NOU 2005: 02

Uttaksutvalget— Skattlegging av personlig næringsdrivende ved utdeling

Til innholdsfortegnelse

Del 4
Lovutkast

14 Lovutkast

Utvalget har utarbeidet utkast til lovregulering av deltakermodellen . Det vises til vedlagte utkast til endringer i bestemmelsene om skattlegging av deltakere i ansvarlig selskap, kommandittselskap mv. i skatteloven kapittel 10, jf. §§ 10-40 til 10-47.

Deltakermodellen forutsetter også endringer i blant annet ligningsloven og regnskaps- og revisjonslovgivningen. Utvalget har ikke utformet utkast til endrede bestemmelser i slik rammelovgivning.

Etter utvalgets vurdering innebærer deltakermodellen samme behov for kontinuitet ved arv og gave av selskapsandeler som aksjonærmodellen. I aksjonærmodellen er det vedtatt en bestemmelse om skattemessig kontinuitet ved arv og gave av visse aksjer og andeler, jf. skatteloven § 10-33. Utvalget drøfter ikke problemstillingen om kontinuitet ved arv og gave nærmere, men foreslår en bestemmelse i lovutkastet som gir skatteloven § 10-33 tilsvarende anvendelse. Det vises til utkastet § 10-46.

Utvalget viser for øvrig til at deltakermodellen forutsetter lovregulering av låneforhold mellom selskap og deltaker, jf. omtale i kapittel 10. Utvalget foreslår at slik lovregulering gjennomføres ved en utvidelse anvendelsesområdet for den tilsvarende bestemmelsen for aksjeselskaper, jf. skatteloven § 5-22. Utvalget legger ikke frem konkret forslag til endringer i denne bestemmelsen.

Utvalget har ikke utformet utkast til lovregulering av foretaksmodellen . De hovedløsningene som utvalget anbefaler for skattemodell for enkeltpersonforetak, vil være basert på de samme hovedprinsippene som gjeldende delingsmodell for selvstendig næringsdrivende. Den lovmessige utformingen kan derfor skje som justeringer i gjeldende bestemmelser om beregning av personinntekt i skatteloven kapittel 12. I forhold til gjeldende bestemmelser om beregning av personinntekt i skatteloven kapittel 12 som gjelder generelt for alle foretaksformer, og som blant annet regulerer aktivitets-, eier- og utbyttekrav, vil foretaksmodellen innebære en vesentlig lovteknisk forenkling.

Lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

I

Skattlegging av deltakere i ansvarlig selskap, kommandittselskap m.v.

§ 10-40 Anvendelsesområde for bestemmelsene om skattlegging av deltakere i ansvarlig selskap, kommandittselskap m.v.

(1) Bestemmelsene i §§ 10-41 til 10-47 gjelder for deltakere i ansvarlig selskap, kommandittselskap, indre selskap, partrederi og for stille deltakere.

(2) Bestemmelsene gjelder ikke for samarbeidsavtaler i petroleumsvirksomheten som nevnt i selskapsloven § 1-1 fjerde ledd. Bestemmelsene gjelder heller ikke for selskaper og sameier som driver produksjon av vannkraft når deltakerne selger det vesentlige av kraftproduksjonen på selvstendig basis.

§ 10-41 Fastsettelse av alminnelig inntekt

Ved fastsettelse av alminnelig inntekt settes deltakers overskudd eller underskudd på deltakelsen til en andel av selskapets overskudd eller underskudd fastsatt etter reglene i skattelovgivningen som om selskapet var skattyter. Andel av underskudd i utenlandsk selskap kommer bare til fradrag dersom deltakeren uttrykkelig erklærer at alt underlagsmateriale til selskapets regnskap vil bli fremlagt på ligningsmyndighetenes begjæring. Ved realisasjon av andel i løpet av inntektsåret skal årets overskudd eller underskudd på andelen fordeles forholdsmessig mellom overdrager og erverver av andelen etter antall måneder av året hver av dem har vært eier av andelen. Overdragelsesmåneden henføres til erververen.

§ 10-42 Tillegg i alminnelig inntekt ved utdeling

(1) Når personlig deltaker mottar utdeling fra selskapet, skal det beregnes tillegg i alminnelig inntekt etter denne paragraf.

(2) Som utdeling regnes enhver vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til deltaker. Bestemmelsen i § 10-11 annet ledd siste punktum gjelder tilsvarende.

(3) Tillegget settes til verdien av utdelingen, fratrukket

a . 28 prosent av overskuddsandel etter § 10-41

b. skjerming etter femte ledd.

(4) Som utdeling regnes ikke tilbakebetaling av innbetalt kapital. For selskap med bestemt selskapskapital, er tilbakebetaling av innbetalt kapital betinget av særskilt vedtak om kapitalnedsettelse.

(5) Skjerming settes til skjermingsgrunnlaget etter sjette ledd multiplisert med en skjermingsrente. Skjermingsrenten fastsettes av departementet i forskrift.

(6) Skjermingsgrunnlaget er summen av netto vederlag for selskapsandelen og deltakerens innskudd i selskapet, tillagt ubenyttet skjerming for tidligere år. Tilbakebetaling av innbetalt kapital etter fjerde ledd reduserer skjermingsgrunnlaget.

(7) Er årets utdeling mindre enn inntektskatt etter § 10-41, skal differansen tillegges skjermingsgrunnlaget. Ved underskudd etter § 10-41 reduseres skjermingsgrunnlaget med 20 prosent av deltakerens underskuddsandel.

(8) Skjermingen tilkommer den som er deltaker ved årets utgang.

(9) Dersom skjermingen overstiger årets utdeling fratrukket inntektskatt etter § 10-41, kan ubenyttet skjerming fremføres til fradrag i senere års utdeling fra samme selskap.

(10)Ved negativt skjermingsgrunnlag settes årets skjerming til null.

§ 10-43 Fradragsbegrensning for kommandittister og stille deltakere ved fastsettelse av alminnelig inntekt

(1) Kommandittister kan ved fastsettelsen av alminnelig inntekt bare kreve fradrag for underskudd i kommandittselskapet innenfor en fradragsramme.

(2) Fradragsrammen settes til:

 • a. Kommandittistens andel av selskapets skattemessige verdier. Ved fastsettelsen av skattemessige verdier medregnes selskapets gevinst- og tapskonto og negativ saldo, jf. §§ 14-45 og 14-46, samt gevinster med betinget skattefritak.

 • b. I verdien etter a gjøres

  1. fradrag for gjeld ved årsoppgjøret for det inntektsår fradragsrammen beregnes,

  2. tillegg av årets underskudd og ikke innkalt del av innskuddsforpliktelsen,

  3. korreksjon for over- eller underpris ved erverv av kommandittandelen.

(3) Hvis flere eier en kommandittandel i fellesskap, fastsettes en felles fradragsramme som fordeles i forhold til den enkeltes andel i kommandittandelen.

(4) Deltakers andel av underskudd som ikke kommer til fradrag på grunn av reglene i denne paragraf, kan fremføres til fradrag i senere års andel av overskudd fra selskapet, i annen alminnelig inntekt ved forhøyelse av innskuddsforpliktelsen eller i gevinst ved realisasjon av andel.

(5) Nedsettelse av innskuddsforpliktelsen eller utbetaling av overskudd inntektsføres i den utstrekning det medfører eller øker negativ fradragsramme. Dette gjelder bare i den utstrekning kommandittisten tidligere har fått fradrag for beløpet.

(6) Reglene foran gjelder tilsvarende for stille deltakere.

§ 10-44 Gevinst og tap ved realisasjon av andel m.v.

(1) Gevinst ved realisasjon av andel, herunder innløsning av enkeltandeler eller oppløsning av selskapet, er skattepliktig som alminnelig inntekt. Tilsvarende tap er fradragsberettiget i annen alminnelig inntekt.

(2) Endring av eierandel ved opptak av deltaker mot innskudd eller ved forhøyelse av selskapskapitalen anses som realisasjon av andelen.

(3) Gevinst eller tap settes til netto vederlag ved realisasjonen, fratrukket

 • a. Inngangsverdi etter fjerde ledd

 • b. anskaffelseskostnader

 • c. ubenyttet skjerming på realisasjonstidspunktet.

(4) Andelens inngangsverdi er netto kostpris for andelen, tillagt deltakerens innskudd i selskapet og endring i skjermingsgrunnlaget i eierperioden etter § 10-42 syvende ledd.

§ 10-45 Disposisjoner mellom deltaker og selskap

I forhold til § 10-41 og § 10-42 anses disposisjoner mellom deltaker og selskap som foretatt mellom selvstendige skattesubjekter.

§ 10-46 Skattemessig kontinuitet ved arv og gave av andel i deltakerlignet selskap

Skatteloven § 10-33 gjelder tilsvarende ved arv og gave av andel i deltakerlignet selskap.

§ 10-47 Overgangsbestemmelse

Deltakeres skjermingsgrunnlag, inngangsverdi og innbetalt kapital pr. 1. januar 2006 beregnes på grunnlag av selskapets skattemessige verdier. Departementet gir nærmere regler om fastsettelse av skjermingsgrunnlag, inngangsverdi og innbetalt kapital etter denne paragraf.

II

Endringene under I trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2006.

Til dokumentets forside