NOU 2002: 20

Ny bokføringslov— Nye regler om bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over lover og forskrifter som inneholder regnskapsbestemmelser

Den nedenstående oversikten omfatter både regler som regulerer løpende bokføring (dokumentasjon, spesifikasjon, oppbevaring mv) og årsregnskap mv. Oversikten nedenfor er bygget opp slik:

 1. De aktuelle lovene er presentert med tilhørende forskrifter. Forskriftene er ordnet kronologisk innenfor den loven de er gitt med hjemmel i.

 2. Lovene er presentert i følgende rekkefølge:

  • Regnskapslovgivning

  • Selskapslovgivning

  • Skattelovgivning

  • Toll- og avgiftslovgivning

  • Annen lovgivning ordnet i kronologisk rekkefølge

  • Diverse forskrifter ordnet tematisk/alfabetisk

Regnskapslovgivning

1. Lov av 13. mai 1977 nr. 35 (regnskapsloven) – kap. 2

Forskrifter:

1986-01-08 nr. 4

om føring av særregnskaper for arbeid under utførelse for andres og for egen regning i bygge- og anleggsvirksomhet

1988-01-29 nr. 117

om regnskapsføring for utenlandske selskaper og personer som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport

1989-01-24 nr. 59

om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag

1992-12-16 nr. 1155

om vareopptellingslister og verdsettelse av varebeholdninger (egentlig gitt med hjemmel i tidligere skatteloven § 50)

1992-12-16 nr. 1156

om adgang til å bruke løsblad og andre hjelpemidler i regnskapsføringen og om bruk av film eller annen likeverdig gjengivelse ved oppbevaring av regnskapsmateriale

1993-12-22 nr. 1222

om inntektslegitimasjon for drosjebileiere

2. Lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven)

Forskrifter:

1991-11-14 nr. 4236

for foretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak og Den norske Industribank AS om vurdering av tap på utlån, garantier mv.

1991-12-18 nr. 1017

for forsikringsselskaper om vurdering av tap på utlån, garantier mv.

1998-12-16 nr. 1234

om innsending av årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret og rett til innsyn i årsregnskap mv.

1998-12-16 nr. 1235

om bruk av bokføringsregler i lov av 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt mv.

1998-12-16 nr. 1236

om overgangsregler til lov av 17. juni 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven)

1998-12-16 nr. 1237

om årsregnskapet for utenlandske foretak som drivervirksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport, eller foretak som driver midlertidig virksomhet på land

1998-12-16 nr. 1238

om unntak fra konsernregnskapsplikt for morselskap i underkonsern

1998-12-16 nr. 1240

om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

1998-12-16 nr. 1241

om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

1998-12-16 nr. 1242

om overgangsregler til forskrift 16. desember 1998 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og til lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv.

1999-05-06 nr. 544

om regnskapssystem, registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger

1999-05-28 nr. 654

om årsregnskap m.m. for verdipapirfond

1999-05-28 nr. 655

om årsregnskap m.m. for inkassovirksomhet

1999-07-19 nr. 816

om avvikende regnskapsår for filial og datterselskap av utenlandsk foretak som anvender avvikende regnskapsår

1999-08-23 nr. 957

om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak

1999-10-14 nr. 1084

om årsregnskap m.m. for eiendomsmeglere

1999-11-03 nr. 1140

om adgang til å unnta visse utenlandske foretak fra regnskapsplikt i Norge

2000-03-10 nr. 218

om summarisk omregning av registrerte regnskapsopplysninger i utenlandsk valuta til norsk valuta for føring i årsregnskapet i henhold til regnskapsloven § 3-4

2001-02-27 nr. 188

om årsregnskap m.m. for pensjonskasser

Selskapslovgivning

3. Lov av 18. juni 1965 nr. 6 (sameigelova) - §§ 6 og 9 4. Lov av 23. mai 1980 nr. 11 (stiftelsesloven) - §§ 10 – 12, 17A og 24 - 31

Forskrifter:

1998-05-07 nr. 468

om fritak fra plikten til å sende inn regnskaper til Fylkesmannen for visse stiftelser

5. Lov av 21. juni 1985 nr. 83 (selskapsloven) - §§ 2-24, 2-26, 2-33 og 3-14 6. Lov av 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) - §§ 3-1 – 3-9 og 8-1 – 8-11 7. Lov av 13. juni 1997 nr. 45 (allmennaksjeloven) - §§ 3-1 - 3-9, 8-1 – 8-11

Skattelovgivning

8. Lov av 21. november 1952 nr. 2 (skattebetalingsloven) - §§ 11 og 12

Forskrifter:

1976-10-14 nr. 9830

om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser

1993-06-21 nr. 546

om forskuddstrekk i naturalytelser og om verdsettelse av naturalytelser ved forskuddstrekket

1998-12-22 nr. 1263

om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk mv

9. Lov av 13. juni 1980 nr. 24 (ligningsloven) - §§ 5-1 – 5-3 og 6-1

Forskrifter:

1958-11-28 nr. 1

om bokføring av kontantsalg, av uttak av varer til privat bruk og salg til nærmere angitte personer

1983-12-23 nr. 1841

om beregning av skattepliktig overskudd for enkelte grupper av regnskapspliktige skattytere

1983-12-30 nr. 1972

om regnskapsføring av lønnsutbetaling mv.

1983-12-30 nr. 1974

om begrensning av lønnsoppgaveplikten

1984-03-05 nr. 1256

regnskapsforskrift for skattepliktige som driver jordbruk, gartneri eller skogbruk

1984-03-05 nr. 1257

noteringsforskrift for skattepliktige som driver jordbruk, gartneri eller skogbruk

1993-06-04 nr. 552

om skattlegging av stats- og bygdeallmenninger - regnskapsregler

1995-02-21 nr. 180

om regnskapsføring for billedkunstnere

1997-01-08 nr. 6

om opplysningsplikt for næringsdrivende som omsetter jord- og husdyrprodukter og lignende fra produsent

1997-12-12 nr. 1390

om bokføring og inntektslegitimasjon for frisører mv.

10. Lov av 26. mars 1999 nr. 14 (skatteloven) – §§ 14-1 – 14-9

Forskrifter:

1999-11-22 nr. 1158

til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26 mars 1999 nr. 14

1999-11-22 nr. 1160

til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26 mars 1999 nr. 14

Toll- og avgiftslovgivning

11. Lov av 19. mai 1933 nr. 11 (særavgiftsloven)

Forskrifter:

1993-12-23 nr. 1338

om avgift på flyging av passasjerer

2001-12-11 nr. 1451

om særavgifter

12. Lov av 10. juni 1966 nr. 5 (tolloven) - §§ 15 og 48 13. Lov av 19. juni 1969 nr. 66 (merverdiavgiftsloven) - §§ 43 – 44a og 53

Forskrifter:

1969-08-20 nr. 1

(nr. 1) om regnskapsplikt og bokføring for næringsdrivende som går inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven.

1969-10-14 nr. 1

(nr. 2) om innhold av salgsdokumenter mv

1969-11-27 nr. 9020

(nr. 11) om regnskapsplikt, noteringsplikt og bokføring for næringsdrivende i jordbruk med binæringer samt skogbruk som går inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven.

1969-12-29 nr. 9016

(nr. 21) om bokføring for næringsdrivende som i siste ledd omsetter bøker og tidsskrifter fritatt for merverdiavgift

1969-12-30 nr. 9019

(nr. 22) om regnskapsplikt og bokføring for næringsdrivende i fiske som går inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven

1970-02-23 nr. 1

(nr. 24) om omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet mv.

1970-03-12 nr. 9404

(nr. 26) om avregning av inngående avgift for samvirkeforetak mv.

1974-02-19 nr. 3944

(nr. 27) om omsetning av varer og tjenester til bruk til havs i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster

1970-05-26 nr. 31

(nr. 31) om avgiftsfri transport direkte til eller fra utlandet

1970-07-28 nr. 9926

(nr. 34) regler om direkte transport til og fra utlandet og om legitimasjon for avgiftsfrihet etter Finansdepartementets forskrift av 26. mai 1970 nr. 3

1970-07-31 nr. 9825

(nr. 35) om legitimasjonsregler for omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet mv.

1971-01-22 nr. 2

(nr. 42) om fritak for merverdiavgift vedrørende reparasjon, vedlikehold og ombygging av skip og luftfartøyer

1971-02-17 nr. 9796

(nr. 43) om legitimasjonsregler for avgiftsfri omsetning av tjenester og varer i forbindelse med reparasjon, vedlikehold, nybygging og ombygging av skip mv. i henhold til merverdiavgiftsloven § 17 første ledd nr. 2

1972-12-05 nr. 3

(nr. 56) om overgangs og særregler for næringsdrivende som utfører vegarbeid i siste omsetningsledd

1974-02-22 nr. 1

(nr. 60) om legitimasjon av avgiftsfri omsetning av varer til bruk til havs i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster

1974-09-09 nr. 2

(nr. 62) om når forskott eller delbetaling på kontraktssum skal avgiftsberegnes etter merverdiavgiftsloven

1974-12-09 nr. 9799

(nr. 64) om overgangs- og særregler for næringsdrivende som utfører banearbeid i siste omsetningsledd

1977-03-31 nr. 4933

(nr. 71) om registrering av utenlandsk næringsdrivende ved representant mv.

1977-11-28 nr. 1

(nr. 74) om fordeling av pensjonspriser i hoteller og andre herberger mellom avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning etter merverdiavgiftsloven

1978-09-18 nr. 1

(nr. 78) om avgrensning av fritaket for merverdiavgift for brukte kjøretøyer etter merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 11

1978-10-17 nr. 3

(nr. 79) om avregning av inngående avgift overfor hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeider

1980-12-29 nr. 9798

(nr. 84) om overgangs- og særregler for verksted eller fabrikk som i siste omsetningsledd fremstiller bruer eller deler av bruer til offentlig veg eller baneanlegg utelukkende for skinnegående, kollektiv persontransport

1992-07-01 nr. 491

(nr. 100) om avgrensning og gjennomføring av fritaket for merverdiavgift ved uttak av tjenester til fordel for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner

1995-04-19 nr. 370

(nr. 105) om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv.

1996-06-25 nr. 611

(nr. 106) om refusjon av merverdiavgift til utenlandske næringsdrivende

1997-08-22 nr. 933

(nr. 109) om omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter

1997-08-22 nr. 934

(nr. 110) om regnskapsregler og dokumentasjon for næringsdrivende som omsetter brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter

2001-06-06 nr. 573

(nr. 117) om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven

Annen lovgivning

14. Lov av 13. august 1915 nr. 5 (domstolloven) - § 224

Forskrifter:

1996-12-20 nr. 1161

til domstolloven kapittel 11 (advokatforskriften)

15. Lov av 7. desember 1956 nr. 1 (Kredittilsynsloven) - §§ 4 og 4a

Diverse spesialforskrifter for finans- og forsikringsnæringene mv.

16. Lov av 4. februar 1960 nr. 1 (boligbyggelagsloven) - §§ 40 – 45 og § 57 17. Lov av 4. februar 1960 nr. 2 (borettslagsloven) - §§ 62 – 67 18. Lov av 24. mai 1961 nr. 1 (sparebankloven) - § 28

Forskrifter:

2001-02-07 nr. 108

om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper

19. Lov av 24. mai 1961 nr. 2 (forretningsbankloven) - § 3 20. Lov av 12. juni 1981 nr. 52 (verdipapirfondloven) - §§ 7-1 og 7-2 21. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 (inkassoloven) - § 16

Forskrifter:

1989-07-14 nr. 562

til inkassoloven (inkassoforskriften)

1994-11-04 nr. 997

om inkassovirksomheters inntektsføring av inkassosaker under utførelse mv

22. Lov av 10. juni 1988 nr. 39 (forsikringsvirksomhetsloven) - §§ 6-1 og 7-10

Forskrifter:

1993-02-19 nr. 117

om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond

1995-05-26 nr. 583

om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

1995-11-24 nr. 923

om forsikringsmegling

23. Lov av 16. juni 1989 nr. 53 (eiendomsmeglingsloven) - § 2-4

Forskrifter:

1990-03-20 nr. 177

om eiendomsmegling

24. Lov av 19. juni 1992 nr. 59 (bygdeallmenningsloven) - §§ 3-10 – 3-15 25. Lov av 19. juni 1992 nr. 60 (statsallmenningsloven) - §§ 1-4 – 1-6 26. Lov av 3. juni 1994 nr. 15 (Enhetsregisterloven) - § 23 27. Lov av 24. juni 1994 nr. 34 (råfiskloven) - § 5

Forskrifter:

1997-09-19 nr. 1019

om registrering som kjøper i første hånd av råfisk mv

28. Lov av 24. juni 1994 nr. 39 (sjøloven) - §§ 101, 110 og 141 29. Lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv. (lotteriloven) - §§ 4b – 4f

Forskrifter:

2000-12-21 nr. 1366

om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m.

30. Lov av 23. mai 1997 nr. 31 (eierseksjonsloven) - §§ 44 - 45 31. Lov av 19. juni 1997 nr. 79 (verdipapirhandelloven) - §§ 9-1, 9-7 og 11-4

Forskrifter:

1996-09-26 nr. 948

om verdipapirforetaks handel for egen regning som ledd i foretakets alminnelige kapitalforvaltning, herunder om melding av slik handel

1996-09-26 nr. 950

om verdipapirforetaks plikt til å føre oppgaver over mottatte og utførte oppdrag

1999-10-20 nr. 1096

om rapportering av ansattes og tillitsvalgtes egenhandel med finansielle instrumenter

32. Lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper – §§ 18 – 20 og 27 - 28

Forskrifter:

1999-12-17 nr. 1568

om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper

1999-12-17 nr. 1569

om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak

33. Lov av 2. juni 2000 nr. 39 om apotek - §§ 5-5 og 5-6

Forskrifter:

2001-02-26 nr. 178

om apotek

Andre forskrifter

Forskrifter:

2002-06-26 nr. 750

om kasserte kjøretøy

1999-12-22 nr. 1379

om handelsverksemd med brukte eller kasserte ting mv

1994-01-17 nr. 30

til børsloven (børsforskriften)

1996-11-07 nr. 1015

om produksjonstilskudd til dagsaviser

2002-04-26 nr. 413

om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

1996-06-07 nr. 666

om prisopplysning ved transport og salg av elektrisk kraft

1996-05-23 nr. 1237

instruks for føring av fangstdagbok

1993-07-26 nr. 772

om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy

1990-09-05 nr. 728

om sluttseddel/bryggeseddel om mottaksjournal (i fiske og fangst)

1996-03-29 nr. 314

om krav til journalføring i tilknytning til drift av fiskeoppdrettsanlegg (midlertidig)

2001-07-04 nr. 1164

om fôrvarer

2002-06-20 nr. 722

om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi

1996-12-20 nr. 1343

om innkreving av omsetningsavgift og over produksjonsavgift (i jordbruk)

1993-12-22 nr. 1228

om merking, omsetning mv. av kjemikalier som kan medføre helsefare

1973-11-15 nr. 9191

om kjøretøyverksteder

1993-12-21 nr. 1219

om grossistvirksomhet med legemidler

1994-01-01 nr. 66

om prisopplysning ved legetjenester m.m.

1996-06-28 nr. 693

om forskrivning, tilvirkning og distribusjon mv. av medisinfôr til dyr, fugler, fisk og andre akvatiske organismer

1990-07-17 nr. 616

om miljøskadelige batterier

1993-12-22 nr. 1221

om prisopplysninger ved overnattings- og serveringssteder

1976-12-17 nr. 8

om regnskapsføring for skattepliktige som driver petroleumsutvinning og rørledningstransport

2002-06-24 nr. 725

om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog

1980-10-23 nr. 8777

om radiohandlers meldeplikt til Norsk rikskringkasting

1999-08-02 nr. 196

om autorisasjon av regnskapsførere mv.

1993-12-14 nr. 1435

om regnskapsføring av reindriftsfond og reinbeitedistriktenes regnskap

1995-06-12 nr. 560

om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke mv

1994-06-28 nr. 699

om tilskudd til bygging av skogsbilveier

1996-06-21 nr. 689

om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for private skular som får statstilskot etter privatskulelova, kapittel 2

1995-07-13 nr. 642

om høsting av tang og tare

1996-01-26 nr. 122

om prisopplysning ved tannlegetjenester m.m.

1994-03-03 nr. 190

om teletorgtjenester

1997-11-28 nr. 1382

om prisopplysning for tjenester

1997-12-17 nr. 1400

til utfylling og gjennomføring av reglene i lov om skatt på honorar til utenlandske artister

2002-06-27 nr. 897

om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege og i private medisinske laboratorier og røntgenvirksomheter

1994-10-10 nr. 924

om tilskott til nedskrivning av utgifter til skyssgodtgjørelse og reisetillegg ved veterinærers sjuke-/inseminasjonsbesøk

Til forsiden