NOU 2013: 5

Når det virkelig gjelder…— Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser

Til innholdsfortegnelse

2 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeid

2.1 Utvalgets mandat

Regjeringen ga i regjeringskonferanse 23. august 2012 sin tilslutning til at det skulle nedsettes et utvalg som skulle gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet (HV) og Politireserven, og deres anvendelse ved behov for statlig forsterkning. Utvalgets arbeid skulle munne ut i en Norsk offentlig utredning (NOU).

Utvalgets hovedoppgave var å vurdere om dagens organisering, grad av samordning og anvendelse av de tre kapasitetene er hensiktsmessig og tilstrekkelig effektiv for å ivareta de samfunnssikkerhetsmessige behov i fredstid. Dette skulle sees i sammenheng med organisasjonenes oppgaver i væpnet konflikt. Utvalget skulle vurdere ulike former for sammenslåinger, samordning og effektiviseringstiltak for å få den beste samfunnssikkerhetsmessige beredskapen ut fra de tilgjengelige ressursene.

Utvalget skulle også vurdere om det er behov for mer prinsipielle avklaringer knyttet til nærmere samarbeid mellom HV, Politireserven og Sivilforsvaret.

Utvalget skulle legge frem sitt arbeid for Justis- og beredskapsdepartementet innen 31. mars 2013.

2.2 Utvalgets sammensetning

Utvalget har bestått av seks representanter, inkludert leder. Lederen var fylkesmann, og det ble i oppnevnelsen vist til fylkesmannens beredskapsansvar, herunder at fylkesmannen har et koordinerende ansvar for samfunnssikkerhet i fylket både i fred og krig. Medlemmene ble oppnevnt med bakgrunn i erfaring fra Forsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Politiet og kommunalt nivå. I tillegg ble det oppnevnt en representant fra Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, (FORF). Kjønn, jf. likestillingsloven § 21 første ledd nr. 3 og geografisk tilknytning ble ivaretatt.

Utvalget fikk følgende sammensetning:

  • Fylkesmann Ann-Kristin Olsen, Kristiansand, leder

  • Avdelingsleder Ann Christin Olsen-Haines, Tønsberg, medlem

  • Generalmajor Morten Haga Lunde, Sandvika, medlem

  • Politiinspektør Heidi Kløkstad, Bodø, medlem

  • Sanitetssjef Jon Halvorsen, Oslo, medlem

  • Ordfører Alfred Bjørlo, Eid, medlem

Utvalget har hatt eget sekretariat. Sekretariatsleder har vært distriktssjef Geir Ellingsen, Sivilforsvaret. Øvrige utvalgssekretærer har vært distriktssjef Ove Staurset, Heimevernet og seniorrådgiver Svend R. Berthelsen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

2.3 Avgrensning av utvalgets arbeid

Alle mandatets punkter har blitt vurdert, men utvalget har på bakgrunn av den knappe tiden til rådighet måtte prioritere ned enkelte områder. Det har innenfor tiden til rådighet ikke vært mulig å gjennomføre økonomiske analyser og vurderinger i den grad som ville vært ønskelig ut fra mandatets ordlyd. Dette skyldes i hovedsak at utvalgets forslag til tiltak fremkom så sent i arbeidet at det ikke har vært mulig å kostnadsberegne de ulike tiltakene innen fristen. Risiko, trusselbildet og grunnberedskapen gir viktige premisser for arbeidet med å utforme statlige forsterkningsressurser for best mulig samfunnssikkerhet. Utvalget har derfor valgt å gi en beskrivelse av disse områdene. Utvalget har kort beskrevet og vurdert dagens styring og krisehåndtering på sentralt og regionalt nivå, men mener det ligger utenfor mandatet å fremme forbedringsforslag knyttet til hvordan nødetater, kommuner og andre kan effektivisere sin krisehåndteringsevne. Allikevel må forsterkningsressursenes anvendelse sees på bakgrunn av hvordan redningstjenesten og krisehåndteringen til enhver tid fungerer i Norge. Det kunne vært ønskelig å gå grundigere inn på enkelte pågående prosesser, spesielt innenfor politiet og redningstjenesten, men de fleste av disse prosessene er ikke avsluttet, og er for så vidt heller ikke offentlige så lenge utredningene pågår.

2.4 Arbeidsmetode

Utvalget har avholdt 6 møter. I tillegg er det gjennomført studieturer til henholdsvis Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap i Sverige og Beredskapsstyrelsen i Danmark. Disse landene ble valgt som naturlige sammenlignbare land for Norge. Besøkene ga nyttige innspill til utvalgets vurderinger.

Utvalget har støttet seg på vurderinger fra etatsledere og fagpersonell fra aktuelle berørte etater. Det er gjennomført møter med direktørene i Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt møter med fagpersonell fra Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Heimevernet og Politidirektoratet. Det er videre innhentet skriftlig informasjon og vurderinger fra Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Stiftelsen Norsk luftambulanse, Ullevål universitetssykehus v/Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin, Vernepliktsverket, Sivilforsvaret v/ Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Forsvaret, Politidirektoratet og Utrykningspolitiet.

Sekretariatet har, på vegne av utvalget, gjennomført møter med fagpersonell i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Utvalget har gjennomført en enkel spørreundersøkelse knyttet til erfaring ved bruk av forsterkningsressurser som har gått til aktuelle bistandsanmodere. Disse er fire fylkesmenn, fem kommuner, fem politidistrikt, fem brannvesen, Sørlandet sykehus, Førde sykehus og Oslo universitetssykehus. Resultatene av undersøkelsen er inntatt i kapittel 5.

2.5 Rapportens oppbygning

Rapporten består av 8 kapitler. Kapittel 1 gir et sammendrag av utvalgets vurderinger og anbefalinger. Kapittel 2 redegjør for utvalgets mandat, sammensetning, avgrensninger og arbeidsmetode. Kapittel 3 omhandler risiko og trusselbildet. Kapittel 4 beskriver grunnberedskapen, herunder prinsipper for krisehåndtering og redningstjeneste. Kapittel 5 gir en beskrivelse av de tre etatene slik de fremstår i dag. I kapittel 6 foretar utvalget en vurdering av dagens organisering og anvendelse av statlige forsterkningsressurser. I Kapittel 7 fremmer utvalget forslag til fremtidens forsterkningsressurser. Kapittel 8 angir kortfattet administrative og økonomiske konsekvenser.

Til forsiden