NOU 2002: 20

Ny bokføringslov— Nye regler om bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger

Til innholdsfortegnelse

14 Straff mv.

14.1 Gjeldende rett

Det følger av regnskapsloven 1998 § 8-5 at den som forsettlig eller uaktsomt vesentlig overtrer loven eller forskrift gitt i medhold av den, straffes med bøter eller fengsel inntil tre år. Foreligger det særlig skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil seks år idømmes. Medvirkning straffes på samme måte. Den som for øvrig forsettlig eller uaktsomt overtrer loven eller forskrift gitt i medhold av den, straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder. Medvirkning straffes på samme måte. Videre følger det av bestemmelsens tredje ledd at hvis den som dømmes etter § 8-5 første ledd tidligere vært straffet for tilsvarende forhold, kan straffen forhøyes med inntil det halve, samt at dersom den som dømmes etter § 8-5 annet ledd tidligere vært straffet for tilsvarende forhold, kan straffen forhøyes til fengsel inntil seks måneder. Korteste foreldelsesfrist for straffbart forhold etter regnskapsloven er fem år, jf. regnskapsloven § 8-5 siste ledd.

Løsbladforskriften § 6-1 omhandler den bokføringspliktiges ansvar for etterlevelse av forskriften.

14.2 Utvalgets vurdering

Utvalget oppfatter at det ligger utenfor utvalgets mandat å vurdere det materielle innhold i straffebestemmelser. Utvalget har derfor ikke foretatt noen konkret vurdering av straffereaksjoner eller administrative sanksjoner ved brudd på loven. Utvalget viser imidlertid til utredning foretatt av straffelovskommisjonen i NOU 2002: 4, herunder vurdering av straffeloven § 286, hvor kommisjonen bl.a. foreslår at straffebestemmelsene knyttet til brudd på regnskapslovgivningen plasseres i straffeloven. Utvalget er av den oppfatning at brudd på bokføringsloven bør behandles på samme måte. Utvalget foreslår at det gis en egen bestemmelse i bokføringsloven, der det henvises til straffelovens bestemmelse om overtredelse av regnskaps- og bokføringslovgivningen, jf. lovforslaget § 15.

Til forsiden