng med realinntektsveksten som har funnet sted i denne perioden. For 1997 anslås direkte skatter og trygdepremier å redusere veksten i husholdningenes disponible realinntekter med 4,9 milliarder 1997-kroner. Dette tilsvarer om lag ett prosentpoeng.

Med unntak for årene 1990 og 1996 hvor vekstbidragene fra netto renteutgifter var nær null, bidro denne utgiftsposten positivt til veksten i husholdningenes disponible realinntekter i perioden 1990-1996. Denne utviklingen henger blant annet sammen med den sterke finansielle konsolideringen i husholdningene, med betydelig gjeldsnedbetaling eller økning av fordringer. Utviklingen i husholdningenes netto renteutgifter er anslått å være om lag uendret fra 1996 til 1997. Endringen i samlede renteinntekter kan dekomponeres i bidrag fra endring i fordringsrenter og endring i fordringsbeholdning. Tilsvarende kan endringen i samlede renteutgifter dekomponeres i endring i utlånsrenter og i gjeldsbeholdning. Norges Bank har foretatt en slik dekomponering (jfr. figurene 2.2 og 2.3).

Talloppgavene fra Norges Bank viser at de samlede renteinntektene i 1995 gikk opp som følge av oppgangen i fordringsbeholdningen gjennom året. Dette ble delvis motvirket av en svak nedgang i innskuddsrentene. De samlede renteutgiftene gikk derimot ned i 1995 på grunn av et sterkere bidrag fra rentenedgangen enn gjeldsoppbyggingen. I 1996 gikk både renteinntektene og renteutgiftene noe ned som følge av at nedgangen i det generelle rentenivået dominerte oppgangen i både fordrings- og gjeldsbeholdningen. Anslagene fra Norges Bank viser at utviklingen i 1996 fortsatte gjennom 1997.

Figur 2.1 Husholdningenes inntekter og utgifter i prosent av disponibel inntekt

Figur 2.1 Husholdningenes inntekter og utgifter i prosent av disponibel inntekt

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Disponibel realinntekt og antall personer

Inntektstall fra inntektsregnskapet for husholdningssektoren er summariske i den forstand at de ikke korrigerer for endringer i husholdningenes antall og sammensetning. Disponibel realinntekt regnet per person kan for 1997 anslås til rundt 122 000 1997-kroner. Med omtrent 2,2 personer per husholdning (jfr. Inntekts- og formuesundersøkelsen 1995) blir gjennomsnittlig disponibel realinntekt per husholdning i overkant av 268 000 1997-kroner. I tabell 2.3 vises årlig prosentvis vekst i disponibel realinntekt i husholdningssektoren regnet per person i perioden 1989-1997. Veksten fra 1996 til 1997 er anslått til 2,7 prosent, og tilsvarer om lag den gjennomsnittlige årlige veksten i syvårsperioden 1991 til 1997.

Tabell 2.3 Vekst i brutto disponibel realinntekt pr. person1) . Prosent

  1989199019911992199319941995*1996*19972)
Disponibel realinntekt per person1.41.62.83.22.82.01.94.02.7

* Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Det foreligger foreløpig ikke tall, etter hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet, for veksten i disponibel realinntekt for sosioøkonomiske grupper som lønnstakere, personlig næringsdrivende og trygdede.

Figur 2.2 Husholdningenes samlede renteinntekter1)
 . Vekst i prosent.

Figur 2.2 Husholdningenes samlede renteinntekter1) . Vekst i prosent.

Figur 2.3 Husholdningenes samlede renteutgifter1)
 . Vekst i prosent.

Figur 2.3 Husholdningenes samlede renteutgifter1) . Vekst i prosent.

 1. Norges Banks beregninger avviker fra Statistisk sentralbyrås, som en følge av ulike metoder og forskjeller i datamaterialet. Veksten i renteinntekter og renteutgifter i figurene 2.2 og 2.3 vil derfor ikke samsvare helt med de tilsvarende tallene i tabellene 2.1 og 2.2. Forholdet mellom de ulike bidragene vil likevel være omtrent de samme.

Kilde: Norges Bank

Boks 2.1 Nærmere om noen begreper knyttet til husholdningenes inntekter

Utviklingen i husholdningenes disponible realinntekter blir i hovedsak bestemt av fire forhold; inntektsutviklingen, skatteendringer, utviklingen av renteutgiftene og prisutviklingen.

 • En personhusholdning kan ha inntekt fra flere kilder, f eks lønnsinntekt, inntekter fra næringsvirksomhet, renter av bankinnskudd eller andre finansinvesteringer og inntekter fra pensjoner og andre trygdeordninger. En lønnstakerhusholdning har lønn som hovedinntekt, mens næringsinntekter og trygder er hovedinntekter for henholdsvis personlig næringsdrivende og trygdede. Det er grunn til å merke seg at varige konsumgoder utenom bolig ifølge konvensjonene i nasjonalregnskapet regnes som konsumert i sin helhet det året de anskaffes. I tråd med dette inngår derfor ikke beregnet avkastning på varige konsumgoder (utenom bolig) som inntekt i nasjonalregnskapets inntektsregnskap. Husholdningene er derimot eiere av produksjonssektoren for boligtjenester i regnskapet, og mottar følgelig den beregnede avkastningen på boligkapitalen i denne sektoren som en del av sin inntekt.

 • Skatten for ulike husholdninger kan variere selv om den samlede inntekten i utgangspunktet er lik. Ulike inntektsarter kan etter skattereglene bli behandlet forskjellig. Skattene vil også være avhengige av hvordan husholdningene innretter seg. F eks vil skattene avhenge av om inntekten i husholdningen er opptjent av en eller flere personer og fordelingen av inntekt dem i mellom. Videre kan fortsatt en husholdning til en viss grad påvirke skattens størrelse ved sin finansielle tilpasning.

 • I nasjonalregnskapet kommer husholdningenes totale renteutgifter til fratrekk ved beregning av disponibel inntekt. Kjøp av varige konsumgoder utenom bolig regnes i nasjonalregnskapet som konsum og ikke som investering. I tråd med dette tas det ikke hensyn til at beholdningen av de varige konsumgodene (utenom bolig) gir en avkastning gjennom flere år. Hvis kjøp av disse varige godene lånefinansieres, kommer renteutgiftene til fradrag ved beregning av disponibel inntekt i nasjonalregnskapet.

 • Beregninger av disponibel realinntekt krever en omregning til faste priser, dvs. en må dividere den løpende inntekten med en prisindeks. Valget av prisindeks er ikke opplagt. Det vanlige er å deflatere husholdningenes inntekter med en felles prisindeks – enten konsumprisindeksen eller nasjonalregnskapets prisindeks for husholdningers og ideelle organisasjoners totale forbruk. I beregningene i denne rapporten er den sistnevnte prisindeksen benyttet.

Det bør understrekes at disponibel realinntekt ikke gir direkte utrykk for levekår. Ett problem i denne forbindelse er knyttet til bruk av en felles prisindeks som nevnt ovenfor. En får ikke tatt hensyn til at husholdninger kan ha ulik forbrukssammensetning og at prisene på ulike varer og tjenester varierer for ulike husholdninger. Videre bør det påpekes at offentlig konsum ikke er med i beregningene selv om denne posten er et viktig bidrag til levekårene. Direkte skatter kommer til fradrag i disponibel inntekt, og endringer i produksjonsskatter tas hensyn til gjennom virkninger på prisene. Motytelsene, bortsett fra kontantytelser i form av stønader og pensjoner o.l., faller derimot utenfor.

Det bør også nevnes at enkelte inntektskomponenter som inntektsføres i nasjonalregnskapet, ikke utbetales til husholdningene det aktuelle året. Et eksempel på dette er avkastning på husholdningenes forsikringskrav.

Omvurdering av aktiva, f eks ikke realiserte aksjegevinster/tap, endringer i verdien av boligkapitalen o.l., inngår ikke i begrepet disponibel inntekt slik det er presisert ovenfor. Slike omvurderinger av aktiva vil påvirke forbruksmulighetene over tid, men hører begrepsmessig hjemme i et kapitalregnskap for husholdningene.

2.2 Beregnede endringer i inntekter for utvalgte lønnstakerhusholdninger

 • Lønnstakere med gjennomsnittlig lønns­vekst hadde en økning i reallønn etter skatt på om lag 1,8 prosent fra 1996 til 1997.

Den totale inntektsvirkningen for ulike grupper lønnstakerhusholdninger avhenger bl.a. av den tariffmessige lønnsøkningen det forhandles om under lønnsoppgjøret og av virkningen av lønnsglidningen. I tillegg vil skatter og økning i priser bidra til at realverdien av den totale lønnsøkningen blir mindre enn økningen i det nominelle lønnstillegget. Det er derfor alminnelig interesse for beregninger som belyser hvordan skatter og priser påvirker reallønn etter skatt.

Utgangspunktet for beregningene i dette avsnittet er gjennomsnittlig årslønn for lønnstakere som har utført et fullt normalårsverk uten overtid. Avsnitt 2.1 gjengir som referanse tall for husholdningenes samlede disponible realinntekt basert på nasjonalregnskapet. Mens veksten i husholdningenes disponible realinntekt regnet per person var om lag 2,7 prosent fra 1996 til 1997, var økningen i gjennomsnittlig reallønn etter skatt for lønnstakere med et fullt normalårsverk (uten overtid) på om lag 1,8 prosent. Den gjennomsnittlige inntektsveksten for husholdningene som gruppe ble påvirket av den sterke veksten i sysselsettingen og av økningen i utbetalinger av alderspensjon. Dette var viktige kilder til ulik inntektsvekst for de to inntektsbegrepene.

Nærmere om beregninger av utviklingen i reallønn etter skatt fra 1995 til 1997 for hovedgrupper av lønnstakere

Reglene for beskatning av inntekt har i stor grad vært uendret i perioden 1992 til 1998. Maksimal skatt på alminnelig inntekt har vært 28 prosent i disse årene. Maksimal marginalskatt på lønn var 48,8 prosent i 1992 og er 49,5 prosent fra 1993 til 1998. Skattesatser og inntektsgrenser mv. for inntektsårene 1994 til 1998 fremgår i vedlegg 7, tabell 7.1.

I tabell 2.4 legger Beregningsutvalget fram beregninger av utviklingen i reallønn etter skatt for hovedgrupper av lønnstakere fra 1995 til 1997. Det er i hovedsak tatt utgangspunkt i det datamaterialet som gjengis i tabell 3.2. Dette innebærer at tallene for perioden fra 1996 til 1997 er foreløpige for alle grupper, bortsett fra for funksjonærer i NHO-området, ansatte i forretnings- og sparebanker og forsikring.

Tabell 2.4 Beregnet årslønnsvekst og vekst i reallønn etter skatt for noen grupper. Enslige uten fradrag

    1995/96   1996/97
GrupperÅrslønn i 1996, krLønnvekstVekst i reallønn etter skatt   Anslått lønnsvekstVekst i reallønn etter skatt
Alle grupper (1)236 6004,42,91,8
Timelønte i NHO-bedrifter (2)
Industri209 7004,22,841,4
Byggevirksomhet216 4004,53,163,2
Landtransport189 1005,23,741,4
Funksjonærer i NHO-bedrifter
Ledende419 2004,73,25,52,8
Andre254 0004,32,84,82,3
Varehandel (3)
Ledende352 1004,02,6--
Andre i detaljhandelen188 8004,73,2--
Hotell- og restaurant (4)175 4004,32,94,51,8
Forretnings- og sparebanker
Ledende391 7005,63,95,32,6
Andre238 4005,23,55,32,6
Forsikring
Ledende409 2001,80,92,30,2
Andre253 7003,42,25,12,5
Staten
Ledende (6)315 0003,92,6--
Andre229 0004,42,941,6
Kommunene (5)
Ledende308 9003,32,1--
Andre213 5004,43,041,4
Skolesektor248 1004,12,7--
Forretningsm. tjenesteyting
Ledende401 0005,03,4--
Andre265 7004,93,3--

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 2.4 viser at lønnstakere som har hatt en årslønn og en lønnsvekst som tilsvarer gjennomsnittet for alle grupper har fått en økning i reallønn etter skatt på om lag 1,8 prosent fra 1996 til 1997. Det er sett bort fra endringer i skattemessige fradrag. Når en forutsetter at netto fradragene vokser i takt med lønnen, vil størrelsen på fradragene i liten grad påvirke veksten i reallønn etter skatt i denne perioden.

For timelønte i industrien økte reallønnen etter skatt i gjennomsnitt med om lag 1,4 prosent fra 1996 til 1997, mens økningen for funksjonærer i NHO-bedrifter, utenom ledende funksjonærer, var om lag 2,3 prosent i samme periode. For offentlig ansatte, utenom ledende arbeidstakere, økte reallønnen etter skatt i gjennomsnitt med mellom 1,4 prosent og 1,6 prosent fra 1996 til 1997, dvs. i underkant av den gjennomsnittlige veksten i reallønn etter skatt for alle grupper.

Tabellen illustrerer at det er ledende funksjonærer i NHO-bedrifter og timelønte i byggevirksomhet samt ansatte i forretnings- og sparebanker som i gjennomsnitt har fått den sterkeste veksten i reallønn etter skatt fra 1996 til 1997.

Beregningsutvalget har i tabell 2.5 beregnet utviklingen i reallønn etter skatt for følgende grupper:

 • Lønnstakere med en lønnsinntekt i 1996 på henholdsvis 200 000 kroner og 400 000 kroner. Beregningene er utført for henholdsvis enslige lønns­takere, for lønnstakere som forsørger ektefelle og to barn, og for ektepar der begge ektefeller arbeider og har to barn. Det er beregningsmessig forutsatt at barna er mellom 3 og 12 år.

De generelle forutsetningene for beregningene er nærmere omtalt i boks 2.2.

Boks 2.2 Beregninger av endringer i reallønn etter skatt

Beregningene av endringer i reallønn etter skatt i dette avsnittet bygger på følgende forutsetninger:

 • Inntektstakeren mottar bare én inntektsart (lønn).

 • Det er bare tatt hensyn til skatteregler som berører alle eller de fleste lønnstakere.

 • En har ikke tatt hensyn til de store individuelle og varierende mulighetene til å tilpasse seg endringer i skattesystemet.

 • Barnetrygd regnes som negativ skatt. Det er ikke tatt hensyn til andre overføringer fra offentlige budsjetter.

 • Det er brukt samme prisindeks (konsumprisindeksen) for alle husholdningstyper ved omregning til reallønn.

Det er en selvfølge at beregninger basert på så enkle forutsetninger må brukes med forsiktighet. Beregningsutvalget mener likevel av flere grunner at denne type beregninger kan ha interesse:

 • Resultatene indikerer i hvilken retning endringer i sentrale skatteregler isolert sett trekker.

 • Over kortere perioder, med små strukturelle endringer i sammensetning av inntekter og husholdninger, kan en trekke noe mer generelle konklusjoner om inntektsutviklingen for de ulike husholdningstypene enn det de sterkt forenklende forutsetningene skulle tilsi. Beregningsmåten tilsier likevel at det ikke legges vekt på mindre avvik mellom gruppene.

 • Siden det forhandles bare om lønn, kan beregninger der en kun endrer lønnen være av særlig interesse.

Den nominelle lønnsinntekten etter skatt beregnes ved at en trekker inntektsskatter og avgifter til folketrygden fra lønnsinntekten. For barnefamilier tar en også hensyn til forsørgerfradraget i skatt og barnetrygden. Lønnsinntekt etter skatt beregnet på denne måten gir uttrykk for hva lønnstakeren har til disposisjon av lønnsinntekten (og eventuelt barnetrygden) til betaling av gjeldsrenter og til kjøp av varer og tjenester etter at samlede skatter er betalt. En kommer deretter fram til endring i reallønn etter skatt ved å deflatere endringen i den nominelle lønnsinntekten etter skatt med endringen i konsumprisindeksen.

Utvalget har i beregningene i tabell 2.5 lagt til grunn en lønnsvekst på 4,4 prosent fra 1995 til 1996 og 4¼ prosent fra 1996 til 1997. Dette tilsvarer gjennomsnittlig årslønnsvekst i perioden. Konsumprisindeksen økte med 1,3 prosent fra 1995 til 1996 og 2,6 prosent fra 1996 til 1997.

Tabell 2.5 Bereregnet endring i reallønn etter skatt for utvalgte lønnstakerhusholdninger. Prosentvis endring.

Lønnsinntekt i 19961995-19961996-1997
200 000 kroner
Enslig lønnstaker uten barn1)3,01,6
Ektepar med én inntekt og 2 barn mellom 3 og 16 år2)2,61,3
400 000 kroner
Enslig lønnstaker uten barn1)3,01,8
Ektepar med én inntekt og 2 barn mellom 3 og 16 år 2)2,71,6
Ektepar med 2 barn mellom 3 og 16 år, hvor den ene ektefellen tjener 250 000 kroner og den andre 150 000 kroner3)2,71,6

Kilde: Beregningsutvalget.

Tabell 2.5 viser at det er relativt liten variasjon i reallønn etter skatt for de valgte eksemplene fra 1996 til 1997. Med de forutsetningene som er valgt her økte reallønnen etter skatt med mellom 1,3 prosent og 1,8 prosent i denne perioden.

Beregnede virkninger av endringer i skattereglene fra 1997 til 1998 for utviklingen i lønnsinntekt etter skatt

Kort om endringer i skatteregler for lønnstakere fra 1997 til 1998

Skattereglene for 1998 er i hovedsak en videreføring av skatteoppleggene fra 1992 til 1997. Standard bunnfradrag og progresjonsgrenser er i hovedsak økt med om lag 3½ prosent fra 1997 til 1998, mens særskilte beløpsgrenser og bunnfradrag i hovedsak er holdt uendret. Gensene i 1. trinn i toppskatten er imidlertid oppjustert med om lag 3 prosentpoeng mer enn den lønnsvekst som er lagt til grunn i budsjettet for 1998, og øvre grense i minstefradraget er overregulert med om lag ¾ prosentpoeng. Inntektsskattesatsene er holdt uendret fra 1997. Barnetrygden og forsørgerfradraget er videreført på samme nivå som i 1997. Foreldrefradraget for udokumenterte utgifter til pass og stell av barn er opphevet fra 1997 til 1998, mens fradraget for dokumenterte utgifter til barnetilsyn samtidig er gjort generelt. Det medfører at det også gis til husholdninger med én inntekt.

Dette skatteopplegget innebærer isolert sett om lag uendret gjennomsnittsskatt for lønnstakere som har en vekst i lønninger og skattemessige fradrag om lag på linje med justeringen av beløpsgrensene (3½ prosent) i skattesystemet. En lønnstaker i skatteklasse 1 som betaler toppskatt og som ikke har barn, vil isolert sett få en skattelette på i underkant av 750 kroner som følge av at innslagspunktene i 1. trinn i toppskatten og øvre grense i minstefradraget øker mer enn forutsatt lønnsvekst. Veksten i inntekt etter skatt kan isolert bli noe lavere for skattytere med barn mellom 3 og 16 år enn for skattytere uten barn, bl.a. som følge av at barnetrygden og forsørgerfradraget er holdt nominelt uendret fra 1997 til 1998 (barnetrygden regnes som en negativ skatt). For de toinntektsfamiliene som ikke har dokumenterte utgifter til barnepass innebærer bortfallet av det udokumenterte foreldrefradraget en ytterligere skatteskjerpelse sammenlignet med 1997.

Isolert virkning av endret lønnsvekst fra 1997 til 1998 for utviklingen i lønnsinntekt etter skatt

Tabell 2.6 illustrerer hvordan lønnsinntekten etter skatt i 1998 isolert sett påvirkes av at lønnen i 1998 endres med 1 prosent. For alle husholdningene endres inntekt etter skatt prosentvis mindre enn lønningene. Skattesystemet betyr noe mer for virkningene av alternative lønnsendringer på inntekt etter skatt for høye lønnsinntekter og for barnefamiliene. Det skyldes at marginalskatten særlig for disse gruppene er høyere enn gjennomsnittsskatten og at barnetrygd og forsørgerfradrag i skatt er fastlagt i nominelle kronebeløp.

Tabell 2.6 Isolert endring i nominell lønnsinntekt etter skatt ved 1 prosentpoengs endring i lønnsinntekten i 1998. Utvalgte lønnstakerhusholdninger1)

  Prosentvis vekst
LønnsinntektEnslig uten barnEktepar med én inntekt, 2 barn, 10 og 7 årEktepar, 2 inntekter2) , 2 barn, 10 og 7 år
125 0000.90.7
200 0000.90.7
250 000 (150 000 + 100 000)0.80.80.8
350 000 (200 000 + 150 000)0.80.70.8
400 000 (250 000 + 150 000)0.80.70.8

Kilde: Beregningsutvalget.

2.3 Utviklingen i pensjonsytelser fra folketrygden fra 1995 til 1997

Hovedkomponentene i pensjonsytelsene fra folketrygden er grunnpensjon (som er et grunnbeløp (G) for enslige og 0,75 G for ektefeller), særtillegg og tilleggspensjon. Minstepensjonen består av grunnbeløp (1 1/2 for ektepar) og særtillegg. Særtillegget kan oppfattes som en minimums tilleggspensjon.

Tabell 2.7 viser beregnet vekst i minstepensjon og vekst i disponibel realinntekt for minstepensjonister uten andre inntekter eller formue fra 1995 til 1997. Veksten i utbetalt minstepensjon på vel 4,7 prosent fra 1996 til 1997 må ses i sammenheng med at særtilleggssatsen ble økt fra 61,55 prosent av grunnbeløpet til 63,2 prosent av grunnbeløpet fra 1. mai 1997.

Tabell 2.7 Utviklingen i minstepensjonene. Prosentvis endring per år.

    1995/961996/97
  Minstepensjon i 1997, krVekst i utbetalt pensjonVekst i disponibel realinntektVekst i utbetalt pensjonVekst i disponibel realinntekt
Enslig68 3204,02,74,72,0
Ektepar115 6484,02,74,82,1

Kilde: Beregningsutvalget.

Pensjonister har rett på særfradrag for alder og uførhet mv. og betaler lav trygdeavgift på inntekter som ikke gir opptjening av pensjonspoeng. En særskilt skattereduksjonsregel sikrer videre at minstepensjonister uten særlig formue eller inntekter utenom pensjon ikke skal betale skatt, og at denne fordelen skal avtrappes gradvis. Disponibel inntekt for minstepensjonister uten andre inntekter eller formue blir dermed lik minstepensjonen.

Pensjonistenes inntekter fra folketrygden blir endret 1. mai hvert år gjennom en økning av grunnbeløpet i folketrygden. Utviklingen i grunnbeløpet i folketrygden, minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonene til enslige fødte uføre/unge uføre i perioden 1.5.93 til 1.5.98 fremgår av vedlegg 7, tabell 7.2. Det vises for øvrig til tabell 3.1 som bl.a. beskriver det gjennomsnittlige årslønnsnivået for noen hovedgrupper av lønnstakere.

Pensjonister med tilleggspensjon utover særtillegget vil generelt øke sin pensjonsinntekt i takt med økningen i grunnbeløpet. Økningen i grunnbeløpet var om lag 4,0 prosent fra 1995 til 1996 og om lag 3,9 prosent fra 1996 til 1997. Dette bidro isolert sett til at realinntekten før skatt steg med om lag 2,7 prosent fra 1995 til 1996 og om lag 1,3 prosent fra 1996 til 1997.

For utviklingen i disponibel realinntekt for den enkelte pensjonist kan resultatet variere noe, avhengig av bl.a. pensjonens størrelse, pensjonistens sivilstand og andre inntekts- og formuesforhold. Rentefallet de siste årene har isolert sett gitt et negativt vekstbidrag i disponibel realinntekt for pensjonister med netto renteinntekter.

Den gjennomsnittlige pensjonsinntekten for pensjonister som gruppe har reelt sett økt betydelig de siste årene. Foruten økninger i grunnbeløpet skyldes denne inntektsveksten at en stadig større del av de nye pensjonistene har tilleggspensjon. Gjennomsnittlig tilleggspensjon øker dermed etter hvert som nye pensjonistkull kommer til, selv om ikke pensjonen for den enkelte pensjonist øker. For pensjonister med minstepensjon har også endringer i særtillegget påvirket utviklingen.

Kommentarene ovenfor gjelder pensjonsytelser fra folketrygden. Pensjonistenes inntektsforhold bestemmes også av andre pensjonsordninger, men utvalget har ikke vurdert ytelser fra disse.

Kort om endringene i de særskilte skattereglene for pensjonister fra 1997 til 1998

Grensene for skattefri nettoinntekt for pensjonister er oppjustert med om lag ½ prosentpoeng mer enn den forutsatte lønnsveksten på 3½ prosent fra 1997 til 1998. Formuestillegget i skattebegrensningsreglen for pensjonister er redusert i 1998 ved at fribeløpet heves fra 120 000 kroner til 200 000 kroner og ved at satsen reduseres fra 5 prosent til 3 prosent. Særfradraget for alder er redusert fra 17 640 kroner i 1997 til 12 000 kroner i 1998, mens særfradraget for uføre, på 17 640 kroner, er videreført på samme nivå som i 1997.

Med den lønnsveksten som er lagt til grunn i budsjettet for 1998 vil ikke endringene i de særskilte inntektsskattereglene for pensjonister påvirke den samlede inntektsskatten for pensjonistene som gruppe. Skattelettelsene som følge av overreguleringen av grensene for skattefri nettoinntekt og endringene i formuestillegget tilsvarer derfor om lag skatteskjerpelsen som følge av redusert særfradrag for alder. Inntektsskatten reduseres for lave inntekter og økes noe for høyere inntekter.

Fotnoter

1.

Timelønnen er deflatert med nasjonalregnskapets prisindeks for konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner.

Til forsiden